Metóda prehodených viet a odsekov pomáha študentom analyzovať text

Hľadanie najdôležitejších informácií v texte  sprevádza človeka celý život.
Hľadanie najdôležitejších informácií v texte sprevádza človeka celý život. / Foto: Bigstock

Hľadanie najdôležitejších informácií v texte  sprevádza človeka celý život. V práci, v rodine či vo voľnom čase sme často nútení odpovedať na množstvo otázok, ktoré súvisia s touto zručnosťou. Učitelia by mali poznať čo najširšie spektrum metód, ktoré študentom pomáhajú porozumieť textom.

 

V súčasnosti sa na nás z každej strany valí obrovské množstvo informácií. Keď im človek nerozumie, často je bezradný a nevie si správne vybrať z veľkého množstva. V súvislosti s touto bezradnosťou je ľahšie manipulovateľný a nesamostatný. Hlavne pre tieto skutočnosti je v dnešnej dobe veľmi dôležité disponovať čitateľskými zručnosťami. Táto kompetencia nie je potrebná len v škole. Výrazným spôsobom  ovplyvňuje aj uplatnenie absolventov v praktickom živote a na trhu práce. Nezanedbateľná je i práca s umeleckým textom, ktorý je potrebný pre rozvoj krásy duše. Aby sme predišli zbytočným problémom a aby boli naši žiaci správne vyzbrojení do reálneho života, mali by vedieť urobiť podrobnú analýzu textu, zhodnotiť prečítaný text, dokázať porovnávať rozličné informácie v textoch s neznámym obsahom a netypickej formy. Mali by vedieť rozlišovať, čo poskytuje text, kriticky ho hodnotiť a približovať sa k porozumeniu mimo textu, pracovať s textom s neznámou formou i obsahom, nájsť informáciu, dedukovať, ktoré informácie sú pri riešení úlohy podstatné a podobne. Na rozvíjanie týchto zručností existuje množstvo metód. Dnes sa zoznámime s technikou poprehadzovaných viet a odsekov. Metóda, v rámci  ktorej pracujeme s poprehadzovaným textom, využíva logické zákonitosti, ktoré držia text spolu. Dôležité je všímať si hlavne koherenciukohéziu. Koherencia pomenúva súdržnosť obsahovú, kohézia súdržnosť formálnu. Obidve sledujú súdržnosť a zrozumiteľnosť textu, odlišujú sa však rôznymi funkciami  jednotlivých gramatických, lexikálnych a sémantických útvarov texte. Kohézia sa sústreďuje na vnútornú súdržnosť textu. Jej podmienkou je správna nadväznosť vybraných gramatických a lexikálnych útvarov, najčastejšie viet v logickom celku. Spočíva v dodržiavaní gramatických pravidiel a lexikálnej presnosti. Koherencia zase sleduje zrozumiteľnosť textu v širošom kontexte. Jedná sa o pravidlo vonkajšej previazanosti väčších celkov, ako sú odseky a kapitoly. Zaisťuje vecnú, myšlienkovú a komunikačnú zrozumiteľnosť textu ako celku. Metódu môžete použiť pri práci s akýmkoľvee textom, teda odborným i beletristickým.

 

POSTUP:

Môžete využiť dva typy aktivít, a to poprehadzované vety alebo poprehadzované odseky.

 

Poprehadzované vety

1.Učiteľ najprv text rozdelí na jednotlivé vety. Môže ich napríklad napísať na kartičky a premiešať.

 

2. Potom študenti skladajú vety do logického celku. Svoje riešenie vysvetľujú prostredníctvom identifikácie gramatických a  lexikálnych prvkov, ktoré zabezpečujú ich  súdržnosť a náväznosť. Sústreďujú sa na prepojenosť vetných členov, slovesné časy, spojky a podobne. Tieto prvky im môžete v texte aj zvýrazniť.

 

3. Cieľom aktivity je vety správne poskladať do pôvodnej verzie.

 

Poprehadzované odseky

1.Učiteľ rozdelí text na odseky alebo iné významové jednotky. Keď ich poprehadzuje a zapíše, tak ich buď vytlačí, alebo vety napíše na kartičky a premieša.

 

2.Študenti potom jednotlivé odseky skladajú do pôvodného textu. Najprv identifikujú a vysvetľujú prvky, ktoré zabezpečujú kohéziu textu. Potom hľadajú a vysvetľujú správnu funkciu spojok, rozlišujú slovné druhy a ich nadväznosť na zámená, vyhľadávajú súvislosť medzi synonymami, parafrázami a podobne.

 

3.Ďalší krok spočíva v sledovaní prvkov koherencie. Študenti hodnotia zrozumiteľnosť textu na základe toho, ako dôsledne sú dodržiavané slovesné časy, identifikujú osnovu textu alebo sledujú myšlienkovú líniu a úplnosť informácií pri práci s faktami. Tieto prvky im môžete farebne vyznačiť tak, že inou farbou označíte prvky, ktoré predstavujú kohéziu a inou farbou prvky, ktoré sledujú koherenciu.

 

4. Ak študenti pracujú v skupine, môžu si medzi sebou jednotlivé odseky rozdeliť, samostatne naštudovať obsah, identifikovať prvky kohézie a koherencie a potom sa môže uskutočniť diskusia o správnom zložení textu bez toho, aby si odseky medzi sebou ukázali. Napríklad:„Myslím, že môj odsek je posledný, pretože...“ „Domnievam sa, že má asi prvý odsek, lebo...“

 

5.Cieľom aktivity je odseky správne zložiť a súčasne pochopiť všetky zákonitosti logiky textu.

 

Pri využití tejto metódy môžete využiť párový dialóg, ale môžete využiť aj trojfázový dialóg, podstata ktorého spočíva v tom, že študenti najprv spoločne zložia text vo dvojiciach, potom utvoria štvorice a svoje riešenie porovnajú a podrobne vysvetlia na konkrétnych gramatických a lexikálnych javoch.

 

Keď študenti pochopia princípy logiky textu, tieto potom môžu využívať pri tvorení vlastných textov.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
R. Čapek: Moderní didaktika
D. Sieglová: Didaktické metody pro 21. století
Peter Gavora: Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka
Alena Tomengová: Aktívne učenie sa žiakov - stratégie a metódy
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Kritické myslenie
Zdieľať na facebooku