Stratégie spätnej väzby, ktoré motivujú žiakov kreatívne myslieť

Výborné  je, keď učiteľ dokáže hodnotiť žiakov a poskytovať im spätnú väzbu tak, že ich motivuje nielen k samotnému učeniu, ale im pomáha zvyšovať aj ich kreativitu.
Výborné je, keď učiteľ dokáže hodnotiť žiakov a poskytovať im spätnú väzbu tak, že ich motivuje nielen k samotnému učeniu, ale im pomáha zvyšovať aj ich kreativitu. / Foto: Bigstock

Učiteľ pri učení potrebuje od žiakov spätnú väzbu, pretože si potrebuje overiť, či učivu rozumejú. Niekedy je vhodné využiť také stratégie, ktoré žiakov motivujú nielen k učeniu, ale rozvíjajú aj ich kreativitu.

 

Nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu je preverovanie vedomostí, ktoré by malo poskytnúť každému učiteľovi a žiakovi spätnú väzbu, vďaka ktorej môže správne nasmerovať ďalší proces svojej práce. Spätná väzba (feedback) je konštatovanie, čo sa podarilo a kde sa urobili chyby. To, či žiaci porozumeli učivo, môže učiteľ zisťovať pomocou veľkého množstva metódaktivít.  Najideálnejšie však je to, keď učiteľ dokáže hodnotiť žiakov a poskytovať im spätnú väzbu tak, že ich motivuje nielen k samotnému učeniu, ale im pomáha zvyšovať aj ich kreativitu. Pozrime sa na niekoľko stratégií, ktoré mu v tom môžu pomôcť.

 

Jednoduché symboly

Jednoduché kreslené stvárnenia vecí, ako sú fakty, dátumy alebo abstraktné pojmy aj to môže byť skvelý spôsob, ako pomôcť žiakom spracovať niektoré náročnejšie pojmy. Keď si žiaci nevedia zapamätať niektoré názvy, pomenovania  či vzorce, učiteľ ich môže motivovať aj tak, aby si ku každému náročnému pojmu vytvorili nejakú kreslenú postavičku, teda určitý symbol. Ideálne je potom z týchto symbolov vybrať tie, ktoré najviac zodpovedajú realite a povedať žiakom, aby si práve tie zapamätali a priradili k určitému slovu. Napríklad obrázok slnka môže predstavovať energiu alebo strom môže predstavovať život v prírode.

 

List

Povedzte žiakom, aby nové učivo, ktoré sa naučili, napísali vo forme krátkeho listu priateľovi, spolužiakovi, učiteľovi alebo členovi rodiny. Dôležité je to, aby si predstavovali, že človek, ktorému píšu o novom učive vôbec nič nevie a sú to pre neho úplne nové informácie. Aj takto učiteľ môže zistiť, čo žiaci už vedia a čo je ešte potrebné vysvetliť.

 

Historická postava na sociálnej sieti

Vyzvite žiakov, aby vstúpili do myslí populárnych historických osobností a napísali na sociálnu sieť o hlavných udalostiach v ich živote. Tá sociálna sieť nie je skutočná. Žiaci píšu na papiere alebo do zošitov, ale predstavujú si, o čom by historická postava asi písala na sociálnu sieť.

 

Letáky, reklamy, plagáty, propagačné materiály

Rôzne propagačné materiály sa ľahko čítajú a ponúkajú tiež pútavý dizajn. Požiadajte žiakov, aby vytvorili propagačné materiály, ktoré popisujú kľúčové slová a podstatné javy súvisiace s určitým učivom alebo aby jednoducho a výstižne vysvetlili historickú udalosť alebo vedecký objav. Môžu to urobiť na výkresoch alebo aj na počítači. Môžu tiež vo forme dramatizácie alebo pantomímy vymyslieť napríklad reklamu na nejakú knihu. Aj na základe týchto aktivít učiteľ zistí, či žiaci rozumeli učivu. Pokojne môžu tieto „propagačné materiály“ aspoň na týždeň umiestniť na dobre viditeľné miesto. Je nutné si uvedomiť, že žiaci majú veľa predmetov, preberajú veľa tém, mnohí po čase môžu stratiť prehľad o tom, čo sa na ktorom predmete učia, a tak tieto plagáty im pomáhajú aspoň trochu ostať v obraze.

 

TED Talks

Väčšina žiakov pozná TED Talks. Aj oni sami môžu podobným spôsobom  prezentovať svoje vlastné vedomosti. Môžu si napríklad vybrať významnú myšlienku z nejakej učebnej látky a v priebehu 3-5 minút ju môžu vysvetliť vlastnými slovami.

 

Komiksy

Žiaci môžu tvoriť komiksy buď na výkres, alebo aj na počítači. Existuje množstvo programov, ktoré tvorbu komiksov umožňujú. Komiksy môžu slúžiť aj na overenie vedomostí a poskytujú učiteľovi spätnú väzbu. Pomocou obrázkov a bublín žiaci môžu zaznamenať vedomosti z určitej oblasti, ktorú sa naučili a takto vysvetliť učivo. Niekedy vytvoria také krásne komiksy, že sa stávajú pomôckou aj pre iných spolužiakov.

 

Billboardy

Rozdeľte žiakov do skupín a motivujte ich k vytvoreniu návrhu billboardu, v ktorom pomocou výstižných hesiel a obrázkov zosumarizujú prebrané učivo. Môžu robiť reklamu na ovocie, zdravý životný štýl, knihy, dobré filmy, šport alebo akékoľvek iné témy, ktoré určitým spôsobom súvisia s učivom, ktoré preberajú.

 

Tvorba piesne

Existujú žiaci, ktorí si dokážu lepšie zapamätať nové informácie vtedy, keď si ich zaspievajú. Motivujte ich tak, že im dovolíte niektorú časť učiva zaspievať ako pieseň. Dôležité je, aby sa dokázali zamerať na kľúčové slová a aby si vedeli vytvoriť vhodný text.

 

Súvislosti vyjadrené ilustráciami

Žiaci, ktorí si pri učení kreslia, premýšľajú napríklad nad tým, ako by mohli znázorniť vzťah medzi určitými časťami celku, aké veľké/malé by mali nakresliť niektoré časti, aký tvar by im mali dať, kde by mali umiestniť jednotlivé časti a podobne. Vyzvite žiakov, aby nakreslili obrázok, ktorý ilustruje vzťah medzi jednotlivými výrazmi, ktoré sa na hodine naučili z hodiny alebo nech vytvoria ilustráciu k úryvku, ktorý čítali.

 

Televízna relácia

Napríklad na dejepise si vytvoria televíznu reláciu, v ktorej sa moderátor pýta na niektoré informácie z obdobia feudalizmu alebo iného obdobia. Žiaci sa hrajú, že sú expertmi na danú problematiku. Môžu si aj rozdeliť úlohy tak, že každý žiak je expertom na nejakú inú časť spomínaného obdobia.

 

Hádaj úryvok

Napríklad traja žiaci striedavo čítajú niekoľko vybraných viet zo známych a prečítaných úryvkov. Ďalší žiaci hádajú, z ktorého diela bol prečítaný úryvok a kto je autorom diela. Bez použitia rekvizít, kostýmov alebo kulís musia žiaci dostatočne porozumieť textu tak, aby dokázali odhaliť, o ktoré dielo ide. Aj na základe toho, ako žiaci reagujú v triede, učiteľ ľahko zistí, v akom stave sú ich vedomosti.

 

Reťazové skúšanie

Pred tabuľu príde napríklad päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá otázku druhému. Ten odpovie na ňu. Keď odpovie, dá otázku tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje. Učiteľ nielen na základe odpovedí na otázky, ale aj na základe položených otázok vie zistiť, ako žiaci rozumejú učivu.

 

Vzájomné skúšanie skupín

Ďalšou metódou môže byť napríklad vzájomné skúšanie skupín. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Za určitý časový limit si každá skupina pre inú skupinu pripraví niekoľko otázok z  opakovania. Potom si odovzdajú otázky, ktoré členovia skupín potom vypracúvajú a po vypracovaní prezentujú pred triedou.

 

Trieda skúša žiaka

Pri ďalšej aktivite trieda skúša žiaka. Toto skúšanie prebieha tak, že jeden žiak príde pred tabuľu a ostatní žiaci mu dávajú otázky z učiva. 

 

Žiak skúša triedu

Opačnou aktivitou je tá, pri ktorej žiak skúša triedu. Keď vie žiak položiť vhodné otázky  a opraviť žiakov pri ich odpovediach, to je jasný signál pre učiteľa, že učivo ovláda.

 

Voľné písanie

Povedzte žiakom, aby za určitý čas napísali do zošita všetko, čo si zapamätali z hodiny. Občas si môžete zošity pozbierať a prečítať, čo napísali. Ak máte menej času, povedzte aspoň niekoľkým žiakom, aby svoje vety prečítali nahlas. Takto si žiaci tiež veľmi rýchlo môžu zopakovať to, čo sa naučili.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
KOMORA, J. Skúšanie a hodnotenie žiakov vo vyučovacom procese
KOSOVÁ, B. Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy
KOLÁŘ, Z. a R. ŠIKULOVÁ: Hodnocení žáků
SLAVÍK, J.: Hodnocení v současné škole
ČAPEK.R.: Líný učitel
HUNTEROVÁ,M.: Účinné vyučování v kostce
Creativem formative assessments

Čítajte viac o téme: Kreativita, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku