10 spôsobov, ako čo najlepšie realizovať samoštúdium

V súčasnosti samoštúdium využíva čoraz viac ľudí. A nie sú to len študenti. Čoraz viac sa samoštúdiu venujú pracujúci ľudia, ktorí si potrebujú doplniť svoje poznatky alebo sa rekvalifikovať.
V súčasnosti samoštúdium využíva čoraz viac ľudí. A nie sú to len študenti. Čoraz viac sa samoštúdiu venujú pracujúci ľudia, ktorí si potrebujú doplniť svoje poznatky alebo sa rekvalifikovať. / Foto: Bigstock

Učiť s samostatne prostredníctvom samoštúdia nepredstavuje jednoduchú úlohu. Vyžaduje to veľa trpezlivosti, vytrvalosti, motivácie  a schopnosti využívať také metódy, ktoré prinášajú reálne výsledky. V súčasnosti samoštúdium využíva čoraz viac ľudí. A nie sú to len študenti. Čoraz viac sa samoštúdiu venujú pracujúci ľudia, ktorí si potrebujú doplniť svoje poznatky alebo sa rekvalifikovať.

 

Proces sebavzdelávania prebieha bez priamej interakcie s učiteľom, lektorom, inštruktorom alebo konzultantom. Riadiacim činiteľom je sám učiaci sa subjekt, teda študent, ktorý pri štúdiu používa rôzne metódy a pomôcky. Samoštúdium je komplexný edukačné proces, ktorý má za cieľ osvojiť si a upevniť sústavu trvalých vedomostí, zručností či návykov. Efektívnosť je podmienená tým, či učiaci má jednoznačne ujasnené ciele, schopnosť sebahodnotenia, schopnosť a možnosť porovnávať svoje študijné výsledky so študijnými cieľmi. Výsledky samoštúdia závisia tiež od toho, akú má študent úroveň  vnútornej motivácie, či má k dispozícii vhodné študijné materiály, či má možnosť konzultácie a poradenstvo. Efektívnosť samoštúdia je podmienená dodržiavaním určitých zásad riadenia a regulácie samoštúdia, medzi ktoré patrí zodpovednosť, systematickosť, koncentrácia a využívanie efektívnych metód. Samoštúdium nevyužívajú len študenti vysokých škôl, ale aj veľa pracujúcich ľudí v rámci rôznych kurzov a seminárov v procese celoživotného vzdelávania. Samoštúdium sa od bežného štúdia líši viacerými faktormi. Musíte si uvedomiť tieto skutočnosti:

 

Musíte si vedieť dokonale plánovať čas

Samovzdelávanie si vyžaduje veľmi zodpovedný time management a sebadisciplínu. Málokto dokáže na minútu denne dodržať všetky stanovené úlohy. Tí, ktorí perfektne zvládajú proces samoštúdia, sú väčšinou veľmi zodpovední a precízni ľudia.

 

Môže vám chýbať spätná väzba

Kým v škole získate spätnú väzbu okamžite, pri samoštúdiu to tak nie je. Niekedy stačí, že zle odpoviete na otázku a už váš učiteľ opravuje. Počas samoštúdia toto nemôžete čakať. Kým v škole po každej kapitole píšete test a dokážete si svoje vedomosti vyhodnotiť, v rámci samoštúdia si testy nemusíte robiť. Na to, aby ste získali kvalitnú spätnú väzbu, musíte niekedy vyhľadávať odborníkov v danej téme, ktorí vedia vaše vedomosti, zručnosti a postoje zodpovedne posúdiť. Ak sa na vzdelávanie pozrieme komplexne, tak v ňom nejde len o dosahovanie výsledkov a získavanie vedomostí, ale aj o samotný proces učenia. Musíte sa sústrediť na chyby, ktoré robíte, spôsoby akými ich riešite, emócie, ktoré v tomto procese vznikajú až po pragmatické uvedomenie si, kde konkrétnu skúsenosť využijete v praxi. Kým na všetky tieto veci sa v triede učiteľ zväčša pýta alebo vás navádza otázkami, doma sa musíte pokúsiť zvládnuť túto reflexiu sami. Síce veľkou výhodou samoštúdia je to, že postupujete vlastným tempom a že do procesu vzdelávania vám nikto nezasahuje, prítomnosť učiteľa alebo lektora vám v určitých fázach učenia predsa len  môže chýbať.

 

Nemáte sa s kým porovnávať

Keď sa už konečne dopracujete k nejakému výsledku, nemáte si s kým tento výsledok porovnať. Nepoznáte na daný problém ďalšie  rôzne pohľady, ktoré by vás mohli obohatiť, pretože sa učíte sami.  Ak nejakú látku pochopíte, najlepším spôsobom je zrekapitulovať ju a prerozprávať vlastnými slovami. Niekedy vás však nudí hovoriť si to len sami sebe.

 

Musíte sa spoľahnúť len na vnútornú motiváciu

Keď sa učíte doma sami, učiteľ alebo spolužiaci vás nemotivujú. Musíte sa spoľahnúť len na vlastnú vnútornú motiváciu. Keď sa sami začnete vzdelávať, musíte presne vedieť, čo je vašou vnútornou motiváciou a musíte tiež vedieť, že existujú nástroje sebamotivácie a čo robiť v prípade, že sa vám nechce učiť a máte chuť s učením prestať.

 

Vzdávate sa nároku na uznanie

Každý klasický školský vzdelávací systém vám okrem obsahu vzdelávania zaručuje aj nejaký spôsob potvrdenia vašich kompetencií. Či už to je výpis známok, vysvedčenie, maturita, diplom alebo dokonca titul, ktorý získate. Stačí si ho dať na vizitku pred meno a ľuďom nemusíte vysvetľovať, že niečo naozaj viete. Ak si však informácie študujete sami doma, na titul môžete zabudnúť. Niekedy nedostanete ani certifikát. To, že niečo naozaj viete, ale nemáte o tom doklad,  však nemusí stačiť zamestnávateľovi a už vôbec vám to nezaručuje kariérny postup. Toto je potrebné si tiež uvedomiť.

 

Ako postupovať pri samoštúdiu?

Odborníci, ktorí sa zaoberajú procesmi učenia, odporúčajú využívať tieto postupy:

 

1. Identifikujte svoje učebné ciele

Nikdy nič nemôžete dosiahnuť, pokiaľ presne neviete, čo vlastne chcete dosiahnuť a čo sa chcete naučiť. Stanovte si konkrétne učebné ciele, ktoré budete môcť časom zmerať, aby ste vedeli, či ste ich dosiahli.

 

2. Nájdite výzvy

Nájdite výzvu súvisiacu s problémom, na ktorom vám záleží. Jej prekonanie potom bude mať pre vás veľký  zmysel a bude vás motivovať do ďalšieho učenia. Napríklad, ak sa chcete naučiť nový jazyk, vyzvite sami seba, aby ste si každý mesiac prečítali jednu knihu v tomto jazyku a sledovali, ako sa časom bude  čítanie pre vás stávať jednoduchším.

 

3. Naučte sa merať svoj vzdelávací proces

Učenie bude pre vás lepšie, keď si nastavíte svoje vlastné učebné štandardy. Bez ohľadu na známky merajte svoj pokrok pri učení. Školy nás učia používať známky. Vy však budete musieť iným spôsobom zisťovať, ako ste pokročili pri učení a ako zmerať svoje výsledky. Niekedy sú k dispozícii rôzne testy, ktoré môžete priebežne využívať.

 

4. Zistite, ktorý štýl učenia vám najviac vyhovuje

Existuje veľké množstvo štýlov učenia. Vhodné je, aby ste vedeli, ktorý štýl je pre vás najviac vhodný. Jedna z klasifikácií učebných štýlov podľa zmyslových preferencií sa označuje akronymom VARK, čo je skratka pozostávajúca z prvých písmen anglických slov  Visual (vizuálny - zrakový),  Aural (auditívny - sluchový), Read / write (čítať / písať - verbálny, slovný), Kinestetic (kinestetický - pohybový). Podľa tejto klasifikácie existujú 4 učebné štýly:

  • vizuálno-neverbálny (zrakovo-obrazový) učebný štýl,
  • auditívny (sluchový) učebný štýl,
  • vizuálno-verbálny (zrakovo-slovný) učebný štýl,
  • kinestetický (pohybový) učebný štýl.

 

Okrem tejto klasifikácie existuje ešte množstvo ďalších. Sledujte svoj proces učenia a postupne zistíte, ktorý štýlmetódy vám najviac vyhovujú.

 

5. Čo najlepšie sa zoznámte s témou, ktorú si chcete podrobne naštudovať

Skôr, než začnete podrobne študovať, naštudujte si danú tému zo širšieho pohľadu. Prečítajte si články, ktoré vás zaujímajú alebo si pozrite TED videá týkajúce sa tém z vášho učebného zoznamu.

 

6. Neustále rozvíjajte svoju vnútornú motiváciu

Vnútorná motivácia je je formovaná na základe  vnútorných odmien. Zdá sa, že je to jednoduchá vec, ale veľa ľudí má problém sa vnútorne motivovať. Našťastie sa to dá naučiť. Jednou z foriem je zdieľanie toho, čo ste sa naučili, s inými ľuďmi. V dnešnej dobe  na zdieľanie existuje veľké množstvo možností. Snažte sa vyhnúť tomu, aby ste na seba boli tvrdí, ak hľadáte dobrú cestu k vnútornej motivácii. Prílišná sebakritika vás odradí od pokračovania v ceste k novým vedomostiam. Snažte sa, aby to bolo čo najpozitívnejšie a rozvíjajte vďačnosť a uznanie za všetko úsilie, ktoré do svojho vzdelávania vkladáte.

 

7. Robte niečo z toho, čo ste sa naučili

Vytvorte čokoľvek na základe toho, čo ste sa naučili. Pomáha to nielen pri upevňovaní vašich vedomostí, ale máte sa aj z čoho tešiť.

 

8. Vážte si skutočnosť, že máte silu učiť sa nové veci

Človek sa už nikdy neprestane učiť. Vždy budú existovať nové informácie alebo pohľady na určitú skutočnosť, ktoré sa budeme musieť neustále učiť. Tešte sa z toho, že sa vďaka samoštúdiu v procese učenia neustále  nachádzate, a tak nebudete mať problém aj v budúcnosti naštudovať si nové informácie.

 

9. Majte realistické ciele učenia

Samostatne riadené učenie je postavené na systéme, ktorý si sami vytvoríte. Aby ste zaistili spoľahlivosť tomuto procesu, musíte  sa uistiť, že je všetko nastavené v rámci vašich vlastných možností. Posledná vec, ktorú chcete, je cítiť sa odradení od učenia.

 

10. Hľadajte ľudí, ktorí sa učia podobné veci

Majte okolo seba skupinu ľudí, s ktorými môžete spolupracovať a spojiť sa s nimi. Táto skupina vás bude motivovať, aby ste sa dozvedeli viac a môžu vám tiež  poskytnúť priestor, keď budete chcieť hovoriť o tom, čo ste sa naučili. Dnes nie je problém nájsť takúto skupinu ľudí napríklad aj v online priestore.

 

Samoštúdium  je pre človeka veľmi dôležité, pretože učí ľudí byť samostatnejšími a zodpovednejšími. Vďaka samoštúdiu si rozvíjajú sebestačnosť, disciplínu, trpezlivosť a vytrvalosť.

 


Zdroje:
Martin Krengel: Tajemství efektívního učení
Michal Černý, Dagmar Chytková: Efektivní učení
Self directed learning

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku