AKO SA UČIŤ? Najznámejšie techniky učenia

  

Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.
- Jan Amos Komenský

 

Existuje viacej techník učenia. Niektoré študenti využívajú viac, iné menej. A ktoré sú tie najznámejšie? Poďme sa na ne bližšie pozrieť.

 

Zvýrazňovanie a podčiarkovanie

Je to najobľúbenejšia technika, ktorú študenti pri učení využívajú. Jej efektivita nie je však taká výrazná, ako by sme možno predpokladali. Práve pri tejto technike je efektivita najnižšia. Je to preto, lebo nevyžaduje takmer žiadny tréning či dlhšie časové obdobie na spracovanie. Vyžaduje iba také úsilie, ktoré je potrebné k jednoduchému prečítaniu časti textu. Ak  kombinuje s inými technikami, jej účinnosť sa zvyšuje.

 

Sumarizovanie informácií, písanie poznámok

Je to jedna z najstarších metód. Táto metóda sa využíva hlavne pred písomnými prácami, ale aj pred ústnou odpoveďou. Nie je veľmi vhodná pred testom, v ktorom si študent vyberá odpoveď z viacerých možností. I keď efektivita tejto techniky nie je výrazná, podľa výskumov je prospešnejšia ako zvýrazňovanie, podčiarkovanie alebo opakovanie prečítaného textu.

Prečo si písať poznámky?

  • Poznámky sú skrátené informácie dlhého výkladu učiteľa.
  • Najlepšie pochopíte svoje vlastné poznámky, je to záznam vášho vlastného myslenia.
  • Písanie poznámok udržuje pri výklade vašu sústredenosť.
  • Samotným písaním si ukladáte informácie do pamäti.
  • Máte sa doma z čoho učiť a viete, čo jednotliví učitelia považujú za dôležité.

Mnemotechnické pomôcky

Mnemotechnické pomôcky sú slová, vety, básničky, rýmy a príbehy urobené tak, aby človeku pomohli zapamätať si informácie lepšie. Je to technika zameraná na zapamätanie informácií, ktoré prepájajú slová a ich význam prostredníctvom asociácií. Tie sú založené na zvukovej podobe slova, podľa ktorých si človek vytvára obrazy. V mnohých výskumoch sa zistilo, že mnemotechnické pomôcky sú užitočné pre zapamätanie informácií v krátkom časovom úseku. Najviac sa využívajú pri učení cudzích jazykov, pri zapamätávaní mien, miest, pojmov a podobne. Efektivita mnemotechnických pomôcok je tiež len krátkodobá. Môžu byť užitočné týždeň pred skúškou, ale z hľadiska podpory dlhodobého zapamätávania veľmi užitočné nie sú.


Vytváranie obrazov

Je dobré, keď si študenti pri čítaní textov predstavujú jasné vizuálne obrazy. Pri memorovaní potom majú väčšie úspechy. Zistilo sa však, že vizualizácia bola účinnejšia, keď študenti text počúvali a nie čítali sami. Tvorivá vizualizácia je schopnosť vidieť mysľou. Túto schopnosť má každý. Vždy, keď sa cez deň zasnívate, tak vlastne vizualizujete. Vizualizácia vedie k vytváraniu asociácií, ale tiež k predstave detailov, ktoré slúžia k vnútornému vyjadreniu prečítaného textu. Napríklad si môžete predstavovať, ako vyzerá nejaký predmet, aké vlastnosti má nejaká vec a podobne.

 

Opakovanie prečítaného textu

Táto technika patrí medzi tie, ktoré využívajú žiaci a študenti takmer všetkých vekových kategórií. Aj keď je veľmi populárna, nie je až tak efektívna, ako by ste si na prvý pohľad možno mysleli. Lepšie výsledky pri využívaní tejto techniky sa prejavujú až vtedy, keď si čítanie a následné opakovanie prečítaného textu študent rozvrhne do dlhšieho časového úseku. Nie je dobré čítať dlhý úsek, výhodnejšie je rozdelenie na viac častí.

 

Testovanie na nečisto

V dnešnej dobe sa testovanie študentov využíva viac ako inokedy. Z testovania pozostávajú takmer všetky skúšky. Výskumy ukazujú, že všetky testy, vrátane priebežných, učenie posilňujú. Keď si študenti testy vypracúvajú priebežne v rámci prípravy na skúšku, ich rozpomínanie na skúškovom teste sa môže aj zdvojnásobiť. Odborníci práve túto technikú považujú za veľmi účinnú.

 

Dôkladné kladenie otázok

Metóda, ktorá je zameraná na tvorbu vysvetľovaní, prečo sú jednotlivé skutočnosti pravdivé. Pri tejto metóde sa človek sústredí skôr na zodpovedanie otázok zameraných na otázku prečo namiesto čo. Študent si sám sebe dáva otázky. Je to jednoduchá a ľahko aplikovateľná metóda. Aby ste si vedeli pre seba vytvoriť otázky, vyžaduje to aj určité množstvo predchádzajúcich informácií. Táto metóda je vhodná pre tých študentov, ktorí sú v danej oblasti ľahko orientujú.

 

Samovysvetľovanie

Je to technika, ktorá je užitočná pre abstraktné učenie. Zahrňuje vysvetľovanie a zapamätanie si toho, ako sa problém rieši alebo vysvetľuje. Táto technika je účinnejšia, ak sa uskutočňuje v priebehu učenia a nie po jeho skončení. Vlastné vysvetľovanie je účinné pre študentov všetkých vekových kategórií. Ešte účinnejšie pôsobí to, keď vysvetľuje učivo niekomu inému.

 

Pojmové  a myšlienkové mapy

Pojmové mapy sú diagramy, ktoré vyjadrujú podstatné vzťahy medzi pojmami vo forme tvrdení. Tvrdenia sú v nich reprezentované stručne charakterizovanými spojeniami pojmov, ktoré popisujú informáciu o vzťahoch a popisujú prepojenosť pojmov. Pojmová mapa znázorňuje štruktúru, hierarchiu a vzájomné vzťahy medzi pojmami. Je to nástroj, ktorý zvyšuje efektivitu učenia a podporujú kreativitu. Sú veľmi úsporné pri vyjadrení aj veľmi zložitého obsahu, pomáhajú pri zapamätávaní, umožňujú náhľad na tú istú vec z viacerých uhlov, dovoľujú vidieť komplexné vzťahy medzi myšlienkami. Pomáhajú vidieť aj paradoxy a protiklady, čo motivuje študenta k tomu, aby si dával nové otázky. Základom je určenie centrálnej myšlienky, od ktorej vedú hlavné a vedľajšie vetvy, medzi ktorými sa postupne vytvárajú určité vzťahy. V mape používame rôzne farby, skratky, diagramy, symboly, obrázky, rovnice.


Co si zapamatame- eduworld.sk

Zdroje: modernaskola.net / mitvsehotovo.cz / Geoffrey Petty: Moderní vyučování  časopis Klub zdravia

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku