Diktáty a pravopisné cvičenia pre prvákov

Diktáty pre prvákov môžete využiť aj pri koncoročnom opakovaní.
Diktáty pre prvákov môžete využiť aj pri koncoročnom opakovaní. / Foto: Shutterstock

V predchádzajúcom článku Diktáty a zlepšovanie pravopisu u druhákov ste sa mohli zoznámiť s tým, ako precvičovať pravopis s dieťaťom, ktoré navštevuje 2. ročník. Dnes sa pozrieme na prvákov.

prvom ročníku by mali žiaci písať jeden kontrolný diktát, ktorý je zameraný na opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ. Predtým, než prváci napíšu kontrolný diktát, píšu veľké množstvo nácvičných diktátov a pravopisných cvičení, ktoré majú väčšinou zábavnú formu.

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:

0 – 1 chyba = 1

2 – 4 chyby = 2

5 – 7 chýb = 3

8 – 10 chýb = 4

11 a viac chýb = 5

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba).

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:

1. ročník 10 – 15 plnovýznamových slov

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov

3. ročník 30 – 40 plnovýznamových slov

4. ročník 40 – 50 plnovýznamových slov

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

 

Nácvičné diktáty

1. Samohlásky

E, A, i, O, á, E, í, o, I,

A, ú, I, á, O, í, E, o, U, é

 

2. Slabiky

Ma, mi, Mo, mú, Me, mo, má,mé

La, Vu, má, si, Sa, sú, so, vi

 

3. Dvojslabičné slovo

osy, lapá, misa, Julo, seje, málo, Samo, volá,

 

4. Zložitejšie slovo

padáme, stojí, mladá, zima, leto, doma, lavica, balón,

 

5. Slovo s mäkčeňom

čaj, ťahá, šašo, ťava, Tomáš, hrášok, čeština, široký, píše, čokoláda

 

6. Trojslovná veta

Dano píše perom. Dajana rozbila vázu. Božena kupuje cibuľu.

 

7. Mäkké slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li

jelene, meniny, divadlo, nedeľa, ďatelina, deň, letí

 

8. Nácvik  - ou, samohláska ä, dvojhlásky,  spoluhláska ŕ, ĺ, dž

Jožo  so sestrou  sú doma. Voda mi uhasí smäd. Na brehu potoka rastie tŕnie.

Na stĺpe sú plagáty. Päť plus dva je sedem. Starká dostala kvietok.

 

9. Dvojhlásky, spoluhláska x

Slniečko pekne svieti.  Kôň prešiel cez cestu. Félixov ujo je taxikár.

 

Kontrolné diktáty

Napríklad:

A. Za školou rastú jahôdky. Chlapec sa hrá s loptou. Včela lieta na kvety. Smäd uhasíme vodou. Topole rastú v záhrade.

B. Slniečko svieti a páli na lícach.  Deti šantia a tešia sa. V triede je ticho. Zvonček zvoní a začne hodina.

C. Fialôčka a nevädza sú kvietky. Potôčik tečie od nich ďaleko. Rosa sa  krásne trbliece na slniečku.

 

Cvičenia vhodné na precvičovanie slov a písmen

 

A. Prepíš písmená!

U

r

ô

S

Ž

ľ

f

J

H

E

 

 

2. Prepíš vety!

Žihľava je liečivá rastlina.

________________________________________________________________

Janko má loptu.

________________________________________________________________

 

3. Napíš, čo vidíš na obrázku!

 

4. Čo je to? Podčiarkni a napíš!

Kôň alebo pes?

 

 

________________________

 

Citrón alebo pomaranč?

 

_______________________

 

Pes alebo mačky?

 

 

___________________________

 

Auto alebo vlak?

 

 

____________________________

 

Lietadlo alebo raketa?

 

 

____________________________

 


5. Zlož slabiky do slov a napíš písaným písmom!

 

ško + la =____________________      fú + ka =______________________

 

trá + va =___________________         re + ťaz = ____________________

 

6. Napíš 5 slov, ktoré sa začínajú na písmeno b!

________________________________________________________________

7. Priraď do viet vhodné slová zo zátvorky!

(mlieko, úlohu, koláče)

Zuzka píše domácu___________________________.

Mamička upiekla sladké_______________________.

Mačka pije _________________________________.

 

Usporiadaj rozhádzané slabiky a slovo napíš!

li - ma - na                               za - ce - ru                                 bá - ka - bi

_______________                   ___________                             _____________

 

Rozdeľ čiarami slová na slabiky!

počítač     koleso     motýľ     domček   kniha

 

Správne usporiadaj slová vo vetách a vety napíš!

pes   Po dvore    behá

.................................................................................................................................

sa v lese     lyžuje   Janko

.................................................................................................................................

 


Zdroj obrázkov:
publicdomainpictures.net

Odporúčaná literatúra:
Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková: Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Diktáty
Zdieľať na facebooku