Komunitný kruh v škole rozvíja vzťahy i emocionálnu inteligenciu detí

  Foto: Bigstock

Komunitný kruh je veľmi účinná metóda pre vytváranie dobrých vzťahov v triede. Má vplyv predovšetkým na rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov, učí ich diskutovať. Pomáha žiakom vyjadrovať svoje názory, pocity, učí vzájomnej tolerancii, lepšiemu pochopeniu a vzájomnej empatii. Komunitný kruh sa využíva hlavne na prvom stupni základných škôl, ale mal by mať svoje miesto aj na druhom stupni. Práve niektorí žiaci v puberte majú potrebu komunikovať, hovoriť o svojich zážitkoch a pocitoch. Výborne sa dá využiť na triednických hodinách, ale aj na občianskej či etickej výchove. V niektorých školách aj na druhom stupni robia komunitné kruhy vždy prvú hodinu v pondelok, keď sa žiaci potrebujú porozprávať po víkende alebo poslednú hodinu v piatok, keď je potrebné zhodnotiť celý týždeň. V komunitnom kruhu je učiteľovo postavenie rovnoprávne so žiakmi. Veľkou výhodou usporiadania do kruhu je i to, že žiaci na seba vidia a môžu prirodzene komunikovať verbálne i neverbálne. V rámci komunitného kruhu sa nepreberá nové učivo, neskúša sa a neopakuje. Ak sa preberajú nejaké problémy, je potrebné ich formulovať všeobecne. Dobre vedené komunitné kruhy sú výbornou prevenciou pred šikanou, pretože sa takto upevňujú vzťahy v triede. Pri práci v komunitnom kruhu musia platiť jasné pravidlá, ktoré zaisťujú pocit bezpečia. Existencia zmysluplných a zrozumiteľných pravidiel, na vytváraní ktorých sa podieľajú žiaci i učiteľ, prispieva k uspokojeniu jednej zo základných ľudských potrieb - potreby bezpečia. V detskej skupine je dôležité, aké pravidlá v nej existujú, kto ich vytvára, pre koho platia a ako sa reaguje na ich nedodržiavanie. Majú byť formulované pozitívne a pri ich nedodržiavaní sa nemá ísť cestou stanovovania sankcií, ale hľadať spôsoby, ktoré deťom umožnia, aby ich dodržiavanie zvládli.

 

Najznámejšie pravidlá komunitného kruhu:

1. Rozpráva vždy iba jeden človek, ostatní pozorne počúvajú.

2. Žiak čaká, kým bude môcť rozprávať.

3. Keď niekto nechce rozprávať, nerozpráva.

4. Keď dorozprávam, odovzdám slovo spolužiakovi alebo učiteľovi.

5. O nikom nerozprávam nepravdivo, nikoho neurážam, nevysmievam sa mu, neprezrádzam

nevhodné veci.

6. To, čo sa povie v komunitnom kruhu, sa nerozpráva v inej komunite ľudí.

 

Tieto pravidlá sa môžu vyvesiť aj na nástenku v tejto zjednodušenej forme.

1.  Sústredene počúvam.

2.  Neskáčem do reči.

3.  Správam sa úctivo.

4.  Som diskrétny(a).

 

Každá trieda je špecifická, takže učitelia so žiakmi si môžu vytvoriť svoje vlastné pravidlá. Pri odovzdávaní slova veľmi dobre pomáha, keď si žiaci podávajú nejaký predmet, napríklad pero alebo malú kocku, detský mikrofón či loptičku. Iba ten žiak, ktorý má predmet v ruke, rozpráva. Tieto predmety pomáhajú žiakom v tom, aby neskákali iným do reči. Ako prvý vezme do ruky predmet učiteľ, povie žiakom otázku, na ktorú najprv odpovie on, potom dá predmet žiakovi, ktorý pri ňom sedí. Tento žiak odpovie a podá predmet ďalšiemu spolužiakovi. Niekedy otázky súvisia s preberanou problematikou na etickej či občianskej výchove. Niekedy učiteľ alebo žiaci len voľne navrhnú otázku napríklad na triednickej hodine.

 

Otázky, ktoré sa využívajú v komunitnom kruhu


1. Čo zaujímavé ste prežili cez prázdniny? Cez víkend?

2. Čomu sa venujete vo voľných chvíľach?

3. Čo pozeráte v televízii?

4. Čo sa vám tento týždeň najviac vydarilo?

5. Čo vás tento týždeň najviac potešilo?

6. V čom by ste sa chceli tento týždeň zlepšiť?

7.  Aký dobrý skutok ste tento týždeň urobili?

8. Čo by vás najviac potešilo?

9.  Kde by ste chceli ísť na výlet a prečo?

10. Ktorej vlastnosti by ste sa chceli zbaviť?

11. Aké vlastnosti by ste chceli mať?

12. Ktoré vlastnosti prezrádzajú skutočného kamaráta?

13. Prečo bývate smutní?

14. Prečo niektorí žiaci na hodinách vykrikujú?

15. Kedy pociťujete radosť?

16. Komu by ste sa chceli ospravedlniť?

17. Komu ste za čo vďační?

18. Koho by ste chceli oceniť?

19. Chceli by ste, aby vám niekto odpustil?

20. Chcete vy niekomu odpustiť?

 

Komunitný kruh je jedným z najlepších nástrojov budovania vzťahov a  rozvoja emocionálnej inteligencie. Nezanedbateľný je aj rozvoj slovnej zásoby, schopnosť počúvať, prejaviť svoje názory a city pred spolužiakmi a učiteľom. Vďaka tejto metóde sa všetci navzájom spoznávajú a vedia sa lepšie pochopiť. Dôležité je však dodržiavať jednotlivé pravidlá a nikto sa nesmie cítiť ohrozený.

V závere chcem ešte pripomenúť, že okrem komunitného kruhu učitelia často v školách využívajú aj vyučovací kruh, ktorý využíva hlavne pri výučbe cudzích jazykov. Jeho prínosom je predovšetkým lepšia komunikácia a tvorba dialógov, ktorá podnecuje aktivitu žiakov. V tomto prípade vedie učiteľ žiakov k vzdelávaciemu cieľu.

 

Ďalším druhom je diskusný kruh. Učiteľ je moderátorom diskusie. Cieľom tejto aktivity je rozvíjanie schopnosti diskutovať, predkladať argumenty, protiargumenty a reagovať na názory spolužiakov.

 

Zdroj: Kopřiva, P.: Komunitní kruh a škola
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku