Základy podnikateľského práva a uzatváranie obchodných zmlúv pre zahraničných manažérov v AJ / Legal

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Základy podnikateľského práva a uzatváranie obchodných zmlúv pre zahraničných manažérov v AJ / Legal
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
01.12.2015
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
Registrácia účastníkov začína o 9:00 hod., odborný program o 9:30 hod. a plánované ukončenie seminára je o 14:30 hod.
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu

Prihlášku na tréning môžete nájsť na našich stránkach www.vzdelavame.sk

http://bpm-educat.com/seminar/detail/16-zaklady-podnikatelskeho-prava-a-uzatvaranie-obchodnych-zmluv-pre-zahranicnych-manazerov-v-aj-legal-basics-for-foreign-managers-essentials-of-slovak-business-law


Obsah seminára
 

1.  Formy podnikania na Slovensku
Právny rámec podnikania
– živnostenská činnosť a podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností
- Druhy obchodných spoločností, charakteristika a rozdiely
- Výkonné a legislatívne metódy riadenia a vedenia spoločností, vzťahy medzi manažmentom, vlastníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a odberateľmi, štátnou správou....,ich práva a povinnosti  

2.  Zmluvy v podnikateľskej praxi

- Dvojitá regulácia zmlúv podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
- Spôsoby uzatvárania zmlúv, problematické otázky (objednávky a prijatie objednávok, všeobecné zmluvné podmienky)
- Dodržiavanie a porušenie zmluvných podmienok, opravné prostriedky, ukončenie zmluvy  

3.  Pracovno-právne vzťahy
- Všeobecné formy spolupráce so spoločnosťou
– sebazamestnávanie, pracovný pomer na dobu neurčitú, určitú, pracovné agentúry
- Zákonník práce a typy pracovných pomerov,
- charakteristika a rozdiely
- Typické pracovné podmienky
– dĺžka pracovného pomeru,  práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov a zamestnávateľov...
- Ukončenie pracovného pomeru

4. Diskusia

  Lektor:
JUDr. Juraj Kotrusz 
pôsobí ako advokát v Nitre. Popri advokátskej praxi sa venuje výučbe anglického jazyka pre právnu prax  a odborným prekladom v anglickom jazyku. Je tiež externým členom Katedry medzinárodného práva a Európskeho práva PF Trnavskej univerzity, na ktorej získal titul doktora práv z odboru medzinárodné právo.  Okrem právnej praxe sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti,  je zakladateľom a tvorcom Elektronickej databázy informácií o Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru - CISG Slovakia a národným korešpondentom SR pre UNCITRAL.

Cieľová skupina:
Seminár je pripravený pre zahraničných riadiacich pracovníkov, pracovníkov obchodu, personalistov a všetkých, ktorí k svojej práci potrebujú prehľad a zdokonalenie znalostí, vedomostí a praktických skúseností o základných pravidlách podnikania a zamestnávania na Slovensku (Obchodný zákonník, Zákonník práce...). Rokovací jazyk: angličtina     Seminar´s objectives   

a) Forms of Doing Business in Slovakia
- legal framework of conducting business
– trade licences and incorporation
- business companies in Slovakia, characteristics and differences
- corporate governance and fundamental changes in company life  

b) Contracts in Business Practice
- dual regulation of contracts
– Civil Code and Commercial Code
- contract formation, problematic issues (order and acceptance, general contract terms)
- performance and breach of contract, remedies, termination  

c) Employment relationships
- general forms of cooperation with company
– self-employment, employees, employment agencies
- Labour Code and types of employment relationships
– characteristics and differences - typical terms of employment
– duration, non-competition clause, liability of employees
- termination of employment  

d) Discussion


  Lecturer :

JUDr .  Juraj   Kotrusz  
acts as an attorney in the town of Nitra with his own legal practice.  In addition to  his own  legal practice  he  is an experienced teacher of Law English and he has a wide experience with  professional   translation   in Law English.  Mgr. Kotrusz  is also  an  associate member of   the Department of   International and European Law of Faculty of Law at     Trnavas University ,  where he obtain  Law degree   from   the Department of   International Law.  He has also    significant  lecturing   and publishing activities. Mr. Kotrusz   is the founder and   creator of   the Electronic database   of information   on the UN Convention   on Contracts for the   International Sale of Goods   -   CISG   Slovakia   and   Slovak   national correspondent   for   UNCITRAL . 

Target group : 

    foreign   executives ,  sales  and HR specialists ,  recruiters   and  all  those who   need     to   review and   improve   skills ,  knowledge and practical experience   of the  rules  of business and   employment  law  in Slovakia   (Commercial Code ,  the Labour Code   ... ). 

Working languages ​​: English

Lektori:

JUDr. Juraj Kotrusz

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku