Ako podporiť deti s ADHD pri online učení?

Deti s ADHD potrebujú pri učení, okrem iného, aj presné pravidlá, režim a štruktúru. Dištančná výučba v určitom zmysle ponúka viac voľnosti, ale zároveň vyžaduje veľkú sebadisciplínu.
Deti s ADHD potrebujú pri učení, okrem iného, aj presné pravidlá, režim a štruktúru. Dištančná výučba v určitom zmysle ponúka viac voľnosti, ale zároveň vyžaduje veľkú sebadisciplínu. / Foto: Bigstock

Pre deti s ADHD dištančná výučba prináša niekedy určité problémy. Ako im môžu učitelia pomôcť?

 

Deti s ADHD potrebujú pri učení, okrem iného, aj presné pravidlá, režim a štruktúru. Dištančná výučba v určitom zmysle ponúka viac voľnosti, ale zároveň vyžaduje veľkú sebadisciplínu. Práve táto skutočnosť sa môže javiť ako veľký problém, pretože u detí s ADHD sa môžu prejaviť problémy so začatím alebo dokončením úloh, nepokoj, nesústredenosť, chaotická alebo uponáhľaná práca a často tiež nerozumejú pokynom, ktorých je väčšinou viac ako pri prezenčnej výučbe. Niekedy je pre tieto deti ťažké regulovať svoje impulzy, pozornosť či emócie. Hoci im rodičia doma pomáhajú, ako najlepšie vedia, stretávajú sa aj s veľmi náročnými situáciami. Ako im môžu pomôcť učitelia?

 

Rozdeľujte učivo na viac krokov

Ideálne je, keď rozdelíte učivo na viac častí a na hodine výklad zopakujete aj viackrát. Dôležitá je tiež neustála spätná väzba. Samozrejme, keď je na online hodine veľa žiakov, je to pre učiteľa veľmi problematické. Ideálne je, ak má učiteľ v triede viac žiakov s ADHD, keď môže s nimi aspoň občas mať samostanú online hodinu. Dôležitá je tiež spätná väzba, ktorá by mala prebiehať čo najčastejšie. Žiak vďaka pružnej spätnej väzbe cíti, že učiteľ na neho myslí, že mu záleží na jeho opdovediach, a to ho viac motivuje.

 

Zistite, čo vašim žiakom s ADHD pri učení najviac vyhovuje

Učitelia potrebujú predovšetkým udržať pozornosť svojich žiakov.Niektorým pomáha to, keď v pozadí počujú upokojúcu hudbu. Existujú však aj takí, ktorí sa musia pri učení pohybovať. Pre tých je lepšie mať online hodinu prostredníctvom mobilu, s ktorým môžu chodiť po dome. Neustále zamestnávanie tela im pomáha zostať pozornými. Občas je vhodné, keď sa učiteľ individuálne porozpráva so žiakmi, aby zistil, ako sa im najlepšie učí v online prostredí. Niektorým žiakom pomáha napríklad aj to, keď majú v rukách nejaký predmet, ktorý stláčajú. Dokáže ich to upokojiť. Môžu to byť náramky, plastelína, nejaká guma, mäkká loptička a podobne.

 

Naučte žiakov sledovať čas

Žiaci s ADHD môžu mať ťažkosti so sledovaním času. Pomôcť im môže nastavenie pripomienok v telefóne, kde môže mať zaznamenané, o koľkej začína hodina, dokedy majú urobiť domácu úlohu, projekt a podobne. Niekedy pomáha aj jednoduchý  kuchynský časovač, ktorý im  môže pomôcť rozdeliť úlohy a sústrediť sa na určitý čas. Dobré sú aj väčšie digitálne hodiny, na ktorých môžu sledovať plynutie času.Takto počas celej hodiny presne vidia, aký dlhý čas musia byť sústredení. Tiež je vhodné, keď rozvrh hodín rodičia umiestnia na viditeľné miesto v izbe. Môžete na viditeľné miesto umiestniť aj úlohy spolu s dátumom, ktoré má dieťa urobiť. Nestačí, aby dieťa tieto informácie malo len v mobile alebo v počítači. Tieto maličkosti odstraňujú zbytočnú úzkosť a napätie. Rodičia by tiež mohli dohliadnuť na to, aby sa dieťa naučilo chodiť včas na online hodinu. Presnosť a dochvíľnosť tiež pomáhajú udržiavať pokoj a sústredenosť.

 

Majte trpezlivosť pri čítaní textov

Vo všeobecnosti sa žiakom ťažko číta z obrazoviek. Väčšinou text iba skenujú, ťažko sa im dostáva hlbšie k podstate a do hĺbky textu. Napríklad  Jakob Nielsen v štúdii  zistil, že čítanie na tablete je o 10,7 percenta pomalšie než čítanie klasickej knihy.  Z tohto dôvodu je veľmi užitočné, aby učitelia poznali zásady čítania digitálneho textu. Hlavným cieľom je spomaliť a naozaj vedome sa na text zamerať. Druhým cieľom je aktívne prepojiť študentov s obsahom textu a vyzývať ich na kladenie otázok a pokúsiť sa tiež vyvolať debatu. Dôležité je teda prepájať čítanie aj s hovoreným slovom. Taktiež je potrebné naučiť študentov rozložiť si zložitý text na menšie celky, vedieť nájsť kľúčové slová, usporiadať ich a vedieť ich odôvodniť. Precvičovanie týchto zručností v triede môže byť časovo náročné, ale pomáha vytvárať dobré návyky digitálneho čítania.Veľmi náročná je aj práca pri online čítaní s porozumením. Najčastejšie sa čítanie s porozumením precvičuje tak, že učiteľ vyberie vhodný text a potom vytvorí otázky. Môže používať otvorené, zatvorené otázky a tiež rôzne analytické otázky, ktoré sa zameriavajú na objasňovanie vzťahov medzi jednotlivými prvkami nejakého celku. V odpovediach žiak odlišuje fakty od hypotéz, argumenty od záverov, podstatné údaje od nepodstatných a podobne. Napríklad: „Aké sú hlavné a vedľajšie znaky...? Podľa akého kritéria bolo urobené rozdelenie...? Podľa čoho boli usporiadané...?“ Rozvíjajú kritické myslenie, podporujú analýzu vybranej témy a smerujú k precíznemu pochopeniu problematiky. Sledujú konkrétny cieľ a pomáhajú pri správnych rozhodnutiach.

 

Nezabúdajte na prestávky

Všetky deti milujú prestávky, ale pre deti s ADHD sú pravidelné prestávky zásadné pre udržanie ich pozornosti. Počas prestávok je dobré deti konkrétne usmerniť v tom, čo by mohli robiť, aby tento čas správne využili. Je dobré ich motivovať k pohybu, môžete si s nimi zacvičiť, motivujte ich, aby sa napili vody, zjedli niečo zdravé alebo môžete vyskúšať dychové cvičenia. Po každej prestávke, keď sa deti vrátia do online priestoru, je dôležité im nechať priestor na pripravenie pomôcok a na upokojenie sa pri stole.

Zdieľať na facebooku