Chcete sa na literárnej výchove so žiakmi hrať? Vyskúšajte tieto aktivity

Žiaci hry milujú, a preto by mal mať každý učiteľ niekoľko hier po ruke, aby ich mohol občas využiť a oživiť svoju hodinu.
Žiaci hry milujú, a preto by mal mať každý učiteľ niekoľko hier po ruke, aby ich mohol občas využiť a oživiť svoju hodinu. / Zdroj: Shutterstock

Už Ján Amos Komenský zdôrazňoval, že hra je najlepším výchovným prostriedkom, ale nesmie byť samoúčelná, musí mať cieľ. Význam hier používaných v súvislosti s čítaním spočíva hlavne v tom, že pomáha osvojovať, zdokonaľovať aj fixovať vedomosti žiakov. Žiaci hry milujú, a preto by ich mal mať učiteľ vždy niekoľko k dispozícii, aby ich mohol občas využiť. V predchádzajúcom článku sme sa už s niektorými z nich zoznámili. Dnes sa pozrieme na ďalšie.

 

Tvorba básničky

Žiakov rozdelíme na tri skupiny. Každá skupina vymyslí jedno slovo. Prvá skupina vymyslí podstatné meno, druhá prídavné meno a tretia sloveso alebo príslovku. Slová napíše učiteľ na tabuľu, aby ich všetci mali pred očami. Každá skupina vytvára vlastnú báseň tak, že použijú v nej aj slová, ktoré sú napísané na tabuli. Pri písaní môžu meniť tvar slov.

 

Hádaj, na ktoré dielo myslíme

Jeden hráč ide za dvere, trieda sa dohodne, na ktoré literárne dielo bude myslieť. Hráč, ktorý bol za dverami kladie žiakom v triede otázky súvisiace s  charakteristikou hlavnej postavy, prostredím alebo otázky týkajúce sa deja. Žiaci  odpovedajú presne a pravdivo. Žiak sa na základe odpovedí snaží zistiť, na ktoré dielo trieda myslela.

 

Triedny príbeh

Každý žiak má list papiera a začne písať príbeh v určitom rozsahu (napr. 2 vety). Papier sa založí tak, že nasledujúci hráč si môže prečítať iba druhú vetu, na ktorú sa svojimi 2 vetami snaží zmysluplne nadviazať, potom opäť založí papier takým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade a podá ďalšiemu spolužiakovi. Takto sa pokračuje až dovtedy, kým sa všetci nevystriedajú. Môžeme komplexne určiť napr. miesto, kde sa budú príbehy odohrávať, príp. mená dvoch osôb, ktoré budú v ňom vystupovať a podobne. Potom učiteľ celý príbeh nahlas prečíta.

 

Pantomimický reťazec

Vyberieme napríklad desiatich hráčov, z toho deväť žiakov pošleme za dvere. Žiakovi v triede vysvetlíme o čo pôjde. Jeho úlohou je zahrať nejakú situáciu z ukážky, ktorú čítali na literárnej výchove. Potom učiteľ zavolá druhého hráča a prvý mu to všetko predvedie, ale nič nepovie. Potom vstúpi do miestnosti tretí žiak a druhý mu predvádza to, čo mu ukázal prvý. Takto to ide až po posledného hráča za dverami. Posledný žiak háda, z ktorej ukážky bola pantomíma.

 

Čarovná palička

Jedno z detí je víla a chodí pomedzi ostatné deti, ktoré sedia na stoličkách. V ruke má "čarovnú paličku". Koho sa ňou dotkne, ten sa premení na postavu z nejakej rozprávky. Víla určuje tieto postavičky. Pohybový prejav môže dieťa doplniť aj slovom, napr. pokúsiť sa o charakteristiku postavy.

 

Žiaci v rozprávkových kostýmoch

Žiaci si pripravia kostýmy postavičiek z rozprávok spolu s monológom, ktorým sa predstavia a presvedčivo porozprávajú o tom, z akej rozprávky prišli a čo sa im prihodilo. Tak v triede ožije ríša rozprávok a žiaci si vyskúšajú svoju kreativitu a zistia, že aj hodina literárnej výchovy môže byť zábavná a zaujímavá.

 

Literárne postavy sa predstavujú

Pripravíme si kartičky, na ktorých budú postavy z jednotlivých ukážok z literárnej výchovy. Žiaci si potom ťahajú kartičky, z ktorých si pripravia monológy tak, aby vystihli čo najlepšie zobrazovanú postavu. Ostatní žiaci hádajú, z akej ukážky je postava a kto je autorom. Žiaci si môžu pripraviť aj oblečenie, ktoré by vystihovalo danú postavu.

 

Scénka

Žiaci si z prečítaného textu pripravia scénku. Pretože tvorba scénky je časovo náročnejšia, je dobré, keď si ju žiaci pripravia aj o deň skôr a na vyučovaní ju priamo predvedú. Ostatní žiaci opäť hádajú, ktorým dielom sa nechali ich spolužiaci inšpirovať.

 

Poznáš autorov a ich mená?

Na tabuľu napíšeme mená autorov a názvy diel. Popletieme ich však. Žiaci potom musia šípkami spájať dielo so správnym menom autora.

 

Rýmy

Učiteľ alebo žiak číta krátke ukážky básní. Úlohou žiakov je povedať, aký rým sa nachádza v prečítanej básni. (striedavý, združený alebo obkročný)

 

Hudobná hra

Učiteľ pustí známu slovenskú populárnu pieseň, ktorej text je bohatý na umelecké prostriedky (metafory, personifikácie, epitetá, prirovnania). Ten žiak, ktorý v texte piesne nájde najviac umeleckých prostriedkov, je víťazom hry.

 

Básnička

Žiaci majú vymyslieť básničku, v ktorej všetky slová začínajú na to isté písmeno.

 

Zvedavá skrinka

Žiaci sedia v kruhu. V strede je škatuľa, v ktorej sú na lístkoch napísané hádanky, príslovia, porekadlá, pranostiky a citáty. Žiaci si z  nej ťahajú jednotlivé lístky a snažia sa vysvetľovať jednotlivé vety napísané na lístkoch.

 

Puzzle

Učiteľ prefotí portréty jednotlivých spisovateľov, rozstrihá ich a  vloží  do obálok. Žiakov môže rozdeliť do skupín. Každá skupina dostane obálky so spisovateľmi. Poskladajú portrét, zistia, kto sa na portréte nachádza a potom si pripravia krátke rozprávanie o autorovi a jeho tvorbe.

 

Hádaj názov knihy

Triedu rozdelíme na dve skupiny. Názov knihy tiež. Jeden žiak ide za dvere. Keď príde naspäť, jedna skupina žiakov hovorí jedno slovo  z  názvu knihy, druhá skupina hovorí ďalšie časti z názvu. Žiak, ktorý bol za dverami, má uhádnuť názov knihy.

 

Súťaže na fluenciu

Za určitý časový limit majú žiaci napísať napríklad:

  • čo najviac mien poetiek,
  • čo najviac mien prozaičiek,
  • čo najviac mien básnikov,
  • čo najviac mien prozaikov,
  • čo najviac umeleckých prostriedkov (personifikácií, prirovnaní a podobne),
  • čo najviac diel od nejakého autora,
  • čo najviac autorov určitého literárneho obdobia.

 

Postava sa predstavuje

Žiak si predstaví, že je literárnou postavou z prečítaného úryvku. Jeho úlohou je predstaviť sa spolužiakom tak, aby oni na základe vnútornej charakteristiky zistili, ktorú postavu žiak predstavuje.

 

Napríklad:

1. Bývam  v meste s mabičkou. Mám trinásť rokov. Mojím kamarátom je Martin. Prežívam s ním rôzne dobrodružstvá. (Šimona z knihy Biela stužka v tvojich vlasoch)

2. Som deviatačka. Som veľmi citlivá a túžim hlavne po spravodlivosti. Práve idem na diskotéku, ktorú deviataci pripravili pri príležitosti odovzdávania vysvedčení a rozlúčky so školou. (Oľga Polomcová z knihy Jediná)

3. Mám ryšavé vlasy, pehavý nos, romantické sny. Hlavne moje vlasy mi veľmi prekážajú. Bývam uprostred krásnej prírody. Žila som aj v detských domovoch. Teraz mám súrodencov Marillu a Mateja. (Anna zo Zeleného domu).

 

Kruh s číslami

Učiteľ nakreslí na tabuľu kruh, ktorý rozdelí na niekoľko častí, do ktorých napíše čísla. Ku každému číslu má pripravenú ukážku z nejakej prózy alebo poézie. Súťažia napríklad traja žiaci, ktorí si vyberajú striedavo čísla. Učiteľ číta ukážky a  oni hádajú, z ktorého diela je ukážka. Za správne odpovede získavajú body.

 

Symboly

Učiteľ na magnetickú tabuľu  pripevní rôzne symboly, ktoré určitým spôsobom charakterizujú prečítané diela. Žiaci sa snažia pomocou symbolov odhaliť meno autora a  názov prečítaného diela. Napríklad  sekera môže byť symbolom pre dielo Išli hudci horou, ostrov - Robinson Crusoe, loďka - Starec a more).

 

Vety

Učiteľ napíše na tabuľu vety, ktoré pochádzajú z viacerých prečítaných ukážok. Dôležité je, aby vety obsahovali známe, typické slová pre dielo, ktoré žiaci čítali. Napríklad mená hrdinov, názvy miest, prezývky, typické vlastnosti, prostredie. Tieto vety nemusia na seba obsahovo nadväzovať. Žiaci potom zisťujú, z ktorých diel sú ukážky.

 

Deravý text

Pripravíme si ukážky z rôznych textov, ktoré už žiaci v minulosti čítali. V textoch však vynecháme niektoré slová. Úlohou žiakov je v stanovenom čase chýbajúce slová doplniť do textu.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku