Ako pomocou ticha a samoty nájsť vnútorný pokoj?

Keď sa stretávame sami so sebou, môžeme premýšľať nad tým, kam smerujeme, komu sme za čo vďační, po čom skutočne túžime, aké sú naše potreby, aké nás sprevádzajú emócie a podobne.
Keď sa stretávame sami so sebou, môžeme premýšľať nad tým, kam smerujeme, komu sme za čo vďační, po čom skutočne túžime, aké sú naše potreby, aké nás sprevádzajú emócie a podobne. / Foto: Bigstock

Vonkajšie stimuly, ktoré sú stále nástojčivejšie a hlasnejšie, nás často oberajú o schopnosť počúvať náš vnútorný hlas. Ako keby sme si nechceli uvedomiť, že práve ticho a samota sú  fenomény, ktoré nám najviac môžu pomôcť vymaniť sa spod obrovského tlaku, ktorý sa zo všetkých strán na nás valí a nedovolí nám rozlišovať dobro a zlo, či robiť správne rozhodnutia. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ktoré pomáhajú zahĺbiť sa do ticha a  užiť si ho.

 

Súčasný svet, v ktorom sme sústavne obklopení množstvom technických prostriedkov, nám neposkytuje veľa priestoru a možností na stretnutie  pre nás s najdôležitejším človekom -  so sebou samým. Človek možno aj práve kvôli tejto skutočnosti sa cíti nepríjemne, cíti stres a akúsi duševnú prázdnotu. Ak sa sústavne pohybujeme v tom istom kolobehu povinností a nemá čas na zastavenie, nemôže sa čudovať, že stráca energiu. Ticho a samota patria do nášho života viac ako čokoľvek iné. Keď sa stretávame sami so sebou, môžeme premýšľať nad tým, kam smerujeme, komu sme za čo vďační, po čom skutočne túžime, aké sú naše potreby, aké nás sprevádzajú emócie a podobne. Pri takomto zastavení sa človek môže vyčistiť, utriediť informácie, premyslieť si nasledujúce kroky. Práve v tichu a v samote nám napadajú nové veci a rýchlejšie sa k nám dostávajú aj tvorivé nápady. Keď si tieto skutočnosti človek hlboko v sebe uvedomuje, skôr nadobúda nielen pocit vďačnosti, ale aj šťastia. Naopak človek, ktorý sa často nad týmito skutočnosťami nezamýšľa, má častejšie zvýšené nároky na život, je zbytočne kritický, nespokojný a tým aj frustrovaný. Aj 20 minút dennej samoty v tichu vám umožní resetovať a znova zaostriť pohľad tam, kde je to najnutnejšie. Ráno plné stretnutí môže nechať váš mozog preplnený a vaše telo unavené. Samota vám dáva čas a priestor na triedenie týchto myšlienok a stanovenie priorít toho, čo je pre vás najdôležitejšie.

 

Ticho má liečivé účinky na ľudský organizmus a potvrdili to aj vedci

Výskum, ktorý potvr­dil lie­čivé účinky ticha, pôvodne skú­mal niečo úplne iné. Vedúci výskumuLuciano Ber­nardi, hovorí: „Nepre­mýš­ľali sme nad tým, aké účinky má ticho na ľud­ský orga­niz­mus a ani to nebolo pred­me­tom nášho výskumu.“ Jeho pred­me­tom bola totiž reak­cia ľudí na šesť piesní rôz­nych žán­rov, ktoré im boli pus­tené. Počas počú­va­nia hudby sa výskum­níci zame­rali na pozo­ro­va­nie ich fyzi­olo­gic­kých reak­cií. Tie sa, pri­ro­dzene, menili v súvis­losti so zme­nou žánru. Prek­va­pu­júce však bolo zis­te­nie, že ľudia sa cítili naj­po­koj­nej­šie a naju­voľ­ne­nej­šie počas dvoch minút tichej pauzy medzi jed­not­li­vými hudob­nými ukáž­kami.

Podľa Imke Kirste, uzná­va­nej doktorky biológie, ktorá sa dlho­dobo zaoberá priaz­ni­vými účin­kami ticha, už dve hodiny ticha denne vedú k vývoju buniek v hipo­kampe — teda v oblasti mozgu zod­po­ved­nej za tvorbu pamäti a emó­cií. V tomto prí­pade sa novo­vznik­nuté bunky stá­vajú fun­gu­jú­cimi neurónmi, ktoré plne slú­žia k pre­nosu ner­vo­vých impul­zov. Zjed­no­du­šene pove­dané, už dve hodiny ticha denne  pomôžu k lep­šiemu sústre­de­niu a k jed­no­duch­šiemu utrie­de­niu si vlast­ných myš­lie­nok.

Ďal­ším zás­tan­com ticha je aj vedec Joseph Moran. Ten tvrdí, že ticho dokonca pomôže k lep­šej seba­ref­le­xii. Je to spô­so­bené tým, že ticho akti­vuje tie oblasti mozgu, ktoré sú za ňu zod­po­vedné. Kon­krétne oblasť pre­fron­tál­nej kôry. Tá má okrem iného na sta­rosti naprí­klad aj abs­traktné a ana­ly­tické mys­le­nie, či samotnú regu­lá­ciu mys­le­nia.

Zau­jí­ma­vou osob­nos­ťou, ktorá sa zaoberá tichom je aj Noora Vik­man. Noora je etno­mu­zi­ko­lo­gič­kou. Štu­duje hudbu v jej kul­túr­nom kon­texte a záro­veň je aj uzná­va­nou porad­ky­ňou pre pop­red­ných fín­skych obchod­ní­kov. Radí im, ako využiť chvíle ticha vo svoj pros­pech. Noora hovorí: „Ak chcete spoz­nať sami seba, musíte byť sami so sebou a musíte byť schopní sami so sebou aj hovo­riť.“

 

Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ktoré vám môžu pomôcť precvičovať ticho a samotu  vo svojej mysli, v duši a v tele.

 

Ticho a samota v mysli

Ukotvite si myseľ v prítomnosti

Väčšina našich každodenných myšlienok je zameraných na to, čo bolo a čo príde. Uvažujeme o tom, čo sme robili včera alebo plánujeme, ako zvládnuť budúcu úlohu alebo problém. V roku 2010 vykonali harvardskí psychológovia Matthew Killingsworth a Daniel Gilbert štúdiu, do ktorej sa zapojilo 2 250 jedincov. Pomocou aplikácie vedci v náhodných časoch monitorovali, čo práve daný človek robí a na čo sústreďuje svoju myseľ. Výsledky boli prekvapivé, ukázalo sa totiž, že ľudia až 47 percent času takmer vôbec nevenujú pozornosť tomu, čo práve robia. Ich myseľ sa túlala a zdá sa, že túlavá myseľ nie je šťastná myseľ. Šťastná myseľ je tá, ktorá je často ukotvená v prítomnosti. Nájdite si každý deň čas a myslite len na prítomný okamih a na to, čo sa deje práve teraz. Ako to urobiť? Možností je veľa, ale vyskúšajte napríklad využívať všetky svoje zmysly. Sledujte okolo seba všetky farby, vône, zvuky, krásu, ktorá sa ukrýva vo väčšine vecí navôkol. Užívajte si  šum ulíc či obchodných centier, zvuky a vône, ktoré robia jednotlivé miesta takými výnimočnými. Vychutnajte si východy a západy slnka. Prírodu, ktorá je v každom ročnom období svojská a jedinečná, nádherná vždy iným spôsobom. Vychutnajte si padanie snehových vločiek v zime, kvitnutie kvetov a stromov na jar. Každý jeden deň so sebou prináša množstvo krásnych vecí a nezabudnuteľných momentov. Sľúbte si, že sa ich naučíte viac vychutnávať a tešiť sa z každej minúty, keď máte na toto všetko čas. Musíte však cielene každý deň myslieť na to, že existujú prítomné okamihy.

 

Vyprázdnite svoju myseľ od predsudkov

Skúsenosti z minulosti podporujú inštinkt prežitia. Je dobré, keď  si ľudia berú poučenie z  minulých situácií a aplikujú znalosti z tejto skúsenosti do budúcnosti. Situácie z minulosti pomáhajú ľuďom  predvídať, ako sa môžu podobné situácie vyvíjať v súčasnosti. No tieto skúsenosti majú aj svoju horšiu stránku a tá spočíva v tom, že ak sa neustále pokúšate predpovedať, ako to dopadne, nedokážete prijať prítomný okamih taký, aký je.

 

Neponáhľajte sa

Vychutnávať si ticho, nie je niečo, čo sa naučíte za niekoľko dní. Trénujte túto trpezlivosť čo najdlhšiu dobu. Skutočná a trvalá zmena si vyžaduje čas.

 

Ticho seďte a premýšľajte

Toto je obzvlášť dôležité v čase veľkých zmien alebo stresu. Uvažujete napríklad o zmene zamestnania? Nájdite si dostatočne dlhý  čas,  sadnite si, sústreďte sa na svoje myšlienky a analyzujte ich zo všetkých uhlov. Všímajte si svoje pocity pri jednotlivých predstavách. Cítite zhnusenie? Mrazí vás od šťastia? 

 

Odmietnite rozptýlenie

V dnešnej dobe existuje nekonečné množstvo možností, ktoré vás dokážu fantasticky rozptýliť, pobaviť, odreagovať od reality. Ak to však s tichom vo svojom živote myslíte vážne, nájdite v sebe silu pokušeniam odolať a nájdite si každý deň čas na pár minút osamote v tichu. Dôverujte svojej intuícii a doprajte svojej mysli čas na hĺbkovú analýzu rozhodnutia.

 

Ticho a samota v duši

Pod tichom v duši sa myslí taký stav, keď vás trápi minimum vecí, ste pokojní, lebo mnohé veci máte už vyriešené, a tak si v radosti môžete vychutnávať každý deň, lebo vaša duša je tichá, jej hlas k vám neprehovára v negatívnom slova zmysle.

 

Vytvorte si silný morálny kompas

Minulosť určite formuje, ale nemusí vás sprevádzať počas celého života. Ak ste vyrastali uprostred chaosu, podvodov, hnevu, nenávisti, ohovárania a závisti, tak toto všetko vás nejakým spôsobom formovalo. Každý človek však dokáže rozpoznať škodlivosť týchto prístupov a každý má šancu študovať a vytvoriť si nové návyky. Chahrakter sa dá budovať. Nájdite si čas na vzdelávanie sa v zdravej a priamej komunikácii, vo vytváraní si takých hodnôt, ktoré vám pomôžu vybudovať šťastnejší život. Vytvorte si dostatok času na to, aby ste si dokázali vybudovať nové návyky

 

Vyhnite sa závisti, porovnávaniu a žiarlivosti 

Okrem toho, že sú tieto pocity zbytočné, môžu zničiť vaše schopnosti sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité. Ak sa zameriavate na život niekoho iného, nemôžete sa zamerať dôsledne na vlastný. Jedným z najškodlivejších návykov je porovnanie vlastného života so životom iných ľudí. Vďaka tomuto môže byť večer vaše sebavedomie na bode mrazu a vy ste úplne nasiaknutí  negatívnymi pocitmi. A viete prečo porovnávanie nemá žiadny zmysel? Pretože vždy bude existovať niekto, kto je lepší ako vy. Keď sa nebudete porovnávať, môžete sa vyhnúť úzkosti, smútku a depresii. Čím skôr si ľudia túto pravdu uvedomia, tým skôr majú šancu prežívať chvíle radosti. Aby ste si však toto mohli uvedomiť, musíte mať radosť z toho, že dokážete byť aj v tichu a sami. Ideálne je tiež praktizovať rôzne spôsoby vďačnosti. A to sa dá tiež robiť len v tichu. Bez ohľadu na vašu životnú situáciu existuje vždy niečo, za čo môžete byť vďační. Myslite na drobnosti a svet môže byť krásny.

 

Zmierte sa s bolestivými ranami z detstva

Takmer každý prežil v detstve aj napríjemné situácie. Byť obeťou znamená odovzdať sa svojim ranám z detstva a povedať si: „No, takto to jednoducho je. Nemôžem si pomôcť, môj život v detstve bol ťažký a ja už teraz  nič nemôžem zmeniť.“ Psychológovia však hovoria, že vždy, ak chcete, nájdete silu na uzdravenie týchto rán. Možno to nezvládnete sami a môže to trvať roky práce s odborníkom, ale za ten pokoj v duši to stojí. 

 

Kultivujte vzťahy

Pravdepodobne máte veľa priateľov a chodíte na veľké množstvo spoločenských akcií.  Ale kedy ste naposledy pracovali na prehĺbení týchto vzťahov? V tichu premýšľajte nad tým, ktorí ľudia majú významné miesto vo vašom živote. Možno si uvedomíte aj to, čo ste doteraz nevideli.

 

Nesnažte sa mať všetko pod kontrolou

Existujú situácie, ktoré  nemôžete ovládať. Nemôžete celé dni myslieť na to,  či prídete o prácu alebo sa váš manželský partner rozhodne ukončiť manželstvo. Keď túto skutočnosť prijmete, bude sa vám dýchať ľahšie a sústredíte sa viac na tie veci vo svojom živote,  ktoré môžete ovládať.

 

Ticho a samota v tele

Stres a prepracovanosť môžu spôsobiť zmätok. Pretrvávajúci stres môže spôsobiť obrovské množstvo problémov v celom tele. Nájdením fyzického pokoja môžete začať s upevňovaním svojho zdravia. Skúste sa venovať takým fyzickým aktivitám, ktoré môžete robiť aj  osamote, v tichu, v spojení so svojou mysľou a dušou. Mnohé vhodne zvolené fyzické aktivity dokážu telo, myseľ a dušu dokonale prepájať. Niekedy práve pri fyzickej aktivite, keď ste sami, môžete nad rôznymi vecami premýšľať a práve v tejto chvíli k vám začne prúdiť veľké množstvo nápadov a nových riešení.

 

Začnite cvičiť aj keď vás to nebaví

Sú ľudia, ktorých šport jednoducho nebaví. V takomto prípade je vhodné vyskúšať viac možností a možno vás niektorá zaujme. Možno vám bude stačiť aspoň rýchla prechádzka. Keď sa prechádzate sami v tichu, práve vtedy naberáte veľa pozitívnej energie. Viaceré výskumy dokázali, že každodenná prechádzka zvyšuje sebaistotu, napomáha rozvoju pozornosti a koncentrácie. Zlepšuje náladu a mierni prejavy podráždenosti. Melina B. Jampolis, autorka knihy The Doctor on Demand Diet, hovorí: „Výskumy ukazujú, že pravidelná chôdza skutočne upravuje náš nervový systém natoľko, že pocítite pokles hnevu a nepriateľstva. Navyše  prechádzky s priateľmi rozvíjajú zdravý sociálny faktor. Ja osobne zisťujem, že čas strávený vonku počas môjho ranného cvičenia mi úplne vyčistí hlavu a nastaví výbornú  náladu na celý deň.“  Niekomu zase vyhovuje joga.

 

Nájdite si koníčky, ktoré vás upokoja

Vždy sa nájde niečo, pri čom sa môžete v tichu odreagovať. Niekomu veľmi pomáha napríklad práca v záhrade, iní uprednostňujú vyšívanie, štrikovanie, šitie, krížovky, šachy a podobne.

 

Trávte čas vonku

Hýbte sa vonku každý deň. Je to zadarmo, je to jednoduché a umožňuje vám to odpojiť sa od chaosu a znova sa spojiť so svetom, ktorý je hlboko vo vás. Choďte so svojím psom do lesa, sadnite si na lavičku a pozorujte svoje mačky alebo vtáky v parku.

 

Naučte sa nerobiť nič

Aj akt nerobenia vám môže priniesť veľa výhod. Je to fyzická pripomienka pre váš mozog a dušu, aby ste len dýchali a jednoducho existovali. Niekedy je to ťažké uskutočniť, lebo  sme sa naučili všetko rýchlo urobiť, rýchlo sa  pohybovať, vykonávať viac úloh naraz. Skúste len tak sedieť v tichu a nič nerobiť aspoň päť minút denne a uvidíte, ako sa budete cítiť po týždni.

 

Zo psychohygienického hľadiska ticho a samota sú veľmi dôležité pre život. Konečne nikto nie je dôležitejší ako vy sami. Konečne môžete nerušene premýšľať nad  ďalšou cestou v živote, nad vaším ďalším smerovaním. Nikto vám neradí, nikto za vás nerozhoduje, nikto vás nemanipuluje. Ste slobodní a sami so svojimi myšlienkami. Využite tieto chvíle vo svoj prospech. Aj vďaka týmto chvíľam sa naplníte pozitívnou energiou a s novým odhodlaním sa opäť budete odovzdávať svetu. Možno o čosi múdrejší, skúsenejší a možno i šťastnejší. A práve takých vás iní ľudia potrebujú, aby ste im dokázali byť oporou.

 


Zdroje:
Ryan Holiday: Ticho je kľúč: Starodávna stratégia pre moderný život
22 ways to practice stillnes

Čítajte viac o téme: Šťastie, Nastavenie mysle
Zdieľať na facebooku