Lepšie školstvo

Stratégie spätnej väzby, ktoré motivujú žiakov kreatívne myslieť

Učiteľ pri učení potrebuje od žiakov spätnú väzbu, pretože si potrebuje overiť, či učivu rozumejú. Niekedy je vhodné využiť také stratégie, ktoré žiakov motivujú nielen k učeniu, ale rozvíjajú aj ich kreativitu.

Ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny?

V súčasnosti je dosť náročné zaujať žiakov. Sú zvyknutí na množstvo podnetov z okolia, a tak učenie v triede často považujú za niečo veľmi statické a nezáživné. Učiteľ musí neustále premýšľať a plánovať výber motivačných a aktivizujúcich metód. Tiež musí mať veľmi dobre premyslené, ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny.

5 hier, ktoré pomáhajú žiakom rozširovať slovnú zásobu

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov jazyka. V domácom prostredí, ale i v škole je potrebné slovnú zásobu dieťaťa neustále precvičovať a rozširovať. V školskom prostredí môžu učitelia na jej precvičovanie a rozširovanie použiť aj rôzne hry a zábavné aktivity.

Aj diskusiou môžete deti vzdelávať. Ako ju používať na vyučovaní?

Diskusia učí žiakov akceptovať názory iných a hľadať silné argumenty, aby presvedčili svojich oponentov. Ale to nie je všetko. Diskusia prináša žiakom ešte množstvo ďalších benefitov.

3 spôsoby, ako vzbudiť u žiakov zvedavosť

Podporovanie zvedavosti má výrazný vplyv na vnútornú motiváciu žiakov. Ako ich u žiakov rozvíjať?

Využitie tvorivej dramatiky pri formovaní vzájomnej spolupráce žiakov

Tvorivá dramatika poskytuje žiakom priestor na sebavyjadrenie, rozvoj fantázie, kritického myslenia, komunikácie, ba dokonca môže pomáhať pri formovaní vzájomnej spolupráce a vzťahov v triede.

Aktivity, ktoré pomáhajú žiakom spoznávať samých seba

Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojim myšlienkam a pocitom. Akonáhle človek sám seba lepšie pozná, stáva sa sebavedomejším, rozumie tomu, čo robí a prečo to robí a začína mať väčší vplyv aj na svoje okolie. Sebapoznaniu by mal byť venovaný priestor aj v škole. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré pomáhajú žiakom lepšie spoznávať samých seba.

Aktivity, ktoré pomáhajú riešiť problémové situácie v triede

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a tiež medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Premyslená organizácia v triede umožňuje, aby vyučovanie prebiehalo hladko, prevládala príjemná atmosféra a aby čo najmenej dochádzalo k problémovým situáciám.