Ako žiť, aby rodina držala stále spolu?

Keď dieťa vidí, že v rodine všetko funguje podľa určitých kritérií, všetci jej členovia k plneniu povinností pristupujú rovnako a zodpovedne, tak rodičia sú na najlepšej ceste k tomu, aby ich deti súdržnosť a oddanosť pocítili.
Keď dieťa vidí, že v rodine všetko funguje podľa určitých kritérií, všetci jej členovia k plneniu povinností pristupujú rovnako a zodpovedne, tak rodičia sú na najlepšej ceste k tomu, aby ich deti súdržnosť a oddanosť pocítili. / Foto: Bigstock

Slovo MY je v rodinnom živote nesmierne silné. Práve ono vyjadruje oddanosť detí svojim rodičom, bratom a sestrám. Formuje vnútorné puto a posilňuje vnútorný hlas svedomia. Toto vnútorné puto a svedomie im zostávajú na celý život.

 

Mnohí rodičia svorne tvrdia, že práve oddanosť rodine a súdržnosť mnohých dospievajúcich zachránilo pred nepríjemnými situáciami. Mnohí mladí ľudia sa vyhli drogám, alkoholu či trestným činom aj kvôli tomu, že si hlboko uvedomovali, že nechcú urobiť hanbu svojej rodine. Práve už spomínaná oddanosť a súdržnosť voči svojej rodine im pomohla ignorovať tlak rovesníkov. Lenže čo robiť preto, aby si deti svoju rodinu naozaj vážili, pokladali ju za cenný dar či oázu radosti, šťastia a pokoja? Nie je jednoduché vzbudiť v mladých ľuďoch tento pocit. Jedná sa o dlhodobý proces, ktorý v každej rodine prebieha ináč. Existuje však niekoľko rokmi overených pravidiel, ktoré fungujú v iných šťastných rodinách. Tak prečo si nezobrať príklad z nich? Keď dieťa vidí, že v rodine všetko funguje podľa určitých kritérií, všetci jej členovia k plneniu povinností pristupujú rovnako a zodpovedne, tak rodičia sú na najlepšej ceste k tomu, aby ich deti súdržnosť a oddanosť pocítili. Existuje niekoľko, na prvý pohľad jednoduchých krokov, ktoré keď spoločne všetci dodržiavajú, pomáhajú všetkým v rodine cítiť súdržnosť.

 

Vytvorte si aktívne rodinné pravidlá

Každá zdravá rodina žije podľa určitých pravidiel, ktoré usmerňujú správanie a postoje všetkých jej členov. Keď podľa nich deti i rodičia dennodenne žijú, všetci si ich postupne osovojujú. Aktívne rodinné pravidlá v deťoch  vytvárajú morálne základy. Dôležitá je jednota. Deti musia vidieť, že normy dodržiavajú nielen ony, ale aj rodičia. Tak ako iné komunity, organizácie či firmy aj rodina by sa mala riadiť určitými prvkami, ktoré jej pomáhajú určovať smerovanie. Prvým je poslanie. Každá rodina by si mala uvedomovať, že má určité poslanie, teda všetci jej členovia majú určité úlohy, ktoré musia postupne plniť. Tiež by mala mať jasné pravidlá, na základe ktorých všetci členovia rodiny vedia, čo sa od nich očakáva. Rodičia by mali viesť svoje deti, lebo deti potrebujú do určitej miery vedenie. Hovorí sa, že ak rodičia nevedú deti k tomu, aby konali dobro, potom ich niekto iný môže viesť k tomu, aby konali zlo. James B. Stenson vo svojej knihe Ako viesť deti správnym smerom uvádza tieto najznámejšie pravidlá, ktoré sa snažia dodržiavať skvelé rodiny:

 

Pravidlá začínajú slovom MY

Všetky pravidlá začínajú slovom MY a nie TY alebo VY. To znamená, že rodičia nepovedia, že VY deti si teraz upracete izbu. Poviedia, že MY všetci sa musíme snažiť o to, aby v dome bol poriadok. Aj samotní rodičia by mali žiť podľa rovnakých pravidel, ktoré prikazujú svojim deťom. Od seba vyžadujú presne toľko, koľko vyžadujú aj od svojich detí.

 

Každý v rodine rešpektuje práva a city druhých

Rodičia dennodenne povzbudzujú deti k tomu, aby žili správne, aby brali na seba zodpovednosť, aby si svedomito plnili povinnosti, aby odlišovali dobré od zlého, rešpektovali autority a dbali na potreby, práva  a pocity iných. V rodine by sa nemalo ohovárať, klebetiť a nemali by sa vyslovovať ponižujúce poznámky akéhokoľvek charakteru. Samozrejmosťou by mal byť slušný slovník a keď sa používa humor, tak taký, ktorý nikoho nezraňuje. Nikdy nikto nikoho neprerušuje v rozprávaní. To znamená, že aj rodič prejavuje úctu k dieťaťu tým, že ho nechá dohovoriť myšlienku. Klamstvo by tiež nemalo mať v rodine miesto. Malo by byť samozrejmé, že sa v rodine hovorí pravda. Taktiež nikto nič nesľubuje, ak nemôže sľub splniť. Ak niečo nevyjde podľa predstáv, samozrejmosťou by malo byť ospravedlnenie. Všetci členovia  rodiny si prejavujú navzájom úctu, a to aj rodičia deťom. Nemalo by sa zabúdať na osobitú úctu k starým rodičom. Je dobré sa navzájom povzbudzovať a oceňovať. Nie sú až tak dôležité víťazstvá, ale predovšetkým snaha niečo dokázať.

 

Každý prispieva k tomu, aby bol dom čistým, upraveným a civilizovaným miestom pre život

Rodina je spoločenstvo a ak chcete, aby v nej prevládal súcit a vzájomná startostlivosť, jednotliví jej členovia by si nemali robiť to, čo si v určitej chvíli len tak zmyslia. V súdržných rodinách väčšinou každý o každom vie aspoň tie základné informácie. To znamená, keď niekto ide preč z domu, vždy informuje, kde a s kým ide a tiež, kedy sa plánuje vrátiť. Zo spoločenských či športových podujatí je dobré sa vrátiť v rozumnom čase, ktorý máte vopred dohodnutý, aby nikto z rodiny zbytočne neprežíval strach. Ak niekto mešká, slušné je zatelefonovať. Aj takto sa v rodine dá predísť nepríjemným prekvapeniam a zbytočným starostiam.

 

Každý člen rodiny používa elektronické médiá v rozumnej miere

Ideálne je mať v domácnosti jeden televízor. Je to dobré kvôli tomu, že rodina sa zbytočne netriešti a zároveň rodičia majú prehľad o tom, čo deti pozerajú. Tiež je výborné, keď elektornické médiá sa využívajú minimálne, a to napríklad na sledovanie dokumentárnych filmov, hodnotných filmov, športových prenosov alebo kultúrnych predstavení. Lepšie je venovať sa športu, prechádzkam, návštevám, čítaniu a iným záľubám. To isté platí pre internet. Počítač by deti mali využívať hlavne na písanie domácich úloh, projektov a prezentácií.

 

Vytvorte si v rodine rituály

Deti pre svoj pre svoj vývin potrebujú istú mieru slobody a zdravých hraníc, no veľmi dôležité sú pre nich aj zvyky a rituály. Vytvárajú im rytmus života a sú pre nich prirodzeným zastavením sa. Dávajú im pocit bezpečia, stability a poskytujú zázemie. Vnášajú poriadok, ale vzbudzujú v nich aj radosť a očakávania. Tento prínos rituálov je významný nielen pre deti, ale aj pre celé rodiny, ktoré sa aj vďaka obdobiam sviatkov prinavrátia k sebe, zažívajú spoločné chvíle a obnovujú vzťahy. Je preto veľmi dôležité neprežívať sviatky len ako príležitosť pre ďalšie dovolenkové dni, ale vidieť v nich prostriedok, ako prirodzene budovať hodnoty a vzájomnú spolupatričnosť. Rituály budujú vzájomnú blízkosť a vzájomnosť, stabilizujú rodinné spolužitie, vnášajú do vecí poriadok a zmysel, uľahčujú procesy zmeny. Ba čo viac, sú životne dôležité pre zdravú a príjemnú rodinnú klímu, lebo rituály, ako oázy pokoja a oddychu, pomáhajú rodičom i deťom nachádzať harmóniu a vyrovnanosť. Vytvárajú tiež pevné korene. Ťažko sa menia. Netreba sa báť vytvárať i nové rituály. Život sa mení, veci sú stále v pohybe. Mnohé rituály sa vyvíjajú prirodzene. Iným treba trochu pomôcť. Vložiť trochu energie a záujmu. Vniesť do nich kus svojho osobného vkladu. Rituály treba vytvoriť i udržovať. Dávajú zmysel i pokoj. Obohacujú náš život a robia ho radostnejším. Tradície udržujú hodnoty. Spájajú nás s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti.

 

Toto je len niekoľko najjednoduchších pravidiel, ktoré sa dodržiavajú v súdržných rodinách. Sú to väčšinou tie rodiny, ktorým na výchove detí veľmi záleží, šťastie jednotlivých členov považujú za najvyššiu prioritu a budovanie rodiny vnímajú ako celoživotný projekt. Dodržiavať ich každý deň, je, samozrejme, ideál. Robiť chyby je normálne. Môžu ich urobiť rodičia i deti. To je bežné. Nikto predsa nie je dokonalý. Je potrebné však k ideálu sa aspoň priblížiť. „Skvelá rodina nikdy nedosiahne dokonalosť, ale nikdy sa o ňu neprestáva usilovať. Práve táto ustavičná snaha je podstatou veľkosti každej rodiny,“ uvádza vo svoje knihe James B. Stenson.

 


ZDROJE:
J.Stenson: Ako viesť deti správnym smerom
L. Shapiro Emoční inteligenca dítěte a její rozvoj
S. Stiffelman: Osvietený rodič
Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku