Renáta Stasová: Deti dnes potrebujú na správnej gramatike pracovať viac ako kedysi

RENÁTA STASOVÁ z Edulabu si myslí, že dnešné deti potrebujú slovenčinu precvičovať viac ako kedysi. Môže za to aj využívanie elektronickej komunikácie, kde často vynechávame mäkčene, dĺžne, čiarky a neraz neriešime ani veľké a malé písmená.
RENÁTA STASOVÁ z Edulabu si myslí, že dnešné deti potrebujú slovenčinu precvičovať viac ako kedysi. Môže za to aj využívanie elektronickej komunikácie, kde často vynechávame mäkčene, dĺžne, čiarky a neraz neriešime ani veľké a malé písmená. / Foto: Zuzana Gránska

RENÁTA STASOVÁ je učiteľkou na základnej škole a okrem toho pracuje v neziskovej organizácii EDULAB, kde sa podieľa na príprave inovatívnych vzdelávacích materiálov pre žiakov a učiteľov základných škôl.

Rozprávali sme sa, ako vníma úroveň slovenčiny v dnešnej spoločnosti, ako vyzerá výuka na základných školách a tiež o novom exkluzívnom vzdelávacom obsahu zameranom na gramatiku slovenského jazyka na prvom stupni, na ktorého tvorbe sa podieľala.

 

Viacerí odborníci dnes kritizujú úroveň jazykovej kultúry v spoločnosti. Vnímate to podobne?

Áno, táto kritika je opodstatnená. Myslím, že je to naozaj spoločenský problém, ktorý pramení v komunikácii medzi ľuďmi vrátane detí. Ide o komunikáciu v rodine, v škôlke, v škole, vo voľnom čase. V škole tento problém vnímame napr. aj cez výslovnosť detí, ktorá sa formuje práve cez komunikáciu. Z roka na rok viac a viac detí prichádza do 1. ročníka s nesprávnou výslovnosťou. Kedysi to boli 2 – 3 deti v jednom ročníku, dnes ich je oveľa viac. A tieto problémy pretrvávajú aj vo vyšších ročníkoch.

 

Môžu za túto zhoršenú úroveň do istej miery aj školy?

Škola má v tomto prípade naozaj sťaženú situáciu. A problémy, s ktorými dieťa do školy už prichádza, ani tie najkvalitnejšie a najzaujímavejšie hodiny slovenčiny nedokážu vyriešiť. Do značnej miery túto úroveň ovplyvňuje aj elektronická komunikácia, počas ktorej sa často nepoužívajú napr. mäkčene, dĺžne, a pod. Keď ich potom deti majú používať v škole, majú s tým veľký problém.

 

Ako vidíte dnešnú výuku slovenčiny na školách? Majú deti dostatočný počet hodín gramatiky vzhľadom na rozsah preberaného učiva a náročnosť slovenskej gramatiky? Stíhajú si precvičiť všetky potrebné javy?

Problém vidím v spôsobe, akým sa náročná téma slovenskej gramatiky učí. Učitelia sú ovplyvnení tým, aby deti obstáli v štátnych testovaniach. A na aplikáciu naučených pravidiel, kedy by deti mohli objavovať na základe pokusu a omylu, kedy by mohli hľadať súvislosti, pracovať vlastným tempom, či učiť sa navzájom im často nezostáva čas. Na druhej strane, nie všetci žiaci si dokážu dané učivo dostatočne osvojiť a precvičiť na vyučovacích hodinách. Aj kvôli týmto dôvodom potrebujú dnešné deti pracovať na správnej gramatike viac ako kedysi. V priebehu tohto roka sme v Edulabe nadviazali na problémy, s ktorými učitelia v tomto smere bojujú a pripravili sme sady interaktívnych cvičení zo Slovenského jazyka a literatúry. Sú zamerané práve na precvičovanie učiva gramatiky a rozvoja čítania s porozumením.

 

O čo presne ide?

Ide o sady rôznorodých cvičení zo slovenského jazyka na portáli Kozmix.sk, ktoré vedú deti k rozmýšľaniu a aplikácii gramatických pravidiel v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom pre daný ročník. Na ich príprave sa vo veľkej miere podieľali pani učiteľky 1. stupňa. Aktuálne sú dostupné pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy.  Zároveň pripravujeme aj interaktívne materiály pre 1. ročník, ktoré plánujeme sprístupniť na budúci školský rok. Cvičenia sú dostupné na rôznych zariadeniach, napr. na počítači, tablete, telefóne s pripojením na internet.

 

Koľko cvičení tam učitelia a deti môžu nájsť?

Aktuálne je na portáli Kozmix.sk zverejnených 24 sád interaktívnych cvičení. Už v januári k nim pribudne ďalších 15 a následne budú pribúdať ďalšie sady. Postupne plánujeme zverejniť viac ako 300 sád. Počas tohto školského roka pravidelne, každý mesiac zverejníme sady interaktívnych cvičení zamerané na precvičovanie učiva, ktoré žiaci aktuálne v škole preberajú. V mesiaci január budú zverejnené sady zamerané napr. u druhákov na témy tvrdé spoluhlásky, u tretiakov na vybrané slová po s, vybrané slová po v a u štvrtákov na spodobovanie aj priamu reč. Našim cieľom je postupne pokryť celé učivo gramatiky a tiež jednotlivé témy prepojiť s čítaním s porozumením.

 

Na aké témy sú ešte napríklad cvičenia zamerané?

Pri tvorbe cvičení sme vychádzali z tém a požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu. A tak aj sady interaktívnych cvičení sa podľa ročníkov viažu na konkrétne témy, napr. vybrané slová po m, dvojhlásky, spodobovanie spoluhlások na konci slov, rozlišovacie znamienka a pod.

 

Komunikovali ste aj so slovenčinármi na školách, čo sú pre nich najpotrebnejšie oblasti na precvičenie?

Jedným z našich cieľov je podporovať vzdelávanie na školách a to takými formami, ktoré sú efektívne, absentujú a ktoré si pedagógovia pýtajú. Jeden z impulzov, pripraviť digitálne materiály z gramatiky prišiel už počas realizácie projektu zameraného na podporu rozvoja pedagógov, v rámci ktorého sme spolupracovali aj s pedagógmi 1. stupňa.  Ďalšie impulzy prichádzali z našich stretnutí s pedagógmi, či už na seminároch, workshopoch alebo konferenciách. Podporila to aj vzájomná komunikácia prostredníctvom osobných rozhovorov a dotazníkov. To všetko sú pre nás dôležité impulzy, na základe ktorých sme sa rozhodli práve pre slovenský jazyk.

 

Čitateľská gramotnosť sa najčastejšie spája s predmetom slovenčiny, hoci je to medzipredmetová téma. Vy ste na ňu mysleli pri príprave úloh?

Samozrejme. Čitateľská gramotnosť by sa mala cielene rozvíjať nielen na slovenskom jazyku, ale na všetkých predmetoch. Snažili sme sa gramatické javy preniesť aj do cvičení zameraných na čítanie s porozumením. Napr. ak sa žiaci učia o dvojhláskach, tak ich nájdu aj v zaujímavom príbehu o tom, ako sa písmeno a skamarátilo s písmenom i. Na príbeh nadväzujú cvičenia, v ktorých deti nielen zistia, ako čítajú s porozumením, ale prostredníctvom pexesa, hľadania slov s dvojhláskou, či kukučieho vajca si precvičia aj učivo o dvojhláskach.

 

Všetky cvičenia sú spracované takouto hravou formou?

Zamerali sme sa na pestrosť typológie úloh. Úvodná úloha má najmä motivačnú funkciu, slúži ako my hovoríme na „zahriatie“. Potom nasledujú rôznorodé úlohy, ktoré obsahujú náučné, hravé i tvorivé prvky. Niektoré typy úloh sú rovnaké, ale obsah je rôzny, aby sme vytvorili viac príležitostí na precvičenie. Okrem cvičení, zameraných na vyhľadávanie slov, označovanie správnych odpovedí, spájania dvojíc, či dopĺňania i/y sú súčasťou aj krížovky, osemsmerovky, hádanky, prirovnania, obrázkové úlohy a pod.  Zaujímavé sú aj úlohy, ktoré rozširujú slovnú zásobu detí alebo ich vedú k pochopeniu významu slov. Pridanou hodnotou sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením.

 

Foto: screenshot Kozmix

 

Sú úlohy nejak delené napr. pre učiteľov počas vyučovania a pre deti, ktoré môžu vypracovávať doma?

Áno, vychádzali sme z toho, aby žiaci nezískavali vedomosti a zručnosti takýmto spôsobom len v škole, ale aj doma. Pripravili sme materiály aj pre učiteľov (učiteľská sada cvičení) aj pre žiakov (žiacka sada cvičení). Materiály pre učiteľov sú určené hlavne na spoluprácu žiak – učiteľ priamo na vyučovacích hodinách pri preberaní a precvičovaní danej témy, využiteľné v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny. Sú spracované pre celú tému, napr. Samohlásky.

Materiály pre žiakov sú prioritne určené pre žiaka na individuálne precvičovanie učiva hlavne doma buď samostatne alebo s rodičom. Sú rozpracované podľa čiastkových tém, napr. samohláska ä, samohláska o/ó, a pod.

 

Nejaké úlohy zo slovenčiny sa už na Kozmixe nachádzali. Nadväzujú nejako tieto nové cvičenia na ne?

Pôvodné materiály sú viac zamerané na čítanie, literárnu výchovu a slohovú zložku. Okrem rôznorodých úloh obsahujú aj vysvetľovacie animácie. Nové cvičenia ich dopĺňajú a zameriavajú sa na jazykovú zložku. Neobsahujú animácie, pretože majú splniť cieľ zameraný na precvičenie gramatiky, ktorú vysvetľuje žiakom učiteľ v škole.

 

Čo sú podľa vás výhody takéhoto online precvičovania školského učiva oproti písaniu na papier?

Interaktívne materiály sú pre žiaka 1. stupňa výborný doplnok k ostatným vzdelávacím aktivitám. Pomáhajú žiakom osvojiť si nielen základné pravidlá pravopisu, ale aj rozvíjať slovnú zásobu, či vyjadrovacie schopnosti. Sú dobrý stimulačný prvok, priestor pre individuálnu prácu žiaka a posilňujú vnútornú motiváciu „byť lepším“. Navyše takto získavajú okamžitú spätnú väzbu. V neposlednom rade digitálne cvičenia sú nástrojom, ktorý vedie deti k využívaniu počítačov, tabletov, telefónov na vlastné vzdelávanie.

 

Ako sa môžu k úlohám učitelia a deti dostať?

Priama cesta, ako sa učitelia aj žiaci môžu dostať k cvičeniam je vzdelávací portál Kozmix.sk. Je dostupný pre všetkých, ktorí majú aktivovaný niektorý z balíkov, napr. Megakozmix. Tí, ktorí bezplatne získali kozmixove žiacke knižky, nájdu v nich na aktiváciu prístupový kód.

Učitelia sa k cvičeniam dostanú veľmi jednoducho. Stačí, keď sa prihlásia na vzdelávací portál. Následne v časti Obsah, v záložke Ročníky (ŠVP), v predmete Slovenský jazyk nájdu cvičenia v príslušnom ročníku v jazykovej zložke.

Žiaci a rodičia sa k interaktívnym cvičeniam dostanú buď prostredníctvom úloh od učiteľa alebo tiež cez portál Kozmix.sk, v časti Moje úlohy. Ak rodič vytvoril dieťaťu účet, tak môže nielen riešiť úlohy od učiteľa, ale využiť aj ďalšie materiály.

 

Siahajú dnes po takýchto inovatívnych formách vzdelávania učitelia? Aká je vaša skúsenosť? Chce to veľa práce predstaviť im nejaké novinky?

Ako som už spomínala, deti si mnohé pravidlá a javy osvoja práve vtedy, keď si ich opakovane a rôznou formou precvičujú. A tak učitelia hľadajú rôzne cesty, aby žiakom vytvorili dostatok príležitostí na to, aby učivo zvládli čo najlepšie. Okrem pracovných zošitov siahajú aj po pracovných listoch a dostupných digitálnych materiáloch. Príprava pracovných listov je však časovo náročná a množstvo digitálnych materiálov nedostatočné. Mnohé z nich vedia použiť len v tlačenej podobe alebo len v škole napr. na interaktívnej tabuli. Učitelia vítajú materiály, ktoré nie sú náročné na prípravu z ich strany a umožnia žiakom precvičiť si preberané učivo nielen v škole, ale aj doma. A práve tieto požiadavky spĺňajú interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Diktáty
Zdieľať na facebooku