Hry a aktivity podporujúce tvorivosť na hodinách slohu

Vďaka rôznym tvorivým hrám a aktivitám môžeme na slohu v primeranej miere rozvíjať tvorivosť žiakov.
Vďaka rôznym tvorivým hrám a aktivitám môžeme na slohu v primeranej miere rozvíjať tvorivosť žiakov. / Foto: Bigstock

Hry a zábavné aktivity  odstraňujú stres a zároveň uvoľňujú kreatívne zručnosti, a preto je potrebné ich čo najčastejšie používať aj na hodinách slohu. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, vďaka ktorým môžete jednoduchým spôsobom motivovať žiakov k tomu, aby si písanie obľúbili.

 

Vďaka rôznym tvorivým hrám a aktivitám môžeme na slohu v primeranej miere rozvíjať tvorivosť žiakov. Aby sa tvorivosť žiakov rozvíjala, je potrebné vytvoriť prostredie, v ktorom budú pracovať s chuťou a bez strachu z možného neúspechu. Jedným z prostriedkov, ktoré navodzujú vhodnú atmosféru, sú didaktické hry. Zaisťujú vysokú aktivitu žiakov, ktorí pracujú so zaujatím a s pocitom voľnosti. Hry a zábavné aktivity  odstraňujú stres a zároveň uvoľňujú kreatívne zručnosti. Pozrime sa na niekoľko hier, ktoré môžete podľa potreby kedykoľvek použiť na hodinách slohu.

 

Poprehadzovaný  text

Jednoduchý text napíšeme po vetách na lístočky. Úlohou žiakov je zoradiť vety tak, aby text dával zmysel.

 

Hľadaj zhody a rozdiely

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Každá skupina dostane dvojicu textov a v danom časovom limite majú napísať na papier v bodoch, čo majú texty spoločné a v čom sa líšia. Po uplynutí limitu, žiaci prezentujú svoje zistenia. Učiteľ zhodnotí prácu skupín.Takýmto spôsobom môžu napríklad porovnávať oznam a správu.

 

Opíš predmet!

Učiteľ si pripraví lístočky s názvami bežných vecí. Napríklad  žehlička, mobil, televízor, počítač a podobne. Lístky vloží do nejakej nádoby alebo do klobúka. Žiaci postupne chodia ku tabuli a vyťahujú si lístky. Potom sa snažia vec, ktorá bola napísaná na lístku, opísať čo najpodrobnejšie. Spolužiaci hádajú, ktorú vec žiak opísal.

 

Hra na spisovateľov

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. V prvej fáze každý žiak povie jedno slovo, ktoré mu práve napadne. Učiteľ slová zapíše na tabuľu.V druhej fáze každá skupina píše príbeh, v ktorom musí, okrem iných slov, použiť aj 5 slov, ktoré si vyberie z tých, ktoré sú napísané na tabuli. Po uplynutí časového limitu každá skupina prečíta svoj príbeh. Ak máte dostatok času, žiaci si môžu svoj príbeh aj zdramatizovať.

 

Tvorba reklamy

V rámci informačného slohového postupu sa preberá aj reklama. Pri tejto téme sa dá v dostatočnej miere experimentovať. Žiaci v skupinách si môžu napríklad  napísať scenár na rozhlasovú alebo televíznu reklamu. Ideálne je, keď urobia reklamu na nejaký predmet alebo udalosť súvisiacu so školou. Po napísaní scenára si rozdelia jednotlivé role. Najprv urobia rolové čítanie a potom môžu začať nacvičovať samotnú reklamu. Možno vás inšpirujú ukážky reklám, ktoré som robila ja s mojimi žiakmi.

 

Spoločné vytváranie príbehu

Učiteľ povie úvod k nejakému príbehu. Každý žiak v triede povie jednu vetu a to tak, aby sa dej v príbehu stupňoval, zauzľoval. Príbeh sa v triede rozpráva dovtedy, kým žiaci nenájdu vhodný záver. Jeden žiak vety zapisuje. Príbeh si potom môžu umiestniť  na nástenku v triede.

 

Triedny príbeh

Každý žiak má list papiera a začne písať príbeh v určitom rozsahu (napr. 2 vety). Papier sa založí tak, že nasledujúci hráč si môže prečítať iba druhú vetu, na ktorú sa svojimi 2 vetami snaží zmysluplne nadviazať, potom opäť založí papier takým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade a podá ďalšiemu spolužiakovi. Takto sa pokračuje až dovtedy, kým sa všetci nevystriedajú. Môžeme komplexne určiť napríklad   miesto, kde sa budú príbehy odohrávať, prípadne mená dvoch osôb, ktoré budú v ňom vystupovať a podobne. Potom učiteľ celý príbeh nahlas prečíta.

 

Dokonči príbeh

Učiteľ prečíta príbeh bez záveru. Úlohou žiakov je dokončiť príbeh tak, aby napísali záver.

 

Zmena záveru

Toto je podobná aktivita, ako tá predchádzajúca.Žiaci však nedopisujú záver, ale menia už existujúci záver na iný.

 

Píše sa rok 2040

Žiaci majú za úlohu si predstaviť, čo budú robiť napríklad v roku 2040. Môžu si predstavovať, akú budú vykonávať prácu, akú budú mať rodinu,  čím sa budú zaoberať, aké budú mať záujmy a podobne.

 

Práca s obrázkom

Učiteľ premietne na interaktívnej tabuli nejaký obrázok. Úlohou žiakov je napísať:

  • čo najviac podstatných mien, ktoré sa vzťahujú k obrázku,
  • čo najviac prídavných mien, ktoré sa vzťahujú k napísaným podstatným menám,
  • čo najviac nadpisov,
  • krátky opis obrázka.
  •  

Fotografia z detstva

Žiaci si prinesú do školy fotografie z detstva, najlepšie celú postavu a opisujú sa. Aktivitu môžete realizovať aj tak, že si fotky vymenia a neopisujú seba, ale niektorého zo spolužiakov.

 

Príbehy so známymi postavami

Žiaci môžu vymýšľať príbehy, v ktorých vystupujú známe postavy, ktoré poznajú z pôvodných diel. Takto vzniknú úplne nové príbehy, ale s postavami, ktoré žiaci už poznajú z iných kníh.

 

Písanie fiktívnych listov

Žiaci môžu písať i  fiktívne listy spisovateľovi. V listoch napíšu, čo sa im v diele, ktoré od spisovateľa čítali,  páčilo a čo nie. Čiže prostredníctvom listu sa môžu pokúsiť napísať nielen akúsi malú kritiku, ale môžu spisovateľa za jeho tvorbu aj pochváliť. Taktiež môžu autorovi napísať, čo by mu odporúčali v diele zmeniť a podobne. Fiktívne listy môžu písať aj literárnym postavám.

 

Zmena žánrov

Žiaci môžu pracovať aj tak, že napríklad rozprávku zmenia na správu, opis na báseň, zo správy urobia rozprávku a podobne.

 

Jeden príbeh – viac žánrov

Učiteľ rozdá žíakom do skupín ten istý príbeh. Úlohou žiakov je zmeniť príbeh na veselý, smutný, fantastický, hororový, rozprávkový a podobne.Keď príbehy napíšu, nasleduje fáza čítania nahlas. Vďaka tejto aktivite žiaci vidia, že existuje nielen viac žánrov, ale aj spôsobov písania, ktoré sa dajú v priebehu tvorenia využívať.

 

Spoznávame slohové postupy

Žiaci dostanú na papieroch ukážky, v ktorých sú uplatnené rôzne slohové postupy. Ich úlohou je ku každej ukážke napísať názov slohového postupu a poprípade aj presný slohový útvar.

 

Príbeh s príslovím

Úlohou žiakov je vybrať si ľubovoľné príslovie, ktoré majú k dispozícii napríklad na tabuli alebo na lístkoch, ktoré im rozdá učiteľ. Potom začnú písať príbeh a ich úlohou je začleniť toto príslovie priamo do príbehu.

 

Deravý text

Učiteľ pripraví ukážky z rôznych textov, ktoré by ţiaci mali poznať z hodín literárnej výchovy. Môže to byť akýkoľvek text. Báseň, poviedka, fejtón, bájka...Vo vybranom texte učiteľ vynechá niekoľko slov. Úlohou žiakov je v stanovenom čase doplniť správne chýbajúce slová do textu.

 

Ďalšie námety si môžete prečítať tu:

Rozprávací slohový postup. Aktivity a námety na spestrenie vyučovania

Opisný slohový postup – námety na spestrenie hodiny

 


Zdroje:
Markéta Kruželová: Máme rádi sloh
Pedagogická orientace – vědecký časopis České pedagogické společnosti č.3 z roku 2001
Čítajte viac o téme: Kreativita, Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku