Všeobecné podmienky používania


 

 

I.       Úvodné ustanovenia

II.      Podmienky používania

III.    Zodpovednosť za škodu

IV.     Kontrola a administrácia Príspevkov

V.       Registrácia a jej zrušenie

VI.     Ochrana osobných údajov

VII.    Reklama a práva duševného vlastníctva

VIII.  Špecifické pravidlá jednotlivých častí Internetovej stránky

IX.     Finančné dary na prevádzku Internetovej stránky a tvorbu jej Obsahu

 

Všeobecné podmienky používania (ďalej len „Podmienky“)

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Webové sídlo  www.eduworld.sk (ďalej len „Internetová stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Eduworld, s. r. o., so sídlom Adámiho 23, 841 05 Bratislava, IČO: 46 810 668, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83934/B (ďalej  aj „Prevádzkovateľ“), za účelom poskytovania informácií v oblasti vzdelávania, výchovy a sebarozvoja.
 2. Termíny „My“, „Nás“, „Naše“ a „Eduworld“  odkazujú na Prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje Internetovú stránku.
 3. Termíny „Vy“, „Vás“, „Váš“ odkazujú na používateľa Internetovej stránky alebo ním pridávaný obsah. „Používateľom“ je každý, kto Používa Internetovú stránku, bez ohľadu na to, či je registrovaný alebo nie.
 4. „Niekto“ alebo „Ostatní“ je osoba/osoby odlišná/é od Nás ako aj Vás.
 5. „Príspevok“ je akýkoľvek obsah Vami pridaný na Internetovú stránku.
 6. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah Internetovej stránky odlišný od Príspevkov.
 7. „Použitím“ alebo „Používaním“ sa rozumie prehliadanie Internetovej stránky, pridávanie Príspevkov na Internetovú stránku alebo akékoľvek iné činnosti s ňou súvisiace.
 8. „Službou“ sa rozumie sprístupnenie používania Internetovej stránky Vám a Ostatným. Služba je poskytovaná bezodplatne s výnimkou inzercie, ktorej podmienky a ceny oznamuje Prevádzkovať individuálne na základe vyžiadania  Používateľa prostredníctvom e-mailu doručeného na e-mailovú adresu: [email protected] alebo telefonicky na tel. číslo: +421 908 859 323.
 9. „Registrácia“ je vytvorenie užívateľského konta a užívateľského mena na Internetovej stránke. Registráciou Používateľ získava vlastné konto, meno a heslo ku svojmu kontu. Bez registrácie nie je možné na Internetovej stránke publikovať žiadne Príspevky s výnimkou komentárov k článkom a blogom.
 10. „Zrušenie registrácie“ je zablokovanie alebo zmazanie užívateľského konta a Príspevkov k nemu prislúchajúcich.
 11. „Darca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla prispieť formou peňažného daru na prevádzku Internetovej stránky a tvorbu jej Obsahu.
 12. „Inzerent“ je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá uverejňuje a prezentuje svoje produkty, služby alebo seba samú na Internetovej stránke.
 13. Všetky uvedené pojmy a definície môžu byť v týchto Podmienkach použité aj v iných gramatických tvaroch, pričom si zachovávajú svoj obsah

 

II. Podmienky používania

 1. Tieto Podmienky sú právne záväznou dohodou medzi zúčastnenými stranami, to znamená medzi Vami ako Používateľom a Prevádzkovateľom.
 2. Hneď na začiatku každého Používania Internetovej stránky je každý Používateľ povinný dôkladne si tieto Podmienky preštudovať a oboznámiť sa s ich obsahom.
 3. Táto Internetová stránka Vám umožňuje Používanie jej Obsahu a Príspevkov len v prípade, že úplne a bez výhrad súhlasíte s týmito Podmienkami.
 4. Používaním tejto Internetovej stránky akýmkoľvek spôsobom vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami  a zaväzujete sa, že ich budete dodržiavať.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Registráciu a poskytovanie služieb komukoľvek a z akýchkoľvek dôvodov.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Podmienky meniť, a to aj bez upozornenia. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že na Internetovej stránke bude vždy uverejnené aktuálne znenie Podmienok. Používaním Internetovej stránky potvrdzujete, že ste si aktuálne znenie Podmienok preštudovali a oboznámili sa s ich obsahom.
 7. Tieto Podmienky sa nachádzajú v spodnej časti Internetovej stránky a nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. V prípade, že s novým znením Podmienok nesúhlasíte, ste povinný Prevádzkovateľa písomne na adrese jeho sídla alebo elektronicky na e-mailovej adrese: [email protected] požiadať o zrušenie Vašej Registrácie alebo prestať Používať služby Internetovej stránky.
 8. Používaním Internetovej stránky potvrdzujete, že:

a)    všetky informácie vkladané Vami na túto Internetovú stránku sú pravdivé, správne, aktuálne a kompletné,

b)    ak ste Registrovaný tak, plne zodpovedáte za používanie svojho konta kýmkoľvek, vrátane zabezpečenia prihlasovacích údajov k svojmu kontu.

Súčasťou týchto Podmienok sú aj Špecifické pravidlá jednotlivých častí stránky (prevažne technického charakteru) uvedené v článku VIII týchto Podmienok.

 

III. Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nezaručuje legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Vašich Príspevkov s týmito Podmienkami, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za  Vaše Príspevky na Internetovej stránke, ako aj všetky Vaše iné úkony s ňou súvisiace, voči Ostatným.
 2. Prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za Príspevky a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek peňažnú či nepeňažnú škodu či ujmu vyplývajúcu z Vašej dôvery alebo dôvery niekoho iného k týmto Príspevkom.
 3. Vaše Príspevky sú výlučne vyjadrením Vášho osobného názoru, preto ste zaň priamo a výlučne zodpovedný len Vy sám. Použitím Internetovej stránky súhlasíte a zaväzujete sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Vášho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, uhradíte Nám škodu v celom rozsahu, a to bez ohľadu na jej výšku, právny dôvod jej vzniku alebo skutočnosť, či ste konali úmyselne alebo z nedbanlivosti alebo či ste škodu spôsobili Vy sami, alebo v spolupráci s Ostatnými.
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Vašich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie Služieb, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania Služieb na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom skončiť alebo prerušiť poskytovanie Služieb môžeme kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.
 6. V rozsahu povolenom zákonom, Prevádzkovateľ ani jeho konatelia, zamestnanci, zástupcovia a partneri nezodpovedajú za (i) akúkoľvek skutočnú škodu, ušlý zisk alebo poškodenie dobrého mena alebo reputácie, (ii) akékoľvek nepresnosti týkajúce sa opisných informácií (vrátane hodnotení kurzov, školení, konferencií, škôl) uvedených na Internetovej stránke, (iii) ponúkané služby alebo produkty Inzerentov, (iv) akúkoľvek škodu alebo náklady Vami znášané, vynaložené alebo zaplatené v dôsledku konania Inzerenta (vrátane jeho konateľov, zamestnancov, zástupcov alebo Inzerentom kontrolovaných spoločností) vrátane (čiastočného) storna, nadmernej rezervácie, štrajku, vyššej moci alebo iných udalostí mimo našej kontroly.

 

IV. Kontrola a administrácia Príspevkov

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov a ich súlad s týmito Podmienkami. V prípade, že sa domnievate, že nejaký Príspevok porušuje záväzné ustanovenia platných právnych predpisov, kontaktujte, prosím,  Prevádzkovateľa písomne na adrese jeho sídla alebo elektronicky na e-mailovú adresu: [email protected]. Prevádzkovateľ si vyhradzuje  právo akýkoľvek Príspevok  zmazať alebo zrušiť Vašu Registráciu a to podľa vlastného uváženia, ak vyhodnotí, že obsah Príspevku je v rozpore s týmito Podmienkami alebo ustanovenia platných právnych predpisov.

 

V. Registrácia a jej zrušenie

 1. Na Používanie Internetovej stránky nie je potrebná Registrácia. Tá je potrebná len v určitých prípadoch Používania niektorých sekcií Internetovej stránky.
 2. Registráciou sa zaväzujete poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Vás, resp. Vašej spoločnosti a pravidelne ich aktualizovať.
 3. Môžeme odmietnuť Registráciu alebo ju zrušiť v prípade, ak máme podozrenie, že sa vydávate za Niekoho iného, Vaše užívateľské meno je chránené platným právom (napr. ochranná známka, obchodné meno a pod.), je reklamou (napr. www.nazovnejakejwebstránky.sk) alebo je vulgárne, urážlivé alebo na základe Nášho rozhodnutia.
 4. Beriete na vedomie, že aj po zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať Vaše Príspevky a Vaše užívateľské meno uverejnené na Internetovej stránke na neobmedzený čas.
 5. V prípade, ak sa nechcete Registrovať, ale zároveň máte záujem pridávať vlastné komentáre k článkom a blogom, tak zverejnenie Vášho komentára je možné len po zadaním Vášho e-mailu, prostredníctvom ktorého musíte Váš príspevok potvrdiť.

 

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Používanie Internetovej stránky, ani Registrácia na nej, nevyžaduje, aby ste Nám poskytli Vaše osobné údaje tak, ako sú definované v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej spolu len „predpisy o ochrane osobných údajov“), s výnimkou mena a priezviska štatutára pri registrácii právnickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v prípade, že sa rozhodnete Nám Vaše osobné údaje pri Registrácii poskytnúť, zachovávať ich dôvernosť v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše práva zostávajú v plnom rozsahu zachované, pričom bližšiu úpravu Vašich práv obsahujú predpisy o ochrane osobných údajov a Ochrana osobných údajov zverejnená na webovom sídle Prevádzkovateľa. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje neposkytneme Ostatným s výnimkou prípadov, v ktorých sme tak povinní urobiť podľa platných právnych predpisov.
 3. Poskytnutím osobných údajov pri Registrácii nám zároveň udeľujete súhlas s ich spracúvaním podľa predpisov o ochrane osobných údajov. Svoj súhlas, ktorý ste Nám dali, môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia Vášho konta alebo zrušením Registrácie. Zrušiť Vašu Registráciu môžete u Prevádzkovateľa písomne na adrese jeho sídla alebo elektronicky na e-mailovej adrese: [email protected].

 

Pri registrácii fyzickej osoby musíte do registračného formulára zadať nasledovné údaje:

-      Prezývku (t. j. užívateľské meno)

-      Meno a priezvisko

-      E-mail

-      Pohlavie

-      Heslo

Ďalšie údaje o povolaní a kraji, v ktorom žijete, sú nepovinné.

 

Pri registrácii právnickej osoby musíte do registračného formulára zadať nasledovné údaje:

-      Názov právnickej osoby

-      Meno a priezvisko štatutára

-      IČO

-      E-mail

-      Telefónne číslo

-      Heslo.

Ďalšie údaje o sídle právnickej osoby, DIČ, IČ DPH a webovom sídle sú nepovinné.

 

Okrem údajov v bode 2. získame pri Vašom Používaní Internetovej stránky tiež:

-      Informácie cookies. Viac informácií získate v dokumente Pravidlá cookies.

 

V prípade, že sa rozhodnete pri Registrácii zadať Vaše osobné údaje, budeme tieto osobné údaje spracúvať v súlade s požiadavkami predpisov o ochrane osobných údajov a to výlučne na účely:

-      webovej analytiky

-      informovania o novinkách na Internetovej stránke

-      marketingové účely.

 

Vo Vašom vlastnom záujme Vás žiadame, aby ste neuverejňovali Príspevky obsahujúce Vaše osobné údaje, ani iné údaje, ktorých zneužitie by Vám mohlo spôsobiť ujmu alebo škodu (týka sa to najmä rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, pasu, čísla platobnej alebo kreditnej karty, adresy, telefónneho čísla, hesiel a pod.). Takto zverejnené osobné údaje nespracúvame a za prípadnú ujmu či škodu, ktorá Vám vznikla v dôsledku ich zverejnenia, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Všetko o tom, ako spracúvame osobné údaje sa dozviete v dokumente o Ochrane osobných údajov.

 

VII.   Reklama a práva duševného vlastníctva

 1. Vašou Registráciou alebo Používaním Internetovej stránky:

-      vyjadrujete Váš súhlas podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, na základe ktorého od Nás môžete dostať oznámenia elektronickou poštou (napr. o novinkách na Internetovej stránke, akciách organizovaných Prevádzkovateľom, zľavách, prípadne iné reklamné oznámenia),

-      vyjadrujete Váš súhlas podľa § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého od Nás môžete dostať reklamné oznámenia elektronickou poštou,

-      vyjadrujete Váš súhlas podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník, s použitím a zverejnením Vašej podobizne, písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa Vás alebo Vašich prejavov osobnej povahy bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela (napr. na fotogalérie), v prípade, ak nám takéto prejavy osobnej povahy poskytnete,

-      vyhlasujete, že osoby, ktoré sú zachytené na dielach alebo obsahu tvoriacom Váš Príspevok, vyslovili bezplatný súhlas s tým, aby s dielom alebo obsahom Príspevku bolo naložené všetkými spôsobmi uvedenými v týchto Podmienkach, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním Vášho Príspevku na  Internetovej stránke žiadna ujma ani škoda. Pre prípad, že v dôsledku Vášho konania v rozpore s predchádzajúcou vetou dôjde ku škode alebo ujme, zaväzujete sa takúto škodu a ujmu v plnej výške (vrátane nákladov spojených s uplatnením nárokov vyplývajúcich z takéhoto konania) uhradiť v prospech toho, komu vznikla a to bez ohľadu na to, či vznikla Prevádzkovateľovi alebo Ostatným,

-      Nám udeľujete neobmedzenú licenciu (resp. sublicenciu, ak autorom je osoba odlišná od Vás) k zverejneniu autorského diela, resp. iného obsahu chráneného zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) a platnými právnymi predpismi, ak ho Váš Príspevok obsahuje,

-      vyhlasujete, že ste jediným autorom diela, resp. iného obsahu Príspevku chráneného Autorským zákonom a platnými právnymi predpismi, alebo že ste od autora/spoluautorov diela získali oprávnenie (licenciu) k použitiu diela v rozsahu podľa týchto Podmienok, vrátane práva poskytnúť Nám v tomto rozsahu sublicenciu; a že v tomto diele, resp. inom obsahu Príspevku neboli žiadnym spôsobom použité diela alebo iné práva Ostatných ani ich časti, a že Nám ani Ostatným nevznikne uverejňovaním diela alebo iného obsahu Vášho Príspevku na Internetovej stránke ujma ani škoda. Pre prípad, že v dôsledku Vášho konania v rozpore s predchádzajúcou vetou dôjde ku škode alebo ujme, zaväzujete sa takúto škodu a ujmu v plnej výške (vrátane nákladov spojených s uplatnením nárokov vyplývajúcich z takéhoto konania) uhradiť v prospech toho, komu vznikla, bez ohľadu na to, či vznikla Prevádzkovateľovi alebo Ostatným.

 

2. Súhlasy podľa bodu 1 tohto článku môžete bezplatne a kedykoľvek odvolať a to písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese: [email protected], s uvedením rozsahu, v ktorom Váš súhlas odvolávate.

3. Prevádzkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za obsah správ poslaných Ostatnými, a preto je oslobodený od všetkých záväzkov súvisiacich s obsahom informácií, ktoré môžete dostať od Ostatných.

4. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva Ostatných a žiadame Vás, aby ste robili to isté. Ak ste presvedčený, že Vaše autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov alebo Obsahom, kontaktujte Nás písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese: [email protected].

5. Prevádzkovateľ nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedá ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva a ani iných práv prostredníctvom Príspevkov na Internetovej stránke. Keďže máme záujem na súlade Príspevkov a Obsahu Internetovej stránky s platnými právnymi predpismi, súhlasíte a zaväzujete sa, že:

-      nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený Autorským zákonom alebo inými platnými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,

-      budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s Autorským zákonom alebo inými platnými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,

-      nebudete odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na Internetovej stránke,

-      nebudete neoprávnene zasahovať do osobnostných práv a práv na ochranu dobrej povesti Nás, iných Používateľov Internetovej stránky a ani Ostatných,

-      nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platnými právnymi predpismi.

6. Nemáme možnosť kontrolovať súlad ponúk, ktoré sú obsahom Príspevkov, s platnými právnymi predpismi. Rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za pravdivosť či úplnosť Príspevkov, ktoré by mohli viesť k akejkoľvek následnej obchodnej činnosti medzi zúčastnenými stranami, ani za práva a povinnosti z takejto obchodnej činnosti vyplývajúce.

 

VIII.   Špecifické pravidlá jednotlivých častí Internetovej stránky

A       Pravidlá hodnotenia

B       Pravidlá pre organizácie

 

A       Pravidlá pre hodnotenia

 1. Hodnotenie môže pridávať len registrovaný a prihlásený Používateľ.
 2. Hodnotenia je možné pridávať ku konkrétnym študijným programom na fakultách vysokých škôl, stredným, základným, materským školám a jasliam, kurzom, školeniam a konferenciám.
 3. Používateľ má právo pridať iba jedno hodnotenie k tomu istému objektu.
 4. Používateľ je pri pridaní hodnotenia povinný uviesť obdobie, kedy s hodnoteným subjektom nadobudol skúsenosť.
 5. Používateľ si je vedomý, že hodnotený subjekt ako aj iný Používateľ môže na jeho hodnotenie rovnako verejne v rámci hodnotenia reagovať.
 6. Používateľ pridaním hodnotenia potvrdzuje, že má s hodnoteným subjektom vlastnú skúsenosť a pridané hodnotenie reprezentuje jeho osobný názor a skúsenosť.
 7. Používateľ ďalej prehlasuje, že jeho hodnotenie je pravdivé, správne, aktuálne a kompletné.
 8. Je absolútne neprípustné, aby hodnotenie obsahovalo prejavy nevraživosti, vulgarizmy, reakcie na predošlé hodnotenia a pod. Má vecne informovať o nadobudnutej skúsenosti a to takým spôsobom, aby mohla byť prínosom pre ostatných Používateľov.
 9. Hodnotenie má vecne a s určitou mierou detailov informovať o nadobudnutej skúsenosti a to takým spôsobom, aby hodnotenie mohlo byť prínosom pre ostatných Používateľov. Hodnotenia formou jednoduchej vety (napr. Boli sme veľmi spokojní a pod.) nie sú považované za relevantné a nebudú zverejňované.

 

B       Pravidlá pre organizácie

 1. Internetová stránka umožňuje organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania a organizovania podujatí uverejniť na nej ponuku svojich služieb BEZPLATNE. Ide o zverejnenie informácií o školách, kurzoch, táboroch a podujatiach.
 2. Pred zverejnením inzerátu je organizácia povinná sa zaregistrovať.
 3. Organizácia môže uverejniť  svoj inzerát len v kategórii, v ktorej organizuje vzdelávacie aktivity alebo podujatia, tak aby obsah Príspevku korešpondoval s názvom kategórie.
 4. Organizácia sa zaväzuje, že nebude uverejňovať inzeráty tak, že do nich vloží len link na svoju firemnú internetovú stránku, ale inzerát riadne vyplní podľa šablóny vo firemnom konte Poskytovateľa.
 5. Organizácia sa zaväzuje, že informácie uvedené v Registrácii, ako aj v samotnom inzeráte či reklame, sú správne a platné.
 6. Prevádzkovateľ neoveruje a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnenej reklamy na Internetovej stránke.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade porušenia týchto Podmienok alebo platných právnych predpisov vymazať inzerát alebo zablokovať organizácii konto.
 8. O tom, či je inzerát alebo akýkoľvek Príspevok v súlade s týmito Podmienkami, rozhoduje Prevádzkovateľ.

 

IX.     Finančné dary na prevádzku Internetovej stránky a tvorbu jej Obsahu

 1. Prevádzkovateľ na vlastné náklady zabezpečuje prevádzku Internetovej stránky ako aj jej Obsah.
 2. Vzhľadom na snahu neustále skvalitňovať prevádzku ako aj Obsah Internetovej stránky, ktorá má slúžiť širokej verejnosti, je nevyhnutné zabezpečovať neustály zdroj financovania projektu Internetovej stránky zo strany Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ zabezpečuje projekt Internetovej stránky jednak z finančných prostriedkov získaných od Inzerentov ako aj z finančných darov od Používateľov.
 4. Používateľ môže prostredníctvom Internetovej stránky darovať Poskytovateľovi finančný dar.
 5. Darca môže využiť možnosť výberu výšky darovanej sumy z predvolených možností na Internetovej stránke alebo zadať ľubovoľnú sumu v rozmedzí min. 2 eur a max. 2000 eur.
 6. Darca môže svoj dar uhradiť prostredníctvom služieb internet bankingu, platobných alebo kreditných kariet, prevodom z bankového účtu alebo iným spôsobom umožneným Poskytovateľom.
 7. Darca si tiež môže zvoliť či pôjde z jeho strany o jednorazový dar alebo pravidelný dar formou automatického odpísania rovnakej sumy z účtu každý mesiac. Pravidelné mesačné prispievanie je možné kedykoľvek prerušiť, ukončiť alebo kedykoľvek opäť obnoviť.
 8. Darca môže svoj peňažný dar darovať v prospech Prevádzkovateľa bezhotovostne, pričom na čo najväčšie zjednodušenie celého systému darovania zriadil Prevádzkovateľ pre tento účel platobnú službu prostredníctvom platobnej brány Besteron poskytovanou spoločnosťou SIA Slovakia, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 372 074 (ďalej len „Besteron“) u vybraných bánk.
 9. Potom ako si Darca v rámci Besteronu zvolí banku, prostredníctvom ktorej chce vykonať svoj finančný dar v prospech Prevádzkovateľa, tak bude automaticky presmerovaný do svojho internetového bankovníctva, kde sa prihlási prostredníctvom údajov požadovaných svojou bankou, v ktorej má vedený svoj účet.
 10. Po prihlásení do svojho internetového bankovníctva sa Darcovi objaví kompletný platobný príkaz s uvedením sumy, variabilného symbolu, typu platobnej brány, ako aj bankového účtu príjemcu, ktorým je Besteron. Darca potvrdí platobný príkaz spôsobom vyžadovaným jeho bankou, a to najmä kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ alebo „Odoslať platbu“ alebo tlačidlo s rovnakým, alebo obdobným významom (ďalej len „Zaplatiť“). Kliknutím na tlačidlo Zaplatiť Darca vyjadruje svoj súhlas s platbou a berie na vedomie povahu realizovanej platby Prevádzkovateľovi a spôsob vysporiadania jeho záväzku, pričom zároveň potvrdením platby (stlačením tlačidla Zaplatiť) vyjadruje svoj súhlas s týmto spôsobom vysporiadania jeho záväzku. Realizáciou platby daru v prospech Prevádzkovateľa, dochádza zároveň k uzavretiu dohody medzi Darcom a Besteronom, v súlade s ktorou sa Besteron zaväzuje uhradiť za Darcu jeho záväzok voči Prevádzkovateľovi na úhradu peňažnej sumy daru. Úhrada daru bude vykonaná prostredníctvom vyúčtovania.
 11. Ak Darca udelil súhlas na vykonanie platobnej operácie, platobná operácia sa považuje za autorizovanú a bude zrealizovaná. Darca autorizuje platobnú operáciu pred jej vykonaním.
 12. Súhlas na vykonanie opakovaných platobných operácií možno kedykoľvek odvolať a to spôsobom vyžadovaným bankou či iným poskytovateľom platobných služieb, ktorého si Darca pre zrealizovanie úhrady daru zvolil, potvrdením tlačítka „zastaviť opakovanie“ vo svojom konte po prihlásení na portál Eduworld.sk  alebo zaslaním oznámenia o zrušení presne špecifikovaných opakovaných platieb na e-mailovú adresu: [email protected]
 13. V prípade, ak došlo k úhrade v prospech Prevádzkovateľa omylom alebo po riadnom odvolaní platobnej operácie, tak Prevádzkovateľ je povinný vykonať refundáciu takejto úhrady v prospech platiteľa. Takáto refundácia sa vykonaná prevodom z účtu Poskytovateľa, pričom celková výška refundovanej platby bude ponížená o všetky náklady nevyhnutne vynaložené na jej zrealizovanie (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).
 14. Prevádzkovateľ dary zrealizované podľa tohto článku s vďakou od Darcov prijíma.

 

Oboznámte sa tiež z informáciami o Ochrane osobných údajov u spoločnosti Eduworld, s.r.o.