Inšpirácie na prácu so žiakmi a študentmi

Aktivity, ktoré pomáhajú zlepšovať pravopis žiakov

Naučiť sa spisovnú slovenčinu môže byť pre mnohých žiakov náročné. Niekedy im pri tom môžu pomôcť aj rôzne hry a zábavné aktivity.

Ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny?

V súčasnosti je dosť náročné zaujať žiakov. Sú zvyknutí na množstvo podnetov z okolia, a tak učenie v triede často považujú za niečo veľmi statické a nezáživné. Učiteľ musí neustále premýšľať a plánovať výber motivačných a aktivizujúcich metód. Tiež musí mať veľmi dobre premyslené, ako zaujať žiakov hneď na začiatku vyučovacej hodiny.

5 hier, ktoré pomáhajú žiakom rozširovať slovnú zásobu

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov jazyka. V domácom prostredí, ale i v škole je potrebné slovnú zásobu dieťaťa neustále precvičovať a rozširovať. V školskom prostredí môžu učitelia na jej precvičovanie a rozširovanie použiť aj rôzne hry a zábavné aktivity.

Aj diskusiou môžete deti vzdelávať. Ako ju používať na vyučovaní?

Diskusia učí žiakov akceptovať názory iných a hľadať silné argumenty, aby presvedčili svojich oponentov. Ale to nie je všetko. Diskusia prináša žiakom ešte množstvo ďalších benefitov.

3 spôsoby, ako vzbudiť u žiakov zvedavosť

Podporovanie zvedavosti má výrazný vplyv na vnútornú motiváciu žiakov. Ako ich u žiakov rozvíjať?

Využitie tvorivej dramatiky pri formovaní vzájomnej spolupráce žiakov

Tvorivá dramatika poskytuje žiakom priestor na sebavyjadrenie, rozvoj fantázie, kritického myslenia, komunikácie, ba dokonca môže pomáhať pri formovaní vzájomnej spolupráce a vzťahov v triede.

Aktivity, ktoré pomáhajú žiakom spoznávať samých seba

Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojim myšlienkam a pocitom. Akonáhle človek sám seba lepšie pozná, stáva sa sebavedomejším, rozumie tomu, čo robí a prečo to robí a začína mať väčší vplyv aj na svoje okolie. Sebapoznaniu by mal byť venovaný priestor aj v škole. Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré pomáhajú žiakom lepšie spoznávať samých seba.

Aktivity, ktoré pomáhajú riešiť problémové situácie v triede

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a tiež medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Premyslená organizácia v triede umožňuje, aby vyučovanie prebiehalo hladko, prevládala príjemná atmosféra a aby čo najmenej dochádzalo k problémovým situáciám.