10 spôsobov, ktoré pomáhajú budovať vzťahy v triede

Premyslená organizácia v triede umožňuje, aby vyučovanie prebiehalo hladko a aby v triede prevládala príjemná atmosféra.
Premyslená organizácia v triede umožňuje, aby vyučovanie prebiehalo hladko a aby v triede prevládala príjemná atmosféra. / Foto: Bigstock

Na to, aby sa žiaci radi učili a radi chodili do školy, je potrebné, aby sa cítili príjemne a aby ich nestresovali rôzne faktory. Učenie a školu si môžu obľúbiť aj preto, lebo majú dobré vzťahy so spolužiakmi. Tie sa však väčšinou nevytvoria len tak. Pri ich správnom formovaní môžu učiteľom pomôcť aj rôzne hry a aktivity.

 

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a tiež medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Premyslená organizácia v triede umožňuje, aby vyučovanie prebiehalo hladko a aby v triede prevládala príjemná atmosféra. Vždy sa v škole nájde priestor na to, aby sa spolužiaci medzi sebou mohli spoznávať, učili sa navzájom lepšie komunikovať, precvičovali si empatiu a vedeli vyjadrovať vlastné pocity.  Pri realizácii tohto cieľa môžu učitelia využívať aj množstvo hier, metód aktivít. Súdržnosť v triede je naozaj veľmi dôležitá a nikdy netreba na ňu zabúdať. Ak sa žiaci v triede cítia dobre, zlepšia sa aj ich výsledky v učení. V dnešnom článku sa pozrieme na niekoľko metód, vďaka ktorým učiteľ v triede môže zabezpečiť priateľskú atmosféru a ktoré zároveň pozitívne ovplyvňujú vzťahy medzi žiakmi.

 

1. Ranné stretnutia 

Ranné stretnutie sú vhodné pre všetky vekové kategórie žiakov. Sú jednoduché, čo sa týka realizácie  a dávajú žiakom a učiteľom príležitosť zamyslieť sa nad dňom, ktorý je pred nimi a zároveň sa psychicky pripraviť na vyučovanie. Tieto stretnutia môžu mať mnoho podôb, ale zvyčajne sa zameriavajú na prosociálne pozdravy, reflexiu a zdieľanie určitých myšlienok. Môžete využiť napríklad komunitné kruhy, symboly na vyjadrenie nálady, rôzne druh meditáciídychové cvičeniarelaxačné hry a podobne. Výskum z roku 2017 uvádza, že ranné stretnutia môžu znížiť vyrušovanie v triede o 75 percent.

 

2. Nástenky vďaky

Na konci mesiaca môžu žiaci ku menám spolužiakov, ktoré sú uvedené na nástenke, dopísať skutky a  činy, za ktoré sú niekomu vďační. Veľmi sympatické je aj to, keď učiteľ prejavuje vďaku žiakom. Môže poďakovať za nejakú pomoc, dobre zvládnuté učivo, dobré správanie, zaujímavé nápady, účasť v súťažiach, prečítané knihy, napísané referáty, vytvorené prezentácie, samostatnosť, originalitu  a podobne. 

 

3. Predstavte sa

Požiadajte žiakov, aby vytvorili zábavnú prezentáciu obsahujúcu 10 faktov o sebe. Povzbudzujte ich, aby používali médiá. Môžu vytvoriť o sebe video, fotografie, zvukovú nahrávku. Môžu tiež napísať o sebe poviedku, báseň alebo vymyslieť pesničku. Učiteľ môže svojich žiakov motivovať aj tak, že porozpráva aj on niečo o sebe. Je dôležité, aby sa žiaci navzájom poznali čo najlepšie.  Môžete im tiež napísať na papier začiatky viet a žiaci ich len doplnia. Po napísaní viet ich nahlas prečítajú.

Napríklad: 

„Som šťastný, keď____.“

„Dúfam, že____.“ 

„Najviac sa bojím, keď____.“

„Najviac ma zaujíma____ .“

„Najviac ma baví___.“

 

4. Vzájomné oceňovanie

Každý deň jeden žiak prednesie 30 až 60 sekundové ocenenie, v ktorom venuje svoj obdiv niektorému zo spolužiakov (spolužiačok). Povie presne, čo na danej osobe oceňuje, čo ho zaujalo alebo čo sa mu páčilo. Aj takéto vzájomné oceňovania podporujú priateľstvá a vzájomné porozumenie v triede.

 

5. Pozdrav pri dverách 

Ak chce učiteľ navodiť hneď ráno dobrú atmosféru v triede a chce napríklad aj zistiť, ako sa žiaci cítia, môže im poskytnúť povzbudenie ešte predtým, ako si sadnú na  svoje miesto a začnú sa pripravovať na vyučovanie. Môže to urobiť tak, že pozdraví individuálne každého  pri dverách.

 

6. Jedna veta

Ak chce učiteľ vytvoriť dobrú atmosféru v triede a zároveň pocit spolupatričnosti, tak hneď na prvej hodine povie žiakom, aby každý povedal jednu vetu o sebe. Informácia sa môže týkať ktorejkoľvek oblasti života. Niekedy môže učiteľ stanoviť tému, ku ktorej sa bude veta viazať. Žiaci môžu hovoriť napríklad o tom, čo čítali, čo pozerali, akú počítačovú hru sa hrali, čo jedli, čo sa im v noci snívalo, čo ich po zobudení ráno najviac zaujalo a podobne.

 

7. Dvojminútové rozhovory

Požiadajte žiakov, aby napísali na lístky témy, o ktorých by chceli diskutovať v malých skupinách. Lístky vložte do klobúka a napríklad raz za týždeň vyžrebujte jednu tému. Žiakov potom rozdeľte do dvojíc a dve minúty sa môžu na danú tému rozprávať. Rozdelenie do dvojíc môžete urobiť pomocou nasledujúcich aktivít.

 

8. Ilustrácie k citátom  o priateľstve

Pripravte si pre žiakov niekoľko citátov (prísloví) o priateľstve, ktoré napíšte na lístky a vložíte ich do klobúka. Potom žiakov rozdeľte do dvojíc. Každá dvojica si vytiahne z klobúka jeden citát, ku ktorému sa snaží urobiť ilustráciu. Tým, že vytvárajú spoločne ilustrácie, majú čas a priestor na to, aby mohli nad citátom uvažovať, rozprávať sa zároveň takto formovať vzťahy.

 

9. Tváre

Povystrihujte so žiakmi i rôzne tváre z časopisov a letákov. Ich úlohou je potom pomenovať, čo cítia osoby na obrázkoch, akú majú náladu a podľa pocitov ich roztriediť na kôpky. Čím sú žiaci starší, tým môžu byť náznaky emócií na tvárach jemnejšie a menej evidentné, o to zaujímavejšia debata sa potom môže rozvinúť. Táto aktivita pomáha budovať u žiakov empatiu, ktorá je nesmierne dôležitá pri budovaní vzťahov.

 

10. Môj kamarát z triedy

Cieľom aktivity je pomenovať silné stránky či pozitívne hodnoty svojho priateľa. Žiaci si sadnú do kruhu. V kruhu sú dve voľné stoličky. Učiteľ uvedie aktivitu myšlienkou a príkladom, v ktorom spomenie svojho priateľa, čo si na ňom váži, čo preňho toto priateľstvo znamená a o čo by prišiel, keby sa priateľstvo skončilo. Potom pokračuje tým, že povie meno jedného žiaka, ktorý si sadne na stoličku a na ďalšie voľné miesto zavolá svojho kamaráta z triedy a povie nahlas, čo si na ňom váži, prečo ho má rád, za čo mu ďakuje a podobne. Pri aktivite dbajte o to, aby sa zapojil každý žiak a každý bol oslovený ako kamarát. Ak ostane niekto neoslovený, učiteľ si ho vyberie ešte na záver mu povie, čo si na ňom váži.

Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku