Šťastie v školách: Prečo je dôležitá práca s denníkom?

  

V predchádzajúcom článku som písala o tom, aká je pre deti komunikácia dôležitá, aký má vplyv na ich pocit spokojnosti a šťastia. No nie vždy práve na túto aktivitu máme v škole čas a nie vždy všetky deti majú aj chuť rozprávať nahlas pred učiteľom a spolužiakmi. Niekedy sa tak dostávajú do zložitej situácie. Na jednej strane majú chuť zbaviť sa myšlienok, ktoré  v sebe dlho nosia a chceli by sa ich nejakým spôsobom oslobodiť, ale nevedia ako a kde. V takomto prípade môže pomôcť práca s denníkom. Má viacero výhod.

 

 

Denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, teda si rozvíjajú svoje sebavnímanie. Pri čítaní z denníkov a pri počúvaní prezentovaných názorov sa zároveň učia venovať pozornosť aj svojim spolužiakom. Pri pozornom počúvaní sa učia tiež empatii. Je to aj metóda, pomocou ktorej sa učia nenásilne komunikovať. Najprv písomne sami so sebou, neskôr i ústne v rámci triedy. Cez vlastné poznávanie sa posúvajú k lepšiemu poznávaniu sveta a v konečnom dôsledku sa rýchlejšími krokmi približujú aj k samotnej prosociálnosti.

Práca s denníkom v školách-eduworld.skPremýšľala som nad tým, ako zakomponovať  prácu s denníkmi na druhý stupeň základnej školy tak, aby táto práca bola pre žiakov nielen príťažlivá, ale zároveň by nenarušila vyučovací proces, vychádzala by priamo z tematických plánov, prebralo by sa požadované učivo, ale zároveň by učiteľ so žiakmi urobil aj niečo navyše. Pretože som slovenčinárka, napadlo mi, že denníky využijem predovšetkým na hodinách literárnej výchovy a využijem na túto formu vyučovania také texty z učebnice, ktoré akosi sami od seba nabádajú nielen k zamýšľaniu sa nad literárnym dielom, ale aj  nad sebou samým a vzťahmi k druhým. Zistila som, že využívanie denníkov je optimálnou  cestou na prepojenie etickej a literárnej výchovy. Navrhla som niekoľko scenárov vyučovacích hodín, v ktorých sa zamýšľam nad využitím denníka pri práci s literárnou ukážkou, pri čom vychádzam z textov, ktoré sa nachádzajú v aktuálnych učebniciach literárnej výchovy pre príslušné ročníky. Podrobné scenáre hodín a rôzne príklady možnosti práce s denníkom sa nachádzajú v mojej knihe: Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

 

Výhoda práce s denníkom spočíva v tom, že sa vychádza z osobných skúseností žiaka, ktoré získal pri čítaní textu. Učenie sa takto stáva osobnejším, konkrétnejším a živším. Vďaka písaniu do denníkov si žiaci zvykajú na uvoľnenejšiu komunikáciu, zlepšujú si pravopis, obohacujú slovnú zásobu, učia sa vyjadrovať svoje názory a emócie, nenásilne je podporovaná ich tvorivosť. Zvyšuje sa aj vnútorná motivácia a sebaúcta. Niekedy sa prostredníctvom denníka dokážu žiaci zbaviť aj zlých pocitov. Keď napríklad svoju zlosť opíšu v denníku, nechce sa im ju navonok až tak silno prejavovať. Práca s denníkmi sa dá obohatiť aj o metódy tvorivej dramatiky, ktoré výrazným spôsobom dokážu žiakov uvoľniť  a motivovať k práci na hodine. Tým, že prostredníctvom scénok, dramatizácie alebo pantomímy intenzívnejšie prežívajú život literárneho hrdinu, nenápadne sú nabádaní aj k analýze vlastných pocitov, prežitých skúseností, dojmov a zážitkov. To, čo dlhé roky nosia v sebe nespracované, často sa vďaka spomínaným aktivitám rozlúšti, ba dokonca vylieči. Z mojich dlhoročných skúseností viem, že aj starší žiaci sú pri tejto forme práce aktívni, tvoriví, snažia sa aj tí, ktorí  sú za iných okolností leniví. Metódy tvorivej dramatiky sú výbornou vstupnou bránou do sveta denníkov, pretože zážitkovosť, ktorá je v nich ukrytá, oslobodzuje emócie, ktoré žiaci takto ľahšie v sebe objavujú. V niektorých scenároch hodín je rozpracovaných viacej možností na výber. Učiteľ si môže vybrať tie, ktoré mu najviac vyhovujú vzhľadom na temperament a schopnosti žiakov. Nič nie je záväzné, učiteľ môže donekonečna využívať svoju fantáziu. Niekedy učiteľovi pomáhajú aj samotní žiaci, ktorí keď si obľúbia niektoré z tvorivých aktivít, tak aj sami prichádzajú s vlastnými nápadmi. Je to ako nikdy nekončiaca hra. Postupne učitelia zisťujú, že sa na hodiny viac tešia nielen oni, ale aj ich žiaci.

 

Jednotlivé aktivity je možné využiť aj na triednických hodinách, tvorivom písaní, tvorivej dramatike, na etickej a občianskej výchove, v školských kluboch detí či v rámci rôznych krúžkov. Z vlastných skúseností viem, že väčšina žiakov sa na takýto tento spôsob  vyučovania tešia, sú aktívni a tvoriví.

Nič nejde rýchlo, ale postupne dochádza k tomu, že všetci  majú k sebe bližšie, že sa žiaci stávajú úprimnejší a ľudskejší. Do triedy vstúpi duch tvorivosti, hravosti  a  učenia. Občas síce bude hluk, občas budete zo žiakov viac vyčerpaní, ale všetko sa vám vráti v podobe lepších vzťahov a záujmu o predmet. A keď budete niekedy aj unavení, zrazu zistíte, že vaša práca má obrovský zmysel, lebo učíte žiakov nielen literárne pojmy, životopisy autorov, umelecké prostriedky, ale učíte ich hlavne žiť a hľadať zmysel vlastnej existencie. Budete spolu objavovať stratené hodnoty, ktoré robia svet skutočným svetom. Budete si vzájomne dodávať odvahu prekonávať prekážky. Pocítite nádej, že to všetko má zmysel. Vaše dni budú krajšie, tvorivejšie, naplnené radosťou. Pocítite chuť tvoriť vlastné scenáre,  hlavu budete mať plnú nápadov. Vy aj žiaci sa postupne dostanete do novej dimenzie života, ktorej jadrom bude nekončiaca tvorivosť a chuť meniť svet. U mojich žiakov sa to prejavilo aj tak, že niektorí si založili vlastné blogy a píšu takmer každý deň aj keď vôbec nemusia.

 

Súčasťou niektorých scenárov sú aj pracovné listy. Môžete si ich prefotiť, prípadne doplniť a využiť pri práci so žiakmi. Niektoré  sú obohatené aj o prezentácie, ktoré sa dajú využiť pri práci s interaktívnou tabuľou. Prezentácie nájdete na www.slovenskyjazyk.com.

Je mi úplne jasné, že mnohí z vás pokladajú za základný zmysel vyučovania literárnej výchovy na druhom stupni základných škôl osvojenie si literárnych pojmov, dôkladnú analýzu textov a čítanie s porozumením. Viem, že toto všetko od nás vyžaduje aj Testovanie 9. Myslím si však, že občas sa v našich školách naskytne čas a priestor aj na to, aby sme vyťažili z literárnych ukážok ešte niečo viac. Niečo, čo by našich žiakov motivovalo hlbšie premýšľať nad vlastným životom. Poprajme si, aby tých chvíľ bolo v našich školách čo najviac.

 

učenie- škola-citáty-eduworld.sk

 


Foto: Deviantart 1) by annaverse 2) by Elements Of Persuasion 3)by Absurd Word Preffered

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku