Čítanie v škole: 9 tipov, ako deti priviesť k láske ku knihám

Čítanie musia dospelí vnímať ako spoločensky príťažlivú a oceňovanú vec a potom to tak budú vnímať aj deti.
Čítanie musia dospelí vnímať ako spoločensky príťažlivú a oceňovanú vec a potom to tak budú vnímať aj deti. / Foto: Bigstock

Nezávislá britská organizácia Centrum pro čitateľskú gramotnosť v primárnom vzdelávaní od roku 2004 uskutočnila projekt pod názvom Moc a sila čítania. V rámci tohto projektu odborníci do roku 2014 pracovali s viac než 4000 učiteľmi približne z 2500 škôl. Vďaka projektu získali veľké množstvo informácií o tom, ako úspešne vyučovať čítanie a ako žiakov motivovať.

 

Cieľom projektu okrem iného bolo uviesť do praxe niekoľko základných zistení, ktoré reálne v každodenných bežných podmienkach môžu pomôcť učiteľom pri práci s textami. Pozrime sa na 9 predpokladov, ktoré sú potrebné na to, aby učitelia dokázali priviesť žiakov k čítaniu ako svojej celoživotnej láske.

 

1 | Vytvárajte takú atmosféru a prostredie, ktoré podnecuje a dokáže nadchnúť

Autori projektu zistili, že spôsob, ako sa knihy k deťom dostávajú, môže byť v niektorých prípadoch pre deti kľúčový. Aj postoj učiteľa ku knihám je tiež  dôležitý. Významnú úlohu zohráva aj prostredie, v ktorom žiak vyrastá. Celá spoločnosť, rodina a tiež škola musia byť naklonení čítaniu. Čítanie musia dospelí vnímať ako spoločensky príťažlivú a oceňovanú vec a potom to tak budú vnímať aj deti. V školách by mali existovať detské kútiky s knihami, kde by si mohli žiaci počas prestávok, pred alebo po vyučovaní čítať. Mali by čo najčastejšie vidieť čítať učiteľov a tiež rodičov a mali by nadobudnúť presvedčenie, že čítanie je prirodzená súčasť života a že je to veľká radosť. Aká je však realita? Takmer všetci dospelí pobehujú okolo detí s mobilmi alebo s tabletmi v ruke. Kým deti nebudú vidieť dospelých s knihami v rukách, tak neuveria tomu, že čítanie je naozaj podstatné pre život.

 

2 | Snažte sa využívať texty, ktoré sprostredkúvajú hlboký a pútavý príbeh i pekné ilustrácie

Dôležité sú také texty, ktoré priamo motivujú k tomu, aby sa  žiaci o nich rozprávali, premýšľali o textoch a aby sa k nim vracali. Sú to väčšinou texty so silným príbehom, ktorý žiakov zaujíma, podnecuje ich myslenie, cítenie, prebúdza predstavivosť a čitateľský záujem. Sú to práve tie knihy, ktoré si chcú čítať znovu a znovu. Školy by mali mať k dispozícii veľké množstvo kníh, aby si žiaci  mali z čoho vyberať.

 

3 | Čítajte nahlas

Autori projektov sú presvedčení, že čítanie nahlas je ďalšou z dôležitých vecí, ktorú ba mal  učiteľ na hodine využívať a ktorá by sa mala stať súčasťou každého dňa. Nielen žiaci, ale aj učiteľ by mal čítať nahlas. Keď učiteľ pútavo číta nejaký príbeh, žiaci sa hlboko do neho ponoria, vedia si ho živo predstaviť a prežívajú tiež pekný estetický zážitok. Ak po prečítaní učiteľ s nimi vedie diskusiu o prečítanom príbehu, rozvíjajú si tak nielen slovnú zásobu, ale ešte viac si uvedomujú, čo prežívajú a svoje myšlienky môžu porovnávať s ďalšími názormi v triede. Začínajú takto viac textom rozumieť.

 

4 | Založte si čitateľské krúžky

Ak to s čítaním myslíte v škole naozaj vážne, je dobré si založiť čitateľské krúžky alebo v rámci školských knižníc si stanovte  čas, počas ktorého budete robiť so žiakmi určité čitateľské aktivity. V rámci tohto času s nimi nielen čítajte, ale o textoch sa aj veľa rozprávajte a využívajte aj rôzne zážitkové metódy. Dovoľte im, aby si nosili do školy i svoje vlastné knihy z domu. Takto získajú lepší prehľad o rôznych literárnych žánroch.

 

5 | Pravidelne so žiakmi diskutujte o knihách

Čím viac žiaci diskutujú o knihách, tým lepšie dokážu vyjadriť, aký význam text pre ne má a dokážu aj lepšie rozprávať o svojich myšlienkach. Rozprávanie o textoch má obrovský význam hlavne pre tých žiakov,  ktorí majú problémy s porozumením textu. Dôležité je ich podporovať aj v tom, aby sami dávali spolužiakom otázky. To  ich tiež núti premýšľať.

 

6 | Učte žiakov porozumieť ilustráciám

Ilustrované a obrázkové knihy predstavujú nesmierne dôležitý zdroj poznania. Porozumieť tomu, ako ilustrácie a obrázky spolu s textom súvisia a ako na čitateľa pôsobia, predstavuje vysokú úroveň čitateľských zručností. Možnosť výtvarne stvárniť reakciu na prečítaný text môže žiakom pomôcť a povzbudiť ich k tomu, aby prenikli do imaginárneho sveta textu alebo môžu aj lepšie pochopiť literárnu postavu. Kreslenie pomáha  formovať reakciu na to, čo čítali.

 

7 | Využívajte tvorivú dramatiku

Aj dramatizácia, pantomíma alebo hranie rolí  či iné metódy tvorivej dramatiky poskytujú bezprostrednú cestu do sveta príbehov a dovoľujú žiakom aktívne skúmať text. Umožňujú tiež, aby sa vžili do jednotlivých postáv a predstavovali si, ako by to vyzeralo z ich perspektívy. Tieto poznatky môžu využívať aj pri ďalšom čítaní alebo písaní slohových prác. Tvorivá dramatika umožňuje žiakom nielen posilňovať čitateľskú gramotnosť, ale aj pristupovať k textom rôznym spôsobom.

 

8 | Spolupracujte so spisovateľmi alebo ilustrátormi

Spisovatelia, ktorí v školách pracujú s deťmi a mladými ľuďmi, im poskytujú skúsenosť, ktorá  ich môže inšpirovať a motivovať k vlastnej tvorbe. Učitelia, ktorí takúto spoluprácu zažili, sa zhodujú v tom, že táto forma vzájomného obohacovania  má významný dopad na to, ako sa žiaci dozvedajú o kráse jazyka a tvorivosti.

 

9 | Čítajte so žiakmi knihy nielen na hodinách literárnej výchovy

Žiaci, ktorí majú možnosť čítať rôzne texty a knihy aj na iných vyučovacích predmetoch, dosahujú lepšie výsledky v škole. Autori projektu odporúčajú učiteľom, aby čítali s deťmi napríklad na výtvarnej a hudobnej výchove, ale i na iných predmetoch. Existuje veľmi veľa zaujímavých textov z viacerých oblastí života. Keď sa žiaci stretávajú s textami viackrát počas dňa, zvyšuje sa tým ich úroveň porozumenia.

Zdieľať na facebooku