Brainstorming v škole a jeho variácie

  Foto: Pexels

Anglický termín brainstorming sa väčšinou voľne prekladá ako búrka v mozgu. Táto metóda vznikla už pred 2. svetovou vojnou a je spätá s reklamným priemyslom. Tvorcovia reklám brainstorming často využívali vo svojej práci už v tomto období.  Postupne sa brainstorming začal presadzovať aj v iných odvetviach podnikania.

 

Brainstorming sa dá veľmi dobre využívať aj v školách. Je vhodný pri frontálnom, skupinovom vyučovaní, ale aj pri individuálnej práci.

Jeho podstatou je  skutočnosť, že je potrebné  oddeľovať vymýšľanie nápadov od ich kritického posudzovania. Na základe tohto brainstorming rozdeľujeme na dve fázy. Prvá je kreatívna a spontánna, druhá fáza je racionálna a logická.

Cieľom prvej fázy je vyprodukovať čo najväčšie množstvo nápadov na určenú tému. V tejto fáze nesmie nikto nikoho kritizovať, smiať sa mu alebo iným spôsob rušiť. Všetko sa len zapisuje. Prvé nápady v poradí bývajú väčšinou racionálne a dosť konvenčné, ale po určitej dobe sa začne uvoľňovať napätie a zvyšuje sa fantázia detí. Zrazu začnú prichádzať nové, netradičné, iracionálne až absurdné myšlienky. V tejto fáze aktivitu môže sprevádzať aj smiech, uvoľnenie a pozitívne emócie. Všetky nápady sa sústavne zapisujú.

 

V druhej fáze brainstormingu by mali platiť nasledujúce pravidlá:

 1. Žiaci môžu hovoriť čokoľvek, čo im napadne.
 2. Nápady nehodnotíme a nekritizujeme.
 3. Zapisujeme každý nápad bez výnimky.
 4. Čím viac nápadov, tým lepšie.
 5. Účasť na brainstormingu je dobrovoľná. Nemusia mať všetci nápady.
 6. V brainstormingu pokračujeme dovtedy, kým sa objavujú nápady.

 

Postup pri brainstormingu:

1.Oboznámime žiakov s pravidlami brainstormingu a témou, o ktorej premýšľame.

 

2.Vyzveme žiakov, aby heslovite vyslovovali svoje myšlienky a nápady k danej téme. Nápady zapisujeme na veľký papier alebo tabuľu  bez ohľadu na to, či sú nápady správne alebo nie. Zapisuje učiteľ alebo žiaci. Takto majú všetci neustále pred očami všetky doterajšie nápady. Žiaci môžu pracovať aj vo dvojiciach a zaznamenávať spoločne, čo o danej téme vedia. Keď dvojice skončia svoju prácu, môžu pokračovať v skupine.

 

3.Urobíme prestávku, počas ktorej žiaci získavajú nové poznatky o téme. Prestávka môže trvať niekoľko minút, hodín ale aj dní – podľa potreby a charakteru témy. Počas tejto doby sa žiaci odosobňujú od návrhov.

 

4.Vyhodnotenie návrhov a riešení podľa vopred stanovených kritérií. Využijeme hodnotiace myslenie, vyberáme najlepšie nápady na ich ďalšie spracovanie a rozvíjame diskusiu. Sústredíme sa na to, ako sa dajú nápady uskutočniť a nehľadáme dôvody, prečo sa nápad uskutočniť nedá.

 

Existuje viacej variantov brainstormingu.

Frontálny brainstorming

Jeden žiak alebo učiteľ robí zapisuje nápady a ostatní hovoria svoje nápady. Zapisovateľ stojí pred žiakmi v prednej časti triedy a píše na tabuľu. Ak žiaci sedia v kruhu, zapisovateľ sedí medzi nimi a nápady zapisuje na papier alebo do notebooku.

 

Skupinový brainstorming

Ak žiaci pracujú v skupine, realizuje sa skupinový brainstorming. Členovia jednotlivých skupín sa po určitej dobe môžu stretnúť a navzájom sa informovať o svojich nápadoch.

 

Brainwritting  alebo individuální brainstorming

Žiaci nemusia svoje nápady len vykrikovať, ale môžu ich za určitý stanovený čas písať na papier. Nápady sa môžu potom dať na nástenku. Pred zverejnením sa môže s týmito papierikmi pracovať v skupinách, napríklad sa môžu rozdeliť do rôznych kategórií.

Zápis brainstormingu môže mať aj podobu myšlienkovej mapy.

 

Otázkový brainstorming

Jeho podstatou je vyprodukovať čo najviac otázok týkajúcich sa danej témy.

 

Pingpongový brainstorming

Je určený dvom účastníkom, ktorí podávajú svoje návrhy a hodnotia ich.

 

Hobo metóda

Rieši to, že niektorým účastníkom brainstormingu vadí, že si nemôžu problém pokojne premyslieť alebo naštudovať ho  z literatúry. Preto M.Borák, autor tejto metódy, zaradil do brainstormingu etapu samoštúdia. Po oboznámení sa s problémom brainstormingu, nasleduje etapa samoštúdia a až potom nasleduje etapa produkcie nápadov.

 

Gordonova metóda

Ide v podstate o variant brainstormingu, cieľom ktorého je vytvoriť iba jedno, ale zato nové originálne riešenie problému. Aby sa to dosiahlo, na začiatku zasadnutia nikto, okrem vedúceho, presne nevie, aký problém sa má riešiť. Účastníci riešia problém zoširoka, zo všetkých aspektov, ktoré vedúci postupne zužuje, až sa nakoniec nájde riešenie problému.

 

Kolotočový brainstorming

Skupiny môžu mať rôzne zadania úloh. Po určitom čase skupina prechádza na ďalšie stanovište. Tam si čítajú už napísané nápady. Po prečítaní napíšu svoje nápady. Po určitej dobe prejdú na ďalšie stanovište. Skupina tak prejde postupne všetky stanovištia.

 

Brainstorming s putujúcimi papiermi

Tento brainstorming sa podobá predchádzajúcemu, neputuje však skupina, ale papiere.

 

Rolestorming

Pri tejto aktivite žiaci nehovoria za seba, ale za inú osobu. Buď reálnu, alebo fiktívnu. Napríklad: Moja babička by to riešila takto... Harry Potter by to riešil takto... Výhodou tejto aktivity je to, že sa množstvo nápadov ešte zvyšuje, pretože sa žiaci zbavujú obavy z toho, že ich osobu bude niekto hodnotiť.

 

Brainstorming  okrem iného pomáha žiakom zbavovať sa niektorých psychických blokov a trémy. Tiež sa učia sústredenosti, dodržujú jednu tému, prijímajú cudzie nápady bez kritiky a ponúkajú vlastné riešenia. Učiteľ môže pomocou brainstormingu aktivizovať celú triedu a motivovať ju k k ďalšiemu učeniu.

 

Aktivity, ktoré môže robiť učiteľ so žiakmi po brainstormingu

Po určitom časovom odstupe môže učiteľ so žiakmi robiť tieto aktivity:

 1. Vytvárať myšlienkové mapy.
 2. Výsledky brainstormingu vyvesiť na nástenku, po určitej dobe hľadať nové možnosti a myšlienky.
 3. Vyhodnocovať nápady podľa vopred stanovených kritérií.
 4. Nechať žiakov, aby sami hodnotili z ich pohľadu kreatívne nápady spolužiakov.

 

Možnosti využitia brainstormingu

 1. Úvod k téme (Čo už žiaci vedia. Čo im k téme napadá. Aké majú otázky k téme.)
 2. Zisťovanie rôznych názorov na problém.
 3. Hľadanie nových riešení.
 4. Zhrnutie učiva. Opakovanie už naučeného učiva.

 

Námety na brainstorming

1.Čo znamená  slovo... ( Učiteľ uvedie slovo podľa potreby)

2. Čo by ste urobili, keby ste boli učiteľom, riaditeľom školy? ( Učiteľ uvádza možnosti podľa vlastných predstáv.)

3.Ako by ste dokázali získať peniaze na projekt?

4. Ktoré problémy v našej obci považuješ za najväčšie?

5. Čo by bolo potrebné v najbližšej dobe vyskúmať?

6. Čo myslíte, ako funguje...(Učiteľ uvedie nejaký prístroj.)

7. Čo vám napadne, keď počujete slovo Austrália?

8. Čo sa asi stane hlavnej postave v ukážke?

9. O čom by ste chceli písať úvahu?

 

Pri nácviku brainstormingu by mal byť učiteľ trpezlivý. Mal by žiakov presviedčať, že sa nič nestane, ak povedia niečo nesprávne a spočiatku bude možno menej nápadov. Neskôr žiaci strácajú obavy a voľne produkujú množstvo najrôznejších nápadov.

 


Zdroj: Lokšová, Irena, Lokša, Jozef: Tvořivé vyučování
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku