Články: Pre študentov
O projekte

Všeobecné podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

II. Podmienky používania

III. Zodpovednosť za škodu

IV. Kontrola a administrácia príspevkov

V. Registrácia a jej zrušenie

VI. Ochrana osobných údajov

VII. Reklama a práva duševného vlastníctva

VIII. Špecifické pravidlá jednotlivých častí stránky

 

Všeobecné podmienky používania (ďalej len „Podmienky“)

 

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Internetová stránka Eduworld.sk (ďalej  len „Internetová stránka“)  je prevádzkovaná spoločnosťou Eduworld, s. r. o., za účelom poskytovania informácií v oblasti vzdelávania, výchovy a sebarozvoja.
 2. Termíny „My“, „Nás“, „Naše“ a „Eduworld“  odkazujú na spoločnosť Eduworld, s. r. o., so sídlom Adámiho 23, 841 05 Bratislava, IČO: 46 810 668, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 83934/B (ďalej  aj ako „Prevádzkovateľ“), ktorá prevádzkuje Internetovú stránku . Termíny „Vy“, „Váš“ odkazujú na používateľa Internetovej stránky alebo ním pridávaný obsah. „Používateľom“ je každý, kto Používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či je registrovaný alebo nie.
 3. „Niekto“ alebo „Ostatní“ je osoba/osoby odlišná/é od Vás.
 4. „Príspevok“ je akýkoľvek obsah Vami pridaný na Internetovú stránku.
 5. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.
 6. „Použitím“ alebo „Používaním“ sa rozumie prehliadanie Internetovej stránky, pridávanie Príspevkov na Internetovú stránku alebo akékoľvek iné činnosti s ňou súvisiace.
 7. „Službou“ sa rozumie sprístupnenie Používania Internetovej stránky Vám a ostatným osobám. Služba je poskytovaná bezodplatne s výnimkou inzercie, ktorej podmienky a výška sú uvedená v Cenníku inzercie a služieb a vo Všeobecných obchodných podmienkach.
 8. „Registrácia“ je vytvorenie užívateľského konta a mena na Internetovej stránke. Registráciou Používateľ získava vlastné konto, meno a heslo ku svojmu kontu. Bez registrácie nie je možné na Internetovej stránke publikovať žiadne Príspevky s výnimkou komentárov k článkom a blogom. „Zrušenie“ registrácie je zablokovanie alebo zmazanie užívateľského konta a príspevkov k nemu prislúchajúcich.
 9. „Administrátor“ je osoba Prevádzkovateľom poverená správou stránky a inými činnosťami uvedenými v týchto Podmienkach.
 10. „Inzerent“ je každá právnická či fyzická osoba, ktorá uverejňuje a prezentuje svoje produkty,  služby alebo seba samú na Internetovej stránke spôsobmi definovanými v Cenníku inzercie.
 11. Všetky uvedené pojmy a definície môžu byť v týchto Podmienkach použité aj v iných gramatických tvaroch, pričom si zachovávajú svoj obsah

 

II. Podmienky používania

 1. Tieto Podmienky sú právne záväznou dohodou medzi zúčastnenými stranami, to znamená medzi Používateľom a Prevádzkovateľom.
 2. Pred prvým použitím Internetovej stránky ste povinný dôkladne si tieto Podmienky preštudovať a oboznámiť sa s ich obsahom.
 3. Táto Internetová stránka Vám umožňuje využívanie jej obsahu len v prípade, že úplne a bez výhrad súhlasíte s týmito Podmienkami.
 4. Používaním tejto Internetovej stránky akýmkoľvek spôsobom vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami  a zaväzujete sa, že ich budete dodržiavať.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Registráciu a poskytovanie služieb komukoľvek a z akýchkoľvek dôvodov.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Podmienky  meniť, a to aj bez upozornenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na Internetovej stránke bude vždy uverejnené aktuálne znenie Podmienok. Používaním Internetovej stránky potvrdzujete, že ste si aktuálne znenie Podmienok preštudovali a oboznámili sa s ich obsahom.
 7. Tieto Podmienky sa nachádzajú v spodnej časti Internetovej stránky a nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. V prípade, že s novým znením Podmienok nesúhlasíte, ste povinný požiadať Administrátora o zrušenie registrácie prípadne nevyužívať služby Internetovej stránky.
 8. Používaním portálu potvrdzujete, že:

a)      všetky informácie vkladané Vami na túto Internetovú stránku sú pravdivé, správne, aktuálne a kompletné.

b)      ak máte založené konto , plne zodpovedáte za jeho používanie kýmkoľvek a za bezpečnosť  Vašich prihlasovacích údajov ku kontu.

Súčasťou týchto Podmienok sú aj Špecifické pravidlá jednotlivých častí stránky (prevažne technického charakteru) uvedené čl. VIII týchto Podmienok.

 

III. Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nezaručuje legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Vašich Príspevkov s týmito Podmienkami, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za  Vaše Príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Vaše iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za Obsah a rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek peňažnú či nepeňažnú škodu či ujmu vyplývajúcu z Vašej dôvery alebo dôvery niekoho iného  k tomuto Obsahu alebo k Príspevkom.
 3. Vaše príspevky sú výlučne vyjadrením Vášho osobného názoru, preto ste zaň priamo a výlučne zodpovedný len Vy sám. Použitím Internetovej stránky súhlasíte a zaväzujete sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Vášho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, uhradíte Nám škodu v celom rozsahu , a to bez ohľadu na jej výšku, právny dôvod jej vzniku, či skutočnosť, či ste konali úmyselne alebo z nedbanlivosti alebo či ste škodu spôsobili Vy sami, alebo v spolupráci s Ostatnými.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Vašich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom skončiť alebo prerušiť poskytovanie Služieb môžeme kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.
 6. V rozsahu povolenom zákonom, Prevádzkovateľ ani jeho konatelia, riaditelia, zamestnanci, partneri a zástupcovia nezodpovedajú za (i) akúkoľvek priamu alebo nepriamu, skutočnú škodu alebo ušlý zisk alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie, (ii) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa opisných informácií (vrátane hodnotení kurzov, školení, konferencií, priestorov, ubytovacích zariadení, hotelov alebo škôl opísaných na Internetovej stránke, (iii) ponúkané služby alebo produkty Inzerentov (iv) akúkoľvek škodu alebo náklady Vami znášané, vynaložené alebo zaplatené v dôsledku konania Inzerenta (jeho zamestnancov, konateľov, zástupcov alebo Inzerentom kontrolovaných spoločností) vrátane (čiastočného) storna, nadmernej rezervácie, štrajku, vyššej moci alebo iných udalostí mimo našej kontroly.

 

IV. Kontrola a administrácia príspevkov

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov a ich súlad týmito Podmienkami. V prípade, že sa domnievate, že nejaký Príspevok porušuje záväzné ustanovenia platných právnych predpisov, kontaktujte, prosím, Administrátora. Prevádzkovateľ si vyhradzuje  právo akýkoľvek Príspevok  zmazať, či zrušiť Vašu Registráciu a to podľa vlastného uváženia, ak vyhodnotí, že  obsah Príspevku je v rozpore s týmito Podmienkami .

 

V. Registrácia a jej zrušenie

 1. Na Používanie Internetovej stránky nie je potrebná Registrácia. Tá je potrebná len v určitých prípadoch Používania niektorých sekcií Internetovej stránky.
 2. Registráciou sa zaväzujete poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Vás/Vašej spoločnosti a pravidelne ich aktualizovať.
 3. Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávate za Niekoho iného, Vaše užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.názovnejakejwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.
 4. Beriete na vedomie, že aj po zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Vaše Príspevky a Vaše užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.

 

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Používanie Internetovej stránky, ani Registrácia na nej, nevyžaduje, aby ste Nám poskytli Vaše osobné údaje tak, ako sú definované v zákone č. 428/2002 Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) . V prípade, že sa rozhodnete Nám Vaše osobné údaje pri Registrácii poskytnúť,  zaväzujeme sa zachovávať ich dôvernosť v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov. Vaše práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov teda zostávajú v plnom rozsahu zachované. Bližšiu úpravu Vašich práv obsahuje § 20 Zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje neposkytneme Ostatným s výnimkou prípadov, v ktorých sme tak povinní urobiť podľa platných právnych predpisov.
 2. Poskytnutím osobných údajov pri Registrácii nám zároveň udeľujete súhlas s ich spracúvaním podľa Zákona o ochrane osobných údajov.  Svoj súhlas, ktorý ste Nám dali, môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia Vášho konta alebo  zrušením Registrácie. O zrušenie registrácie môžete požiadať na admin@eduworld.sk. Pri registrácii fyzickej osoby musíte do registračného formulára zadať nasledovné údaje:

-        Vašu prezývku

-        Vašu emailovú adresu

-        Heslo

Ostatné údaje pri registrácii fyzickej osoby sa od Vás nevyžadujú. Pri registrácii právnickej osoby musíte zadať názov tejto právnickej osoby a jej IČO. Nasledujúce údaje do registračného formulára zadať môžete, ale nemusíte:

-        Adresu právnickej osoby

-        Telefónne číslo právnickej osoby

-        Emailovú adresu právnickej osoby

-        DIČ

-        IČ DPH

-        Číslo účtu

-        Kód banky

-        Webovú adresu

 

Pri registrácii právnickej osoby musíte do registračného formulára zadať  tiež nasledovné údaje týkajúce sa osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby:

-        Meno a priezvisko

-        Telefónne číslo

-        Emailová adresa

-        Heslo

-        Názov organizácie

 

Okrem údajov v bode 2. získame pri Vašom Používaní stránky tiež:

-        Informácie cookies. Viac informácií získate v dokumente Pravidlá cookies.

 

V prípade, že sa rozhodnete pri Registrácii zadať Vaše meno a priezvisko a zároveň zadáte jeden z ostatných údajov uvedených v bode 2. alebo 3. vyššie, budeme tieto osobné údaje spracúvať v súlade s požiadavkami Zákona o ochrane osobných údajov a to na účely:

-        webovej analytiky

-        informovania o novinkách na Internetovej stránke

-        marketingové účely

 

Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste neuverejňovali Príspevky obsahujúce Vaše osobné údaje, ani iné údaje, ktorých zneužitie by Vám mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.). Takto zverejnené osobné údaje nespracúvame a za prípadnú ujmu či škodu, ktorá Vám vznikla v dôsledku ich zverejnenia, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

 

Všetko o tom, ako spracúvame osobné údaje sa dozviete v časti o Ochrane osobných údajov.

 

VII. Reklama a práva duševného vlastníctva

Vašou Registráciou alebo Používaním Internetovej stránky:

 

 1. vyjadrujete Váš súhlas podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov, na základe ktorého  od Nás môžete občas dostať oznámenia elektronickou poštou (napr. o novinkách na Internetovej stránke, akciách organizovaných spoločnosťou Eduworld, zľavách, prípadne iné reklamné oznámenia),
 2. vyjadrujete Váš súhlas podľa  § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších právnych predpisov, na základe ktorého od nás môžete občas dostať reklamné oznámenia elektronickou poštou,
 3. vyjadrujete Váš súhlas podľa §  12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, s použitím a zverejnením Vašej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Vás alebo Vašich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotogalérie), v prípade, ak nám takéto prejavy osobnej povahy poskytnete,
 4. vyhlasujete, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Podmienkach, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Vášho Príspevku na  Internetovej stránke ujma ani škoda. Pre prípad, že v dôsledku Vášho konania v rozpore s predchádzajúcou vetou dôjde ku škode alebo inej ujme, zaväzujete  sa takúto škodu a ujmu v plnej výške (vrátane nákladov spojených s uplatnením nárokov vyplývajúcich z takéhoto konania) uhradiť v prospech toho, komu vznikla, bez ohľadu na to, či vznikla Prevádzkovateľovi alebo Ostatným,
 5. Nám udeľujete neobmedzenú licenciu (sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Vás) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného zákonom č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a platným právom, ak ho Váš Príspevok obsahuje,
 6. vyhlasujete, že ste jediným autorom diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platným právom, alebo že ste od autora/spoluautorov diela získali oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Podmienok, vrátane práva poskytnúť Nám v tomto rozsahu sublicenciu; a že v tomto diele, resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Vášho Príspevku na Internetovej stránke ujma ani škoda. Pre prípad, že v dôsledku Vášho konania v rozpore s predchádzajúcou vetou dôjde ku škode alebo inej ujme, zaväzujete sa takúto škodu a ujmu v plnej výške (vrátane nákladov spojených s uplatnením nárokov vyplývajúcich z takéhoto konania) uhradiť v prospech toho, komu vznikla, bez ohľadu na to, či vznikla Prevádzkovateľovi alebo Ostatným.
 7. Súhlasy podľa bodu 1 môžete bezplatne odvolať zaslaním správy elektronickou poštou na adresu Administrátora, s uvedením rozsahu, v ktorom Váš súhlas odvolávate.
 8. Prevádzkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatnými, a preto je oslobodený od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžete dostať od Ostatných.
 9. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva Ostatných a žiadame Vás, aby ste robili to isté. Ak ste presvedčený, že Vaše autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov, kontaktujte Nás na adrese Prevádzkovateľa.
 10. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s platným právom, súhlasíte a zaväzujete sa, že:
  1. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
  2. budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
  3. nebudete odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,
  4. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.
  5. Nemáme možnosť kontrolovať súlad ponúk, ktoré sú obsahom Príspevkov, s platným právom. Rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za pravdivosť či úplnosť Príspevkov, ktoré by mohli viesť k akejkoľvek následnej obchodnej činnosti  medzi zúčastnenými stranami, ani za práva a povinnosti z takejto obchodnej činnosti vyplývajúce.

 

VIII. Špecifické pravidlá jednotlivých častí stránky

 1. Pravidlá hodnotenia
 2. Pravidlá pre organizácie

 

1. Pravidlá pre hodnotenia

 1. Hodnotenie je možné pridávať iba ako registrovaný a prihlásený užívateľ.
 2. Hodnotenia je  možné pridávať ku konkrétnym študijným programom na fakultách vysokých škôl, stredným, základným, materským školám a jasliam, kurzom a školeniam, konferenciám, či jednotlivým priestorom určeným na prenájom.
 3. Používateľ má právo pridať iba jedno hodnotenie k tomu istému objektu.
 4. Používateľ je pri pridaní hodnotenia povinný uviesť obdobie, kedy s hodnoteným subjektom nadobudol skúsenosť.
 5. Používateľ si je vedomý, že zástupca ( manažér ) hodnoteného subjektu na jeho hodnotenie môže rovnako verejne v rámci hodnotení reagovať.
 6. Používateľ pridaním hodnotenia potvrdzuje, že má s hodnoteným subjektom vlastnú skúsenosť a pridané hodnotenie reprezentuje jeho osobný názor.
 7. Používateľ ďalej prehlasuje, že toto hodnotenie je pravdivé, správne, aktuálne a kompletné .
 8. Je absolútne neprípustné, aby hodnotenie obsahovalo prejavy nevraživosti, vulgarizmy, reakcie na predošlé hodnotenia a pod. Má vecne informovať o nadobudnutej skúsenosti a to takým spôsobom, aby mohla byť prínosom pre ostatných Používateľov.
 9. Hodnotenie má vecne a určitou mierou detailov informovať o nadobudnutej skúsenosti a to takým spôsobom, aby hodnotenie mohlo byť prínosom pre ostatných Používateľov. Hodnotenia formou jednoduchej vety ( napr. Boli sme veľmi spokojní a pod. ) nie sú považované za relevantné a nebudú publikované.

 

2. Pravidlá pre organizácie

 1. Internetová stránka umožňuje organizáciám podnikajúcim v oblasti vzdelávania a organizácie podujatí uverejniť na nej ponuku svojich služieb BEZPLATNE. Ide o zverejnenie informácií o školách, kurzoch, táboroch a podujatiach.
 2. Pred publikovaním inzerátu je organizácia povinná sa zaregistrovať.
 3. Organizácia môže uverejniť  svoj inzerát len v kategórii, v ktorej organizuje vzdelávacie aktivity alebo podujatia, tak aby obsah Príspevku korešpondoval s názvom kategórie .
 4. Organizácia sa zaväzuje, že nebude uverejňovať inezráty tak, že do nich vloží len link na svoju firemnú internetovú stránku, ale inzerát riadne vyplní podľa šablóny vo firemnom konte.
 5. Organizácia sa zaväzuje, že informácie uvedené v Registrácii, ako aj v samotnom inzeráte či reklame, sú správne a platné.
 6. Neoverujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených na Internetovej stránke.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade porušenia týchto Podmienok alebo platných právnych predpisov vymazať inzerát alebo blokovať organizácii konto.
 8. O tom, či je inzerát alebo akýkoľvek Príspevok v súlade s týmito Podmienkami, rozhoduje Administrátor Internetovej stránky.
 9. O ďalších možnostiach  a výhodách vyplývajúcich z Registrácie a inzercie na  Internetovej stránke je organizácia oboznámená po úspešnej Registrácii.

 

Prečítajte si tiež informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Eduworld, s.r.o.