Aktivity, vďaka ktorým môžu žiaci prežívať radosť na hodinách slovenčiny

Existuje veľké množstvo aktivít, hier a cvičení, ktoré dokážu slovenský jazyk urobiť atraktívnym.
Existuje veľké množstvo aktivít, hier a cvičení, ktoré dokážu slovenský jazyk urobiť atraktívnym. / Foto: Bigstock

Len vtedy, keď sa žiak v škole cíti dobre a bezpečne, dokáže sa učiť nové veci. Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú. Najhoršie je, keď ich učivo nebaví, nevidia v ňom zmysel a vôbec ich nezaujíma. Dnes sa pozrieme na aktivity, vďaka ktorým môžete ukázať žiakom, že slovenčinu sa učiť oplatí.

 

Slovenčina väčšinou nepatrí medzi obľúbené predmety. Môžu za to hlavne diktáty, určovanie vetných členov a memorovanie niektorých poučiek. No učiteľ môže žiakom ukázať, kde všade sa slovenčina využíva a vďaka tomu môžu k nej zmeniť vzťah. Dôležité je v nich vyvolať radosť a vďaka nej potom budú mať chuť učiť sa aj tie javy, ktoré ich veľmi nezaujímajú. Ideálne je vedieť kombinovať zábavnejšie činnosti, hry, aktivity a učivo zamerané na pochopenie a opakovanie pravopisu. Učiteľ si musí najprv uvedomiť, čo ktorého žiaka v súvislosti so slovenčinou zaujíma. Existujú žiaci, ktorí radi píšu, iní radšej rozprávajú alebo čítajú. Existujú však aj takí, ktorí sa radi hrajú, a tak lásku k slovenskému jazyku sa môžete pokúsiť vytvoriť aj cez hru.

 

Aktivity pre žiakov, ktorí radi čítajú

Existujú žiaci, ktorí sa pri tvorbe slohových prác nepretrhnú, ale zato majú na stole vždy nejakú rozčítanú knihu alebo časopis. Možno nosia všade so sebou eknihu alebo v mobile čítajú internetové články. Ak si všimnete, že máte v triede takýchto žiakov, vytvorte im priestor na to, aby informovali spolužiakov o tom, čo momentálne čítajú. Je to naozaj veľmi inšpirujúce. Nezameriavajte sa len na čitateľské dielne, teda na analýzu povinne prečítaných kníh, ale nájdite si čas aj na voľné diskusie o tom, čo žiaci momentálne čítajú. Niekedy dokážu nájsť vynikajúce knihy alebo články, ktoré dokážu obohatiť aj samotného učiteľa. Keď im dáte takúto možnosť na vlastnú prezentáciu, budú sa cítiť dôležití a ich láska k čítaniu sa bude ešte viac stupňovať. Dovoľte im čokoľvek vymýšľať. Nemusia hovoriť len o tom, čo čítali, môžu si o autorovi urobiť prezentáciu, referát, pustiť o ňom dokument a podobne. Niektorí žiaci radi sledujú knižné novinky, tak môžu informovať o nich. Napríklad na blogu Martinusu sú vždy zaujímavé tipy na horúce novinky. Okrem toho je aj veľa blogov s recenziami kníh, určite si niečo vyberú. Napríklad môžu sledovať rôzne sociálne siete zamerané na knihy, tam si môžu vytvoriť vlastný čitateľský kútik so svojou knižnicou, zbierať nápady a deliť sa so svojimi názormi na prečítané knihy.

 

Tvorivé aktivity pre skupiny

Ak máte v triede žiakov, ktorí si prečítali rovnakú knihu, môžu si pre spolužiakov v rámci skupinovej práce pripraviť nasledujúce aktivity:

 • môžu pripraviť  reklamu formou scénky o prečítanej knihe,
 • môžu namaľovať reklamný plagát na predaj knihy do kníhkupectva,
 • môžu si nacvičiť pantomímu, v ktorej znázorníte malý úsek z deja prečítanej knihy,
 • môžu si nacvičiť  dramatizáciu, v ktorej znázorníte najdôležitejšiu udalosť z deja,
 • môžu namaľovať vlastný návrh obálky na knihu,
 • môžu pripraviť nástenku o autorovi a jeho knihách,
 • môžu pripraviť  záložky do knihy, na ktorej bude stručný obsah deja a rozdajú ich spolužiakom.
   

Aktivity pre žiakov, ktorí radi píšu

Tých žiakov, ktorí radi píšu, môže učiteľ motivovať tak, že im poradí, aby si založili blog. Je dobré ich upozorniť, že pri písaní nemajú myslieť na to, koľko budú mať čitateľov, ale mali by sa sústrediť na svoje myšlienky. Najjednoduchšie je to cez Blogger, Tumlbr, Posterous alebo napríklad blog.sme.sk. Možností je naozaj veľa. Učiteľ by mal žiakov upozorniť aj na to, aby predtým, ako dajú text na internet, skontrolovali si pravopis a štylistiku viet. Zo začiatku im môže pomôcť aj učiteľ. Nebude to hneď dokonalé, ale bude sa to zlepšovať a je to úžasný tréning na precvičovanie pravopisu, tvorbu viet a formovanie slovnej zásoby. Môžu využívať aj napríklad Twitter, kde si tiež môžu precvičovať vyjadrovanie svojich myšlienok. Do 140 znakov totiž musia dostať celú myšlienku, ktorú chcú povedať, a to vôbec nie je také jednoduché, ako sa to zdá. Ak máte žiakov, ktorí píšu poviedky alebo básne, môžete spolu s nimi absolvovať rôzne literárne súťaže. Ďalšia možnosť spočíva v tom, že žiaci, ktorí radi píšu, si môžu vydávať vlastný školský časopis. Ak zistíte, že máte v triede väčšinu žiakov, ktorí radi píšu, je dobré pouvažovať aj nad tým, či by nebolo dobré obohatiť ich rozvrh hodín o tvorivé písanie. Alebo si môžete zaviesť krúžok tvorivého písania.Tvorivé písanie dokáže vo veľkej miere zlepšovať život žiakom, pretože ma na nich pozitívny vplyv vo viacerých smeroch:
 

 • integruje jazyk a literatúru,
 • pomáha pri získavaní istoty a sebadôvery,
 • eliminuje obavy z písania,
 • odhaľuje nevšedné vo všednom,
 • pestuje obrazotvornosť,
 • kultivuje čitateľa,
 • učí myslieť,
 • učí počúvať samých seba, svoje zmysly,
 • je prostriedkom seboznávania, sebavyjadrenia a sebarozvoja,
 • odstraňuje bariéry,
 • je dielňou a herňou.
( Zdroj: V. Eliášová)
 

Ďalšou možnosťou pre tých, ktorí radi píšu, je aj možnosť práce s denníkom, do ktorého si žiaci zaznamenávajú bezprostredne po prečítaní nejakého diela svoje dojmy a myšlienky.Takýto denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, teda si rozvíjajú svoje sebavnímanie. Pri čítaní z denníkov a pri počúvaní prezentovaných názorov sa zároveň učia venovať pozornosť aj svojim spolužiakom. Pri pozornom počúvaní sa učia tiež empatii. Je to aj metóda, pomocou ktorej sa učia nenásilne komunikovať. Najprv písomne sami so sebou, neskôr i ústne v rámci triedy. Cez vlastné poznávanie sa posúvajú k lepšiemu poznávaniu sveta a v konečnom dôsledku sa rýchlejšími krokmi približujú aj k samotnej prosociálnosti.

 

Aktivity pre žiakov, ktorí sa radi hrajú

Predovšetkým mladší žiaci sa radi na hodinách hrajú. Využite túto skutočnosť. Rôzne literárne hry, dramatické hryzážitkové metódy  ich dokážu výborne motivovať k čítaniu, ale aj k písaniu. Napríklad dramatické hry v rámci dramatickej výchovy môžeme charakterizovať ako učenie priamym prežívaním, získavaním životných skúseností spoločným riešením problémov nielen intelektom, ale aj intuíciou a emóciami. Dramatická výchova nie je divadlo, ale je to systém hier a cvičení zameraných na komplexný rozvoj detskej osobnosti. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to učenie sa prostredníctvom zážitku. A ten zážitok môže vyplynúť z prečítanej ukážky, ktorá sa nachádza napríklad v učebnici literárnej výchovy. To, že si žiaci môžu prežiť na vlastnej koži niektoré situácie z prečítanej ukážky, ich veľmi baví, majú z toho radosť a zároveň vidia, že hodiny slovenského jazyka nie sú zamerané len na písanie a čítanie a že je na nich občas aj dobrá zábava.

 

Existuje ešte oveľa viac možností, ako žiakom ukázať, že hodiny slovenského jazyka môžu byť aj zaujímavé. Záleží len na fantázii učiteľa a záujme žiakov, ako si občas nudné opakovanie gramatiky alebo vysvetľovanie slovných druhov vymenia za chvíle plné zábavy. A z vlastnej skúsenosti viem, že keď dokážete vhodne kombinovať jednotlivé aktivity, tak aj to nudné písanie diktátov, či vypracovanie pracovných listov a cvičení žiaci neberú ako trest. Je to preto, lebo vedia, že ak si osvoja gramatiku, budú ju môcť využiť v reálnom živote v rôznych situáciách.

 


Zdroj: V. ELIÁŠOVÁ: Na stope slovám
Zdieľať na facebooku