Články: Pre študentov
O projekte

Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
21.04.2017
Bratislava III
19.06.2017
Bratislava III
09:00
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/250-aplikacne-problemy-pravnej-upravy-v-civilnych-mimosporovych-veciach


Obsah seminára
 

  1. Diferenciácia právnej úpravy civilného procesu – všeobecné východiská
-          Východiskové kritériá pre diferenciáciu civilného procesu-          Vzájomný vzťah právnej úpravy sporového a mimosporového kódexu-          Systematika zákona jej, význam, terminológia a jej odlišnosti od sporového kódexu-          Záverečné a prechodné ustanovenia z pohľadu aplikačnej praxe a realizácie procesných úkonov 
  1. Základné princípy civilného mimosporového poriadku
-          Význam základných princípov pri aplikácii a interpretácii kódexu-          Charakteristika vybraných princípov 
  1. Všeobecná časť CMP
-          výklad jednotlivých inštitútov vo svetle procesných podmienok a s reflexiou na zásadné rozdiely v právnej úprave v komparácii sporového konania-          priebeh konania v prvej inštancii-          opravné konanie v režime CMP 
  1. Vybrané konania v osobitnej časti CMP
-          Rodinnoprávne súdnictvo-          Konania v právomoci notára ako súdneho komisára a  novoty v právnej úprave-          Konania vo veciach statusu fyzických osôb-          Vykonávacie konanie vo veciach maloletých 
  1. Neodkladné opatrenia v CMP
-          Osobitosti právnej úpravy vo veciach mimosporového konania     

Lektor:
JUDr. Romana Smyčková, PhD. Vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník. V roku 1985 úspešne ukončila Právnickú fakultu UK v Bratislave, kde po skončení ostala pôsobiť ako asistent na Katedre občianskeho práva najskôr so zameraním na rodinné právo,  občianske právo hmotné a od roku 1994 dodnes s profiláciou na občianske právo procesné. V roku 1986 jej bol po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky udelený titul JUDr., v roku 2004 vedecko-akademická hodnosť PhD. Pedagogicky pôsobila  aj na Akadémii policajného zboru SR, Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie Ekonomickej univerzity, na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, v súčasnosti pôsobí v obmedzenom rozsahu na  Paneurópskej vysokej škole práva. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií vrátane učebných textov, praktických cvičebníc, komentárov k Občianskemu súdnemu poriadku  a Exekučnému poriadku,  spoluautorkou monografie venovanej ochrane práv maloletých v civilnom procese a spoluautorkou monografie venovanej zastúpeniu v súkromnom práve. Aktívne sa zúčastňuje viacerých významných domácich aj zahraničných vedeckých konferencií k aktuálnym otázkam civilného procesného práva.  Od júla 2012 pôsobila  ako členka, neskôr podpredsedníčka  Rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku, v súčasnosti je členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva v pracovnej skupine pre rodinné právo.


JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD.,LLM. Narodila sa 3. 9. 1982 v Bratislave. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila s vyznamenaním v roku 2006. Rigoróznu skúšku vykonala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2006. V roku 2008 ukončila postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium úspešne ukončila v máji 2011 a bola jej udelená akademická hodnosť „philosophiae doctor“. V roku 2015 získala titul LLM in Corporate Law na Právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Ako asistent pôsobila na Katedre Občianskeho práva, Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 2006 až 2007. Od roku 2007 pôsobí na PEVŠ. Bola členkou rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného. V súčasnosti je členkou rekodifikačnej komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na katedre občianskeho práva právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2010 je zapísaná v zozname SAK ako advokátka. Je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline. V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam občianskeho práva procesného a hmotného, otázkam exekučného práva, ako aj otázkam práva rodinného. Aktívne publikuje v domácej aj zahraničnej odbornej literatúre, pravidelne sa zúčastňuje na domácich, ako aj zahraničných konferenciách. Je spoluautorkou komentára k Občianskemu súdnemu poriadku a Exekučnému poriadku vydaného Nakladateľstvom C. H. Beck v Prahe a viacerých učebných textov. [u][/u] [u][/u]

Cieľová skupina

Seminár je určený pre advokátov, koncipientov, právnych zástupcov firiem a spoločností, pracovníkov ministerstiev a štátnych inštitúcií. [u][/u] [u][/u]

Lektori:

JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD.,LLM.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...