Chcete, aby žiaci mali radosť z učenia? Použite efektívne čitateľské stratégie

Čitateľské stratégie sú pre žiaka odrazovým mostíkom a pomáhajú mu pochopiť infiormácie v texte.
Čitateľské stratégie sú pre žiaka odrazovým mostíkom a pomáhajú mu pochopiť infiormácie v texte. / Foto: Shutterstock

Dnešní žiaci sú často rozptýlení a niekedy je problém ich zaujať. Našťastie existujú metódy, ktoré podporujú rozvoj ich myslenia a tiež ich motivujú k väčšej aktivite. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Súčasná škola  sa v mnohom odlišuje od tradičnej školy. Nie je to spôsobené len nárastom počtu technických noviniek, ale aj iným vnímaním školy súčasných detí. Klesá radosť z učenia sa. Zo života mnohých detí akoby sa vytrácala hra, chuť spoznávať, bádať a objavovať. Čoraz častejšie sa v školských triedach objavujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tiež žiaci prejavujúci sa zvýšenou mierou otvorenosti, sebavedomia, tvrdohlavosti, ale tiež  žiaci s veľkou dávkou tvorivosti, intuície a nadania. To všetko si vyžaduje od pedagógov maximálne tvorivý prístup a využívanie rôznych metód a stratégií.

Dnes sa pozrieme na niektoré efektívne čitateľské stratégie, ktoré patria medzi metódy podporujúce rozvoj myslenia žiakov.

Čitateľské stratégie  sú odrazovým mostíkom pre žiaka a pomáhajú mu pochopiť infiormácie v texte. Medzi najznámejšie patria napríklad tieto:

 

1. Analýza štruktúry textu

Na úvod samotnej práce s textom je vhodné poprezerať si text. Je dobré, keď naučíte žiakov všímať si ilustrácie, prílohy, zvýraznené slová, poznámky, kapitoly, odseky, texty doplnené ilustráciami, grafmi a členenie pomocou nadpisov, poznámky pod čiarou a úlohy. Väčšina výkladových textov je písaná spôsobom príčina – dôsledok, porovnaj – rozlíš a text je spracovaný v logických celkoch. To umožňuje žiakom rýchlo sa orientovať v texte.

 

2. Čitateľská stratégia 3 – 2 – 1

Pri tejto stratégii žiak vyhodnocuje získané informácie v týchto krokoch:

A. Žiak  vyhľadá 3 informácie, ktoré považuje za dôležité.

B. V ďalšom kroku  žiak vyhľadá 2 veci, ktoré ho zaujali. Vypíše dve informácie, ktoré ho zaujali preto, že ide o nové informácie alebo ktoré neboli v súlade s doterajšími  jeho vedomosťami.

C. V poslednom kroku vypíše 1 vec, na ktorú v texte nenašiel odpoveď.  Mohlo ísť o menej zrozumiteľný text, nedostatok skúseností alebo predchádzajúcich vedomostí.

 

3. KWL

What you Know? What you Want to know? What you Learned?

Čo o téme už viem? Čo by som chcel vedieť? Čo som sa naučil?

Ide o čitateľskú stratégiu podporujúcu aktívne učenie sa, ktorá sa dá použiť na bežných vyučovacích hodinách. Podporuje kritické myslenie a interakciu žiaka i učiteľa navzájom. Žiak vypĺňa tabuľku, ktorá obsahuje tri stĺpce: Do prvého si vyplní pred čítaním to, čo už o téme vie, do druhého pred čítaním doplní, čo by sa o téme chcel dozvedieť a do posledného po prečítaní textu napíše, čo sa z textu dozvedel. Toto je veľmi efektívna práca s textom, ktorú zvyknú žiaci po jej dokonalom osvojení si uprednostňovať pred písaním súvislých poznámok do zošitov.

 

4. Čitateľská stratégia SQ3R

(Akronym je vytvorený zo začiatočných písmen anglických slov: Survey/preskúmaj, Questions/vytvor otázky, Read/čítaj, Recite/voľne prerozprávaj, Review/zosumarizuj).

 

Nasledujúce pokyny sú voľnou aplikáciou metodiky SQ3R.

1. Prezrite si text, obrázky, grafy, anotáciu, zhrnutie, teda všetko, čo je súčasťou

textu, s ktorým budete pracovať.

2. Pokúste sa jednou vetou napísať váš predpoklad, o čom text bude.

3. Prezrite si podnadpisy a prečítajte prvý riadok každého odseku.

4. Zmeňte podnadpisy na otázky.

5. Prečítajte si pozorne text každého odseku a odpovedzte na otázku, ktorú ste vytvorili z podnadpisu.

6. Pripravte si otázky do diskusie k prečítanej téme.

7. Pokúste sa graficky spracovať text.

8. Vypíšte kľúčové slová z textu.

9. Napíšte krátke zhrnutie textu v rozsahu 5 riadkov.

 

5. Stratégia RAP

Stratégia je zameraná na rozvíjanie schopnosti žiaka porozumieť hlavným myšlienkam a podporujúcim detailom prostredníctvom parafrázovania textu.

Názov je opäť akronym:

Read – čítaj. Prečítaj vždy len jeden odsek.

Ask – dávaj si otázky. Spýtaj sa, čo je hlavnou myšlienkou tohto odseku a vytvor k tomu otázku. Pokús sa v ňom nájsť hlavnú myšlienku a podporujúce detaily.

Paraphrase – odpovedaj vlastnými slovami. Odpovedz na otázku vlastnými slovami. Žiak si môže robiť poznámky na papier alebo si ich nahrať. Odporúča sa z napísaných poznámok spracovať pojmovú mapu alebo inú pomôcku na opakovanie a precvičovanie učiva.

 

6. Čitateľská stratégia PLAN (Predict, Locate, Add, and Note)

PLAN je študijno-čitateľská aktivita vhodná na prácu s informačnými textami, ktorá učí čítať texty heuristickým spôsobom. PLAN je akronym 4 krokov, ktoré sa realizujú pred, počas a po prečítaní textu.

 

1. krok – predpoklad, predpoveď (predict)

V tomto kroku odhadnite obsah a štruktúru textu a spracujte ju vo forme pojmovej mapy na základe názvu článku, podnadpisov, obrázkov, diagramov a podobne.

2. krok – lokalizácia (locate) známych a neznámych informácií v pojmovej mape, a to vo forme značiek.

Vedľa známeho pojmu označte napríklad výkričník a vedľa neznámeho pojmu označte otáznik.

3. krok – pridanie (add)

Tento krok aplikujte počas čítania, pripíšte krátku charakteristiku k vyznačenému pojmu alebo jeho vysvetlenie.

4. krok – záznam (note)

Toto  je záverečná fáza strategického čítania, vedomosti získané z textu žiaci spracujú voľným prerozprávaním textu podľa pojmovej mapy alebo vedomosti využijú v pripravenej diskusii alebo napíšu krátky sumár.

 

O ďalších metódach si môžete prepčítať aj v článkoch:

Ako pracovať s textom?

Ako naučiť žiakov hľadať podstatu v texte?

 

V ďalšom článku si viac povieme o aktivizujúcich a inovatívnych metódach podporujúcich aktívne učenie sa žiakov.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
I.TUREK: Didaktika
HELDOVÁ, D., N. KAŠIAROVÁ, a A. TOMENGOVÁ, A.: Metakognitívne
stratégie rozvíjajúce proces učenia sa žiakov.
FISCHER, R.: Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování
TOMENGOVÁ, A.: Aktívne učenie sa žiakov – stratégie a metódy
Zdieľať na facebooku