Poruchy správania a emočné poruchy u detí v triede

Poruchy správania a emočné poruchy u detí v triede sú pre učiteľov vždy veľkou výzvou.
Poruchy správania a emočné poruchy u detí v triede sú pre učiteľov vždy veľkou výzvou. / Foto: Bigstock

Školská trieda je dynamický a večne meniaci sa organizmus. Každé jedno dieťa v nej je iné a pre učiteľa je náročné porozumieť všetkým vo veľmi krátkom čase a pochopiť ich správanie. Neraz sa učiteľ v triede stretne aj s nejakou psychickou poruchou či nejakým sociálno-patologickým javom, kam patrí napríklad šikanovanie. Je dôležité si uvedomiť, že dané aspekty sú súčasťou skoro každej školskej triedy a treba sa naučiť s nimi pracovať. Jednak na strane učiteľa, ale aj na strane jednotlivých žiakov. Medzi najčastejšie vyskytujúce sa psychické poruchy v triedach patria emocionálne poruchy a poruchy správania

 

Emocionálne poruchy a poruchy správania sú zastrešujúcimi pojmami, pod ktoré spadá veľa rôznych diagnóz. Okrem psychicky zdravých detí sú v školských triedach aj tie, ktoré výrazne trpia týmito diagnózami. Pre deti s emocionálnymi poruchami alebo poruchami správania bývajú typické aj tieto znaky:

  1. Neschopnosť učiť sa, ktorú nemožno vysvetliť intelektuálnymi, zmyslovými alebo zdravotnými faktormi.
  2. Neschopnosť vybudovať a udržiavať uspokojivé medziľudské vzťahy s učiteľmi a rovesníkmi.
  3. Nevhodné typy správania alebo pocity za normálnych okolností.
  4. Všeobecná a pretrvávajúca negatívna až depresívna nálada.
  5. Tendencia rozvíjať fyzické symptómy alebo strachy spojené s osobnými alebo školskými problémami.


Emočné poruchy

Emočné alebo emocionálne poruchy patria do širšej kategórie tzv. psychiatrických porúch. Psychiatrické poruchy sú definované ako mentálne, behaviorálne alebo percepčné vzorce alebo anomálie, ktoré narúšajú každodenné fungovanie a spúšťajú negatívne pocity, ako je napríklad úzkosť. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce poruchy patria:

 

Z pohľadu učiteľa predstavuje výskyt psychiatrických porúch v školskej triede veľkú výzvu. Treba si uvedomiť, že od učiteľa nemožno očakávať, že bude tieto poruchy podrobne ovládať a dokáže ich sám identifikovať. Problémom je, že dokonca aj pokiaľ o psychickej poruche rodičia či deti vedia, neinformujú o tom vždy učiteľov. Tí nevedia, prečo sa žiak správa niekedy veľmi nevhodne, ubližuje iným žiakom alebo zámerne narúša vzdelávací proces. Pokiaľ by učitelia tieto informácie mali, vedeli by vhodnejšie reagovať na dané situácie a predchádzať tak rôznym problémom, ktoré môžu v triede nastať. Zároveň je potrebné diskutovať, ako je možné vhodne žiaka so špeciálnymi potrebami či vážnymi psychickými poruchami vzdelávať v bežnej triede.

 

Poruchy správania  

Deti s poruchami správania vykazujú také správanie, ktoré narúša fungovanie triedy a/alebo škodí iným či im samým. Ak má byť u žiaka diagnostikovaná porucha správania, je potrebné vylúčiť, respektíve odlíšiť ju od vyššie uvedených psychiatrických porúch. Okrem klasickej poruchy správania, pre ktorú je príznačná agresia, násilie a škody spôsobené sebe či iným, stretávame sa v triedach aj poruchu opozičného vzdoru. Porucha správania vie byť natoľko závažná, že sa môže stať, že takíto žiaci nemôžu byť vzdelávaní spoločne s ostatnými spolužiakmi a musia byť v špeciálnych triedach. Pre poruchu opozičného vzdoru je charakteristické extrémne nedodržiavanie pravidiel a predpisov, ignorovanie pokynov, negativita či neochota spolupracovať. Takíto žiaci nie sú agresívni alebo násilní, jednoducho len odmietajú spolupracovať s rovesníkmi alebo dospelými.
 

Prečítajte si tiež rozhovor o psychickom zdraví detí s detskou psychiatričkou Marcelou Šoltýsovou.

 

Ako vzdelávať takýchto študentov?

Ak máme v triede žiakov, ktorí spadajú do kategórie buď porúch emocionality alebo správania, vzdelávanie je značne komplikované. Pre učiteľa je veľkou výzvou pracovať s takýmito deťmi a dať im dostatočne kvalitné vzdelanie, pretože sa veľakrát zaseknú len pri výchovných opatreniach. Je preto dôležité, aby učiteľ ovládal nejaké stratégie, ktoré mu pomôžu, aby vzdelávanie bolo jednoduchšie a prínosné pre všetkých.
 

Pravidlá a rutina
Všetky pravidlá musia byť stanovené na začiatku školského roka a musia byť definované tak, aby boli zrozumiteľné pre všetkých. Pravidlá by mali tiež vyznieť jednoducho a pozitívne, ako napríklad: „Rešpektujte seba a ostatných.“ S pravidlami idú ruka v ruke dôsledky ich porušenia. Dôsledky porušenia pravidiel by mali byť stanovené taktiež na začiatku školského roka a mali by byť dôsledne dodržiavané počas celého jeho trvania. Dôsledky musia byť pre žiakov predvídateľné a zrozumiteľné. Keď komunikujete so žiakom o porušení pravidiel, komunikujte to vždy jasným a pokojným spôsobom. Snažte sa vyhnúť vašej emocionálnej reakcii, pretože to môže situáciu poskytovania spätnej väzby k správaniu študenta značne skomplikovať. Nezabudnite tiež na to, že môžete byť prísny a profesionálny, ale nikdy nie na úkor láskavosti. Popri pravidlách sú dôležité v triedach aj rutiny. Pre žiakov s emocionálnymi poruchami a poruchami správania sú rutiny akýmsi záchrancom. Pokiaľ v triede dochádza k častým zmenám, títo žiaci na to reagujú väčšinou veľmi negatívne. Preto, ak nastavíte v triede určitú rutinu, každý zo žiakov sa jej prispôsobí a bude vedieť, čo od každého dňa očakávať.Využívajte krátke prestávky
Deti trpiace týmito poruchami nie sú dostatočne zrelé, aby zostali sústredené na plnenie úloh. Ak im vsunieme do ich dňa viac kratších prestávok, spolupráca s nimi môže byť výrazne lepšia.
 

Techniky na podporu pozitívneho správania
Ak chceme vzdelávať žiakov so špecifickými poruchami a zároveň potrebami v bežnej triede, je dôležité tomu triedu aj patrične prispôsobiť. Veľmi časté je, že títo žiaci prejavujú rôzne formy maladaptívneho správania. Keď sa tak stane, je dôležité na to poukázať a so žiakom sa porozprávať o možnej náprave a riešení. A čo je najdôležitejšie – treba podporovať pozitívne správanie.

 

Existujú techniky a spôsoby, ktoré môžete pri podpore pozitívneho správania použiť:

  • Získavanie žetónov za pozitívne správanie, ktoré si následne môžu uplatniť čo znamená, že budú mať nejaké privilégium v rámci triedy.
  • Pozitívne ohodnotenie rovesníkmi je ďalšia z techník, ktorá podporuje pozitívne správanie. Ak sa budú žiaci navzájom oceňovať a podporovať, môže to mať dobrý vplyv nielen na problémového jedinca, ale aj na triedu a jej atmosféru ako celok.

 

Školská trieda vie byť miestom, kde sa stretnete s najrôznejšími typmi žiakov. Ak je vo vašej triede žiak, ktorý trpí emocionálnou poruchou poprípade poruchou správania, neignorujte to. Je to pre jeho dobro a takisto pre dobro celej triedy. Je potrebné naučiť sa pracovať aj s takýmito žiakmi a požiadať o pomoc odborníkov.          

Čítajte viac o téme: Inkluzívne vzdelávanie detí
Zdieľať na facebooku