Hry na rozvoj vzťahov v triede (1. časť)

  Foto: Bigstock

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok ich dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Vždy sa v škole nájde priestor na to, aby sa spolužiaci medzi sebou mohli spoznávať, učili sa navzájom lepšie komunikovať, učili sa empatii a vedeli vyjadrovať  vlastné pocity. Žiaci, ktorí dobre poznajú sami seba, sa lepšie dokážu vcítiť aj do spolužiakov. Niekedy vďaka tomu, že sa žiaci dobre poznajú, vedia si skôr odpustiť, pochopiť iného a celkove sa znižuje aj útočnosť, ohováranie a znevažovanie. Myslím si, že tejto problematike je potrebné sa venovať čo najčastejšie. Možno sa práve pripravujete na pobyt v škole v prírode, na školský výlet, idete organizovať letný tábor alebo potrebujete nejaké hry  na triednické hodiny. V nasledujúcej časti sa môžete zoznámiť s aktivitami, ktoré sú zamerané na rozvíjanie vzťahov v kolektíve detí.

 

1. RUKY

Pokyny pre žiakov

Obkreslite si na papier obidve ruky. Na každý prst napíšte jednu z vašich schopností alebo vlastností, ktoré si zaslúžia obdiv.

 

Pokyny pre učiteľa

Povedzte žiakom o tom, prečo je potrebné byť sám so sebou spokojný. Definujte, čo je sebaúcta. Povedzte im, že ľudia, ktorí sú spokojní sami so sebou, nemajú potrebu robiť zle iným, povyšovať sa, útočiť, ohovárať a biť sa. Keď deti schopnosti a vlastnosti napíšu do rúk, rozdeľte ich do skupín, v ktorých si navzájom čítajú to, čo napísali. Ak máte žiakov menej, môžu si urobiť komunikačný kruh. Na záver v rámci diskusie sa žiakov opýtajte, na čo pri tejto činnosti prišli a ako sa pri písaní cítili.

 

2. MOZAIKA

Pokyny pre žiakov

Z výkresu si vystrihnite deväť štvorčekov a nakreslite si na ne deväť najdôležitejších udalostí z vášho života. Potom si ich nalepte na výkres ako mozaiku.

Pokyny pre učiteľa

Povedzte deťom, aby sa poriadne zamysleli nad dôležitými udalosťami, ktoré prežili a aby z nich vybrali deväť najdôležitejších a nakreslili ich na vystrihnuté štvorce a vytvorili na výkres mozaiku. Potom deti rozdeľte do skupín a povedzte im, aby sa o svojich mozaikách porozprávali.

 

3.ZRKADLOVÍ DVOJNÍCI

Pokyny pre žiakov

Zamyslite sa nad tým, či ste už niekedy mali kamaráta, kamarátku, ktorá sa vám veľmi podobala. Stretli ste niekoho, kto mal podobné pocity a názory ako vy?

 

Pokyny pre učiteľa

Povedzte deťom, aby sa dali do dvojíc. Potom sa postavia proti sebe a rozdelia sa na A a B.  Vyzvete „áčka“, aby  robili plynulé a pomalé pohyby tak, aby ich „béčka“ mohli kopírovať. Každá dvojica by sa mala pohybovať synchrónne. Po niekoľkých minútach deti vyzvite, aby si úlohy vo dvojiciach vymenili. Na záver im povedzte, že nikto nebude druhého viesť, ale obaja sa budú rovnako naraz pohybovať. Potom sa ich opýtajte, čo si všimli, keď sa pohybovali súčasne. Aké mali pocity?

 

4.DVE STRANY MINCE

Pokyny pre žiakov

Ľudia sú zložité bytosti. Každý z nás prežíva množstvo pocitov a má rôzne skúsenosti. Čo je na tebe jedinečné alebo odlišné?

 

Pokyny pre učiteľov

Rozdajte deťom papierové taniere. Potom im povedzte, aby sa na obidve strany obkreslili ruku a očíslovali prsty od 1 do 5. Na každý prst napíšu odpoveď na jednu otázku. Žiakom  môžete dať napríklad tieto otázky:

1.Aká hudba sa ti páči?

2.Aké športy máš najradšej?

3.Aké máš domáce zvieratká?

4.Ako vyzerali tvoje najkrajšie prázdniny?

5.Čo sa ti najviac páči v škole?

 

Na druhú stranu taniera budú opäť písať odpovede, ale otázky sú už trochu náročnejšie na premýšľanie a sú zamerané na ich najvnútornejšie pocity.

 

Napríklad:

1.Čo ťa na svete hnevá?

2.Čo by si chcel(a) dobre ovládať?

3. Čo myslíš, aký bude tvoj život o päť rokov?

4.Čo myslíš, ako budeš žiť, keď budeš dospelý(á)?

5.Keby si mohol (mohla) vo svojom živote zmeniť jednu vec, ktorá by to bola?

Keď žiaci napíšu odpovede, rozdeľte ich do skupín, kde si navzájom prečítajú, čo napísali. Ak máte menej žiakov, môžete pracovať v kruhu. V závere sa ich opýtajte, ako sa cítili pri práci, s ktorou úlohou mali najväčší problém, aké mali pocity, keď čítali odpovede.

 

5. ZÁKLADNÉ KAMENE

Pokyny pre žiakov

Nakreslite si kamene, do ktorých vpíšete odpovede na otázky: Čo alebo kto ti pomáha, keď si nevieš pomôcť? Čo ti robí radosť? Ako riešiš svoje problémy?

 

Pokyny pre učiteľov

Vysvetlite žiakom, aké je potrebné, aby náš prístup k životu stál na pevných základoch. Súčasťou stabilného života sú hodnoty, ktoré človek uznáva, jeho zvyky, presvedčenie a nádej. Základnými kameňmi môžu byť domov, babička, rodičia, súrodenci, škola, šport, cirkev, kamaráti a podobne. Po vypracovaní úlohy poskytnite žiakom dostatok času na porovnanie svojich názorov vo dvojiciach alebo v skupinách. V závere sa ich môžete opýtať, čo bolo cieľom tejto činnosti, prečo sú základy dôležité, prečo je nutné, aby ľudia o svojom živote premýšľali.

 

Viac tipov na hry nájdete aj tuHry na rozvoj vzťahov v triede (2. časť)

 


Zdroj: M. Karnsová: Jak budovat dobrý vztah medzi učitelem a žákem
Zdieľať na facebooku