Ako dať do vzťahu doterajšie vedomosti s novými vedomosťami získanými z textu?

Ako dať do vzťahu doterajšie vedomosti s novými vedomosťami získanými z textu?
Ako dať do vzťahu doterajšie vedomosti s novými vedomosťami získanými z textu? / Ilustračné foto: Bigstock

Čítanie predstavuje pre žiakov nielen rozvoj emocionality, estetického cítenia či osvojovanie si učiva. Vďaka čítaniu môžu začať lepšie chápať aj svet. Porozumenie textu predstavuje mimoriadnu úlohu vo vývine žiakov. Keďže text prináša nové informácie, žiaci musia premýšľať a tiež spájať nové informácie s tými, ktoré už majú osvojené. Pri čítaní textu je dôležité, aby si žiaci uvedomili, čo už o danej téme vedia a čím novým si pomocou textu svoje vedomosti obohatili. Existuje viac efektívnych postupov, ktoré môžete na vyučovaní so žiakmi vyskúšať. Tieto nástroje im pomáhajú samostatne regulovať svoje čítanie  a  tiež porozumenie textu. Určite ich niektoré  zaujmú a čo je najdôležitejšie, vtiahnu ich do čítania textu, vďaka čomu majú šancu aktívne a tvorivo si rozširovať svoje vedomosti. Existujú desiatky najrozličnejších postupov. Z tohto množstva som sa pokúsila vybrať tie najjednoduchšie, ktoré by žiakom v škole mohli pomôcť.

 

POZERAJ – PÝTAJ SA – PREČÍTAJ – ODPOVEDZ – ZOPAKUJ

Jadro postupu Prezeraj – pýtaj sa – prečítaj – odpovedz – zopakuj tvoria otázky, ktoré si žiak vytvorí sám a hľadá na ne odpovede. Potom si ich ešte zopakuje, aby si lepšie zapamätal nové informácie. Vo fáze PREZERAJ, si žiak prezerá len nadpisy a podnadpisy, príp. úvod a záver textu. Vo fáze PÝTAJ SA,  žiak tvorí otázky pretvorením nadpisov. Vo fáze PREČÍTAJ, žiak číta text so zameraním na otázky, ktoré si sám vytvoril v predchádzajúcom kroku.  Nasleduje fáza ODPOVEDZ. Tu žiak odpovedá na dané otázky na základe textu. No a pri kroku ZOPAKUJ žiak odpovedá na každú otázku, pričom učebnicu má zatvorenú.

 

ČÍTAJ – PREDSTAV SI – PARAFRÁZUJ. SPOMAĽ/ZRÝCHLI

Postup Čítaj – predstav si – parafrázuj – spomaľ/zrýchli, pozostáva zo štyroch krokov:

1. čítaj a zopakuj čítanie,

2. predstav si obsah textu,

3. parafrázuj obsah – povedz ho svojimi vlastnými slovami,

4. zmeň tempo čítania – podľa potreby spomaľ alebo zrýchli, ak je to potrebné, hľadaj pomoc u učiteľa, u spolužiakov alebo z iných zdrojov.

 

5 – 4 – 3 – 2 – 1

Pri tomto postupe žiak vypíše 5 nových informácií, 4 informácie týkajúce sa hlavnej myšlienky, 3 nové slová, s ktorými sa stretol v texte, 2 informácie, ktoré už poznal, 1 údaj, na ktorý žiak nenašiel v texte odpoveď.

 

 

3 – 2 – 1

Postup 3 – 2 – 1 znamená, že žiak postupuje a vyhodnocuje informácie podľa týchto

krokov:

3 – vyhľadá tri informácie, ktoré sa nachádzali v texte a považuje ich za dôležité,

2 – vypíše dve nové informácie, ktoré ho zaujali,

1 – napíše jednu vec, na ktorú v texte nenašiel odpoveď.

 

 

POROVNAJ  A  ROZLÍŠ

Pri postupe Porovnaj a rozlíš je potrebné, aby učiteľ pripravil pre žiakov tabuľku s výrokmi, ktoré si žiaci prečítajú pred prečítaním samotného textu. Tieto výroky súvisia s obsahom textu. Do stĺpca JA zapisujú odpovede áno alebo nie podľa toho, čo už vedia alebo čo odhadujú v súvislosti s výrokom.

 

JA

TEXT

VÝROK

 

 

 

 

 

 

Po prečítaní textu a riešení úloh vyplnia v tabuľke stĺpec TEXT (áno – nie) na základe

poznatkov uvedených v texte alebo z neho vyvodených. Potom porovnávajú obidva stĺpce a zisťujú,čo vedeli pred čítaním textu a čo sa naučili pomocou neho.

 

MAPA PRÍBEHU

Mapa príbehu je podobná pojmovej mape, ale je prispôsobená literárnym žánrom. Žiaci si pomocou mapy graficky vyjadria štruktúru príbehu, do ktorej potom vpisujú údaje. Ako používať rôzne typy máp sa môžete dočítať v článku.

 

INSERT

INSERT je skratka anglického označenia „interactive noting system for effective reading and thinking“. Je to jedna zo základných metód kritického myslenia, ktorá sa dá použiť pri čítaní náučného textu. Pri čítaní sa využíva systém značiek, pomocou ktorých  sa žiak  sústreďuje na informácie v texte. Značky udržujú žiakovu pozornosť a pomáhajú mu pri vnímaní jednotlivých informácií. Učia sa tak premýšľať nad textom.

 

 

Postup v priebehu čítania:

Žiaci počas tichého čítania porovnávajú to, čo sa dozvedia v texte s tým, čo už vedia, čo už niekde čítali, počuli alebo videli. Pre aktívnu prácu pri tichom čítaní môžeme využívať na označenie myšlienok tieto symboly :

☺ TOTO SOM VEDEL(A)

 

+  TOTO SOM SA DOZVEDEL(A) TERAZ

 

_   TOTO JE INAK,AKO SOM SI MYSLEL(A)

 

?  TOMUTO NEROZUMIEM

 

*    TOTO JE VEĽMI DOLEŽITÉ

Metóda INSERT pomáha žiakom sústrediť sa, získavať podrobné informácie z textu, analyzovať text, vyberať informácie podľa dôležitosti, prepájať známe s neznámym, formulovať informácie vlastnými slovami, vyberať najdôležitejšie informácie.

Žiaci by mali poznať viaceré postupy na podporu porozumenia textu, aby si mohli vybrať tie, ktoré im uľahčia a skvalitnia proces porozumenia textu.

 

Ďalšie stratégie, metódy a postupy podporujúce čítanie s porozumením nájdete v článkoch:

Ako pracovať s textom

Ako naučiť žiakov hľadať podstatu v texte

Ako bude pokračovať príbeh alebo ako učiť žiakov predpovedať text

5 tipov ako prebrať unudených žiakov

AKo prebrať unudených žiakov (pokračovanie)


ZDROJE:
Peter Gavora: Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka
Alena Tomengová: Aktívne učenie sa žiakov - stratégie a metódy
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku