Ako dosiahnuť stav vedomého bytia, aj keď okolo vládne chaos?

Vedomý život je spôsob života, ktorý je dobre premyslený. Je to životný štýl, ktorý vo veľkej miere zahŕňa maximálne uvedomenie si seba, bezprostredného okolia a sveta ako takého.
Vedomý život je spôsob života, ktorý je dobre premyslený. Je to životný štýl, ktorý vo veľkej miere zahŕňa maximálne uvedomenie si seba, bezprostredného okolia a sveta ako takého. / Foto: Mikhail Nilov/ Pexels

Žiť vedome môže každý z nás. Vedomý život nie je určený len budhistickým mníchom a tiež to nie je život, ktorý by sme museli žiť  v lese mimo civilizácie. Práve naopak, našou životnou úlohou je naučiť sa žiť vedome v súčasnom hektickom svete, prijať ho a postupne začať meniť seba a tým aj svoje okolie.

 

Čo je to vedomie? V najširšom zmysle slova  je vedomie súbor predstáv, pocitov, myšlienok, citov, vôle, ktoré nejaká osoba v danom okamihu o sebe má. Slovo vedomie je odvodené od slovesného tvaru uvedomovať si. Uvedomovať si všetky naše pocity, myšlienky, činnosti, ktoré robíme práve teraz, v danom prítomnom okamihu.  Uvedomovať si seba tu a teraz. Vedomý život je spôsob života, ktorý je dobre premyslený. Je to životný štýl, ktorý vo veľkej miere zahŕňa maximálne uvedomenie si seba, bezprostredného okolia a sveta ako takého. Povedomie na týchto rôznych úrovniach pomáha pri každodenných rozhodnutiach a ovplyvňuje to, ako človek  prežíva život.

Vedomý životný štýl je poháňaný spôsobom myslenia, v ktorom ľudia preberajú kontrolu nad svojou rečou, činmi, zvykmi, správaním, emóciami, túžbami, zámermi a cieľmi. Kľúčová je aj schopnosť rozpoznať, ako vaše správanie ovplyvňuje ostatných, od vášho najbližšieho príbuzného až po kolegov či náhodných ľudí, ktorý sa v živote objavia. Ak aktívne a rozhodne vytvárate svoj život , žijete bdelo a uvedomujete si následky vašich krokov. Za každým veľkým či malým rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť váš život a životy vašich blízkych, je starostlivé premyslenie. Ak aktívne a rozhodne vytvárate svoj život, žijete bdelo a uvedomujete si to. 

Na základe toho kedy a ako konať, vo všeobecnosti existujú dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sú pripravení myslieť pred konaním a tí, ktorí vo svojej podstate konajú impulzívne. 

 

Znaky vedomého života

Máte často pocit, že ste na konci dňa nič nedokázali? Možno ste zažili časy, keď dni rýchlo plynuli a vy ste si ani poriadne nemohli spomenúť, čo ste počas týchto dní robili. Toto sú základné znaky nevedomého života. Táto prázdnota najlepšie vysvetľuje, prečo sa mnohí ľudia cítia nešťastní, nespokojní a nenaplnení. Na druhej strane sú ľudia, ktorí žijú vedome a s ľahkosťou. Títo ľudia majú tendenciu mať uspokojivejšie životné skúsenosti a väčší osobný a profesionálny úspech. Môžete ich rozpoznať podľa nasledujúcich vlastností:

 • Uvedomujú si svoje myšlienkové pochody, emócie a správanie.
 • Samozrejmosťou je u nich sebaovládanie.
 • Sú schopní regulovať svoje emócie.
 • Dobre plánujú a využívajú svoj čas.
 • Sú rozhodí a realistickí.
 • V živote majú ciele, ktoré si postupne plnia.
 • Ich rozhodnutia a činy sa riadené ich základnými presvedčeniami.
 • Nesú zodpovednosť za zlé správanie a chyby.
 • Aktívne sa snažia zlepšiť svoj život (rastové myslenie).
 • Sú empatickí.

 

Ako zistiť, či žijete vedome?

To, či žijete vedome, môžete zistiť aj na základe odpovedí na nasledujúce otázky.

 • Robím racionálne rozhodnutia?
 • Rozhodujem sa sám/sama alebo rozhodnutia za mňa robia iní?
 • Som nadšený(á) z vecí, ktoré robím alebo ich robím len bezcieľne?
 • Kto má kontrolu nad mojím životom? Som to ja alebo ľudia a okolnosti riadia moje činy?
 • Sú moje názory, životný štýl a správanie kontrolované posunom sociálnych noriem?
 • Vykonávam činnosti, ktoré pridávajú hodnotu môjmu životu?
 • Žijem od výplaty k výplate alebo som zaseknutá (ý) v zbytočných dlhoch?
 • Je môj život riadený cieľmi alebo žijem tak, ako mi veci do života prichádzajú?
 • Často zanedbávam seba, aby som potešil iných?

 

Odpovede na tieto otázky vám môžu pomôcť určiť, či žijete vedome a proaktívne.

Našťastie existujú spôsoby, pomocou ktorých nevedomú myseľ môžete zmeniť na vedomú. Vedci v jednej zo štúdií  zistili, že vedomé myslenie je zámerné, kontrolovateľné a prístupné uvedomeniu. Zámerne môžete posunúť myšlienky z nevedomia do vedomej mysle, aby ste robili rozhodnutia na podporu vašich túžob, zdravia a pohody. To je pravdepodobne hlavný dôvod, prečo sú sebauvedomenie a všímavosť propagované ako cesty k vedomému životu. A tiež zastavenie, spomalenie, sústredenie sa na analýzu svojich myšlienok a zvažovanie dôsledkov svojich činov, toto sú tiež zvyky vedomých ľudí. Samozrejme, existuje oveľa viac stratégií, ktoré pomáhajú ľuďom žiť vedomý život. Pozrime sa na ne.

 

1. Stanovte si dosiahnuteľné ciele

Myslite na stanovenie cieľov ako na vytvorenie mapy, ktorá nasmeruje váš život. Krátkodobé aj dlhodobé ciele sú rovnako dôležité. Stanovenie cieľov pre osobný a profesionálny rozvoj je v skutočnosti znakom rastu mysle. Napríklad zlepšenie vašej životnej úrovne alebo rozvoj zdravých návykov si vyžadujú uvedomenie si toho, ako ich dosiahnuť. Ideálne je, keď sú ľudia  schopní stanoviť si realistické a dosiahnuteľné ciele. Keď si ich potom postupne plnia, to ich potom motivuje. Ak sú ciele nereálne, nemá ich čo motivovať, a tak sa neposúvajú vpred. 

 

2. Dobre využívajte svoj čas

Jedno príslovie hovorí: „Čas raz stratený sa nedá získať späť.“ Rovnako ako peniaze, tak  aj čas je zdroj, s ktorým treba zaobchádzať opatrne, ak chcete efektívne riadiť svoj život. Využívajte ho múdro, pretože sa nedá vrátiť späť. Cielene zamerajte svoj čas a energiu len na veci, ktoré môžu zvýšiť kvalitu vášho života. Neustále sa pýtajte sami seba: „Ovplyvní táto vec pozitívne moje zdravie, vzdelanie, kariéru, vzťahy alebo povesť? Naozaj to potrebujem?" Vaša pozitívna odpoveď je potom odpoveďou na vaše ďalšie kroky. Správne manažovanie času môže váš život zmeniť pozitívnym smerom. Keď budete robiť to, čo vás napĺňa radosťou, budete šťastnejší.

 

3. Robte rozhodnutia, ktoré sú v súlade s vašimi základnými hodnotami

Nerobte to, čo všetci robia. Vedome žiť znamená mať pevnú predstavu o tom, kto ste ako jednotlivec. Je dôležité, aby ste poznali svoje základné hodnoty a presvedčenia, ktoré vás formujú. Robiť životné rozhodnutia, ktoré sú dobré a zdravé pre vašu pohodu, bude jednoduchšie, keď poznáte svoj osobný hodnotový systém. Keď presne viete kto ste a kde smerujete, iní ľudia budú mať veľký problém nalákať vás na to, čo chcú oni. Samozrejme, je dôležité si vážiť názory iných, ale nedovolíte im, aby vám vnucovali svoje presvedčenie a ideály. Vždy sa dokážete postaviť za to, v čo veríte a dokážete sa sa dištancovať od ľudí a vecí, ktoré nie sú v súlade s vaším životným štýlom. Chápete, že nezdravé rozhodnutia vedú k negatívnym dôsledkom a ste dostatočne vedomí na to, aby ste sa im vyhli.

 

4. Precvičujte si sebauvedomenie

Poznanie seba samého a toho, prečo robíte to, čo robíte, predstavuje kľúčovú skutočnosť, ako žiť vedome. Jasná predstava o sebe je tiež jedným z krokov k tomu, aby ste žili zmysluplný život a mali pocit, že máte svoje presné miesto vo vesmíre. Ale čo vlastne znamená sebauvedomenie? Psychologička Shelley Duval sebauvedomenie definuje vo svojej knihe A Theory of Objective Self Awareness, v ktorej okrem iného píše: „Sebauvedomenie je schopnosť sústrediť sa na seba a na to, ako sa vaše činy, myšlienky alebo emócie zhodujú alebo nezhodujú s vašimi vnútornými štandardmi. Ak si tieto skutočnosti hlboko uvedomujete, dokážete sa objektívne zhodnotiť, zvládnuť svoje emócie, zosúladiť svoje správanie s vašimi hodnotami a správne pochopiť, ako vás ostatní vnímajú.“ Okrem toho vám schopnosť samoregulácie bráni robiť emocionálne a impulzívne rozhodnutia. 

 

5. Trénujte všímavosť

Všímavosť je aspekt sebauvedomenia a je jedným z kľúčov k vedomému životu.  Ide o jednoduchú, ale efektívnu meditáciu, ktorá pomáha získať kontrolu nad rozlietanými myšlienkami a správaním. Mindfulness je proces aktívneho registrovania nových vecí. Dostáva človeka do prítomnosti. Všímavosť znamená udržanie vedomia v prebiehajúcom momente v súlade s  myšlienkami, citmi, telesnými pocitmi a okolitým prostredím. Všímavosť je tiež schopnosť rozvíjať si uvedomenie prítomného momentu, zatiaľ čo odsuniete bokom svoje naprogramované predsudky. Byť všímavý, znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Vďaka tomuto sústredeniu na prítomnosť sa stávame citlivejší k prebiehajúcim súvislostiam. Byť všímavý, znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti, tu a teraz s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Táto technika obmedzuje obavy a strach z toho, že narazíme na niečo, čo nebudeme schopní riešiť. Práve tento strach a obavy nás vyčerpávajú. Ľudia, ktorí mindfulness trénujú, sú sústredenejší ako tí, ktorí sa tomuto nevenujú. Medzi výhody patrí zníženie stresu, úzkosti a zvýšený pocit pohody. Kvôli účinnosti všímavosti ju niektorí behaviorálni terapeuti zaraďujú ako súčasť kognitívnej terapie. Byť všímavý znamená byť vedomý v prítomnom okamihu. Súčasťou techniky všímavosti je naučiť sa , kedy pozorovať svoje myšlienky či pocity, nechať ich odísť a kedy konať. Okrem všímavosti je dobré do života zaradiť meditáciu, jogu, zapisovanie do denníka a pozitívne afirmácie ako súčasť vašich vedomých životných aktivít.

 

6. Premýšľajte nad tým, na čo míňate svoje peniaze

Veľa ľudí kupuje veci, ktoré vôbec nepotrebuje. Sú to veci, ktoré často kúpia pod vplyvom reklamy alebo pod vplyvom okolia len preto, že ich má niekto iný. Takmer každý prechádza v živote takýmto obdobím. Nedostatok sebakontroly je charakteristickým znakom nevedomého života a spôsobuje zbytočné míňanie. Keď začnete vedome žiť, zistíte, že zrazu robíte aj dobre premyslené nákupy, menej spotrebujete a menej hromadíte zbytočnosti. Tí, ktorí žijú minimalistickým životným štýlom, nakupujú len základné veci, ktoré sú  pre život. Je zaujímavé, že veľa ľudí, ktorí prepadnú impulzívnemu nakupovaniu, často na to nemajú ani dostatočný príjem. Dlhy na kreditných kartách a riziko bankrotu sa zvyšuje každým dňom. Pri vedomom živote viac ušetríte a peniaze môžete odložiť a neskôr využiť napríklad na cestovanie, vzdelanie alebo pomoc iným.

 

7. Trénujte rastové myslenie

Fixné myslenie je také, pri ktorom si myslíme, že sme určitým spôsobom nastavení tak, že to, čo vieme, je už maximum a nič sa v našom živote nedá už zmeniť. Rastové myslenie je také, pri ktorom sme presvedčení, že zmeny sa môžu uskutočniť a my sa neustále môžeme posúvať ďalej. Touto problematikou sa podrobne zaoberá napríklad psychologička Carol DweckPri fixnom myslení myslíme na svoje vlastnosti a schopnosti. Naša predstava je taká, že tie sú dané, zdedené, nemenné. Nadobúdame pocit, že nič sa už nedá zmeniť. Pri rastovom myslení sa sústreďujeme na snahu niečo urobiť a snaha sa neustále mení. Buď je väčšia, alebo menšia. Rastové myslenie nepozná závisť. Človek s rastovým myslením dopraje úspech iným a motivuje sa úspešnými ľuďmi. Pri fixnom myslení je to opačné. Fixné myslenie sprevádza závisť a často aj nenávisť voči iným ľuďom. Je potrebné si uvedomiť, že závisť je najväčší zabiják spokojnosti a dobrej nálady. Úžasné však je to, že mozog je neuroplastický a ak chceme urobiť zmenu, dá sa to. Stačí pár týždňov a mozog môže začať fungovať po novom. Čiže také vlastnosti ako kreativita, optimizmus, odvaha, sila vôle, komunikatívnosť nie sú vrodené. Dajú sa naučiť. Človek s rastovým myslením sa môže neustále meniť, posúvať, pracovať na sebe

 

Neexistuje správny alebo nesprávny spôsob, ako žiť vedome. Všetko závisí od špecifických  okolností. Jednotlivci, ktorí žijú vedome, sú v kontakte so svojimi myšlienkovými vzormi a systémom hodnôt. Uvedomenie si týchto skutočností im umožňuje zmeniť svoje myslenie a vďaka tomu sa im postupne zvyšuje kvalita života. Pochopením, prispôsobením a zmenou myslenia si títo ľudia môžu zlepšiť svoje zdravie, znížiť stres a stať sa odolnejšími voči životným výzvam. Naopak, pasívny život v podstate predstavuje, že človek je unášaný náhodne všade tam, kam ho životné situácie zavedú a uspokojí sa sa s tým, čo ho náhodne v živote  postretne. Rozhoduje sa  na nevedomej úrovni a ani nie si je istý, prečo robí určitú vec. Títo ľudia zvyčajne nie sú ochotní rozvíjať nové zručnosti alebo meniť správanie, ktoré im môže pomôcť napredovať. 

Čítajte viac o téme: Šťastie, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku