Pri problémoch s čítaním pomáha aj metóda splývavého čítania SFUMATO

S metódou splývavého čítania SFUMATO sa stretnete aj na niektorých slovenských základných školách.
S metódou splývavého čítania SFUMATO sa stretnete aj na niektorých slovenských základných školách. / Foto: Bigstock

Schopnosť čítať berú mnohí z nás ako samozrejmosť. Práve vďaka čítaniu máme počas celého života otvorenú bránu k získavaniu nových informácii a poznatkov. Avšak nie pre každého je osvojovanie tejto schopnosti tak samozrejmé a jednoduché. Mnohé deti v súčasnosti trpia dyslexiou alebo poruchou čítania z rôznych dôvodov. Niektoré sa dajú odstrániť a niektoré problémy je možné aspoň zmierniť. Odpoveďou na otázku ako na to môže byť aj metóda splývavého čítania „SFUMATO“.


SFUMATO je vyše 40 rokov stará metóda, ktorá pracuje s prirodzenými vlastnosťami detí ako sú hravosť a vynaliezavosť, pričom využíva učenie formou hry a zábavy. Pomocou tejto techniky by deti mali lepšie ovládať techniku práce očí a koncentrovať ich tak, aby mali dostatočný priestor pre zafixovanie textu, ktorý prečítali. Oveľa viac času na spracovanie informácie a na vytvorenie predstavy čítaného textu vedie k lepšiemu pochopenie významu, pričom deti očami kontrolovane prechádzajú z hlásky na hlásku a hlasne prepájajú nasledujúce hlásky bez prerušenia tónu, ale aj nadýchnutia. Jedným z pozitív splývavého čítania je a tvarovanie a modelovanie hlasu dieťaťa, ktorý dieťa využíva ako nástroj komunikácie a tým si prehlbuje svoje poznatky o jazyku.

V súčasnej dobe sa čo raz častejšie stretávame s neúspechmi žiakov prvých tried v čítaní. Dôležitým krokom je preto správne pomenovať problém žiakov a hlavne predchádzať príčine vzniku zlého čítania. K tomu, aby sme ste dokázali odstrániť problémy čítania alebo aspoň zlepšiť jeho úroveň, je potrebné prejsť celým radom plynulých prechodov a cvičení. Súhrou všetkých funkcií a cvičení metódy SFUMATO žiak získa komplexné čítacie schopnosti alebo už nadobudnuté schopnosti zlepší.

 

Pozitíva splývavého čítania SFUMATO

  • Technika je založená na hlasnom prejave, správnom umiestnení tónu v dutine ústnej pri dodržaní hygieny hlasu.
  • Splývavé napojovanie hlások zaručuje plynulý prejav čítanie.
  • Správne technické prevedenie bráni vzniku dvojitého čítania a kontrolovaný pohyb očí z písmena na písmeno neumožní vynechávať či zamieňať písmená.
  • Je tu zakotvené čítanie s porozumením.
  • Dlhá expozícia hlások dáva dlhší čas centrálnej nervovej sústave na spracovanie. Oči sa pohybujú dopredu ešte pri predchádzajúcej expozícii hlásky kontrolovane z písmena na písmeno.
  • Žiakom je touto technikou umožnené individuálne tempo pri čítaní.
  • Po zautomatizovanie a cez extrudované hlásky dochádza ku skracovaniu expozície a tým k správnemu rozlišovanie dlhých a krátkych samohlások

 

Výhodou tejto metódy je využiteľnosť doteraz fungujúcich učebníc a pomôcok. Na dôležitejšie miesto sa pri splývavom čítaní dostala forma výučby. Pedagógovia by mali pristupovať ku svojim žiakom citlivo. Pomocou vhodných aktivít a hier možno naučiť deti narábať s hlasom, intonovať, čím sa odbúravajú zábrany a prvotný strach z komunikácie a teda aj hlasného čítania. Deti sa učia sústrediť, vyhodnocovať situácie, dokážu podvedome a nenútene premýšľať nad čítaným textom, teda dochádza k čítaniu s porozumením, nielen k mechanickému čítaniu. Všetky tieto prvky potrebné pre dobré čítanie sa učia pomocou hier, takže o tom ani samé netušia a vnímajú to oveľa viac odľahčene.

Metodika SFUMATO sa snaží predchádzať školskému zlyhávaniu. Technika splývavého čítania rieši prenos zmyslových informácii a jeho spracovanie a chápanie. Jednotlivé orgány tak pri procese učenia nadväzujú na seba v postupnosti zrak, hlas  a sluch, pričom tieto orgány z hľadiska fyziológie centrálneho nervového systému pracujú na základe spätných väzieb. V konečnom dôsledku je tak vytvorený dostatočný priestor a na pozadí nášho vedomia dochádza k vytvoreniu bezchybného dynamického stereotypu.

Pedagógovia majú na výber z veľkého množstva hier a aktivít. Ide o hry s hláskami, slovami, z ich zvukovou podobou a i tvarom, hádankami a záhadami.

 

Ako sa používa SFUMATO v triede

Do hier sa zapája jednotlivec rovnako ako aj celá skupina detí, napríklad pri dramatizácii rozprávky alebo skupinových úlohách. Napríklad pri hre s hláskami nazývanej Reťaz. Učiteľ povie slovo, napríklad „lopta". Vyvolaný žiak povie slovo, ktoré sa začína hláskou „a" a sám vyvolá ďalšieho žiaka. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku. Pri ďalšej zábavnej hre deti utvoria kruh. V strede stojí hráč, so zaviazanými očami. Učiteľ ukáže na jedného žiaka, ktorý povie: „Kto to hovorí?“ Hráč v kruhu musí uhádnuť jeho meno, čím sa musí sústrediť na zvuk reči a jeho pozorné vnímanie.

Hra Zvuky z truhlice je zameraná na pozorné počúvanie. V triede si pripravíme tzv. „zákulisie", kde budeme vyrábať jednotlivé zvuky tak, aby žiaci síce počuli, ale nič nevideli. Do truhlice (prípadne na stôl) si pripravíme náradia: pohár, lyžica, papier, kniha, voda, fľaša, hudobný nástroj, krieda a pod. Učiteľ v zákulisí pomocou tohto náradia vytvára rôzne zvuky a úlohou žiakov je identifikovať daný zvuk a priradiť mu predmety, s ktorými učiteľ narábal. Hra sa dá doplniť o rôzne aktivity. Dané slová si môžete spolu so žiakmi vypísať na tabuľu a vytvárať na ne vety alebo ich rozdeľovať na slabiky. Na túto hru môžete nadviazať na iné hry súvisiace s pomenovaním predmetov. So žiakmi si môžete konkrétny predmet vyrobiť sami, učiť sa rôzne hádanky, piesne i básne spojené s ním. Aj pomocou takýchto jednoduchých aktivít dieťaťu pomáhate chápať súvislosti medzi slovom, ktoré číta  a jeho skutočným významom i výzorom.

V hre s názvom Kamarátka veta ide o voľnú aktivitu, pri ktorej školáci precvičujú slovosled. Žiaci sa vyjadrujú rôznym spôsobom, pričom slovosled vety môže byť zmenený. Deti sa tak učia správne a spisovne sa vyjadrovať. Pri tejto aktivite využívame obrázky a kartičky so slovami, teda učebné pomôcky na čítanie. Aktivita v triede prebieha v priestore, teda žiaci stoja v rade, držia obrázky s písmenami, postupne vstávajú a spoločne splývavým čítaním hromadne a veľmi pomaly čítajú slová.

 

Metodika Sfumato sa začala formovať pred 42 rokmi. Vtedy sa technike splývavého čítania začala venovať PaedDr. Mária Navrátilová. Túto metodiku ako úplnú novinku aplikovala pri žiakoch v prvom ročníku základných škôl po dobu 11 rokov, aby preukázala účinnosť a efektivitu práve na konkrétnych výsledkoch. Približne od konca 80. rokov Mária Navrátilová organizuje semináre, na ktorých detailne opisuje a vysvetľuje  fungovanie a princípy metodiky „SFUMATO“.

 


Zdroj :
Zuzana Jabczunová: Inovatívna metóda vyučovania čítania - SFUMATO
Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi, Dyslexia
Zdieľať na facebooku