Maslowova hierarchia potrieb - čo všetko by sme mali vedieť?

Maslowova hierarchia potrieb
Maslowova hierarchia potrieb / Foto: Pexels

Výskumníci vyvinuli množstvo teórií na vysvetlenie motivácie. Každá jednotlivá teória má tendenciu byť značne obmedzená. Ak sa však pozriete na kľúčové myšlienky každej teórie, môžete lepšie pochopiť motiváciu ako celok. Motivácia je sila, ktorá iniciuje, vedie a udržiava cielene orientované správanie. To je to, čo nás núti konať, či už sa ideme najesť, aby sme znížili hlad, alebo sa zapísali na vysokú školu, aby sme získali titul, vzdelanie. Hierarchia potrieb Abrahama Maslowa je jednou z najznámejších  teórií motivácie. Maslowova teória tvrdí, že naše činy sú motivované určitými fyziologickými a psychologickými potrebami, ktoré postupujú od základných ku komplexným.

 

Čo je Maslowova hierarchia potrieb?

Maslowova hierarchia potrieb je teóriou motivácie, ktorá uvádza, že správanie jednotlivca diktuje päť kategórií ľudských potrieb. Týmito potrebami sú fyziologické potreby, potreby bezpečia, potreby lásky a spolupatričnosti, potreby úcty a potreby sebarealizácie. Táto hierarchia naznačuje, že ľudia sú motivovaní splniť si základné potreby predtým, ako prejdú k iným, pokročilejším potrebám. Maslow sa viac zaujímal o to, čo robí ľudí šťastnými a čo robia na dosiahnutie tohto cieľa. Veril, že ľudia majú vrodenú túžbu po sebarealizácii, teda byť všetkým, čím môžu byť. Na dosiahnutie tohto konečného cieľa však musí byť splnených niekoľko základných potrieb. To zahŕňa potrebu jedla, bezpečia, lásky a sebaúcty. 

Maslowova teória predstavuje jeho hierarchiu potrieb v tvare pyramídy, pričom základné potreby sú na spodku pyramídy a vyššie nehmotné potreby na vrchole. Človek môže prejsť k riešeniu potrieb vyššej úrovne len vtedy, keď sú jeho základné potreby primerane naplnené.

 

Fyziologické potreby

Prvými z nižších potrieb v Maslowovej hierarchii sú fyziologické potreby. Tieto základné potreby ľudského prežitia zahŕňajú jedlo a vodu, dostatočný odpočinok, oblečenie a prístrešie, celkové zdravie a reprodukciu. Maslow uvádza, že tieto základné fyziologické potreby musia byť riešené predtým, ako ľudia prejdú na ďalšiu úroveň naplnenia. Maslow zahrnul aj sexuálnu reprodukciu do tejto úrovne hierarchie, pretože je nevyhnutná pre prežitie a rozmnožovanie druhu.
 

Potreba bezpečia a istoty

Ľudia chcú vo svojom živote kontrolu a poriadok. táto úroveň zahŕňa ochranu pred násilím a krádežou, emocionálnu stabilitu a pohodu, zdravotnú aj finančnú istotu. Nájsť si prácu, mať zdravotné poistenie a zdravotnú starostlivosť, vedieť si odkladať peniaze a niečo si našporiť, a presťahovať sa do bezpečnejšej oblasti, to všetko sú príklady akcií motivovaných potrebami bezpečia a istoty.

 

Bezpečnosť a fyziologické potreby Maslowovej hierarchie potrieb spolu tvoria to, čo sa často označuje ako „základné potreby“.

 

Potreby lásky a spolupatričnosti

Sociálne potreby na tretej úrovni tejto hierarchie súvisia s ľudskou interakciou a sú poslednou z takzvaných nižších potrieb. Patria sem priateľstvá a rodinné väzby, s biologickou rodinou (rodičia, súrodenci, deti) a vlastnou rodinou (manželia a partneri). Fyzická a emocionálna intimita siahajúca od sexuálnych vzťahov až po intímne emocionálne väzby je dôležitá na dosiahnutie pocitu zvýšeného príbuzenstva. Členstvo v sociálnych skupinách navyše prispieva k naplneniu tejto potreby, od príslušnosti k tímu spolupracovníkov až po vytváranie identity v odboroch, kluboch alebo skupinách fanúšikov. Aby sa ľudia vyhli  osamelosti , depresii a úzkosti, je dôležité, aby sa cítili milovaní a prijímaní ostatnými. Osobné vzťahy s priateľmi, rodinou a milencami zohrávajú dôležitú úlohu, rovnako ako zapojenie sa do skupín, ako sú náboženské skupiny, športové tímy, knižné kluby či iné skupinové aktivity.

 

Uznanie a sebaúcta

Vyššie potreby, počnúc úctou, sú potreby riadené hlavne vašim egom. Keď sú uspokojené potreby na spodných troch úrovniach, potreby úcty začnú zohrávať významnejšiu úlohu v motivačnom správaní. Primárnymi prvkami úcty sú viera, že ste hodnotní a zaslúžite si dôstojnosť a dôvera vo váš potenciál pre osobný rast a úspechy. Maslow konkrétne poznamenáva, že sebaúctu možno rozdeliť na dva typy: úcta, ktorá je založená na rešpekte a uznaní od ostatných, a úcta, ktorá je založená na vašom vlastnom sebahodnotení. Ľudia, ktorí sú schopní uspokojiť potreby úcty dosiahnutím dobrej sebaúcty a uznania druhých, majú tendenciu cítiť dôveru vo svoje schopnosti. Naopak, u tých, ktorým chýba sebaúcta a rešpekt druhých, sa môžu rozvíjať pocity menejcennosti. 

 

Spoločne potreby lásky a spolupatričnosti a uznanie a sebaúcta tvoria to, čo je známe ako „psychologické potreby“ hierarchie.
 

Sebarealizácia

Potreba rozvinúť svoj potenciál, svoje schopnosti a talent. Potreba sebarealizácie zaberá najvyššie miesto v Maslowovej pyramíde. Maslow nazval sebarealizáciu ako „potrebu rastu“ a oddelil ju od nižších štyroch úrovní vo svojej hierarchii, ktoré nazval „potreby nedostatku“. Podľa jeho teórie, ak nedokážete uspokojiť svoje potreby nedostatku, zažijete škodlivé alebo nepríjemné následky. Stavy od choroby a hladovania až po osamelosť a pochybnosti o sebe sú vedľajšími produktmi neuspokojených potrieb nedostatku. Naproti tomu potreby sebarealizácie vás môžu urobiť šťastnejšími, ale neublíži vám, keď sa tieto potreby nenaplnia. Potreby sebarealizácie sa teda stávajú prioritou až vtedy, keď sú splnené ďalšie štyri základné potreby.

Zdieľať na facebooku