Ako bude pokračovať príbeh? Alebo, ako učiť žiakov predpovedať text?

  Foto: Bigstock

Aký zmysel má schopnosť vedieť predpovedať text? Minimálne ten, že drží žiaka v určitom napätí, pretože čaká pri čítaní na odpoveď. Chce zistiť, či sa jeho predpoveď zhoduje  s realitou. A to ho drží v pozornosti. Práve táto skutočnosť ho motivuje k tomu, že dokáže počas čítania premýšľať nad textom a nefantazíruje o niečom inom. Predvídať znamená vyvodiť na základe určitých indícií, čo sa stane v príbehu.

I keď sa predpovedanie textu javí, že je to veľmi jednoduchá záležitosť, treba žiakom vysvetliť, že aj túto metódu treba brať vážne a nepodceňovať ju. Tento proces skrýva v sebe aj množstvo ďalších myšlienkových operácií. Napríklad je potrebné si uvedomiť, čo už o danej téme vieme, porozumieť tomu, čo je v texte povedané priamo a zisťovať, čo je v texte skryté. Dôležité je tiež priebežné sumarizovanie už prečítaných  informácií a prepájať ich s novými, s ktorými sa pri čítaní žiak stretne. Veľká fantázia je niekedy na škodu.

 

Predpoveď sa musí opierať o nejaké reálne prvky. Môže pri tom využiť:

1. Obal knihy.

2. Nadpis.

3. Ilustrácie k príbehu.

4. Kľúčové slová.

5. Prostredie.

6. Charakteristika hlavnej postavy.


Niekedy sa žiaci cítia nespokojní, ak správne neuhádnu pokračovanie príbehu. V skutočnosti ale nejde o to, či majú alebo nemajú pravdu. Práve neuhádnutá odpoveď ukrýva možnosť na premýšľanie a porovnávanie.

Na nácvik predpovedania môžeme využívať niekoľko metód.

 

MODELOVANIE

Učiteľ nahlas premýšľa nad tým, ako by mohol text pokračovať. Na základe tohto, ako prebieha predvídanie v učiteľovej mysli, žiaci vidia spôsob uvažovania. Všímajú si proces myslenia a slovnú zásobu.

 

POMOCNÉ SLOVÁ

Predpovedanie môže začať slovami:

Text bude o...

Myslím, že sa v texte dozviem...

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Učiteľ vyberie niekoľko kľúčových slov z príbehu alebo z iného textu. Žiaci odhadujú, aké sú medzi slovami súvislosti, ako bude príbeh pokračovať, aké informácie sa v texte asi objavia. Po prečítaní sa žiaci vracajú ku svojim predpovediam a porovnávajú ich so skutočnosťou.

 

KARTIČKY

Každému žiakovi dáme kartičku s vetou alebo so slovom z textu. Žiaci sa potom prechádzajú po triede, zisťujú, čo majú napísané spolužiaci na kartičkách. Potom vytvoríme skupiny, v ktorých žiaci diskutujú o tom, čo zistili. Potom napíšu odpoveď, ktorá začína slovami Myslíme si, že text bude o... Svoju predstavu potom povedia žiakom a vysvetlia, ako k nej dospeli. Po prečítaní porovnajú svoju predpoveď s realitou. Môžu sa vyjadriť aj k tomu, ktoré vety im v predpovedi pomohli a ktoré ich naopak zmiatli.

 

ROZDELENIE TEXTU NA VIAC ČASTÍ

Túto metódu je vhodné použiť hlavne pri čítaní dlhšieho textu. Vo významnej miere pomáha aj žiakom, ktorí majú rôzne problémy s učením. Hlavne pre týchto žiakov je čítanie dlhého textu rozdeleného na viac častí prijateľnejšie. V praxi to znamená, že po každom relatívne kratšom úryvku žiak predpovedá, čo sa pravdepodobne stane v ďalšej časti ukážky. Dôležité je predpoveď oprieť o informácie, ktoré žiaci získali pri čítaní predchádzajúcej časti alebo z vlastných skúseností. Dôležité je tiež po každej časti zhrnúť, čo bolo prečítané a porovnávať vlastnú predpoveď s realitou, ktorá bola uvedená priamo v texte. Dobré je využívať tabuľku s týmito údajmi.

 

Ako asi bude príbeh pokračovať?ZdôvodnenieAko príbeh skutočne pokračoval?

 

 

Keď majú žiaci pred sebou uvedenú tabuľku, väčšinou nikdy nezabudnú, nad čím práve musia premýšľať.

 

Odborníci zistili, že čítanie s predpovedaním má niekoľko priaznivých účinkov:

1. Pomáha porozumieť textu.

2. Učí orientovať sa v texte.

3. Motivuje k uvažovaniu nad správaním a konaním postáv.

4. Učí uvažovať nad textom v širších súvislostiach.

5. Rozvíja pozitívny vzťah k čítaniu.

6. Pomáha silnejšie prežívať text.

7. Učí prezentovať vlastný názor pred spolužiakmi.

8. Rozvíja predstavivosť a fantáziu.

9. Formuje vnútornú motiváciu.

10.Ujasňuje postoje.

 

Pri tejto metóde nemusí žiak pracovať len samostatne. Môžeme využívať aj prácu vo dvojiciach alebo v skupinách. V rámci skupín alebo dvojíc si žiaci môžu čítať svoje predpovede a môžu tiež o rôznych návrhoch diskutovať. Po prečítaní ďalšej časti textu porovnávať, analyzovať, oceniť slovne tých spolužiakov, ktorí sa k presnej predpovedi priblížili najbližšie.

Takýto spôsob čítania nenápadne žiakov motivuje k tomu, aby na hodinách „nespali“, ale naopak premýšľali, hodnotili a porovnávali. Ak chceme žiakom ešte viac rozvíjať ich tvorivosť, môžeme im po prečítaní textu dať ďalšie úlohy. Môžu to byť napríklad tieto:

 

1. Napíš iný záver.

2. Zmeň žáner. Môžu napríklad baladu zmeniť na rozprávku, rozprávku na povesť, príbeh na báseň.

3. Vlož do deja novú postavu a pokús sa zmeniť niektoré časti príbehu.

 


ZDROJ: Projekt Orava v praxi (publikácia)
Zdieľať na facebooku