Ako zlepšiť spätnú väzbu v procese učenia? Pomôcť si navzájom môžu aj spolužiaci

Študenti spätnú väzbu o svojich vedomostiach dostávajú väčšinou prostredníctvom ústnych odpovedí a testov. Existuje však aj iný spôsob, ako korigovať výsledky vzdelávania. Jednou z možností je využívať spätnú väzbu navzájom medzi študentmi.
Študenti spätnú väzbu o svojich vedomostiach dostávajú väčšinou prostredníctvom ústnych odpovedí a testov. Existuje však aj iný spôsob, ako korigovať výsledky vzdelávania. Jednou z možností je využívať spätnú väzbu navzájom medzi študentmi. / Foto: Bigstock

Nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu je preverovanie vedomostí, ktoré by mali poskytnúť každému pedagógovi a študentovi spätnú väzbu, vďaka ktorej môžu správne nasmerovať ďalší proces svojej práce. Spätná väzba (feedback) je konštatovanie, čo sa podarilo a kde sa urobili chyby.

 

Súčasná pedagogika kladie veľký dôraz na komunikačnú funkciu edukácie. Dôraz sa kladie na chápanie študenta, ako aktívneho tvorcu seba samého v interakcii a komunikácii s druhými. Dôležitý je rešpekt a úcta k študentovi ako aj participačný charakter edukačného procesu. V takomto chápaní ide o zaistenie čo najširšej účasti pedagóga a študenta na spolupráci a rozhodovaní. Jednosmerné vzťahy podriadenosti sa nahradzujú obojsmernými vzťahmi spolupráce. Vďaka dobrým vzťahom medzi pedagógmi a študentmi, či primeranej komunikácii sa môže zvýšiť záujem študentov o vyučovací predmet, ich motivácia, emocionálne prežívanie a v konečnom dôsledku aj ich úspešnosť.

Študenti spätnú väzbu o  svojich vedomostiach dostávajú väčšinou prostredníctvom ústnych odpovedí, písomných prác a testov. Známka, percentá alebo body často nepredstavujú úplne hodnotnú spätnú väzbu, lebo študent niekedy nevie, ktorej problematike by sa mal ešte hlbšie venovať. Niekomu nestačí len číselné vyhodnotenie a potreboval by o svojich nedostatkoch viac komunikovať. Ale práve na takúto komunikáciu často učiteľ nemá dostatok času.

 

Spätnú väzbu však nemusí dávať vždy len učiteľ.Existuje aj iný spôsob, ako korigovať výsledky vzdelávania študentov. Jednou z možností je využívať spätnú väzbu navzájom medzi študentmi. Ako však docieliť, aby hodnotenie práce ich spolužiakov bolo prínosné a objektívne zároveň? Existuje niekoľko spôsobov, ktoré vám celý postup uľahčia.

 

Naučte študentov vyjadrovať sa konkrétne

Najťažšou úlohou je naučiť študentov povedať počas spätnej väzby konkrétne odporúčania spolužiakom tak, aby im pomohli zlepšiť sa v konkrétnej veci. Naučte ich povedať namiesto spojenia „perfektná práca"  konkrétne odporúčania. Napríklad: „Výborne ovládaš vzory podstatných mien, ale nevieš dobre vzory prídavných mien. Najväčší problém ti robí vzor pekný. Odporúčam ti ešte raz si preštudovať poučky a potom si urob niekoľko doplňovacích cvičení na pravopis a pri dopĺňaní hlások premýšľaj nad tým, prečo do slov dopĺnaš určitú hlásku.“ Takéto konkrétne vyjadrenie spolužiakovi pomôže oveľa viac ako len nejaké všeobecné konštatovanie.

 

Spätnú väzbu robte spoločne so študentami

Zo začiatku, keď sa začnú spolužiaci navzájom hodnotiť, niektorí študenti sa pravdepodobne budú cítiť neisto, lebo možno budú mať pocit, že dochádza k neobjektívnej kriktike. Aby ste sa takejto situácii vyhli, korigujte prebiehajúcu spätnú väzbu aspoň do nejakej miery, že občas vyjdríte aj svoj názor, ktorým podporíte výroky študentov alebo v prípade potreby ich výroky upravíte, ak nebudú adekvátne k situácii. Dobrá spätná väzba by mala byť konštruktívna, špecifická, ohľaduplná, spravodlivá a relevantná.

 

Požiadajte študentov, aby reagovali na spätnú väzbu, ktorú dostanú

Požiadajte svojich študentov, aby povedali svoj názor na spätnú väzbu, ktorú dostali. Týmto spôsobom budú vidieť, ako sú vnímané ich komentáre a zároveň im umožnia zlepšiť si zručnosti v poskytovaní spätnej väzby.

 

Začnite najprv v malom

Málokedy sa hneď prvý pokus vydarí na výbornú. V triede môžete začať zadávaním spätnej väzby najprv k niečomu malému, napríklad ku krátkemu textu. Až potom sa pustite do väčších projektov, a tým pádom aj do komplexnejšieho hodnotenia.

 

Spätná väzba po skončení skupinovej práce

Po skončení skupinovej práce je nevyhnutné poskytnúť žiakom spätnú väzbu o dosiahnutých výsledkoch, fázach prípravy a realizácie a vytvoriť aj priestor na komunikáciu. Vďaka tomuto postupu si študenti uvedomia, čo by mohli, resp. mali pri nasledujúcej práci v skupine vylepšiť a ako predchádzať ťažkostiam. Stupňuje sa tak  ich pripravenosť na vzájomnú komunikáciu, kooperáciu a schopnosť pracovať v tíme. V procese učenia je spätná väzba veľmi dôležitá nielen na osobný rozvoj, primerané správanie voči členom skupiny, ale aj na pozorovanie účinkov vlastného správania voči druhým. Spätná väzba sa môže uskutočniť pomocou rozhovoru. Pozitívne účinky spätnej väzby sú predovšetkým v tom, že rušivé spôsoby správania sa korigujú, a tým sa vytvára efektívnejšia spolupráca.

 

Dodržujte určité pravidlá

Poskytovanie alebo prijímanie spätnej väzby nie je však jednoduchá záležitosť. Nikto nemá rád, keď je upozorňovaný na chyby, môže ho to mrzieť, môže mu to byť trápne, vyvolať obranu alebo zapríčiniť nové ťažkosti. Feedback situácia je často háklivá, preto je dôležité, aby prijímatelia a poskytovatelia spätnej väzby dodržiavali určité pravidlá:

 • Zamerajte sa na informácie, ktoré sú podstatné a súvisia s preberanou problematikou..
 • Nikoho nezaujímajú bezpredmetné informácie, ale priame poznatky, ktoré umožňujú a pomáhajú situáciu zefektívniť.
 • Podávajte svoje spätné informácie tak, aby spolužiakom skutočne pomohli.
 • Hovorte jasne, stručne, výstižne.
 • Nie vždy je každá spätná väzba podložená skutočnosťou, ale často sa do nej vnesú aj pocity, či mylné sebapresvedčenie.Nenechajte sa teda spätnou väzbou úplne odradiť, zistite si názory na svoju prácu aj z iných zdrojov.
 • Snažte sa predísť subjektívnej a skresľujúcej kritike, do ktorej vnesiete svoje pocity. Buďte vždy objektivni a  profesionálni.
   

Prečo je spätná väzba dôležitá?

 • Je hnacím motorom pre usmernenie do budúcna.
 • Je ústredným motivátorom, ktorý má priaznivý vplyv na celkový výsledok.
 • Poskytuje spätné informácie o priebehu, kvalite a výkone činnosti.
 • Môže sa stať aj akousi bodkou za celou prácou, výkonom, či snahou niečo sa naučiť.
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku