Charakter a silné stránky človeka. Aké je ich miesto v školách?

Charakter a silné stránky človeka by mali byť súčasťou práce a učenia žiakov aj v školách.
Charakter a silné stránky človeka by mali byť súčasťou práce a učenia žiakov aj v školách. / Foto: Shutterstock

Autorka je školská psychologička a špecialistka na pozitívnu edukáciu.

 

Starý grécky filozof Aristoteles povedal: „Dobrými sa stávame konaním dobra, dobrých skutkov, cvikom a zvykom.“ Upozorňoval na to, že mať dobré charakterové vlastnosti je nadobudnutá schopnosť, nie vrodená. Učíme sa ich tak, že si ich precvičujeme a opakujeme neustále dookola.

 

Aristoteles a jeho učenie o charaktere, dobre a cnostiach je základom témy charakter, ktorú opätovne otvorila pozitívna psychológia a pozitívna edukácia. S charakterom súvisí aj oblasť silných stránok človeka. Je to jeho chrbtová kosť a bez nej nie je možné efektívne  a plnohodnotne pracovať pri formovaní dobrého charakteru.

 

Ak hovoríme o charaktere, musíme si zadefinovať, čo pod tým myslíme. Ide o skupinu morálnych a etických vlastnosti, ktoré ovplyvňujú naše rozmýšľanie, rozhodovanie a správanie. Je to to, kým vo svojom vnútri sme. Charakter je  základným kameňom spoločnosti. Ak sa venujeme rozvoju charakteru jednotlivca, ovplyvňujeme tým celé smerovanie a rozvoj spoločnosti.

 

Charakter rozvíjajú cielene aj v školách

Vo svete má „učenie charakteru“ svoju podobu aj v školách. Získava stále väčšiu popularitu a školy sa presviedčajú, že venovanie sa tejto oblasti im prináša výrazné zlepšenia v správaní žiakov na škole, atmosfére na škole a v konečnom dôsledku aj v prospechu. Veľká Británia má samostatný predmet „character education.“ Podobne je to aj v USA. Rozvoju charakteru venujú veľkú pozornosť aj v Austrálii, Číne a iných krajinách. V každej krajine má trochu inú podobu, názov, no základ je ten istý – práca na osobnosti človeka, rozvoj jeho dobrých charakterových vlastností, rozvoj životných zručností a well-being.

 

Podpora a rozvoj dobrého charakteru žiakov a školy je kľúčom k tzv. dobrej škole. Venovanie sa charakteru v školách by malo pomôcť žiakom pochopiť, čo je eticky správne a ako sa zachovať v konkrétnych situáciách. Mladá generácia sa musí naučiť rozhodovať múdro, zodpovedne, morálne správne s cieľom nielen konať vo svoj prospech, ale aj v prospech spoločnosti. Mali by dostať priestor, aj v bezpečí školy, učiť sa správne rozhodovať a konať.

 

Vnútro školy a rozvoj charakteru

Veľmi dôležitým momentom pri venovaní sa téme charakteru v škole je to, že iba predmet nestačí ale celá myšlienka musí byť implementovaná v kultúre školy. Predmet alebo systematicky vytvorený priestor v rozvrhu má dôležitú úlohu v tom, že deti a aj učitelia musia rovnako rozumieť terminológii. Musí tam byť súhra a vytvorený akoby spoločný jazyk. Ak teda hovoríme o silnej stránke akou je humor, treba povedať presne, čo to je, čo to nie je, kde sú hranice, akú má podobu, kedy vie pomôcť a aj to, aké miesto má v živote školy, či jednotlivca. To sa následne prenáša do dennodenného života školy a jej hodnôt.

 

Silné stránky človeka

Základným nástrojom rozvoja charakteru sú silné stránky človeka. Vedci poháňaní túžbou nájsť odpoveď na otázku, „Čo sa dá nazvať dobrým charakterom?“, zrealizovali koncom rokov 1990 a na začiatku rokov 2000, rozsiahly výskum. Tím odborníkov, ktorý zahŕňal historikov, filozofov, sociológov, pedagógov, teológov a psychológov, vykonal rozsiahlu štúdiu základných diel všetkých svetových náboženstiev a filozofických tradícií. Zoznam literatúry zahŕňal od Aristotela, Platóna, Akvinského, cez Starý zákon, Talmud, Konfúcia, Lao-c ́eho, samurajský kódex Bushidó, Korán, Upanishády až po Benjamina Franklina. Výsledkom ich niekoľkoročnej práce bol zoznam 24 pozitívnych silných stránok charakteru, ktoré boli zaradené do 6 základných kategórií, nazvané cnosti. Silné stránky charakteru vznikli ako istý protipól DSM – Diagnostického a Štatistického manuálu duševných porúch, a ICD medzinárodnej klasifikácie chorôb. Silné stránky charakteru sa stali  chrbtovou kostrou pozitívnej psychológie. Je to základný praktický nástroj, ktorý sa využíva pri práci s dospelým človekom alebo dieťaťom.

 

Zoznam týchto 24 silných stránok dostal názov „VIA character strenghts“. Zoznam „VIA“ je najviac používanou charakteristikou dobrých silných stránok človeka. Skratka VIA znamená – Values in Action, čiže hodnoty v pohybe. A o to presne ide. Ide o zoznam hodnôt, ktoré sú a mali by byť neustále v pohybe.

 

Zoznam a popis VIA silných stránok charakteru

 

24 silných stránok charakteru

1 . Kreativita, tvorivosť̌, originálnosť, vynaliezavosť

Ide o originalitu a produktivitu v myslení a konaní. Schopnosť hľadať nové riešenia. Zahŕňa aj umelecké výtvory, ale neobmedzuje sa nutne len na ne.

 

2. Zvedavosť, záujem, vyhľadávanie nového, otvorenosť novým skúsenostiam

Prejavovanie záujmu o získavanie skúseností pre ne samotné, fascinácia novými vecami a témami, bádanie a objavovanie.

Kľučová u žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka.

 

3. Kritické myslenie, otvorenosť mysle, úsudok

Premýšľanie a posudzovanie vecí zo všetkých možných uhlov pohľadu. Nečinenie unáhlených záverov a schopnosť zmeniť názor vo svetle nových dôkazov, čiže spravodlivé zvažovanie všetkých pre a proti.

Kľučová u žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka.


4. Láska k učeniu sa

Osvojovanie si nových schopností a znalostí, zvládanie nových tematických celkov od samoštúdia alebo v rámci formálnej výučby. Súvisí so zvedavosťou, ale presahuje ju tendenciou jedinca rozlišovať svoje doposiaľ dosiahnuté poznanie systematickým spôsobom.

Identifikovaná ako kľúčová schopnosť dobrého učiteľa.

 

5. Vhľad a múdrosť

Schopnosť dať múdru radu druhým, uplatnenie takého pohľadu na svet, ktorý je pre daného človeka aj pre ostatných zmysluplný.

 

6. Statočnosť, udatnosť

Neuhýbanie pred ohrozením, výzvou, problémami alebo bolesťou, vyjadrovanie svojho názoru i proti opozícii, zachovanie sa podľa vlastného, aj keby nepopulárneho presvedčenia. Zahŕňa fyzickú odvahu, ale neobmedzuje sa len na ňu.

 

7. Vytrvalosť, pracovitosť, neúnavnosť

Vytrvanie v činnosti navzdory prekážkam a problémom, dokončovanie začatého, zažívanie pocitu spokojnosti zo splnených úloh.

Kľučová u žiakov  a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka.

 

8. Čestnosť, integrita, autentickosť, úprimnosť

Pravdovravnosť, úprimná sebaprezentácia, nepredstieranie, prijímanie zodpovednosti za vlastné prežívanie a jednanie.

Kľučová u žiakov  a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka.

 

9. Vitalita, radosť, elán, nadšenie, energickosť

Nadšený a energický prístup k životu, nerobenie vecí len napoly alebo len z povinnosti, prežívanie života ako dobrodružstvo, čulosť a aktivita.

Kľučová u žiakov  a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka.

Identifikovaná ako kľúčová schopnosť dobrého učiteľa (ide o prístup k práci).

 

10. Láska

Váženie si blízkych osobných vzťahov s druhými ľuďmi, obzvlášť s tými, ktorí zdieľanie a starostlivosť opätujú, udržanie dôverného vzťahu.

 

11. Láskavosť, veľkorysosť, starostlivosť, súcit, altruistická láska, prívetivosť

Konanie láskavosti a dobrých skutkov, pomoc druhým a starostlivosť o nich.

 

12. Sociálna vnímavosť, Sociálna inteligencia, emočná inteligencia

Vnímavosť voči pocitom a motívom druhých ľudí i svojich vlastných, znalosť toho, ako sa vhodne zachovať v rôznych sociálnych situáciách, poznanie toho, čo ostatných motivuje.

Kľučová u žiakov  a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka.


13. Tímová práca, občianstvo, sociálna zodpovednosť, lojálnosť

Schopnosť dobre pracovať ako člen skupiny alebo tímu, lojalita voči skupine, podieľanie sa na spoločenských aktivitách, zdieľanie.

 

14. Spravodlivosť, nestrannosť

Čestné a spravodlivé jednanie so všetkými ľuďmi, nenechať sa pri rozhodovaní ovplyvniť osobnými pocitmi, poskytnúť všetkým rovnaké príležitosti.

Identifikovaná ako kľúčová schopnosť dobrého učiteľa.

 

15. Vodcovstvo

Povzbudzovanie skupiny, ktorej je človek členom, k dosiahnutiu úspešného výkonu, udržiavanie dobrých vzťahov v skupine, organizácia skupinových aktivít a dohliadanie na ich priebeh.

 

16. Odpustenie a milosrdenstvo

Odpustenie tým, ktorí sa previnili, prijímanie druhých a ich nedostatkov, schopnosť dať ľuďom druhú šancu, nebyť pomstychtivý.

 

17. Pokora a skromnosť

Nepovažovanie sa za výnimočného, nesnažiť sa byť stredobodom záujmu, nechať za seba hovoriť svoje činy.

 

18. Obozretnosť

Opatrnosť pri rozhodovaní, zbytočne neriskovať, nehovoriť a nerobiť to, čo by človek neskôr ľutoval.

 

19. Sebakontrola, autoregulácia

Uzmierovanie svojho prežívania a konania, disciplinovanosť, ovládanie túžob a emócií.

Kľučová u žiakov  a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka.

 

20. Vnímanie krásneho, zmysel pre krásu a dokonalosť, úcta, úžas, nadchnutie sa

Vnímavosť voči kráse, ocenenie dokonalosti a vynikajúcich výkonov v rôznych oblastiach života – od prírodných krás cez umenie, matematiku, vedu až po každodenné skúsenosti.

 

21. Vďačnosť

Uvedomenie si dobrých vecí, ktoré sa dejú a prežívanie vďačnosti za ne, umenie vyjadriť vďaku.

Kľučová u žiakov  a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka

 

22. Nádej, optimizmus, orientácia na budúcnosť

Očakávanie od budúcnosti len to najlepšie, aktívne dosiahnuť ciele, presvedčenie, že je možné dospieť k lepšej budúcnosti.

Kľučová v žiakov  a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka.

 

23. Humor, zmysel pre humor, hravosť

Všímanie si svetlých stránok života, mať rád zábavu a doberanie sa, vedieť ostatných rozveseliť a rozosmiať, vedieť žartovať (nie len rozprávať vtipy). Identifikovaná ako mimoriadne významná schopnosť učiteľa


24. Viera, spiritualita, zbožnosť, zmysel

Ucelená predstava o vyššom účele a zmysle sveta, poznanie svojho miesta v poriadku vesmíru, zmysel života a viera, ktorá človeka vedie, formuje a je zdrojom útechy.


 

Okrem VIA klasifikácie existuje aj iné, podobné delenie. To delí dobré silné stránky do štyroch kategórií, pričom presný zoznam nie je jasne definovaný, no patria tam predovšetkým VIA silné stránky.

 

Klasifikácia cností a silných stránok charakteru č 2.:

Občianske cnosti – sociálna zodpovednosť, dobrovoľníctvo, spoločenská zodpovednosť, občianstvo...

Morálne cnosti – vďačnosť, pokora, ľudskosť, sebadisciplína, poctivosť, rešpekt, úcta, priateľstvo, spravodlivosť, odvaha, súcit, úprimnosť, tolerancia...

Intelektuálne cnosti – zvedavosť, láska k učeniu, kreativita, múdrosť, otvorenosť, kritické myslenie, koncentrácia, kritické myslenie...

Výkonnostné cnosti – reziliencia, vytrvalosť, spolupráca, vodcovstvo, motivácia, nadšenie, komunikácia...

 

Za najdôležitejšiu je považovaná tzv. Fronesis – praktická múdrosť. Je to schopnosť rozpoznať, čo chcieť alebo nechcieť, v prípade, keď dve alebo viac cností sa prekrývajú a schopnosť integrovať to do akceptovateľného prejavu, správania.

 

So silnými stránkami sa dá systematicky pracovať a rozvíjať ich. V nasledovných článkoch si povieme ako. Ponúknem vám praktické cvičenia a postupne si rozoberieme aj niektoré silné stránky.

Zdieľať na facebooku