10 jednoduchých krokov, ktoré zlepšujú atmosféru a vzťahy v triede

Vedci čoraz častejšie zisťujú, že včasná intervencia práve zo strany učiteľa, môže  deťom, ktoré majú určité problémy, veľmi pomôcť.
Vedci čoraz častejšie zisťujú, že včasná intervencia práve zo strany učiteľa, môže deťom, ktoré majú určité problémy, veľmi pomôcť. / Foto: Bigstock

Mnohé výskumy upozorňujú učiteľov na zvyšujúci sa počet detí, ktoré svojim problémovým správaním iba reagujú na nejaké traumy či nadmerný stres, ktorý prežívajú v domácom alebo blízkom prostredí. Vedci čoraz častejšie zisťujú, že včasná intervencia práve zo strany učiteľa, môže týmto deťom veľmi pomôcť. Pozrime sa na niekoľko jednoduchých krokov, pomocou ktorých môžete v triede vytvoriť bezpečné a radostné prostredie.

 

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a tiež medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Premyslená organizácia v triede umožňuje, aby vyučovanie prebiehalo hladko a aby v triede prevládala príjemná atmosféra. Čo je na hodinách dovolené, nezáleží od toho, čo učiteľ povie, ale od toho, čo urobí. Pozrime sa na 10 krokov, vďaka ktorým môžu učitelia zlepšiť atmosféru v triede.

 

1. Vytvorte priestor pre bezpečné vzťahy v triede

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok ich dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Vždy sa v škole nájde priestor na to, aby sa spolužiaci medzi sebou mohli spoznávať, učili sa navzájom lepšie komunikovať, učili sa empatii a vedeli vyjadrovať vlastné pocity. V tomto procese môžu učiteľom pomôcť aj množstvo hieraktivít. O zásadách spolunažívania spolužiakov je potrebné medzi sebou hovoriť čo najčastejšie a keď sa dá. Tento cieľ môžete začleniť priamo do učiva alebo sa tejto téme venujte na triednických hodinách. Určité zásady je vhodné vyvesiť aj na nástenku, aby ich mali žiaci stále pred očami. Existuje veľa zásad, ktoré by sa mali dodržiavať, aby kolektív mohol vôbec fungovať. Pozitívnym smerom  môžu ovplyvniť život v triedach napríklad tieto zásady:

  1. Úprimne sa zaujímajte o život spolužiakov.
  2. Oslovujte spolužiakov krstnými menami.
  3. Buďte dobrými poslucháčmi. Nabádajte spolužiakov, aby hovorili o sebe.
  4. Usilujte sa v spolužiakoch vzbudiť dojem vlastnej dôležitosti.
  5. Nepodceňujte a neponižujte nikoho.Každý má svoju hodnotu.
     

2. Začleňte do vyučovania aktivity, ktoré v deťoch vyvolajú pocit prijatia, spolupatričnosti a bezpečia

Vhodné sú napríklad ranné komunitné kruhy. Pomáhajú žiakom vyjadrovať svoje názory, pocity, učí vzájomnej tolerancii, lepšiemu pochopeniu a vzájomnej empatii. Komunitný kruh sa využíva hlavne na prvom stupni základných škôl, ale mal by mať svoje miesto aj na druhom stupni. Práve niektorí žiaci v puberte majú potrebu komunikovať, hovoriť o svojich zážitkoch a pocitoch. Okrem ranných kruhov ich môžete využiť na triednických hodinách, ale aj na občianskej či etickej výchove. V niektorých školách aj na druhom stupni robia komunitné kruhy vždy prvú hodinu v pondelok, keď sa žiaci potrebujú porozprávať po víkende alebo poslednú hodinu v piatok, keď je potrebné zhodnotiť celý týždeň. V komunitnom kruhu je učiteľovo postavenie rovnoprávne so žiakmi. Veľkou výhodou usporiadania do kruhu je i to, že žiaci na seba vidia a môžu prirodzene komunikovať verbálne i neverbálne. V rámci komunitného kruhu sa nepreberá nové učivo, neskúša sa a neopakuje. Pri tejto aktivite sa deti cítia v bezpečí. Okrem komunitných kruhov môžete využívať aj rôzne hry a iné aktivity.
 

3.Individuálne rozhovory so žiakmi

Každý žiak ocení, keď si na neho učiteľ urobí čas a prejaví záujem o jeho starosti i radosti. Keď sa aj vyskytne problém, kvalitný rozhovor pomôže viac ako časté upozorňovanie v triede pred spolužiakmi. Hlavne deti v puberte sú na toto veľmi citlivé a ak učiteľ nevyužíva aj súkromné rozhovory, k náprave dochádza veľmi ťažko. Skôr sa správanie ešte viac zhoršuje.  Učiteľ by tiež nemal priamo kritizovať žiakov. Keď učiteľ komunikuje so žiakmi, tak by mal využívať popisný jazyk. Napríklad: „Dnes sa ti nedarilo.“ Nemal by povedať: „Si lajdák“. Deti sú na to veľmi citlivé.
 

4. Vytvorte v triede bezpečné relaxačné miesto 

Je vhodné mať v triede také miesto, kde si žiaci môžu oddýchnuť a upokojiť sa. Toto miesto sa obzvlášť odporúča odborníkmi, ak máte v triede žiaka, ktorý prešiel nejakou traumou alebo prežíva zvýšenú mieru stresu. Nájdite si tiež čas na relaxačné hry. Keď sa triede vyskytnú náročné situácie, je potrebné žiakov zrelaxovať, pretože by nevládali vnímať ďalšie učivo.
 

5. Buďte čitateľní

Učiteľ by nemal byť pre žiakou veľkou záhadou. Deti sú v strese, keď netušia, čo môžu od učiteľov čakať. Je dobré, keď do určitej miery vedia predvídať vaše reakcie. Žiaci by mali vedieť, čo od vás môžu očakávať, vaše reakcie v rovnakých situáciách by mali byť konzistentné.
 

6. Uistite sa, že vaši žiaci v škole konzumujú zdravú stravu

Jedlo má dve poslania. Poskytuje živiny, ktoré sú potrebné pre rast dieťaťa a tiež dodávajú energiu pre telesnú a duševnú činnosť. Väčšina ľudí dnes dáva deťom stravu, ktorá je síce výživná, ale často sa zabúda na to, že by mala dodávať aj energiu. To znamená, že by mala dodávať do organizmu komplexné sacharidy a bielkoviny. Takéto zloženie poskytuje detskému organizmu rovnomerný a celodenný prísun energie, zabraňuje únave, umožňuje stálu koncentráciu a deti sa tak cítia uvoľnene. Prevládať by tak mali hlavne celozrnné potraviny, potraviny s vysokým obsahom bielkovín, zelenina a ovocie. Ovocie by mali deti jesť hlavne v dopoludňajších hodinách.
 

7. Vyveste na viditeľnom mieste vhodné konverzačné frázy

Žiaci, a obzvlášť tí nesmelí a plachí, ocenia túto pomôcku, aby vedeli, ako sa zapojiť do debaty alebo začať diskusiu. Môžu to byť vety typu:

Čo si myslíš o ...?

Čo by si povedal / a na ...?

Počul / a som, že si povedal / a ...?

Môžeš mi, prosím, zopakovať / vysvetliť ...?
 

8. Podporte zapojenie žiakov do diania v triede

Nesmelých žiakov môžete motivovať tak, že sa naučia nasledujúce frázy:

Som zvedavý / á ...

Zaujímalo by ma ...

Všimol / a som si ...

Žiaci časom frázy naučia a určite im to pomôže zapojiť sa do diania v triede a budú šťastnejší.
 

9. Vytvárajte dostatok priestoru na rozvoj emocionálnej inteligencie

Vďaka tejto podpore získavajú žiaci zručnosti napríklad v oblasti sebaregulácie, socializácie, naučia sa pomenovávať svoje emócie a pracovať s nimi. Ľudia s rozvinutou EQ dosiahnu väčšie naplnenie, spokojnosť, dokážu prekonať svoje zlozvyky, ktoré ich obmedzujú v ich raste a vzťahoch.  Ľudia s rozvinutou EQ  sa vyznajú vo svojich pocitoch, zvládajú vlastné emócie,  dokážu rozlišovať pocity či emócie ľudí okolo seba a zároveň dokážu druhým pomáhať emócie zvládať. Tí, ktorí nedokážu rozvíjať sebaovládanie, neustále prežívajú vnútorné boje, ktoré im narušujú schopnosť sústrediť sa  a jasne premýšľať. Citové a medziľudské vzťahy sú  pre každodenný život veľmi dôležité.
 

10. Rozvíjajte v deťoch radosť a pocity šťastia

Nech je to už tak či onak, každý nový deň sa môže pre žiakov v škole  stať nezabudnuteľným. Záleží len na tom, ako sa naň buď sami naladia, alebo ako im učitelia pri tom nalaďovaní pomôžu a na čo zamerajú ich pozornosť. Vo svete nikdy nie je nedostatok krásnych a zázračných vecí, nedostatočná je len naša schopnosť ich vidieť. Už Ján Bosco hovoril: „Každá dobre využitá chvíľa sa stáva pokladom.“ Všade okolo nás je veľa nezvyčajných a zaujímavých javov, ktoré máme šancu každý deň vždy nanovo objavovať a tešiť sa z nich. Stačí len chvíľočku  postáť, zahľadieť sa správnym smerom a vychutnávať si tajomstvá, ktoré nám svet ponúka. Ak si dokážeme aj malé veci vychutnávať, naše dni budú krajšie a náš život bude bohatší a nebude plynúť tak rýchlo a jednotvárne. Radosť je určitým vyjadrením nadšenia, šťastia, spokojnosti, pohody a prosperity. My dospelí my sme to mali naučiť aj naše deti. Čo môže  žiakom zlepšiť náladu?

DOBRÉ KAMARÁTSKE VZŤAHY

DOSTATOK POHYBU

ÚSMEVY

SPOKOJNOSŤ

OHĽADUPLNOSŤ

TRPEZLIVOSŤ

PRÍJEMNÁ HUDBA

TEPLÉ FARBY NA STENÁCH

SPRÁVNA TEPLOTA V TRIEDE

TEPLÝ ČAJ

PRÍJEMNÉ A PRÍVETIVÉ HLASY

VZÁJOMNÉ POVZBUDZOVANIE

VZÁJOMNÉ ODPUSTENIE

VYTVORENIE PRIESTORU NA ROZPRÁVANIE O VLASTNOM ŽIVOTE

ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY A HRY

 

Samozrejme, existuje ešte veľa javov, súvislostí a okolností, ktoré môžu žiakom, ale i učiteľom zlepšiť náladu. Spomenula som tie, ktoré sa využívajú v školách najčastejšie a najjednoduchšie sa dajú zrealizovať.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku