Lepšie školstvo

3 spôsoby, ako vzbudiť u žiakov zvedavosť

Podporovanie zvedavosti má výrazný vplyv na vnútornú motiváciu žiakov. Ako ich u žiakov rozvíjať?

Využitie tvorivej dramatiky pri formovaní vzájomnej spolupráce žiakov

Tvorivá dramatika poskytuje žiakom priestor na sebavyjadrenie, rozvoj fantázie, kritického myslenia, komunikácie, ba dokonca môže pomáhať pri formovaní vzájomnej spolupráce a vzťahov v triede.

Aktivity, ktoré pomáhajú žiakom spoznávať samých seba

Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojim myšlienkam a pocitom. Akonáhle človek sám seba lepšie pozná, stáva sa sebavedomejším, rozumie tomu, čo robí a prečo to robí a začína mať väčší vplyv aj na svoje okolie. Sebapoznaniu by mal byť venovaný priestor aj v škole. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré pomáhajú žiakom lepšie spoznávať samých seba.

Aktivity, ktoré pomáhajú riešiť problémové situácie v triede

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a tiež medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Premyslená organizácia v triede umožňuje, aby vyučovanie prebiehalo hladko, prevládala príjemná atmosféra a aby čo najmenej dochádzalo k problémovým situáciám.

Ako môže učiteľ pomôcť žiakom zvládnuť ich emócie?

V súčasnosti sa učitelia okrem učenia musia denne zaoberať aj množstvom ďalších vecí. Čoraz častejšie je potrebné riešiť aj najrozličnejšie emocionálne problémy žiakov. Učitelia musia vedieť odhaliť nielen ich príčinu, ale poskytovať žiakom aj emocionálnu podporu.

6 otázok, ktoré dokážu pomôcť študentom vyrovnať sa so stresom

Stres je všade okolo nás – v práci, v našom okolí, v osobnom živote. Stal sa neodvratným spoločníkom vo všetkých oblastiach nášho bytia. Stretávajú sa s ním pracujúci ľudia, ale aj študenti.

Ako vniesť do triedy viac radosti?

Len vtedy, keď sa žiak v škole cíti šťastne a bezpečne, dokáže sa učiť nové veci. Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú.

Ako si učiteľ môže u žiakov vybudovať dôveru?

Žiaci si hádam najviac zo všetkého želajú dobrých, chápajúcich a priateľských učiteľov. Takých, ktorým sa môžu zdôveriť, ktorým môžu veriť, o ktorých sa môžu oprieť a ktorí ich majú radi. Čo robiť, aby žiaci učiteľovi dôverovali?