Ako prejavovať vďačnosť v triede?

Učenie je podstatne efektívnejšie, keď sú žiaci v stave pozitívnych emócií a nie negatívnych, preto je vhodné čo najčastejšie aplikovať na vyučovaní aktivity, ktoré žiakov motivujú k vďačnosti.
Učenie je podstatne efektívnejšie, keď sú žiaci v stave pozitívnych emócií a nie negatívnych, preto je vhodné čo najčastejšie aplikovať na vyučovaní aktivity, ktoré žiakov motivujú k vďačnosti. / Foto: Bigstock

Vyjadrenie vďaky má pre žiakov veľa výhod a učitelia by na vyučovaní mali vytvárať podmienky na to, aby mohli vďaku prejavovať. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, pomocou ktorých môžu žiaci vďačnosť precvičovať.  

 

Myslím si, že nielen v rodine, ale aj v škole je potrebné viesť deti k vďake. Nenahrádzať úlohu rodičov, ale pozitívne ju dopĺňať. Je dobré, keď  žiaci od útleho veku žijú v pozitívnom prostredí, kde nechýba obdiv, vďaka a úcta. Je dobré, keď vidia takýto prístup v každodennom  kontakte medzi dospelými, v škole priamo medzi učiteľmi - kolegami, medzi učiteľmi a deťmi či medzi deťmi navzájom. Takýmto spôsobom je dobré vplývať na deti v bezprostredných situáciách a tiež cielene napríklad na etickej výchove, na triednických hodinách alebo i ďalších predmetoch. Deti si veľa vecí naozaj uvedomujú. Dokážu ďakovať rodičom za starostlivosť, súrodencom za trpezlivosť, starým rodičom za obetu či kamarátom za pomoc. Občas sa stane, že poďakujú aj učiteľom za peknú a tvorivú hodinu. Vedia byť citlivé a empatické, len musia byť k tomu pravidelne vedené a musia mať okolo seba pozitívne vzory. Aj jeden z výskumov ukazuje, že vďačnosť môže mať  pozitívny vplyv na vzťahy a dobrú atmosféru v triede. Profesorka psychológie Andrea Hussong odporúča zamerať sa pri precvičovaní vďačnosti  na všímanie si toho, za čo môžeme byť vďační, na hlbšie premýšľanie o vďačnosti, preciťovanie vďačnosti a tiež na to, ako vďačnosť uskutočniť.

Učiteľ môže žiakov motivovať napríklad týmito vetami:

  • Všímajte si veci vo svojom živote, za ktoré môžete byť vďační.
  • Zamyslite sa hlboko nad tým, prečo alebo od koho ste dostali vec, pozornosť či pomoc, ktorú si ceníte.
  • Zamyslite sa nad tým, ako sa cítite pri dare či pozornosti, ktorú ste dostali.
  • Ako môžete čo najlepšie vyjadriť  vďačnosť?

Prvé tri vety nabádajú žiakov k uvažovaniu o vďačnosti a posledná veta je výzvou k akcii na vyjadrenie vďačnosti. 

 

1.Precvičovanie všímavosti zameranej na vďačnosť

Učiteľ by mal premyslieť hodinu tak, aby si žiaci dokázali všimnúť dobré  veci a momenty vo svojom živote a tiež v triede medzi spolužiakmi. V ďalšej fáze uvažovania motivuje žiakov tak, aby premýšľali nad spôsobmi, ako ponúknuť podporu tým, ktorí ju chcú alebo potrebujú. V každom prípade by žiaci mali pochopiť, že existuje veľa ľudí, ktorým môžu poďakovať, len musia mať veľmi vnímaví a musia sa učiť vnímať maličkosti, za ktoré je vhodné ďakovať. Žiaci by sa mali vedieť sústrediť na všetky oblasti svojho života – rodinu, zdravie, priateľstvo, školu, vzťahy, voľný čas, záľuby, šport, kultúru, nové skúsenosti, jedlo, prírodu...

 

2. Zaznamenávanie pocitov a myšlienok, ktoré vedú k vďake

Keď už žiaci majú premyslené, komu sú za čo vďační, učiteľ im môže dať možnosť kresliť, písať na papier, do zošita alebo do tabletu, nahrávať hlasovú správu a podobne. Tu je niekoľko možností, ktoré im môžete navrhnúť:

Výtvarný prejav: kresba, maľba, socha alebo koláž...

Digitálne médiá: videá, hlasové nahrávky alebo prezentácie...

Myšlienkové alebo pojmové mapy: vytvoria kruhový diagram ako koleso vďačnosti...

Dramatizácia: rozprávanie, dialógy, tvorba poézie, tvorba scénok...

Písomné úvahy: písanie denníka, písanie listov...

 

3. Konkrétna realizácia vďačnosti

V tejto fáze učiteľ povzbudzuje žiakov, aby urobil reálny krok a prejavil určitej osobe vďaku. Napríklad môžu určitej osobe darovať svoju kresbu, napísaný list môžu poslať napríklad poštou, môžu napísať verejné poďakovanie na sociálnu sieť alebo v triede nahlas povedia vetu, ktorá je poďakovaním. Napríklad:

„Ďakujem, že si mi poslal kópiu svojich poznámok, keď som vynechal hodinu."

„Som ti vďačný, že si mi pomohol s mojím projektom, aj keď to pre teba znamenalo obetovať časť svojho voľného času."

„Ďakujem, že si mi túto matematickú úlohu jasne vysvetlil. Konečne tomu rozumiem.“

 

Ak máte na vyučovaní viac času, môžete využiť aj tieto aktivity:

1) Písanie na chrbát

Pri tejto aktivite pripevníme žiakom na chrbát papier formátu A4. Všetci si zoberú perá a postupne každý každému napíše, čo si na ňom váži, čo na ňom obdivuje alebo za čo by mu chcel poďakovať. Túto aktivitu je vhodné robiť aspoň dva razy počas školského roka. Keď si žiaci čítajú jednotlivé vety, ktoré im napísali spolužiaci, tak majú z toho veľkú radosť, dobrú náladu a dáva im to krásnu energiu na niekoľko dní. Často si tieto papiere odkladajú na pamiatku a vracajú sa k nim aj po rokoch.

 

2) Súkromný list

Na hodine slovenčiny sme mali tému súkromný list. Navrhla som im, aby si  najprv na papier obkreslili ľavú ruku. Potom do každého prsta napísali meno človeka a aj dôvod, pre ktorý by sa chceli  spomínanej osobe za niečo poďakovať. Neskôr si z piatich ľudí vybrali jedného, ktorému napísali súkromný list, v ktorom sa mu aj za spomínané veci poďakovali. Pri tejto aktivite musia deti premýšľať nad ľuďmi i nad jednotlivými skutkami, ktoré pre nich urobili.

 

3) Škatuľky vďaky

V niektorých triedach sa nachádzajú škatuľky vďaky, do ktorých si žiaci píšu lístočky s poďakovaním či obdivom k niekomu. Tieto lístočky môže napísať aj učiteľ žiakom. Keď sú deti pravidelne vedené k vďake, viac sa zamýšľajú nad svojimi prejavmi a skutkami. 

 

4) Poďakovanie na konci školského roka

Žiaci si už zvykli, že na konci školského roka dostávajú od vedenia školy diplomy a darčeky za výborné umiestnenia v olympiádach, v súťažiach, v pretekoch či za vynikajúci prospech. Väčšinou je však všetko zamerané len na výkon, známku a poradie. Ale čo ak konečne nastal čas všímať si aj dobré skutky? Čo tak prekvapiť žiakov tým, že odmeníme tých, ktorí celý rok vytvárali dobré vzťahy v kolektíve, nerobili intrigy, neohovárali, pomáhali iným a šírili okolo seba dobrú náladu? Nebudú aj vďaka tomuto naše deti šťastnejšie? Keď verejne poukážeme aj na tieto hodnoty, ktoré začínajú byť v niektorých komunitách čoraz častejšie vnímané ako tie jediné a skutočné, deti ich začnú považovať za dôležité a budú mať k nim iný postoj.

 

Učenie je podstatne efektívnejšie, keď sú žiaci v stave pozitívnych emócií a nie negatívnych, preto je vhodné čo najčastejšie aplikovať na vyučovaní aktivity, ktoré žiakov motivujú k vďačnosti.

 

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Vďačnosť
Zdieľať na facebooku