Články: Pre študentov
O projekte

Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017

Organizátor kurzu: BPM Slovakia s.r.o.
Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v roku 2017
Pridať medzi obľúbené Obľúbené
25.05.2017
Bratislava III
Bojnická 3
Business Centre Matador
09:00
Prihlás sa
0 z 5
  0 ľudí hodnotilo tento kurz
Chcem hodnotiťO kurze
Objednávka
Kontakt

Obsah kurzu


http://bpm-educat.com/seminar/detail/249-prehlad-nariadeni-eu-urcenych-na-ochranu-veritela-a-zmeny-nariadeni-v-roku-2017

Rok 2017 prináša zmeny nielen vo vnútroštátnej úprave týkajúcej sa zmeny spôsobu vymáhania a
uplatňovania nárokov veriteľov voči dlžníkom, ale aj v úprave v rámci práva Európskej únie.
Účastníci na seminári:
- získajú jedinečný prehľad nariadení a konaní zavedenými nariadeniami, ktoré sú jednoduché a nízko nákladové a aj tak nie sú v praxi odborníkmi a ani verejnosťou využívané = zvýšenie povedomia, - oboznámia sa s jednotlivými tlačivami nariadení, ktoré sú prílohou týchto nariadení, - dozvedia sa tipy na zaujímavé stránky, kde je možné sa dostať k informáciám (dané stránky sú prevádzkované EÚ a obsahujú rôzne návody a príučky podporujúce konania zavedené nariadeniami, - nadobudnú praktický prehľad o zmenách, ktoré rok 2017 prináša.
OBSAH SEMINÁRA 1. Nariadenie o európskom exekučnom titule (nariadenie EET) Nariadením EET sa zavádza inštitút európskeho exekučného titulu, ktorý je vykonateľný v ktoromkoľvek členskom štáte bez potreby ďalšieho konania v štáte, v ktorom má byť európsky exekučný titul vykonaný. Európsky exekučný titul umožňuje voľný pohyb a vykonateľnosť rozhodnutí, súdnych zmierov a verejných listín o nesporných nárokoch vo všetkých členských štátoch; je to rýchly a účinný spôsob zabezpečenia vykonateľnosti bez časovo náročných a nákladných súdnych postupov.  Nariadenie sa uplatňuje od 21.1.2005. 2. Nariadenie o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach Ďalšie z nových nariadení týkajúcich sa ochrany veriteľa je nariadenie o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Veriteľ má právo na základe tohto nariadenia o príkaze na zablokovanie účtov, z dôvodu zabránenia ohrozenia následného vymáhania veriteľovej pohľadávky prevodom alebo vybratím finančných prostriedkov, ktoré má dlžník na bankovom účte vedenom v členskom štáte, možnosť dosiahnuť vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov.  Nariadenie sa uplatňuje od 18.1.2017. 3. Európske konanie o platobnom rozkaze Účelom tohto nariadenia je zjednodušiť a zrýchliť súdne konanie, ktorého predmetom je vymáhanie peňažných pohľadávok v cezhraničných sporoch, a zároveň znížiť náklady takéhoto súdneho konania. Nariadením o európskom platobnom rozkaze (EPR) sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze, a zároveň sa ním stanovujú základné požiadavky na uvedené konanie. Nariadenie sa uplatňuje od 12.12.2008, zmena nariadenia je účinná od 14.07.2017. 4. Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu Nariadenie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (NHS) sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch s výnimkou Dánska. Nariadením NHS sa zaviedlo európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (v súčasnosti pohľadávka do 2.000,- EUR od júla 2017 do 5.000,- EUR), ktoré je alternatívnym spôsobom vymáhania pohľadávok súdnou cestou popri konaniach upravených právnym poriadkom členských štátov.  Nariadenie sa uplatňuje od 1.1.2009, zmena nariadenia je účinná od 14.07.2017. 5. Nariadenie o konkurznom konaní
Pôvodné nariadenie o konkurznom konaní (KK) obsahuje viaceré kolízne normy určujúce rozhodný poriadok v rôznych situáciách v rámci konkurzného konania. Nariadenie KK neunifikuje európske insolvenčné právo, resp. neharmonizuje predpisy upravujúce konkurzné (insolvenčné) konania v jednotlivých členských štátoch (s výnimkou úpravy právomoci likvidátora), ale ich koordinuje z dôvodu vyššej efektívnosti konkurzných konaní s cudzím prvkom s ohľadom na stabilný vývoj vnútorného trhu. S cieľom zabezpečiť účinnejšie vedenie cezhraničných insolvenčných konaní nahrádza pôvodné nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. 5. 2000, ktoré upravovalo problematiku konkurzného konania nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.5.2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) (nové nariadenie KK), ktoré sa bude uplatňovať na všetky insolvenčné konania začaté po 26. 6. 2017, s výnimkou článkov upravujúcich informácie o vnútroštátnom insolvenčnom práve a insolvenčnom práve EÚ a článkov o vytvorení a vzájomnom prepojení insolvenčných registrov. Na insolvenčné konania začaté pred 26. 6. 2017 sa bude naďalej uplatňovať pôvodné nariadenie KK. Nariadenie sa bude uplatňovať od 26.6.2017.
Lektorka: JUDr. Mária Sumková, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Medzinárodnému právu súkromnému sa venuje od absolvovania programu LLP Erasmus na Aristotelovej Univerzite v Thessalonikách v Grécku. Magisterské štúdium ukončila záverečnou skúškou z medzinárodného práva verejného, európskeho práva a medzinárodného práva súkromného v roku 2010. Špecializáciu v oblasti medzinárodného práva súkromného preukázala aj obhájením Rigoróznej práce s názvom Voľba práva ako metóda právnej regulácie. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2016 obhájením dizertačnej práce na tému Teoreticko - právne aspekty určenia imperatívnych noriem a ich vplyv na právnu prax. V rámci svojej pedagogickej praxe pôsobila ako vysokoškolský pedagóg Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde sa venovala výučbe predmetov z oblasti medzinárodného práva súkromného. V rámci svojej pedagogickej praxe ďalej pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Technickej univerzite Ostrava a na Bankovním institúte vysoká škola BIVŠ. Autorka vydala viacero odborných článkov, svoje zručnosti v oblasti medzinárodného práva súkromného uplatňuje aj v praxi, na pozícii právnika v rôznych spoločnostiach   [u][/u]

Lektori:

JUDr. Mária Sumková, PhD.

Kurz je spojený s pobytom:

nie

Zaujal ťa kurz? Máš na organizátora otázku, alebo chceš zistiť o ňom viac? Vyžiadaj si viac informácií.
  • Najrýchlejší spôsob ako kontaktovať organizátora
  • Všetky informácie sú zdarma

Vaše údaje

Meno*
Priezvisko*
Email*
Telefón*
Kraj
Pohlavie
Vaša otázka
Vyžiadať informácie zdarma
Vyžiadať informácie o kurze
Páči sa ti kurz? Povedz o kurze svojím priateľom.
Zdieľať na facebooku
 
 


Podobné kurzy

Ďalšie ponuky organizátora
Kurzy pre dospelých
 
Používanie autorských diel na internete
0 hodnotení

Seminár je zameraný na právne aspekty používania autorských diel na internete, udeľovania súhlasu na použitie vo forme licenčnej zmluvy a súvisiace otázky vyhľadávania legálneho obsahu a..

BPM Slovakia s.r.o.
Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom konaní
0 hodnotení

Postavenie súdneho exekútora a predpoklady na výkon funkcie súdneho exekútora, Zodpovednosť súdneho exekútora, Návrh na vykonanie exekúcie, Exekučné tituly, Účastníci konania, Súčinnosť..

BPM Slovakia s.r.o.
Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
0 hodnotení

Druhy súdnych konaní Určovacie žaloby Naliehavý právny záujem Preklúzia Premlčanie podľa Občianskeho zákonníka Premlčanie podľa Obchodného zákonníka Diskusia JUDr. Pavel..

BPM Slovakia s.r.o.
Zobratiť všetky...