Ako prebrať unudených žiakov (pokračovanie)

  Bigstock

Väčšina učiteľov vie, že aby študentov zaujala, musí do bežného procesu vyučovania prinášať rôzne zaujímavé metódy, ktoré nudné učivo môžu urobiť pre žiakov príťažlivejším. V predchádzajúcom článku  5 tipov, ako prebrať unudených žiakov som písala o niektorých z týchto metód, ktoré môžu žiakov počas hodín motivovať k aktivite. V dnešnom článku vám prinášame ďalšie z nich.

 

ZHLUKOVANIE

Zhlukovanie je účinná a zároveň aj jednoduchá vyučovacia metóda, pri ktorej sa spája myslenie s písomným vyjadrovaním. Pri tejto metóde si žiaci k určitej téme, ku ktorej sa chcú vyjadriť, uvedomujú, čo o nej vedia, usporadúvajú si svoje myšlienky a zamýšľajú sa nad ňou. Zhlukovanie je učebná stratégia, pri ktorej sú žiaci povzbudzovaní k voľnému a otvorenému mysleniu k stanovenej téme.

Zhlukovanie je aj sieťovanie alebo mapovanie, ktoré podnecuje žiakov k tomu, aby aktívne premýšľali, rozpracovávali a ďalej rozvíjali svojich poznatky a nápady. Počas vyučovacej hodiny sa môže využívať vo fáze motivácie a reflexie. Dá sa tak isto využiť pri zhrnutí prebratého učiva aj na aktiváciu poznatkov alebo ako prostriedok rozširovania slovnej zásoby.

 

Postup pri zhlukovaní:

1. Do stredu papiera alebo tabule napíšeme kľúčové slovo, ktoré zakrúžkujeme.

2. Okolo kľúčového slova zapisujeme všetky asociácie, ktoré žiakom napadnú. Všetky napísané slová zakrúžkujeme.

3. Vymedzíme si určitý čas na zapisovanie asociácií.

4. Slová, ktoré spolu súvisia, pospájame čiarami.

5. Vytvorí sa prehľadný obrazec, kde jasne vidíme súvislosti medzi slovami.

 

Je dôležité, aby sa žiaci pri tejto činnosti  uvoľnili. Tiež je dobré vyhnúť sa hodnoteniu alebo selekcii a nechať žiakov zaznamenávať všetko, čo im napadne. Vysvetlíme im, že sa nehodnotí pravopis, pretože sa pritom zachytáva na papier len ich myslenie.

Tak isto učiteľ pomáha žiakom uvedomiť si, čo o danej téme vedia, usporiadať si myšlienky a získať väčšiu uvoľnenosť pri vyjadrovaní a zapisovaní vlastných myšlienok. Metóda zhlukovanie taktiež rozvíja schopnosť žiakov zaznamenávať svoje myšlienky stručne a heslovite. Žiaci sú aktívni, rozvíja sa ich vizuálna pamäť a logické myslenie. Pri uskutočňovaní tejto metódy pracujú individuálne, vo dvojiciach, v skupinách alebo v kolektíve.

 

METÓDA PHILIPS 66

Pri tejto metóde pracujeme so šesťčlennými skupinami. Každá skupina si určí vedúceho a diskutuje šesť minút o nejakom probléme. Po šiestich minútach sa zhromaždia všetci vedúci skupín a  pokúsia sa spoločne vyriešiť problém.

 

INSERT

INSERT je skratka anglického označenia „interactive noting system for effective reading and thinking“. Je to jedna zo základných metód kritického myslenia, ktorá sa dá použiť pri čítaní náučného textu. Pri čítaní sa využíva systém značiek, pomocou ktorých žiak sa sústreďuje na informácie v texte. Značky udržujú žiakovu pozornosť a pomáhajú mu pri vnímaní jednotlivých informácií. Učia sa tak premýšľať nad textom.

 

Postup v priebehu čítania:

Žiaci počas tichého čítania porovnávajú to, čo sa dozvedia v texte s tým, čo už vedia, čo už niekde čítali, počuli alebo videli. Pre aktívnu prácu pri tichom čítaní môžeme využívať na označenie myšlienok tieto symboly :

 

TOTO SOM VEDEL(A)

+ TOTO SOM SA DOZVEDEL(A) TERAZ

_ TOTO JE INAK,AKO SOM SI MYSLEL(A)

? TOMUTO NEROZUMIEM

*    TOTO JE VEĽMI DOLEŽITÉ

 

Metóda INSERT pomáha žiakom sústrediť sa, získavať podrobné informácie z textu, analyzovať text, vyberať informácie podľa dôležitosti, prepájať známe s neznámym, formulovať informácie vlastnými slovami, vyberať najdôležitejšie informácie.

 

PODVOJNÝ DENNÍK A TROJITÝ DENNÍK

Pri tejto metóde si žiaci vypíšu časť textu (citát), ktorá sa im páčila, ktorá na nich zapôsobila, ktorá im niečo pripomenula a podobne. Potom k vypísanej časti napíšu súvislý komentár, v ktorom vysvetlia, prečo si vybrali práve tú časť, čo im pripomenula, aké otázky v nich vyvolala, s čím súhlasia a nesúhlasia a podobne.

Niekedy môžeme podvojný denník rozšíriť do podoby trojitého denníka. Keď si žiaci vypíšu citát z knihy a napíšu svoj komentár, dajú svoj zošit vylosovanému spolužiakovi. Ten si prečíta spolužiakov citát a komentár a pripojí k tomu svoj vlastný komentár, a to takým spôsobom, že najprv komentuje citát, potom spolužiakov komentár.

 

AKROSTICH

Akrostich patrí k metódam tvorivého písania. Vzniká tak, že ľubovoľné slovo napíšeme po hláskach pod seba a každá hláska sa stane začiatočným písmenom nového slova, verša alebo vety. Akrostich môžeme využiť ako rozcvičku na začiatku vyučovacej hodiny, ale aj ako hlavnú časť. Osvedčil sa pri písaní charakteristiky osoby, opakovaní slovných druhov, rozvíjaní logickej nadväznosti rozprávania a pod.

 

Akrostich (gr. akros = krajný; stichos = verš) je báseň, v ktorej začiatočné písmená (slabiky) veršov (strof) čítané zhora nadol vytvárajú slovo, skupinu slov alebo vetu. Najznámejšou a najpoužívanejšou podobou akrostichu je tzv. pravý akrostich, v ktorom zhora nadol čítame meno (môže ísť o krstné meno, priezvisko). Žiaci môžu písať k menu pocity, charakter pomocou prídavných mien, vytvoriť príbeh na rozprávkovú postavu.

 

Metodický postup:

1. Vysvetlíme žiakom pravidlá a uvedieme niekoľko príkladov.

2. Vypracujeme prvý akrostich spoločne, napr. meno žiaka a dopĺňame prídavné mená – jeho vlastnosti.

3. Žiaci pracujú samostatne.

4. Prezentujeme akrostich pred celou triedou.

 

Napríklad: (ŠTÚR)

 

Š  ikovný

 

T vorivý

 

Ú spešný

 

R omantický

 


Zdroje:
Projekt Orava v praxi (publikácia)
Geoffrey Petty: Moderní vyučování
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku