Základné rozdiely medzi úspešnými a neúspešnými ľuďmi

Existuje niekoľko zásad, ktoré odlišujú úspešných ľudí od tých neúspešných.
Existuje niekoľko zásad, ktoré odlišujú úspešných ľudí od tých neúspešných. / Foto: Pexels

Existuje niekoľko zásad, ktoré odlišujú úspešných ľudí od tých neúspešných. Aké to sú?

 

Ako by sa dal charakterizovať úspešný človek? Je to dosť komplikované, lebo  úspech je pre každého z nás špecifický, rozdielny a najmä individuálny. No aj napriek tejto zložitosti existuje niekoľko zásad, ktoré zhromaždili psychológovia na základe dlhodobých pozorovaní úspešných a neúspešných ľudí. I keď každý človek je iný, eixstuje niekoľko zásad, na základe ktorých je zrejmé, ako úspešný človek koná, rozpráva, myslí a správa sa. Pozrime sa teda na niekoľko najznámejších rozdielov medzi úspešnými a neúspešnými ľuďmi.

 

1 | Úspešní ľu­dia majú radi zmeny a ľahko sa im pris­pô­so­bujú, ne­ús­pešní sa sa ich boja

Jedna z naj­ťaž­ších vecí, ktoré môže člo­vek v ži­vote uro­biť, je pri­jať zmenu. Svet na­pre­duje ob­rov­skou rých­los­ťou a ne­us­tále sa ob­ja­vujú nové tech­no­ló­gie či nové postoje k určitým informáciám. Je dô­le­žité, aby sme pri­jali tieto zmeny a pris­pô­so­bili sa im. Úspešní ľu­dia to tak ro­bia. Na dru­hej strane ne­ús­pešní ľu­dia majú zo zmeny strach, po­pie­rajú ju alebo sa pred ňou skrý­vajú.

 

2 | Úspešní ľu­dia ho­vo­ria o svo­jich snoch, ne­ús­pešní ho­vo­ria o os­tat­ných ľu­ďoch

Úspešní ľu­dia zdie­ľajú svoje myš­lienky s os­tat­nými, a to ich po­súva ďa­lej. Ne­ús­pešní ľu­dia oho­vá­rajú dru­hých a vyžívajú sa v rozprávaní najrozličnejších klebiet.

 

3 | Úspešní ľu­dia preberajú zod­po­ved­nosť zo svoje chyby a zly­ha­nia, ne­ús­pešní ľu­dia vi­nia za to os­tat­ných

Mnoho úspešných ľudí za­ží­vajú často pády i vzo­stupy. Vždy však pri­jí­majú zod­po­ved­nosť za svoje zly­ha­nia, pre­tože vedia, že ob­vi­ňo­va­nie dru­hých nič ne­vy­rieši. Uvedomujú si, že pri obviňovaní vzniká veľa nepriateľstiev a vy­vo­láva sa zlá at­mo­sféra.

 

4 | Úspešný člo­vek vidí za svo­jím úspe­chom iných ľudí, ne­ús­pešný sa snaží pri­svo­jiť si zá­sluhy os­tat­ných

Úspešní ľu­dia a sku­toční vod­co­via sa de­lia o svoje úspe­chy s os­tat­nými. Ho­vo­ria o svo­jej ceste za úspe­chom a sna­žia sa tak mo­ti­vo­vať os­tat­ných. Pre­tože len člo­vek, ktorý pra­cuje tvrdo na sebe, môže do­siah­nuť dobré vý­sledky a byť nie­len dobrý spolupracovník v tíme, ale aj výborný líder.

 

5 | Úspešní ľu­dia chcú, aby aj os­tatní boli úspešní, ne­ús­pešní ľu­dia tajne dú­fajú v zly­ha­nie konkurentov

Ak pra­cu­jete v or­ga­ni­zá­cií, nie je dô­le­žitý úspech jed­not­livca, ale úspech ce­lej sku­piny. A to je aj dô­vod, prečo úspešní ľu­dia pod­po­rujú os­tat­ných a že­lajú im úspech. Chcú, aby ich spo­lu­pra­cov­níci pra­co­vali na sebe, uspeli, a tak sa po­sú­vali ďa­lej vo svo­jej ka­ri­ére. Vďaka tomuto prístupu môže byť úspešná celá firma.

 

6 | Úspešní ľu­dia sa ne­us­tále vzde­lá­vajú, ne­ús­pešní sní­vajú

Je­diný spô­sob, ako sa po­sú­vať ďa­lej v ži­vote, je pra­co­vať na sebe a vzde­lá­vať sa. To platí nie­len v sú­krom­nom ži­vote, ale aj v práci. Vďaka tomu je člo­vek fle­xi­bil­nejší, sčí­ta­nejší a o krok pred kon­ku­ren­ciou. Ak len sní­vate a nič so se­bou ne­ro­bíte, šanca na úspech je oveľa menšia.

 

7 | Úspešní ľu­dia po­má­hajú dru­hým, ne­ús­pešní mys­lia len na seba

Úspešní ľudia sú veľmi empatickí, radi pomáhajú iným a sú vždy tam, kde je potrebné priložiť ruku k dielu.

 

8 | Úspešní ľu­dia sa veľa pý­tajú, ne­ús­pešní ľu­dia sa boja ne­ús­pe­chu a vý­sme­chu

Od­miet­nu­tie a ne­ús­pech sú dve naj­čas­tej­šie obavy, ktoré pa­ra­ly­zujú člo­veka. Lu­ďom často brá­nia v tom, aby sa pý­tali, žia­dali a ro­bili to, čo na­ozaj chcú. Ak nič ne­ro­bíme, mys­líme si, že ne­mô­žeme zly­hať. Opak je však prav­dou. Keď sa ne­pý­tame a nič ne­ro­bíme, zly­há­vame. Mno­hým pod­ni­ka­te­ľom sa za­čalo da­riť v biz­nise vďaka tomu, že za­čali byť ot­vo­re­nejší k svo­jim zá­kaz­ní­kom. Ak chcete byť teda úspešní, mu­síte pre­ko­nať strach a za­čať po­zi­tívny a ak­tívny ži­vot.

 

9 | Úspešní ľu­dia sa vždy sna­žia lep­šie po­cho­piť sami seba, ne­ús­pešní sa ne­sta­rajú o se­ba­poz­na­nie

Dnes už je všeobecne známe, že ak chceme byť úspešní, musíme sa učiť  po­chopiť a  po­zna­ť seba sa­mých. Keď člo­vek dobre po­zná sám seba, môže sa za­čať učiť i to, ako lep­šie vplývať na  os­tat­ných ľudí. Dô­le­žité je po­cho­pe­nie a po­zna­nie toho, čo člo­veka ovplyv­ňuje, mo­ti­vuje, čo mu zdvihne ná­ladu a tak­tiež po­zna­nie toho, ako naj­lep­šie ko­mu­ni­ko­vať s os­tat­nými.

 

10 | Úspešní ľu­dia po­čú­vajú a ni­kdy ne­pres­tanú po­čú­vať dru­hých, ne­ús­pešní ľu­dia prí­liš veľa roz­prá­vajú

Po­čú­va­nie je jedna z naj­pod­ce­ňo­va­nej­ších a zá­ro­veň naj­dô­le­ži­tej­ších zruč­ností v práci i  v bež­nom  ži­vote. Je veľmi ťažké nie­koho po­čú­vať, keď je člo­vek plný ná­pa­dov, nad­še­nia a je­diné čo chce, je roz­prá­vať o tom a po­de­liť sa o názory s os­tat­nými. Ale čím me­nej ho­vo­ríme, tým ľah­šie pre­sved­číme ľudí. Ľu­dia majú radi, keď ich nie­kto po­čúva a môžu vy­jad­riť svoj ná­zor. Toto je kľú­čom k ví­ťazs­tvu nie­len v biz­nise, ale vše­obecne vo všet­kých me­dzi­ľud­ských vzťa­hoch.

 

11 | Úspešní ľu­dia si udr­žia­vajú po­zi­tívny prí­stup, ne­ús­pešní sa prí­liš často po­ze­rajú na všetko ne­ga­tívne

Ľudí pri­ťa­hujú po­zi­tívni ľu­dia a keď bu­dete po­zi­tívni, kto­koľ­vek, kto sa bude s vami roz­prá­vať, bude chcieť byť stále vo va­šej prí­tom­nosti bez ohľadu na to, či sa cíti zle alebo dobre.

 

12 | Úspešní ľu­dia sú vďační a lás­kaví k os­tat­ným, ne­ús­pešní ľu­dia mys­lia na seba

Ak chcete niečo do­siah­nuť vo svo­jom sú­krom­nom, ale aj ka­ri­ér­nom ži­vote, ne­smiete za­bú­dať na to, že k ľuďom je potrebné správať sa  milo. Nie je správne všetko zís­kať na­silu a bu­do­vať si týmto spôsobom ka­ri­éru. Možno nie­kedy treba ne­chať na všetko  viac času, dopriať aj iným a šťastie raz určite príde aj k vám. A dôležité je vedieť prejaviť aj vďačnosť. Tí, ktorí rituály vďačnosti zaradili do svojho života, cítia sa oveľa pokojnejšie a šťastnejšie.

Čítajte viac o téme: Úspech
Zdieľať na facebooku