Kreativita

Stratégie spätnej väzby, ktoré motivujú žiakov kreatívne myslieť

Učiteľ pri učení potrebuje od žiakov spätnú väzbu, pretože si potrebuje overiť, či učivu rozumejú. Niekedy je vhodné využiť také stratégie, ktoré žiakov motivujú nielen k učeniu, ale rozvíjajú aj ich kreativitu.

Využitie obrazov a fotografií na tvorivom písaní

V súčasnosti sa tvorivé písanie stáva súčasťou každodenného vyučovania. Podstatným prínosom, okrem iných benefitov, tohto vyučovania je zvyšovanie úrovne jazykovej tvorivosti žiakov.

Prečo čítať v škole básne?

Poézia má pre ľudí väčší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Má terapeutickú moc, pomáha spracovať emócie alebo tiež pomáha pri spoznávaní seba samých.

Domáce úlohy, ktoré pomáhajú deťom nielen opakovať, ale ich motivujú aj k tvorivosti

Tieto tvorivé typy úloh žiakov väčšinou veľmi bavia. Možno sa vám niekedy podarí niektoré z nasledujúcich aktivít vyskúšať.

Hry a aktivity podporujúce tvorivosť na hodinách slohu

Hry a zábavné aktivity odstraňujú stres a zároveň uvoľňujú kreatívne zručnosti, a preto je potrebné ich čo najčastejšie používať aj na hodinách slohu. V dnešnom článku vám ponúkame niekoľko hier a aktivít, vďaka ktorým môžete jednoduchým spôsobom motivovať žiakov k tomu, aby si písanie obľúbili.

Učenie spojené s tvorbou otázok

Čítanie spojené s tvorbou otázok je metódou, ktorá vo veľkej miere motivuje študentov k vzájomnej spolupráci. Spolupráca a pocit spolupatričnosti pri učení sú základom silnej motivácie učiť sa.

Aktivity podporujúce tvorivé písanie - 3. časť

Tvorivé písanie ako metóda tvorivého vyučovania nabáda žiakov využívať vlastnú tvorivosť, pomáha zapojiť do aktivity celú ich osobnosť, skúsenosti, emócie, inteligenciu, pozornosť, predstavivosť i obrazotvornosť.

Ako pracuje so žiakmi tvorivý učiteľ?

Podľa súčasného psychologického a pedagogického chápania je tvorivosť nástrojom sebarealizácie osobnosti a výsostného naplnenia zmyslu života. V súvislosti s týmto spôsobom vnímania tvorivosti je potom rozvoj tvorivosti právom považovaný za jednu z najaktuálnejších a najdôležitejších otázok aj v procese vyučovania.