Články: Pre študentov
O projekte

Hry pre deti

Formy hier v zážitkovej pedagogike

Formy hier v zážitkovej pedagogike


Zážitková pedagogika sa líši od tradičnej tým, že učiteľ najprv žiakov zapája do riešenia problémov alebo do rôznych aktivít a potom spoločne hodnotia tieto zážitky a skúsenosti. Na základe vlastných zážitkov a skúseností si žiaci vytvárajú nové zručnosti, postoje i spôsoby myslenia. V tomto procese učenia sa často využívajú aj rôzne hry. Čítaj ďalej
Aktivity na koniec kalendárneho roka zamerané na oceňovanie a vďačnosť

Aktivity na koniec kalendárneho roka zamerané na oceňovanie a vďačnosť


Predvianočné obdobie v škole je aj obdobím, keď si uvedomujeme, že sa blíži zároveň aj koniec kalendárneho roka. Pri tejto príležitosti môžete so žiakmi vyskúšať aj niektoré aktivity, ktoré súvisia práve s týmto obdobím. Čítaj ďalej
Predvianočné aktivity do triedy a do školského klubu detí

Predvianočné aktivity do triedy a do školského klubu detí


Veľké sviatky, akými sú napríklad aj Vianoce, už tradične obohacujú školské vyučovanie rôzne aktivity, podujatia a hry, ktoré sú zamerané na prežívanie tohto obdobia. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, ktoré môžete vyskúšať so žiakmi nielen v školskom klube, ale ak máte dostatok času, tak i v triede na vyučovaní. Čítaj ďalej
Aktivity na rozvoj asertívneho správania

Aktivity na rozvoj asertívneho správania


Asertivita je komunikačná zručnosť, vďaka ktorej môžeme primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne a pritom neobmedzuje slobodu iných. Čítaj ďalej
Aktivity zamerané na rozvoj priateľstva medzi deťmi

Aktivity zamerané na rozvoj priateľstva medzi deťmi


Určite každý túži po skutočnom priateľstve. Je to tá najprirodzenejšia túžba človeka. Viac ako čakať, sa nám oplatí o dobré priateľstvo bojovať. Budovať ho postupnými krokmi. A s týmito krokmi by sa mali zoznamovať aj deti v škole. Čítaj ďalej
Chcete sa so žiakmi hrať na angličtine? Vyskúšajte tieto didaktické  hry

Chcete sa so žiakmi hrať na angličtine? Vyskúšajte tieto didaktické hry


Už Ján Amos Komenský zdôrazňoval, že hra je najlepším výchovným prostriedkom, ale nesmie byť samoúčelná, musí mať cieľ. Význam hier používaných v súvislosti s anglickým jazykom spočíva hlavne v tom, že pomáha osvojovať, zdokonaľovať aj fixovať vedomosti žiakov. Žiaci hry milujú, a preto by ich mal mať učiteľ vždy niekoľko k dispozícii, aby ich mohol občas využiť. Čítaj ďalej
Didaktické hry zamerané na opakovanie vybraných slov - 2. časť

Didaktické hry zamerané na opakovanie vybraných slov - 2. časť


Vybrané slová patria medzi tie učivá, ktoré je vhodné kedykoľvek a kdekoľvek opakovať. Nemusí sa to robiť len formou diktátov a rôznych pravopisných cvičení. Môžete vyskúšať aj rôzne didaktické hry. Čítaj ďalej
Didaktické hry zamerané na opakovanie abecedy

Didaktické hry zamerané na opakovanie abecedy


Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám ide predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s javom, ktorý práve žiakov učíme. Čítaj ďalej