Zápis detí do základnej školy pre školský rok 2016/2017

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Zápis detí sa konal každoročne v období od 15. januára do 15. februára. Po novom však majú rodičia stále dosť času. Zápisy na základné školy sa budú konať v neskoršom termíne od 1. do 30. apríla 2016. Tento čas môžu rodičia venovať zisťovaniu informácií o školách.

 

Rodičia si vyberajú viac

Čoraz viac sa hovorí medzi rodičmi o alternatívnych školách, netradičných vzdelávacích metódach či domácom vzdelávaní. Môže za to stále viac kritizované smerovanie štátnych škôl. Aj súčasná situácia naznačuje, že nielen učitelia sú nespokojní s ich vývojom, ale aj stále väčšie percento rodičov. Tento vývoj potvrdzujú aj grafy nižšie, ktoré zachytávajú pokles vývoja podielu žiakov na štátnych školách a nárast na neštátnych školách.

 

 

Zdroj: CVTI SR

Napriek tomu, že si rodičia už raz službu v podobe daní zaplatili, uvedomujú si kvalitu vzdelania a ak je to v ich finančných možnostiach, neváhajú si za vyššiu spokojnosť so vzdelávaním ich detí priplatiť. Rozhodujú sa pre súkromné alebo cirkevné školy, pričom poplatky sú na týchto školách naozaj rôzne. Niekde zaplatíte 200 eur mesačne, inde aj viac ako 1000 eur.


 

Oľga Viestová je Bratislavčanka, ktorá po zlej dvojročnej skúsenosti so štátnou školou vybrala nakoniec pre svojho syna Miška súkromnú školu Felix. Spomína, aké boli jej dôvody:

"Pre nás rodičov nebolo dôležité, či súkromná, alebo štátna škola, no bohužiaľ na mnohých našich klasických štátnych školách panuje ešte stále konzervatívny autoritatívny princíp komunikácie. A to nielen voči deťom, ale aj voči rodičom. Platí to aj pri výučbe. Memorovanie, mechanické počítanie, nulová podpora tvorivosti, individuality, rozvíjanie osobnosti, to sú bohužiaľ naše klasické školy. Po 2 rokoch na klasickej škole sme to skúsili na súkromnej a videli sme, že sa to dá naozaj inak. Hodinové domáce úlohy napríklad na našej škole dnes nemáme, akoby zázrakom učitelia dokážu zvládať učivo počas hodín v skole a rodič doma nenahrádza učiteľa. Na klasickej škole dieťa spraví chybu, okamžite nasleduje trest, vo forme zlej známky. Na našej škole sa práve naopak ide systémom, že skúšaj a nájdi riešenie. Iba systémom pokus - omyl sa človek naučí, posúva vpred a stáva sa z neho samostatne mysliaca bytosť so skúsenosťami. Pristupujú k získavaniu znalostí tvorivo. Deti tu robia projekty, učia sa komunikovať medzi sebou a hľadať riešenia spoločne. Podpora individuality, ale zároveň silný duch kolegiality. A nie, žiadny snobizmus, práve naopak. Rodičia sa cítia byť súčasťou a dieťa chodí do školy s radosťou.“

 

Nedávno publikovaný rozhovor s prvými absolventkami základnej školy Marie Montessori v Bratislave tiež ukázal osobnú skúsenosť s alternatívnou školou, ktorá bola v ich prípade dobrou voľbou. Ako hovorili dievčatá: „Montessori systém nás naučil to najdôležitejšie: Škola je niečo, čo môžu mať deti úprimne rady.“ A nebolo to len o dobrom pocite počas štúdia. O ich dobrých študijných výsledkoch hovorilo i Testovanie 9 alebo prijatie na stredné školy.

 

Väčšiu spokojnosť detí na neštátnych základných školách potvrdil aj prieskum z roku 2009. Ústav informácii a prognóz školstva v Bratislave zisťoval, ako rady chodia deti do školy v neštátnych základných školách v porovnaní so štátnymi. Rozdiel bol v celku výrazný.

 

Do školy dieťa musí zapísať každý

Nech sa už rozhodne rodič pre akýkoľvek typ školy, zápis musí s dieťaťom absolvovať v stanovenom termíne.

Každý rodič alebo zákonný zástupca je podľa zákona povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v prípade, že dieťa dovŕši do 31.8.2016 šesť rokov.

Táto povinnosť sa na rodiča vzťahuje bez ohľadu na to, či si pre svoje dieťa vybral štátnu, súkromnú, cirkevnú školu alebo sa rozhodol pre domáce vzdelávanie či odklad školskej dochádzky.

 

Každá škola je povinná zverejniť presný termín zápisu na svojej webovej stránke. Tie sa budú konať medzi 1. až 30. aprílom. Na zápis je potrebné sa dostaviť s dieťaťom osobne.

Rodič môže pre svoje dieťa vybrať ktorúkoľvek školu.
Prijať ho však musí len základná škola, kde patrí podľa svojho bydliska, tzv. spádová škola.

Ak rodič uvažuje o domácom vzdelávaní alebo o odklade, aj v takom prípade musí svoje dieťa riadne zapísať do školy v mieste bydliska. Následne si pripraví žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania alebo žiadosť o odklad a doručí ju vedeniu základnej školy, kde bolo jeho dieťa prijaté.

 

V prípade, že rodina žije v zahraničí, rodič je rovnako povinný dostaviť sa s dieťaťom na zápis do základnej školy podľa miesta trvalého bydliska v Slovenskej republike. Pri zápise oznámi skutočnosť, že dieťa bude študovať v zahraničí a písomne požiada o povolenie pre takéto štúdium.

 

Ako prebieha zápis do základnej školy?

Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

■   meno a priezvisko

■  dátum narodenia

■  rodné číslo

■  miesto narodenia

■  národnosť

■  štátne občianstvo

■  trvalé bydlisko dieťaťa

■  v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa

 

Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok a výber cudzieho jazyka.

 

Učitelia zisťujú počas zápisu, ako sú pripravené deti na školu. Aj to bol dôvod, prečo ministerstvo termín zápisu do školy odložilo až na apríl. U detí v tomto veku znamená aj mesiac alebo dva veľký posun v ich vývoji.

 

Učitelia si na zápise overujú základné schopnosti dieťaťa ako napr. či pozná farby, základné geometrické tvary, základné počty či sa už dokáže podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je dieťa vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi  a v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť môže riaditeľ školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia CPPPaP. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

 

Chcete nastúpiť do inej školy?

Rozhodnutie o výbere školy môže rodič zmeniť najneskôr do 31.8.2016. Riaditeľ nespádovej školy však môže dieťa prijať s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy až po uspokojení záujmu zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy a mestskej časti. Po prijatí žiaka mimo vlastného obvodu by mal riaditeľ o tejto skutočnosti informovať spádovú školu, v ktorej by malo dieťa začať plniť školskú dochádzku.

 

Výnimkou v prijímaní žiakov podľa bydliska tvoria školy, ktoré sú určitým spôsobom výberové, prípadne poskytujú špecializovaný program štúdia. Takéto školy majú možnosť urobiť prijímacie pohovory a na základy vlastných kritérií do svojej školy prijať študentov, ktorých si vyberú.

 

Prehľad škôl si môžete pozrieť aj tu: Zoznam základných škôl na Slovensku

 

Čítajte viac o téme: Zápis do školy
Zdieľať na facebooku