Prečo je dôležitý ranný komunitný kruh?

Ranný komunitný kruh má svoj význam predovšetkým v budovaní dôvery a pozitívneho prostredia, kde sa deti cítia príjemne.
Ranný komunitný kruh má svoj význam predovšetkým v budovaní dôvery a pozitívneho prostredia, kde sa deti cítia príjemne. / Zdroj: Responsive Classroom

V mnohých materských, ale i v základných školách mávajú učitelia so žiakmi ranné komunitné kruhy. Tí, ktorí túto metódu ešte nevyužívajú si často myslia, že je to strata času a že je potrebné sa hneď od rána venovať učeniu. Toto si myslia aj mnohí rodičia. Dnes si preto vysvetlíme, aký má ranný komunitný kruh význam a prečo je dobré ho používať.

 

Pozitívna sociálna klíma v triede

Je vedecky dokázané, že žiaci sa dokážu učivo najlepšie naučiť vtedy, keď sa v triede cítia šťastne. Túto skutočnosť si uvedomujú aj mnohí učitelia a snažia sa pre dobrú atmosféru a dobré vzťahy v triede urobiť maximum.  A tak sa súčasťou ich každodenného vyučovania, najmä na prvom stupni, stala ranná komunita (ranný kruh).

Sedenie v kruhu umožňuje zmierniť negatívne rysy tradičného usporiadania tried, keď žiaci na seba dobre nevidia a nepočujú sa a nemôžu tiež nadväzovať  dobrý zrakový kontakt. Keď žiaci sedia v kruhu, dobre na seba vidia a môžu sa navzájom oveľa lepšie vnímať. Nemusia sedieť len na stoličkách, ale aj na koberci alebo vankúšoch.

 

V čom spočíva podstata rannej komunity?

Komunita je pravidelne sa schádzajúce spoločenstvo žiakov a učiteľa, ktoré sa navzájom delí o svoje skúsenosti, zážitky a pocity. Žiaci i učiteľ sedia spolu v kruhu, majú vzájomný očný kontakt a môžu nerušene komunikovať, čo výrazne rozvíja ich komunikačné zručnosti a precvičuje schopnosť aktívneho počúvania. Kruh vyjadruje rovnocennosť vzájomných, vzťahov, nemá začiatok ani koniec, všetci sedia v približne rovnakej výške. Všetci, teda učiteľ aj žiaci, sú v rovnocennej pozícii. Ranné komunity nenásilne preladia deti na vyučovanie tým, že im umožňujú vyjadrovať svoje pocity a vytvoria nenásilnú motiváciu smerom k učeniu. Možnosť bez obáv vyjadriť svoj názor rozvíja sebadôveru detí a vytvára predpoklad pre efektívne učenie sa. V triede sa vytvárajú vzťahy dôvery, posilňujú sa celoživotné pravidlá spolužitia. Učiteľ uplatňuje partnerský prístup, jeho úlohou je pozitívne podporovať žiakov, pričom je však potrebná dôslednosť pri dodržiavaní dohodnutých pravidiel, a to najmä aktívne počúvanie, dôvera, vzájomná úcta, pravdivosť v slovách a činoch. Žiaci sa naučia navzájom sa oslovovať, prijímať kritiku a učia sa trpezlivosti. Ranný komunitný kruh pomáha tiež predchádzať šikanovaniu.

Komunita končí reflexiou a oceňovaním. Otázky zamerané na reflexiu môžu byť  napríklad tieto: Čo som si uvedomil? Ako som sa cítil? Čo máme spoločné? Aké sociálne zručnosti sme v skupine použili?

Žiaci môžu vysloviť napríklad i tieto vety: „Oceňujem Renátu, že sústredene celý čas počúvala a neskákala do reči.“ „Páčilo sa mi, že Janko bol úprimný a povedal nám aj o svojom neúspechu.“

Na druhom stupni je komunita najčastejšie zaraďovaná na začiatku projektov, vyučovacích dvojhodinových blokov, na triednických hodinách a podobne. Pravidelné uskutočňovanie komunity výrazne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede.

 

Aby práca v kruhu fungovala, musia byť dohodnuté pravidlá

Medzi najznámejšie pravidlá komunitného kruhu patria tieto:

1. Rozpráva vždy iba jeden človek, ostatní pozorne počúvajú.
2. Žiak čaká, kým bude môcť rozprávať.
3. Keď niekto nechce rozprávať, nerozpráva.
4. To, čo iný rozpráva, nehodnotíme a nekomentujeme.
5. Keď dorozprávame, odovzdáme slovo spolužiakovi alebo učiteľovi.
6. O nikom nerozprávame nepravdivo, nikoho neurážame, nevysmievame sa mu, neprezrádzame nevhodné veci.
7. To, čo sa povie v komunitnom kruhu, sa nerozpráva v inej komunite ľudí.

 

O čom sa môžete rozprávať v komunitnom kruhu?

Učiteľ sa môže rozprávať hneď ráno napríklad o tom:

  • čo sa komu včera páčilo alebo nepáčilo,
  • čo kto včera robil,
  • čo kto včera chcel robiť, ale nestihol to,
  • čo by chcel dnes zažiť, po čom najviac túži,
  • prečo ste boli smutní alebo veselí.

 

Komunitný kruh je aj výborná metóda, ktorá pomáha riešiť konfliktné situácie. Napríklad, keď sa v triede vyskytne nejaký problém, učiteľ si so žiakmi sadne do kruhu a môžu sa spoločne o probléme porozprávať a pokúsiť sa nájsť riešenie.

 


Odporúčaná literatúra:Kopřiva, P.: Komunitní kruh a škola
Čítajte viac o téme: Komunitný kruh
Zdieľať na facebooku