Slovné hodnotenie žiakov – ako by malo vyzerať?

Slovné hodnotenie v škole
Slovné hodnotenie v škole / Foto: Pexels

23.4.2020 - Ministerstvo školstva rozhodlo, že hodnotiť sa bude slovne. Mnohí učitelia ale stále netušia, čo si presne pod tým predstaviť a ako by malo dobré slovné hodnotenie vyzerať.

 

Mimoriadna situácia si vyžiadala množstvo zmien a kompromisov a výrazne sa dotkla aj fungovania škôl. Jednou zo zásadných zmien je práve nové hodnotenie, ktoré deti čaká.

 

Dôležitou novinkou je, že žiak základnej ani strednej školy v tomto roku nebude môcť prepadnúť a opakovať ročník. Kto by si myslel, že ide o zanedbateľný počet detí, mýli sa. Ide o tisíce detí. Doteraz každý rok opakovalo ročník viac ako 10-tisíc detí, pričom najviac z nich bolo prvákov.

 

Druhou zásadnou zmenou, s ktorou sa učitelia musia popasovať, je slovné hodnotenie žiakov. Ministerstvo školstva vydalo usmernenie, ktoré hovorí, že na základných aj stredných školách sa má počas mimoriadnej situácie využívať slovné hodnotenie, prípadne v kombinácii so známkami. Ako ho ale pripraviť správne? S tým sa v tieto dni trápi väčšina učiteľov.

 

Priebežné a záverečné hodnotenie po novom

Na základných školách je zakázané priebežné hodnotenie známkami a má sa realizovať formou konštruktívnej spätnej väzby. Tá má mať motivačný charakter, pomenovať chyby, ale aj navrhnúť postup, ako ich odstrániť. Znamená to, že takéto hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter.

 

Na stredných školách je to podobné, pričom je možné použiť aj kombinované hodnotenie. Učitelia na stredných školách teda môžu používať známky, ako ich poznáme, no môžu využívať aj slovné hodnotenie.

 

Záverečné hodnotenie môže byť na základných aj na stredných školách kombinované. Na vysvedčení si teda žiaci tento rok môžu nájsť známky aj slovné hodnotenie. Výnimku tvoria len prváčikovia na základných školách. Tí  môžu byť v tomto roku hodnotení iba slovne.

 

Koncoročné vysvedčenia budú teda tohto roku úplne iné ako ich poznáme. O presnej podobe rozhodnú riaditelia jednotlivých škôl po dohode s učiteľmi školy do štvrtka 30. apríla. Do tohto dátumu musia byť o spôsobe hodnotenia oboznámení aj rodičia žiakov.

 

Pre všetkých to bude veľká zmena

Ide o významnú zmenu pre učiteľov aj pre rodičov. A hoci zatiaľ ide o usmernenie len počas mimoriadnej situácie, je vysoko pravdepodobné, že k zásadným zmenám v hodnotení dôjde aj keď skončí. Naznačuje to aj prieskum agentúry Focus realizovaný pre Komenského inštitút. Výsledky prieskumu prezentovalo ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav, pričom okrem iného uviedli, že 63 % opýtaných rodičov by privítalo, ak by bolo slovné hodnotenie v nejakej podobe na základných školách aj po skončení koronakrízy.

 

Čo si ale pod slovným hodnotením predstavujú rodičia a čo učitelia? Predstavy sa môžu značne líšiť, a stále nikto presne nevie, čo konkrétne od slovného hodnotenia na koncoročnom vysvedčení čakať. Rodičia si zväčša predstavujú konštruktívnu spätnú väzbu vo forme textu, zatiaľ čo viacerí oslovení riaditelia škôl počítajú s tým, že uvedú na vysvedčeniach slovné hodnotenie veľmi jednoducho: 1 – veľmi dobré výsledky, 2- dobré výsledky, 3 – uspokojivé, 4 – neuspokojivé. Toto ale len ťažko môže byť podoba slovného hodnotenia, o ktorom hovorí usmernenie ministerstva školstva a teda, že hodnotenie má byť motivujúce, má mať individualizovaný charakter, má pomenovať chyby a naznačiť spôsoby ich odstránenia. Muselo by ísť o súvislý text a nie len o slovo absolvoval, prípadne známky prepísané do podoby slov v štyroch stupňoch. Tak revolúcia v školstve nevyzerá. Ale je možné, že niektoré školy si nevyberú „skratku“ a naozaj sa pustia do uceleného slovného hodnotenia. Takého, ktoré môže naše deti posunúť ďalej.

 

Učitelia budú mať rozličné štartovacie čiary

V kontexte všetkých týchto informácií si musíme uvedomiť niekoľko faktov. Učitelia sú pri vytváraní slovných hodnotení vo veľmi rozličných situáciách.

 

Učitelia na prvom stupni základnej školy, to budú mať pravdepodobne najjednoduchšie. Či už teraz alebo v budúcnosti. Majú jednu triedu, približne 24 detí, ich podmienky podrobne poznajú, intenzívne komunikujú s rodičmi aj za bežnej situácie a v konečnom dôsledku učia všetky predmety. Sú to proste ich deti a mnohí z nich už slovné hodnotenie bežne používajú. Prvý stupeň je malý svet vo svete, je  úžasný a deťom, v úvodných rokoch školy, dáva veľký pocit istoty, bezpečia. Prístup učiteľov je na tomto stupni osobnejší ako vo vyšších ročníkoch.  

 

Druhý stupeň a stredné školy sú už iný svet. Tak pre učiteľov, ako aj deti. Ak sa pozrieme na súvislosti, v ktorých fungujú títo učitelia, musíme si uvedomiť nasledovné:

 1. Učiteľ učí vo viacerých triedach, a teda má omnoho viac detí ako 24. Na niektorých školách to môže byť aj viac ako sto.
 2. Dôležitú úlohu zohráva aj to, akú dotáciu hodín učiteľ má. Inak je na tom učiteľ jazykov, ktorý učí viac hodín do týždňa alebo učiteľ dejepisu či geografie, ktorý má jednu až dve hodiny do týždňa.

 

Pre učiteľa to znamená to, že nie je úplne prirodzené, aby poznal každého žiaka hlbšie, intenzívnejšie,  pretože  s ním trávi jednoducho omnoho menej času alebo má priveľa žiakov, a tak nemá kapacitu rovnakou mierou vnímať každého žiaka.

 

Čo je predpokladom, aby učiteľ napísal dobrú spätnú väzbu?

K tomu, aby učiteľ napísal efektívnu, motivujúcu a individualizovanú spätnú väzbu žiakovi musí:

 • Hlbšie poznať dieťa – musí ho vnímať v širšom kontexte osobnosti a prostredia (silné stránky, slabé stránky, sociálne prostredie, podmienky...) ale aj v kontexte predmetu. Vnímať, ako pracuje na hodine, aká je jeho príprava, spôsob uvažovania nad problémom, preferovaný učebný štýl a poznať čo najviac súvislostí a detailov
   
 • Mapovať progres dieťaťa – učiteľ by si mal pamätať, ako žiak napísal predchádzajúcu písomku, aká bola jeho odpoveď. V čom došlo k posunu. Ako sa dieťa mení od hodnotenia k hodnoteniu – v dobrom, prípadne v zlom.
   
 • Čas a trpezlivosť – učiteľ musí mať čas napísať slovné hodnotenie. Musí nad ním tráviť viac času ako pri klasifikácii, musí sa zamyslieť nad tým, čo tam píšete.

 

Zmena prístupu k hodnoteniu

Treba si otvorene povedať, že slovné hodnotenie stojí na rozličných základoch na prvom a druhom stupni, prípadne na strednej škole. Po druhé, musíme ale hneď konštatovať, že slovná spätná väzba je motivujúcejšia a komplexnejšia ako len číslo. A po tretie, treba povedať, že takéto hodnotenie znamená veľkú zmenu v uvažovaní o žiakovi a prístupe učiteľa k žiakom. Bude si vyžadovať istý čas, kým sa pre väčšinu učiteľov takéto hodnotenie stane prirodzené, podobne ako to je pri známkovaní.

 

Preto treba podať pomocnú ruku hlavne učiteľom druhých stupňov, prípadne učiteľom stredných škôl a snažiť sa im čo najlepšie vysvetliť, ako má slovné hodnotenie vyzerať. No taktiež im poradiť, ako to prakticky realizovať, či už pri priebežnom hodnotení alebo záverečnom.

 

Je kľúčové ponúknuť na úvod rady, pomôcky, „ťaháky“, ako začať a časom si učiteľ určite nájde svoj štýl a spôsob, ako to zvládnuť.

 

Rady, ako pripraviť slovné hodnotenie

1 | Základné pravidlá slovného hodnotenia

Je rozdiel, či robíte priebežné slovné hodnotenie alebo záverečné. Ak si  ale učiteľ dobre podchytí (slovné) priebežné hodnotenie, so záverečným nebude mať veľký problém.

Priebežné slovné hodnotenie nemá byť slohová práca. To znamená, ak žiak napíše prácu, test, projekt je vhodné, aby tam okrem známky boli uvedené aj vety a slová, ktoré sú: 
 

 • Adresné

Vyhnite sa všeobecnému hodnoteniu, nech dieťa alebo rodič vie, že hovoríte o ňom. Nech to nie je niečo, čo napíšete polovici triede. Isteže, tam môžu byť podobné znaky, no musí byť z toho cítiť, že sa prihovárate ku konkrétnemu dieťaťu.

 

 • Motivačné

V každom písomnom hodnotení musí byť niečo pozitívne, niečo čo má pôsobiť motivačne.

 

Ak hodnotíte písomku, odpoveď stačí pár slovami. Pri väčšom hodnotení, napr. štvrťrok a podobne, tam sa žiada napísať viac.

 

Ďalej pri hodnotení nezabudnite na nasledovné:

 • Kritizujte konštruktívne

Môžete písať aj kritiku, tá ale musí byť vecná, jasná, konštruktívna a hlavne NESMIE ÚRAŽAŤ, PONIŽOVAŤ, ZOSMIEŠŇOVAŤ.
 

 • Nehodnoťte len výkon, ale vnímajte širšie súvislosti

Majte na mysli, že úlohou nie je len hodnotiť výkon, ale aj podporiť rozvoj a rast dieťaťa, a preto sa na dieťa pozerajte v širšom kontexte (dieťa v sociálnom kontexte, rodinnom, záujem, vášeň, osobnosť..)
 

 • Využite pravidlo 3x1 (positivity ratio)

Keď ide o rozvoj dieťaťa a v konečnom dôsledku človeka ako takého, tak existuje pravidlo, ktoré hovorí o tom, že rozvoj viete výrazne ovplyvniť, ak máte pomer pozitívnych a negatívnych emócií 3 : 1. Jedna negatívna emócia a minimálne 3 pozitívne, aby ste dosiahli rovnováhu. Znamená to, že pri hodnotení píšte aj o chybách a nedostatkoch. Neklamte, že žiak je v niečom dobrý, ak to tak nie je. No NEZABÚDAJTE AJ NA TO, ČO ROBÍ DOBRE. Kde a v čom sa snaží, v čom sa zlepšil, kde zaznamenal posun.

 

 • Ponúknite „cestovnú mapu“

Aspoň naznačte, ako vie dieťa zlepšiť svoj výkon. Slovné hodnotenie využite k tomu, aby ste dieťaťu ukázali, ako vie svoj výkon zlepšiť. Čo má pre to urobiť.

 

 • Chybu vnímajte ako cestu k rastu a nie zásadné zlyhanie

Chybu nevnímajte pri učení ako zlyhanie. Je to cesta k zlepšeniu. Avšak všímajte si v tomto kontexte efektivitu. Ak dieťa robí tú istú chybu dlho a neustále, už potom nejde o cestu rastu, ale zastavenie rastu a neefektívny prístup. Potom musí nastať zmena v prístupe.

 

2 | Myseľ otvorená na rast

Slovné hodnotenie si bude vyžadovať aj zásadnú zmenu v nastavení mysle učiteľa. Už bolo veľa napísané o standfordskej psychologičke Carol Dweck  a jej teórii nastavenia mysle.

 

V jej knihe Nastavenie mysle sa okrem iného dočítate, že treba byť na deti nároční, treba od detí očakávať viac, netreba ich „lacno“ chváliť a rozmaznávať. Podstatné je ale to, čo chválite a ako. Dweck zdôrazňuje, že je veľmi dôležité chváliť proces, nie len výsledok. Viac sa teda sústrediť na samotný proces učenia, tvorby a nie len na známky či finálny efekt.

 

3 | Silné stránky ako opora slovného hodnotenia

Pri písaní slovného hodnotenia vie zásadným spôsobom pomôcť poznanie a práca so silnými stránkami človeka.

Na úvod je podstatné osvojiť si jazyk silných stránok a úplne obyčajne ho využívať v tých správnych súvislostiach. Slovné hodnotenie je na to ideálna príležitosť, pretože je to praktická pomoc.

 

O aké slová presne ide a v akých slovných spojeniach ich môžeme využívať?

 

Vytrvalosť

 • Oceňujem tvoju tvrdú prácu...
 • Nevzdávaš sa, si vytrvalý...
 • Zaznamenal si posun v...len tak ďalej..
 • Vidím ako bojuješ s úlohami, zadaniami a veľmi oceňujem tvoj prístup, snahu...to ako sa nevzdávaš...

 

Nadšenie a entuziazmus

 • Všímam si, že k minulej úlohe si pristúpil naplno, s nadšením a odhodlaním...

 

Optimizmus

 • Veľmi sa mi páči tvoj pozitívny prístup k povinnostiam...
 • Si človek, ktorý sa nevzdáva a verí, že veci dobre dopadnú.. A robí vždy pre to všetko...
 • Vždy sa snažíš ukázať najlepšiu verziu seba...

 

Spolupráca

 • Všímam si, aký tímový hráč si...
 • Kolektív sa vie na teba vždy spoľahnúť...

 

Sociálna inteligencia, empatia

 • Si oporou kamarátov, triedy... ,Vieš ich pochopiť, podržať...., Vždy si nájdeš pre nich dobré slovo...

 

Sebaovládanie

 • To ako zvládaš ...
 • Ako si sa dokázal prispôsobiť...
 • Všímam si tvoju dôslednosť...
 • Teší ma, že si plníš svoje povinnosti...
 • K úlohám, povinnostiam pristupuješ zodpovedne...

 

Láska k učeniu

 • Nadšenie pre vedomosti v tomto predmete sú aj pre mňa povzbudením...

 

Kreativita, originalita

 • Zaujalo ma, ako kreatívne si pristúpil k .....

 

Zvedavosť

 • Teší ma, že sa pýtaš a si zvedavý....

 

Kritické myslenie

 • Oceňujem tvoj pohľad na...

 

Spravodlivosť

 • Máš cit pre spravodlivosť ...

 

Nadhľad a úsudok

 • Tvoj pohľad na ...

 

Odvaha

 • ODVAHA (môže byť v rôznych kontextoch – odvaha ozvať sa, odvaha povedať svoj názor, odvaha, že niečo dieťa prekonalo napriek strachu ...)

 

Čestnosť

 • ČESTNOSŤ – Si čestný a vážim si to ...

 

V slovnom hodnotení by sa mali objaviť slová ocenenia, pochopenia, vlievanie nádeje, optimizmus, nádej, vytrvalosť, sebadisciplína, schopnosť adaptovať sa, posun, vášeň k, láska k..., nadšenie pre..., teší ma, že, verím ti, držím ti palce... 
 

4 | Karta rozvoja silných stránok 

Ako dobrý tip do budúcna, ako si uľahčiť slovné hodnotenie, môže byť aj práca so silnými stránkami detí.

 

Školy komplexne alebo učiteľ individuálne sa môže rozhodnúť, že bude systematicky, dlhodobo rozvíjať niektoré silné stránky, napríklad sebaovládanie, nadšenie, optimizmus, vytrvalosť, vďačnosť, sociálnu inteligenciu alebo zvedavosť.

 

Na úvod aby si osvojil jazyk silných stránok a vytvoril si efektívny nástroj, či pomôcku k zaznačovaniu progresu rozvoja silných stránok je vhodné, aby si napríklad v jednej triede vytvoril ku každému žiakovi Kartu rozvoja silných stránok (príloha). Môže si ju vložiť do bloku, zošita. Prípadne si napíše len uvedené slová niekde, kde ich  bude mať na očiach stále a bude sa snažiť všímať si ich, čo najviac. Uvedené silné stránky dieťaťa, bude nahlas spomínať, hovoriť o nich a zaznačovať si, ako na nich konkrétny žiak pracuje. Vždy na štvrťrok si zapíše zhrnutie k uvedenej silnej stránke (podľa karty) a postupne bude vidieť progres dieťaťa.

 

Ide samozrejme o inšpiráciu. Konkrétna realizácia a podoba sledovania rozvoja silných stránok je proces a každý učiteľ si to môže prispôsobiť svojim podmienkam. Kľúčové ale je:

 1. Používať jazyk silných stránok – bežne počas hodiny.
 2. Rozumieť podobe silných stránok v praxi (rozpísané sú v karte silných stránok).
 3. Príležitostne o tom diskutovať so žiakmi, aby bola zhoda v tom, čo pod silnými stránkami rozumieme a čo už silná stránka nie je, prípadne je to jej odvrátená strana.

 

Slovné hodnotenie žiakov je výzvou, ale aj príležitosťou. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho. Má však rôzne detaily, na ktoré netreba pri jeho príprave zabudnúť. Pevne verím, že vám pomôžu tieto rady, ako to všetko zvládnuť tak, aby sa naplnil očakávaný efekt.

 

Zavedenie slovného hodnotenia je príležitosť aj k tomu, aby sme dali priestor takým oblastiach, ktoré podporujú dlhodobý rast a rozvoj človeka. Silné stránky k tomu nepochybne patria.

Čítajte viac o téme: Známky
Zdieľať na facebooku