Písomné domáce úlohy zamerané na súčasnú situáciu

Žijeme v náročnej dobe, keď mnoho žiakov cíti osamelosť, smútok alebo iné negatívne pocity. Aj z tohto dôvodu je vhodné, keď dávame aj také písomné domáce úlohy, v ktorých sa môžu viac rozpísať a vyjadriť svoje pocity.
Žijeme v náročnej dobe, keď mnoho žiakov cíti osamelosť, smútok alebo iné negatívne pocity. Aj z tohto dôvodu je vhodné, keď dávame aj také písomné domáce úlohy, v ktorých sa môžu viac rozpísať a vyjadriť svoje pocity. / Foto: Bigstock

Keďže sú žiaci a  študenti v súčasnosti kvôli pandémii doma, občas je vhodné  poskytnúť im príležitosť vyjadriť svoj názor na situáciu, povedať o svojich pocitoch, radostiach, trápeniach a podobne. Pomôcť im môžu domáce úlohy, ktoré sú určitým spôsobom prispôsobené tejto aktuálnej situácii.

 

Písanie dáva študentom priestor na vyjadrenie svojich pocitov.  Žijeme v náročnej dobe, keď mnoho žiakov cíti osamelosť, smútok alebo iné negatívne pocity. Aj z tohto dôvodu je vhodné, keď žiakom počas dištančného vzdelávania dávame aj také písomné domáce úlohy, v ktorých sa môžu viac rozpísať. Niektorí žiaci veľmi radi píšu a ešte radšej vyjadrujú svoje názory na určitú situáciu. Ak im potom ešte poskytnete v online priestore možnosť sa svojimi názormi prezentovať, väčšinou sú za túto možnosť veľmi vďační. Samozrejme, nie všetci žiaci radi píšu, ale v každej triede sú aj takí žiaci, ktorým robia radosť práve tieto domáce úlohy. Pozrime sa na niekoľko možností, pomocou ktorých môžu žiaci a študenti prezentovať svoje názory písomnou formou.

 

Komiks

Komiks predstavuje  spojenie kresby a  krátkeho textu. Je to označenie pre postupne usporiadané obrázky, ktoré sprostredkúvajú informácie alebo rozprávajú príbeh. Zároveň by mali esteticky pôsobiť.  Komiks tvoria najčastejšie obrázky a tzv. bubliny. Obrázky sú väčšinou kreslené, ale môže ísť napríklad aj o fotky väčšinou doplnené textom. Text môže byť umiestnený v takzvaných bublinách uprostred obrázka alebo môže byť v okrajovej časti obrázka. Obrázky sú často doplnené aj rôznymi zvukomalebnými výrazmi. Ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia. Komiksy môžu byť pre študentov dobrým spôsobom, ako preskúmať znepokojujúce zážitky. Učiteľ môže žiakov motivovať k tvorbe komiksov, ktoré súvisia s Covid-19. Môžu v nich vyjadriť svoje názory, pocity, predstavy a priania. Môžu načrtnúť, ako by oni riešili vzniknutú situáciu. Pomocou slov a obrázkov môžu prejaviť to, čo v nich drieme a s čím by radi oboznámili aj svojich spolužiakov. Žiaci môžu komiksy vytvárať pomocou rôznych počítačových programov alebo ich môžu vytvoriť na papier, potom odfotiť a učiteľ ich umiestni na niektorú zo spoločných platforiem, kde sústreďuje zaujímavé domáce úlohy či iné práce svojich žiakov.

 

Pandemické časopisy

Pandemický časopis predstavuje projekt, ktorý žiakom a študentom ponúka možnosť, aby spracovali svoje pocity a zdokumentovali svoje skúsenosti z tohto obdobia pre ďalšie generácie. Úlohy pri tvorbe časopisu môžete žiakom rozdeliť. Niekto môže napísať úvodník, ďalší robia rozhovory  so spolužiakmi, učiteľmi, s ľuďmi v domácnosti alebo v okolí, iní žiaci urobia anketu, ďalší budú mať na starosti grafiku. Môžu si vytvoriť internetový časopis alebo časopis v papierovej podobe. Ten papierový je vhodné uložiť na púamiatku do školskej knižnice.

 

Tvorba knihy v podobe príbehov

Túto aktivitu môžete realizovať tak, že každý žiak v triede napíše krátky príbeh o tom, ako prežíva obdobie pandémie. Tieto príbehy na online hodinách môžu žiaci čítať. Napríklad vtedy, keď máte v triede menej žiakov. Ideálne je, keď učiteľ jednotlivé príbehy umiestni na nejakú spoločnú webovú stránku triedy, školy alebo príbehy prezentuje aj iným spôsobom v online priestore. Príbehy môže napríklad aj vytlačiť a urobiť z nich spoločnú knihu, ktorú potom môže na pamiatku, podobne ako časopis, umiestniť v školskej knižnici.

 

Listy, e-maily

Učiteľ povie žiakom, že v určitom období si budú navzájom písať listy alebo e-maily. Je dobré, keď vytvoríte napríklad dvojice, aby ste mali istotu, že každý žiak list alebo e-mail dostane a taktiež, že bude motivovaný aj on  ho spolužiakovi napísať. Aj vďaka tejto jednoduchej aktivite si žiaci precvičujú pravopis, štylistiku, ale zároveň si tiež formujú priateľské vzťahy v triede. Mladším žiakom povedzte, ako sa listy píšu, napíšte im osnovu, upozornite ich na to, o čom je vhodné písať a o čom už nie. Motivujte ich aj tak, že môžu pre spolužiaka vytvoriť napríklad aj krížovku, esemsmerovku, hádanky alebo vtipy.

 

Blog

Stredoškoláci si môžu vytvoriť aj vlastný blog, na ktorom môžu uverejňovať prípsevky rôzneho charakteru. Môžu to byť videá, fotografie, básne, príbehy, správy, rozhovory. Dôležité je, aby mali rozdelené úlohy a aby viacerí žiaci mali na starosti i grafiku. Učiteľ dbá aj na to, aby niektorí žiaci neboli pri tvorbe veľmi preťažení a iní zase aby nerobili nič.

 

Denníky

Žiaci si môžu počas celého obdobia dištančného vzdelávania robiť aspoň krátke zápisy do denníkov o tom, čo počas tohto obdobia prežívali, ako vnímali online učenie, ako sa zmenil ich život a podobne. Ak má učiteľ čas, tak občas môžu počas online hodín niektorí žiaci dobrovoľne zo svojich denníkov niečo prečítať. Ak si budú zápisky zodpovedne písať, vytvoria si tak do budúcnosti peknú pamiatku na toto neľahké obdobie.

 

Rozhovory

Žiaci a študenti môžu uskutočniť rozhovory s členmi rodiny, so zamestnancami školy alebo inými ľuďmi prostredníctvom ručne písaných listov, telefonátov alebo videohovorov. Keď žiaci a študenti napíšu a zdieľajú svoje rozhovory s triedou, získajú širší a podrobnejší pohľad na skúsenosti starších generácií. Tieto rozhovory môžu tiež umiestniť v nejakom spoločnom online priestore alebo vytlačiť a urobiť z nich knihu.

Zdieľať na facebooku