Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s platným znením zákona č. 122/201
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
Otvára sa podľa záujmu
Bratislava III
17.10.2017
Bratislava III
06.12.2017
Bratislava III
17.01.2018
Bratislava III
09:00
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu


http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/244-nariadenie-ep-a-rady-eu-2016-679-porovnanie-noveho-nariadenia-s-platnym-znenim-zakona-c-122-2013-z-z-o-ochrane-osobnych-udajov


27. apríla 2016 bolo na úrovni Európskej únie prijaté nové „Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“, ktoré od 25. mája 2018 nahradí teraz platný zákon č. 122/2013 Z. z. a smernicu 95/46/ES. Nariadenie je všeobecne záväzné vo všetkých svojich častiach a priamo použiteľné (uplatniteľné) vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane SR. Napriek tomu, že pôvodná filozofia, ciele a zásady smernice 95/46/ES zostávajú zachované, nová európska legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov reagujúc na rýchly technologický rozvoj a globalizáciu prináša viacero významných zmien a doplnení, na ktoré sa budú musieť prevádzkovatelia pripraviť.
Prednáška poskytuje základné informácie o aktuálnych povinnostiach prevádzkovateľov podľa platného zákona č. 122/2013 Z. z. a porovnáva ich s povinnosťami a procesmi, ktoré zavádza nové nariadenie: - predmet úpravy a pôsobnosť zákona č. 122/2013 Z. z. & predmet úpravy a pôsobnosť nového Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679,
- vymedzenie pojmov (prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, tretia strana, dotknutá osoba, oprávnená osoba, zodpovedná osoba ...), ich porovnanie s pojmami v nariadení a vymedzenie niektorých nových pojmov v nariadení (profilovanie, pseudonymizácia, hlavná prevádzkareň...),
- zásady spracúvania osobných údajov podľa zákona a podľa nariadenia,
- právny základ spracúvania osobných údajov (osobitný zákon, súhlas dotknutej osoby...) podľa zákona & zákonnosť spracúvania podľa nariadenia (podmienky udelenia súhlasu dieťaťom...),
- spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov,
- spracúvanie bez potreby identifikácie,
- porovnanie práv dotknutej osoby podľa zákona a nariadenia (informácie a prístup k osobným údajom, právo na vymazanie - právo „na zabudnutie“ ...),
- bezpečnosť osobných údajov podľa zákona a nariadenia (posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia, oznámenie porušenia dozornému orgánu ...),
- zodpovedná osoba, jej postavenie a úlohy podľa zákona a podľa nariadenia (nové pravidlá pre určenie zodpovednej osoby...),
- kódexy správania a certifikácia podľa nariadenia,
- prenos osobných údajov podľa zákona a podľa nariadenia,
- nezávislé dozorné orgány, spolupráca a konzistentnosť,
- prostriedky nápravy, zodpovednosť, sankcie až do výšky 20 000 000 eur,
- spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie, spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom, spracúvanie národného identifikačného čísla, spracúvanie v súvislosti so zamestnaním, pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení...,
- nadobudnutie účinnosti nariadenia a jeho uplatňovanie.

Lektor: Mgr. Ľuboš Stankoviansky, špecialista na problematiku ochrany osobných údajov
Problematike ochrany osobných údajov sa profesionálne venuje od roku 1997. Začínal vo funkcii vedúceho registra IS na odbore štátneho informačného systému, pôsobil ako zástupca splnomocnenca na ochranu osobných údajov na Úrade vlády SR a na Úrade na ochranu osobných údajov riadil útvar inšpekcie. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kontrolnej a dozornej činnosti. Bol jedným z konzultantov v prístupovom procese SR do EÚ pri aproximácii Smernice EP a Rady 95/46/ES a Dohovoru RE 108 do právneho poriadku SR a realizátorom ich implementácie do zákona o ochrane osobných údajov. Participoval na pripomienkovaní návrhu nového Nariadenia EP a Rady za oblasť zdravotníctva. V rámci svojej pôsobnosti ako odborník na ochranu osobných údajov vypracúva expertné posudky a stanoviská.   [u][/u]

Lektori:

Mgr. Ľuboš Stankoviansky

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku