Nie je otázka ako otázka. Spoznajte 4 druhy otázok

V práci, v škole i v súkromnom živote schopnosť klásť správne, presne a účinne klásť otázky ovplyvňuje kvalitu vzájomných vzťahov a zvyšuje aj šance na úspech.
V práci, v škole i v súkromnom živote schopnosť klásť správne, presne a účinne klásť otázky ovplyvňuje kvalitu vzájomných vzťahov a zvyšuje aj šance na úspech. / Foto: Bigstock

V našom živote sa s otázkami stretávame na každom kroku. V práci, v škole i v súkromnom živote. Schopnosť klásť správne presne a účinne  otázky, ovplyvňuje kvalitu vzájomných vzťahov a zvyšuje aj šance na úspech. Naopak zle položená otázka môže mať za následok ukončenie dialógu alebo stratenú príležitosť. Umenie klásť otázky je tiež základným predpokladom rozvoja kritického myslenia.

 

Otázky formou, štruktúrou a svojou funkciou ovplyvňujú kvalitu odpovedí. Pozrime sa na 4 typy otázok, ktoré zohrávajú významnú úlohu v komunikácii v školskom, pracovnom či v spoločenskom kontexte.

1| Uzavreté otázky

Tieto otázky vyžadujú často jednoslovnú odpoveď. Väčšinou začínajú slovesom a najčastejšie na ne odpovedáme  ÁNO/NIE.

 

Napríklad:

„Vyhovuje vám tento návrh?“

„Boli ste včera v kine?“

„Idete dnes domov?“

Tieto otázky je nevhodné používať napríklad na pracovných pohovoroch a na ústnych skúškach, lebo nedokážu rozvíjať diálog. Ale napríklad v oblasti výskumu pomáhajú pri zbere kvantitatívnych dát, napríklad v dotazníkoch alebo v štrukturovaných rozhovoroch.
 

2| Otvorené otázky

Sú to otázky, ktoré rozhovor otvárajú a bez ohľadu na to, koho sa ich opýtate, prinesú najrôznejšie odpovede. Otvárajú priestor na diskusiu. Pomáhajú rozprúdiť  rozhovor a dokážu vtiahnuť do procesu komunikácie aj tých ľudí, ktorí sa zo začiatku nejavili ako aktívni. Pomocou týchto otázok sa môžete dozvedieť veľa vecí o názoroch, postojoch a pocitoch ľudí.  V školskom prostredí  pomáhajú začať brainstorming, argumentáciu alebo vyjednávanie. Dobré položené otázky majú tieto znaky:

 • otvárajú možnosť odpovedať širšie ako  ÁNO alebo  NIE,
 • nenesú v sebe názor pýtajúceho sa,
 • neposudzujú, nekritizujú a neoznačujú toho druhého ako problematického,
 • vyzývajú k otvorenosti a vytvárajú dôveru,
 • odhaľujú viac osobnosť človeka (jeho pocity, osobný príbeh, prežívanie) než jeho biografické informácie.


Napríklad:

 • Zostávaš verný/á svojim zásadám?
 • Aký bol tvoj najväčší detský sen? Ako sa odráža v dospelosti?
 • Ak by si mohol/a urobiť anketu v celom meste, čo by si sa chcel dozvedieť?
 • Ktorá vôňa sa spája s tvojim detstvom?
 • Ktorú svoju fantáziu alebo sen by si najradšej sfilmoval/a?
 • Ktorá kritika ťa v živote výrazne posunula vpred?
 • Na čo by si chcel/a byť expert?
 • Ak by si mohol/la mať v živote garantovanú jednu vec, ktorá by to bola?
 • V čom si myslíš, že s tebou takmer všetci nesúhlasia?
 • Ak by si mohol/la poslať 30 sekundovú správu celému svetu, čo by si povedal/a?
 • Ako by mohol človek, ktorý ťa v živote zranil napraviť to, čo urobil?
 • Ak by si mohol/la v momente zmeniť na svojom živote jednu vec, ktorá by to bola? Prečo?
 • Keď si chceš urobiť radosť, aké tri veci urobíš ako prvé?

Ak chcete so žiakmi v škole precvičiť tvorbu otvorených otázok, môžete vyskúšať aktivitu DESAŤ OTVORENÝCH OTÁZOK.


Postup:

Aktivita je určená pre malé skupiny. Jeden žiak sa pýta, jeden odpovedá a jeden alebo dvaja sú kontrolóri, ktorí sledujú a hodnotia správnosť a logickú nadväznosť otázok. Úlohou žiaka, ktorý sa pýta, je, aby položil sériu 10 otázok čo najrýchlejšie za sebou.Otázky musia byť otvorené a musia na seba logicky nadväzovať. Ak pýtajúci sa urobí chybu, kontrolóri mu to povedia, vyradia ho z aktivity a pokračuje ďalší žiak.

 

3| Echo otázky

Sú to priame otázky, v ktorých využívame časť získaných informácií na zistenie doplňujúcich, rozširujúcich alebo podobných informácií. Pýtajúci sa využíva  slovo, frázu alebo časť vety z výpovede odpovedajúceho, ktoré zopakuje vo svojej novej otázke. Ide o jednoduchú, ale veľmi účinnú techniku, ktorá pomáha udržať dialóg. Súčasne pomáha udrživať dominantnú rolú pýtajúceho sa. Umožňuje mu, aby mohol kontrolovať komunikáciu. Echo otázky sa používajú v situáciách, v ktorých musíme udrživať kontinuitu, napríklad pri pracovnom pohovore.Na precvičovanie echo otázok môžete vyskúšať aktivitu  INTERVIEW BEZ KONCA.

Postup:

Rozdeľte žiakov do dvojíc. Jeden sa pýta, druhý odpovedá. Upresnite tému rozhovoru. Môže ísť o pracovný pohovor, schôdzku chlapca dievčaťa, predavača a kupujúceho a podobne. Úlohou žiaka, ktorý sa pýta, je to, aby urobil rozhovor, ktorý akoby nikdy nekončí. Učiteľ stanoví časový limit, ktorý keď uplynie, úlohy vo dvojici si vystriedajú. Cieľom aktivity je nielen nácvik echo otázok, ale aj uvedomenie si ich funkcie, účinkov, pocitov a podobne.
 

4| Analytické otázky

Zameriavajú sa na objasňovanie vzťahov medzi jednotlivými prvkami nejakého celku. V odpovediach žiak odlišuje fakty od hypotéz, argumenty od záverov, podstatné údaje od nepodstatných a podobne. Napríklad: „Aké sú hlavné a vedľajšie znaky...? Podľa akého kritéria bolo urobené rozdelenie...? Podľa čoho boli usporiadané...?“ Rozvíjajú kritické myslenie, podporujú analýzu vybranej témy a smerujú k precíznemu pochopeniu problematiky. Sledujú konkrétny cieľ a pomáhajú pri správnych rozhodnutiach. V roku 1996 na Stanfordovej univerzite určili nasledujúce typy analytických otázok:

 

Objasňujúce otázky

Ich cieľom je získať doplňujúce informácie. ( Myslíte tým, že...?Môžete vysvetliť ako...?)

 

Kritické otázky

Do rozhovoru vnášajú námietky. (Ako viete, že...? Ako je možné, že...? Ako to súvisí s...?)

 

Vysvetľujúce otázky

Vyžadujú interpretáciu. (Rozumiem správne, že...? Čo myslíte, že to znamená? Hovoríte teda, že...?)

 

Príčinné otázky

To sú otázky hľadajúce koreň problému. (Čo k tomu prispelo? Čím to začalo? Čo sú hlavné príčiny? Kto to spôsobil?)

 

Otázky po následku

Tieto otázky sledujú dopady problému. (Ako vás to ovplyvnilo? Čo očakávate, že sa stane ďalej? )

 

Akčné otázky

Tieto otázky motivujú k akcii. (Ako budeme postupovať? Aké sú naše priority? Ako začneme?)

 

Procedurálne otázky

Pomáhajú organizovať akciu. (Kto sa toho ujme? Kto bude zodpovedný za...? Ako budeme merať výsledky? Kedy začneme?)

 

Keď človek  dokáže správne, presne a premyslene klásť otázky, môže to pozitívne ovplyvniť jeho úspechy. Dobre formulované otázky upevňujú pozíciu medzi ľuďmi, budujú rešpekt, uznanie, pomáhajú získavať vplyv a dobré vzťahy.

 


ZDROJE:
Carmen Kindl-Beilfuss: Umění ptát se
Dagmar Sieglová: Konec školní nudy
Z.Kolář, R.Šikulová: Vyučovaní jako dialóg
Petty, G.: Moderní vyučování
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Komunikácia
Zdieľať na facebooku