Tvorivé a zábavné aktivity, ktoré pomáhajú žiakom pri opakovaní učiva

Zábavnejšie metódy  opakovania  atmosféru v triede uvoľňujú, a tak hlavne tí žiaci, ktorí majú zo skúšania stres, sú nervózni a neistí, sa dokážu skôr uvoľniť a zapájajú sa do procesu v triede.
Zábavnejšie metódy opakovania atmosféru v triede uvoľňujú, a tak hlavne tí žiaci, ktorí majú zo skúšania stres, sú nervózni a neistí, sa dokážu skôr uvoľniť a zapájajú sa do procesu v triede. / Foto: Pexels

V škole je potrebné často opakovať učivo. Čo však urobiť pre to, aby sa pri opakovaní žiaci nenudili a aby ich táto činnosť zaujala? Možno vám pomôže niektorá z nasledujúcich aktivít.

 

Po prebratí tematického celku je potrebné zopakovať pojmy, fakty a postupy, s ktorými sa žiaci stretli. Opakovanie môžete robiť rôznym spôsobom. Záleží len od učiteľa, ako to urobí. Zábavnejšie metódy skúšania alebo opakovania  atmosféru v triede uvoľňujú, a tak hlavne tí žiaci, ktorí majú zo skúšania stres, sú nervózni a neistí, sa dokážu skôr uvoľniť a zapájajú sa do procesu v triede. Pozrime sa na niekoľko tvorivých a zábavných aktivít, pomocou ktorých môžete so žiakmi opakovať učivo.

 

5 viet

Žiak má napísať 5 viet o tom, čo si zapamätal z hodiny. Má na to približne 3 minúty. Po napísaní niektorí žiaci svoje vety čítajú. Učiteľ má tak veľmi rýchlu spätnú väzbu o tom, čo si žiak zapamätal. Táto aktivita sa môže robiť aj na začiatku hodinu, keď žiaci napíšu, čo si zapamätali z predchádzajúcej hodiny.

 

Ťahák

Učiteľ rozdá žiakom malé papiere a povie im, aby napísali ťahák pre spolužiaka z nejakého učiva, ktoré určí učiteľ. Žiaci do obmedzeného priestoru tak musia napísať podstatné veci, ktoré si z nejakého učiva zapamätali. Aj takouto formou si môžu učivo dobre zopakovať.

 

Skupiny tvoria pracovné listy

Rozdeľte žiakov do skupín a povedzte im, aby vytvorili pracovný list pre žiakov z inej skupiny. Na jednej z vyučovacích vytvoria rôzne úlohy na opakovanie. Na ďalšej hodine si žiaci pracovné listy vymenia a odpovedajú písomne na otázky. Môžete žiakom povedať, že nemusia do pracovných listov písať len bežné otázky, ale môžu zaradiť aj tvorivejšie úlohy. Napríklad rôzne krížovky, doplňovačky, osemsmerovky a podobne. Úlohy v tvorivých cvičeniach sa však musia viazať k preberanému učivu. Vypracované pracovné listy opraví učiteľ alebo žiaci z tej skupiny, ktorá pracovný list pripravila.

 

ÁNO alebo NIE

Trieda stojí v kruhu. Učiteľ položí každému žiakovi otázku, ktorá súvisí s preberaným učivom. Na túto otázku sa dá odpovedať len ÁNO alebo NIE. Na odpoveď má každý žiak stanovený limit 10 sekúnd. K nesprávne zodpovedaným otázkam sa učiteľ ešte raz vráti a spoločne so žiakmi ich preberie. Žiaci si takto nielen zopakujú nové učivo, ale zároveň sú vystavení určitému tlaku a musia sa rozhodovať čo najrýchlejšie. Aktivita je tak veselá a má rýchly priebeh.

 

Loptička

Žiaci stoja v kruhu. Každý žiak si premyslí otázky súvisiace s preberaným učivom. Učiteľ začne aktivitu tým, že hodí nejakému žiakovi loptičku. Žiak, ktorý ju chytí, si vyberie jedného spolužiaka, hodí mu loptičku a zároveň mu položí otázku z učiva. Hráč, ktorý loptičku chytil, odpovedá na otázku. Ak nevie, pýtajúci žiak povie odpoveď za neho alebo mu nejako pomôže. Žiaci si takto navzájom pomocou loptičky dávajú otázky dovtedy, kým sa všetci nevystriedajú.

 

Lístky s otázkami

Základom tejto aktivity sú lístky s otázkami, ktoré si vyrobia žiaci. Môže ich však vopred pripraviť aj učiteľ. Otázky by mali súvisieť s preberaným učivom. Žiakov rozdelíme do skupín. Vždy dve skupiny hrajú proti sebe. Každá skupina si vyžrebuje rovnaký počet otázok. Aktivita sa začne tak, že jeden z hráčov prečíta žiakovi z druhej skupiny otázku. Za každú správnu odpoveď sa pripočítajú dva body. Víťazom je tá skupina, ktorá získala viac bodov. Ak si žiaci sami vymýšľajú otázky, zvyšuje to ich motiváciu pri opakovaní. Súťaživý charakter aktivity pôsobí osviežujúco a žiaci tak získavajú novú energiu.

 

Stojím –sedím

Vo vrecúšku má učiteľka kartičky so slovami, v ktorých chýba i/í alebo y/ý. Učiteľka chodí po triede a každý žiak si vyberie jednu kartičku. Ak je v slove y/ý zostane stáť, ak je v slove i/í, žiak si sadne. 

 

Vzájomné skúšanie skupín

Ďalšou metódou môže byť napríklad vzájomné skúšanie skupín. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Za určitý časový limit si každá skupina pre inú skupinu pripraví niekoľko otázok z  opakovania. Potom si odovzdajú otázky, ktoré členovia skupín potom vypracúvajú a po vypracovaní prezentujú pred triedou.

 

Kvíz

Veľmi známou formou, prostredníctvom ktorej môžete so žiakmi opakovať učivo, je kvíz. Ten sa dá urobiť rozličnými spôsobmi. Záleží to všetko od fantázie učiteľa a žiakov. Otázky  nemusí pripravovať len učiteľ, môžu si ich pripraviť aj žiaci. V triede si môžu vytvoriť ľubovoľné množstvo súťažiacich družstiev podľa počtu žiakov. Najrýchlejší spôsob je taký, keď si členovia družstiev ťahajú otázky. Výhodou je, keď učiteľ víťazné družstvo neodmeňuje len známkou, ale je dobré, keď má k dispozícii napríklad malé darčeky alebo sladkosti. Deti to vnímajú ako zmenu a ešte viac ich to dokáže motivovať a na kvíz, ktorý je vlastne hravou formou opakovania a testovania vedomostí, sa aj doma viac pripravujú.

 

Hra s vreckom

Žiaci sedia v kruhu a  za zvukov hudby si podávajú vrecko naplnené slovami, v ktorých nie je napísané i/y. Učiteľ po krátkej dobe hudbu vypne. Ten žiak, ktorému zostalo vrecko v ruke, vytiahne z neho slovo na lístku a povie, aké i/y doplní.

 

CINQUAIN (päťlístok, päťriadková báseň)

Metóda, pomocou ktorej môžete dosiahnuť syntézu vedomostí. Pomenovanie pochádza z francúzštiny a je odvodené od slova cinq-päť. Ide vlastne o päťveršovú báseň, ktorá zhŕňa myšlienky a informácie v podobe stručných výrazov, ktoré opisujú jednu tému.

 

Pravidlá:

1.verš:   jednoslovné pomenovanie témy -podstatné meno.

2.verš:   dvojslovný opis témy-dve prídavné mená.

3.verš:   trojslovné vyjadrenie činnosti-tri slovesá.

4.verš:   štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme.

5.verš:   jednoslovné synonymum témy.

 

Napríklad:

ŠTÚR

revolučný, vzdelaný

tvoril, burcoval, kodifikoval

uzákonil na Slovensku spisovnú slovenčinu

romantizmus

 

Denník

Do svojho denníka si žiaci zapisujú svoje pozitívne alebo negatívne skúsenosti s učením sa danej témy. Môžu si zapísať do denníka všetko, čo už o danej téme vedia a čo sa potrebujú ešte naučiť.

 

Písanie dopisov

Učiteľ povie žiakom, aby si vybrali jedného spolužiaka alebo spolužiačku a napísali dopis, v ktorom mu/jej vysvetlia, aká téma bola vysvetlená na vyučovaní a čo si má spolužiačka/spolužiak zapamätať. Tým, že žiak napíše takýto dopis, sám si učivo zopakuje. Ak ho ešte dobre neovláda, má šancu doučiť sa potrebné veci.

 

Reťazové skúšanie

Ďalšou aktivitou môže byť reťazové skúšanie. Pred tabuľu príde napríklad päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá otázku druhému. Ten odpovie na ňu. Keď odpovie, dá otázku tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje. Učiteľ nielen na základe odpovedí na otázky, ale aj na základe položených otázok vie zistiť, ako sú žiaci pripravení na vyučovanie a ako zvládli preberanú tému.

 

Trieda skúša žiaka

Pri ďalšej aktivite trieda skúša žiaka. Toto skúšanie prebieha tak, že jeden žiak príde pred tabuľu a ostatní žiaci mu dávajú otázky z učiva. Ak odpovedá dobre, učiteľ ho môže oznámkovať.

 

Žiak skúša triedu

Opačnou aktivitou je tá, pri ktorej žiak skúša triedu. Keď vie žiak položiť vhodné otázky  a opraviť žiakov pri ich odpovediach, to je jasný signál pre učiteľa, že učivo ovláda.

 

Obal knihy

S mladšími žiakmi môžete opakovať aj tak, že im poviete, aby namaľovali obal knihy, v ktorej je akože zhrnutá nejaká téma, ktorú ste s nimi prebrali. Na obal žiak namaľuje všetko podstatné, čo súvisí s danou témou. Tento spôsob sa hodí napríklad na dejepis alebo geografiu.

 

Plagát

Toto je tiež jednoduché opakovanie. Žiaci vyrobia plagát na posledné preberané učivo. Takto si robia určitý prehľad a triedia informácie na podstatné a nepodstatné. Mladší žiaci môžu skôr kresliť, starší písať. Kľúčové je, aby si uvedomili, čo sa vlastne naučili, mali by vedieť zaradiť učivo do kontextu a urobiť si v hlave prehľad. Pokojne môžu tento „plagát“ aspoň na týždeň vylepiť na dobre viditeľné miesto. Je nutné si uvedomiť, že žiaci majú veľa predmetov, preberajú veľa tém, mnohí po čase môžu stratiť prehľad o tom, na ktorom predmete čo sa učia, a tak tieto plagáty im pomáhajú aspoň trochu ostať v obraze.

 

Opakovanie vo dvojiciach

Možno niekomu pomôže vysvetliť učivo spolužiakovi. Dovoľte niekedy žiakom vo dvojiciach pripraviť si  navzájom otázky z opakovania. Keď si ich napíšu, môžu sa potom navzájom vyskúšať.

 


Zdroje:
Lukáš Havlíček: Příručka pro začínajíci učitele
S. Beermann, M. Schubach: Hry na semináře a workshopy

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku