Šťastie v školách: Ako dosiahnuť, aby sa spolužiaci mali medzi sebou radi

Aj  učitelia môžu žiakom napomôcť, aby sa spolužiaci mali medzi sebou radi.
Aj učitelia môžu žiakom napomôcť, aby sa spolužiaci mali medzi sebou radi. / Foto: Bigsstock

Učitelia často musia riešiť problémy súvisiace so vzájomnými vzťahmi žiakov v triede. Niekedy mám pocit, že množstvo týchto problémov narastá. Ťažko sa potom v takej triede učí a ešte ťažšie sa môžu žiaci na učivo sústrediť. Nedávno som prišla do šiestej triedy a žiaci sa rozčuľovali nad správaním jednej zo spolužiačok. Všetci na ňu útočili a obviňovali ju z mnohých vecí. Nikto by nechcel byť v pozícii spomínaného dievčaťa. Skúmali sme a hľadali problém. Nakoniec sme prišli na to, že spolužiačka im nadáva, ukazuje rukami neslušné symboly, vymýšľa si a ohovára ich. Spolužiaci tiež urobili chybu v tom, že vystupovali agresívne, tiež jej nadávali, sústavne do nej kričali. V takomto prípade nestačí udobriť rozhádanú triedu, potrebné je predovšetkým žiakov upozorniť na základné zásady spolunažívania. I keď sa na prvý pohľad zdá, že je všetko všetkým jasné a že od škôlky sa sústavne stretávajú s pojmami súvisiacimi so slušným správaním, akoby občas na ne pozabudli, alebo ich nepovažujú za potrebné dodržiavať. A tak je potrebné o zásadách spolunažívania spolužiakov medzi sebou hovoriť čo najčastejšie a keď sa dá, priamo ho  zakomponujte do učiva. Dobré je ich vyvesiť aj na nástenku, aby ich mali žiaci stále pred očami. Existuje veľa zásad, ktoré by sa mali dodržiavať, aby kolektív mohol vôbec fungovať. V ďalšej časti opíšem päť najvýraznejších, ktoré môžu pozitívnym smerom ovplyvniť život v triedach.

 

Štyri spôsoby, ktoré pomáhajú spolužiakom v tom, aby sa mali radi

 

1. Úprimne sa zaujímajte o život spolužiakov

Každý človek je niečím zaujímavý a ovláda nevšedné veci. Niekedy si však žiaci kvôli svojej povrchnosti všímajú len tých, ktorí sú všeobecne uznávaní napríklad kvôli svojmu značkovému oblečeniu, nevšedným dovolenkám alebo drahým veciam (mobil, notebook, motorka...)  Ak je niekto sociálne slabšie situovaný, často býva z kolektívu bezdôvodne vyčleňovaný. Dôvodom tohto vyčleňovania však môže byť aj čokoľvek iné: výška, váha, farba vlasov, zlé známky z niektorých predmetov... Žiakom treba sústavne vysvetľovať, že každý človek má svoju hodnotu. Možno práve teraz zápasí s nejakým problémom, a preto sa správa tak, akoby sme nečakali. Práve kvôli problémom by sme mali dotyčnej osobe pomôcť a nie na ňu útočiť. Útočiť a zraňovať dokáže každý, to je tá najjednoduchšia cesta, ale pomôcť, dokážu len silní ľudia. A preto je vhodné úprimne sa zaujímať o život spolužiakov. Ľudia vo všeobecnosti veľmi túžia po tom, aby sa niekto o nich zaujímal. Keď sa v triede vytvorí úprimná atmosféra záujmu, žiaci majú väčšiu šancu vytvoriť pevnejšie vzťahy v kolektíve. Dobré priateľstvá sa dajú vybudovať len na základe dobrého poznania ľudí. Žiakom treba vysvetliť, že priateľov nezískame tým, že sa budeme vychvaľovať s sústreďovať pozornosť len na seba, ale naopak tým, že my sa budeme zaujímať o ostatných.

 

Šťastie v školách- eduworld.sk2. Oslovujte spolužiakov krstnými menami

Či si to uvedomujeme alebo nie, krstné meno je pre každého človeka tým najdôležitejším a najkrajším zvukom, ktoré môže počuť. To, že sa v triede žiaci oslovujú krstným menom, je znakom väčšej blízkosti, vzájomného rešpektu a úcty. Pomocou krstného mena sa žiaci zblížia oveľa skôr, ako keď budú po sebe pokrikovať priezviskami. Je dobré, keď aj učiteľ oslovuje žiakov krstným menom. Tento dobrý zvyk, ktorý si žiaci v škole osvoja, im bude pomáhať aj v dospelosti na pracovisku. V spomienkach významných osobností, ktoré stáli na čele úspešných firiem sa často spomína skutočnosť, že svojich zamestnancov oslovovali krstnými menami. A práve tento, pre niekoho zanedbateľný detail, priviedol zamestnancov k zvýšeným výkonom, lebo cítili, že si ich niekto naozaj váži.

 

3. Buďte dobrými poslucháčmi. Nabádajte iných, aby hovorili o sebe.

Pozorné počúvanie je jednou z najväčších foriem poklony, akú môžeme prejaviť inej osobe. Je všeobecne dokázané, že najviac priateľov majú tí, ktorí sa dokážu odpútať od svojho JA a vedia sa naladiť na svet toho, s ktorým sú práve v kontakte. Človek je však vo všeobecnosti viac egoistom ako empatickým poslucháčom, ale ak žiakov na túto skutočnosť upozorňujeme, dokážu sa preladiť z JA na ON a sami neskôr zisťujú, že sú v kolektívne obľúbenejší a šťastnejší. Dobré je tiež žiakom povedať, že ak chcú, aby sa im spolužiaci vysmievali a vyhýbali, správajte sa takto: nikdy dlho nikoho nepočúvajte, hovorte len o sebe, skáčte druhým do reči. Myslite si, že ste najdôležitejší na svete a stanete sa otravným a nudným človekom. Toto chcete? Zapamätajte si, ak chcete byť v triede obľúbení, buďte dobrými poslucháčmi! Ak chcete byť zaujímaví, zaujímajte sa! Pýtajte sa! Povzbudzujte spolužiakov, aby rozprávali o sebe! Pri rozhovoroch  so spolužiakmi sa orientujte na to, čo ich zaujíma.

 

4. Usilujte sa v spolužiakoch vzbudiť dojem vlastnej dôležitosti.

Pedagóg a filozof John Dewey často hovoril o tom, že túžba byť dôležitým je najzákladnejšou túžbou ľudskej povahy. Každý  túži byť pozitívne hodnotený. Každý chce pocítiť uznanie svojej skutočnej hodnoty. Žiaci tento prístup očakávajú hlavne od učiteľov, vtedy prežívajú pocity šťastia. Prejavy vzájomného uznania si však môžu prejavovať aj spolužiaci medzi sebou, len ich treba na to upozorniť. Tiež je potrebné, aby si všímali aj maličkosti. Tie sú dôležité hlavne pri tých žiakoch, ktorí nie sú každý rok víťazmi súťaží a olympiád a ktorí majú menšiu šancu prežiť úspech. U žiakov so slabšími výsledkami si treba všímať aj ich malé pokroky v učení, pozitívne zmeny v správaní, dobré skutky, aktivitu pri rôznych projektoch, chuť zapájať sa do činností. Každý z nás je iný. Jeden dokáže byť víťazom v matematickej olympiáde, pre druhého je úspechom aj to, že dobrovoľne pripravil prezentáciu o nejakom spisovateľovi. Dôležité je, že u žiaka nastáva posun k pozitívnym veciam. Je dobré napríklad v rámci triednických hodín sadnúť si so žiakmi do kruhu a navzájom sa oceniť za niektoré skutky. Upozornite ich však zároveň na to, aby sa vyhli plytkým, neúprimným lichôtkam. Ak niekto neurobil v ničom pozitívny posun, netreba nasilu hľadať niečo, za čo by sme ho pochválili.

 

5. Nepodceňujte a neponižujte nikoho. Každý má svoju hodnotu.

Žiakov viac ako inokedy treba viesť k tomu, aby v každom videli ľudskú bytosť, ktorá si zaslúži úctu.

Cesty formovania dobrého kolektívu sú náročné a nič neprebieha jednoducho. V dnešnom svete  žiaci zápasia s mnohými predsudkami, sú sebavedomí a majú vlastnú pravdu, ktorej sa nechcú vzdať a veľmi ťažko sa prispôsobujú iným. Na druhej strane budovanie dobrých kolektívov netreba podceňovať, lebo majú veľký vplyv nielen na študijné výsledky žiakov, ale aj na celkové prežívania šťastia v škole. Často, keď sa spolužiaci stretnú po rokoch, konštatujú, že do školy sa netešili kvôli tomu, že sa tam niečo naučia, ale hlavne kvôli dobrému kolektívu.

 

Tieto pravidlá môžete deťom vyvesiť na nástenku: 

Šťastie v školách- eduworld.sk

 


 

Zdroje: Hal Urban: To najdôležitejšie v živote / Dale Carnagie: Ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí / Nnikolaus Enkelmann: S radosťou k úspechu // FOTO: 1) all-free-download.com 2) Shutterstock.com 3) all-free-download.com

 

Zdieľať na facebooku