Prečo je dôležité u detí rozvíjať kritické myslenie?

Zručnosti kritického myslenia predstavujú základ vzdelania a sú dôležité pre život. Kritické myslenie by sa nemalo rozvíjať len v škole, ale malo by sa stať aj súčasťou výchovy v rodine.
Zručnosti kritického myslenia predstavujú základ vzdelania a sú dôležité pre život. Kritické myslenie by sa nemalo rozvíjať len v škole, ale malo by sa stať aj súčasťou výchovy v rodine. / Foto: Pexels

Zručnosti kritického myslenia predstavujú základ vzdelania a sú veľmi dôležitými životnými zručnosťami. Kritické myslenie by sa nemalo rozvíjať len v škole, ale malo by sa stať aj súčasťou výchovy v rodine.

 

Slovo „kritický“ pochádza z gréckeho slova „krinein“, čo znamená rozlišovať alebo posudzovať. Definovať by sme ho mohli ako určitý postoj k svetu, ku konkrétnym situáciám, voči konkrétnym názorom. Kritické myslenie je schopnosť, ktorá je predpokladom k obozretnosti, opatrnosti pri vyhľadávaní, využívaní aj interpretácii informácií. Kriticky mysliaci človek nie je len naivným pasívnym príjemcom informácií. Na základe zaujatia vlastného stanoviska si vytvára o svete obraz sám, nepreberá ho od druhých. Než spraví konečné rozhodnutie, zváži všetky možné alternatívy. Najdôležitejšou črtou kritického myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. Kriticky mysliaci človek má myseľ vytrénovanú tak, že pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch. Skúma motívy a kvalifikáciu autorov, logickú súdržnosť prezentovaných tvrdení, dôveryhodnosť použitých dôkazov, poctivosť vo vyvodzovaní dôsledkov či vernosť vedeckej metodológii. Chápe, že na jednu vec sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadu a miesto toho, aby si z nich vybral jeden konkrétny a ostatné zavrhol, snaží sa ich pochopiť viacero. U kritického myslenia dochádza k osvojovaniu a prepájaniu analogických javov, k združovaniu niekoľkých postupov, operácií, prostriedkov a organizačných opatrení, ako sa prejavujú v realite. Zjednodušene povedané, je to schopnosť nepodľahnúť prvému dojmu alebo nátlaku nejakej informácie a nepreberať naivne názory, ktoré sa tradujú. Vďaka tejto schopnosti si človek dokáže vytvoriť odstup a urobiť si úsudok na základe vlastných skúseností a názorov kvalifikovaných odborníkov. Kritické myslenie je tiež neustála snaha o zdokonaľovanie vlastného citu pre presnosť vo vyjadrovaní. Kriticky mysliaci človek neskúma len myslenie iných a informácie z okolitého sveta. Rovnako systematicky a pozorne skúma vlastné pohnútky, myšlienkové pochody a vznik vlastných názorov a rozhodnutí. A na základe tohto pozorovania potom upravuje svoju komunikáciu tak, aby bola jasnejšia a zrozumiteľnejšia. Zručnosti kritického myslenia predstavujú základ vzdelania a je to dôležitá životná zručnosť. Bez ohľadu na to, čo vaše dieťa plánuje v živote robiť, bude v skutočnosti potrebovať vedieť kriticky myslieť, riešiť problémy a rozhodovať sa. Nielen učitelia v škole, ale aj rodičia by mali vytvoriť také podmienky, aby deti mali často možnosť myslieť samostatne, samy za seba. Je dobré, keď si osvoja kritické myslenie čo najskôr, a to najneskôr do doby, kým odídu z domu, napríklad študovať do iného mesta.

 

Prečo sú schopnosti kritického myslenia dôležité?

Viaceré výskumy naznačujú, že deti, ktoré nemajú zručnosti v kritickom myslení, čelia vyššiemu riziku problémov v správaní, nesprávne interpretujú určité informácie, môžu mať problémy pri učení, ale aj vo vzťahoch. Z uvedeného vyplýva, že kritické myslenie má silný dopad na viaceré oblasti života. Kritické myslenie tiež umožňuje deťom hlbšie porozumieť svetu, a to aj vrátane toho, ako sa v ňom vidia. Deti, ktoré sa naučia kriticky myslieť, majú sklon byť pozorné a rozhľadené. Zručnosti kritického myslenia im tiež pomáhajú lepšie pochopiť seba, ostatných ľudí a svet okolo seba. Kritické myslenie tiež pomáha pri každodennom riešení problémov, tvorivosti a produktivite. Existuje mnoho spôsobov, ako môžu byť schopnosti kritického myslenia prínosom pre vaše dieťa. Môžu im pomôcť riešiť zložité problémy v škole, budovať vzťahy a zvládať tlak vrstovníkov. Kritické myslenie tiež podporuje nezávislosť, zvyšuje kreativitu a podporuje zvedavosť. Deti, ktoré sú naučené používať zručnosti kritického myslenia, kladú veľa otázok a nikdy neberú veci len tak. Vždy skúmajú a chcú vedieť, čo sa za informáciou skrýva. Keď učíte deti kritickému mysleniu, učíte ich zároveň aj samostatnosti. Naučia sa formovať si vlastné názory a dospieť k vlastným záverom bez veľkého vonkajšieho vplyvu.

 

Ako deťom pomôcť pri formovaní kritického myslenia?

Naučiť deti kriticky myslieť je dôležitou súčasťou nielen vzdelávania v škole, ale aj rodičovskej výchovy. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete pomôcť deťom v tom,  aby sa stali kritickými mysliteľmi.

 

Buďte vzorom 

Najlepším spôsobom, ako naučiť svoje deti dôležitým životným zručnostiam, je ukázať im ich na vlastnom živote. Deti totiž majú tendenciu kopírovať správanie, ktoré vidia u svojich rodičov. Nezabudnite uskutočňovať kritické myslenie vo svojom živote skúmaním vecí, ktoré znejú nepravdivo a zamýšľajte sa nad výrokmi, ktoré sa javia ako neetické alebo nespravodlivé. Je to skvelé pre deti, keď počujú, ako rodičia kriticky premýšľajú. Toto modelovanie kritického myslenia umožňuje deťom pozorovať myšlienkové pochody rodičov a takéto správanie im  umožňuje vás  napodobňovať.

 

Hrajte sa s deťmi

Deti sa neustále učia metódou pokus a omyl a práve hra je často zložená z mnohých pokusov a omylov. Pravidelné hranie s dieťaťom vytvára základ pre kritické myslenie. Časom zistíte, že myslenie vášho dieťaťa sa z konkrétnej úrovne presunie aj do abstraktnejšej roviny.  So staršími deťmi sa môžete hrať spoločenské hry alebo tráviť čas rozhovorom o niečom, čo by ich zaujímalo. Kľúčové je, že trávite čas spoločne, čo vám dáva príležitosť diskutovať o veciach na hlbšej úrovni a kriticky ich preskúmať.

 

Naučte  deti riešiť problémy

Jedným zo spôsobov, ako naučiť deti kriticky myslieť, je naučiť ich, ako riešiť problémy. Napríklad ich požiadajte, aby vymysleli aspoň päť rôznych spôsobov  riešenia konkrétneho problému. Postupom času zistia, že existuje veľa spôsobov, ako sa dá vyriešiť jeden problém.

 

Podporujte ich v kladení otázok

Akokoľvek niekedy môže byť vyčerpávajúce odpovedať na neustále množstvo otázok, je dôležité, aby ste svoje dieťa povzbudzovali k tomu, aby veci a situácie spochybňovalo. Kladenie otázok je základom kritického myslenia a čas, ktorý investujete do odpovedania na otázky vášho dieťaťa alebo do spoločného hľadania odpovedí, sa vám nakoniec vyplatí. Vaše dieťa sa naučí nielen správne komunikovať, ale bude sa tiež čoraz lepšie orientovať v identifikácii nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo vyhlásení iných ľudí. 

 

Precvičujte proces rozhodovania

Vaše dieťa sa často učí pomocou metódy pokus a omyl. Súčasťou učenia ku kritickému mysleniu je aj rozhodovanie. Jedným zo spôsobov, ako môžete svoje dieťa prinútiť premýšľať a rozhodovať sa, je dovoliť mu rozhodnúť, ako chce tráviť svoj voľný čas alebo čo chce robiť so svojím vreckovým. Alebo mu dovoľte, nech sa rozhodne, ako chce oslavovať svoje narodeniny. Ktorýkoľvek z týchto scenárov vyžaduje, aby vaše dieťa predtým, ako sa rozhodne, kriticky zvážilo svoje voľby a možné dôsledky. So staršími deťmi sa rozprávajte aj o tom, ako sa vysporiadať s problémami, ako je šikana alebo nátlak vrstovníkov. A trénujte ich tiež v tom,  ako sa zdravo rozhodovať pri používaní sociálnych médií. Všetky tieto situácie si vyžadujú kritické myslenie zo strany vášho dieťaťa.

 

Podporujte otvorenú myseľ

Aj keď niekedy môže byť precvičovanie otvoreného myslenia náročným konceptom, je dôležitý. Súčasťou toho, ako sa stať kritickým mysliteľom, je aj schopnosť byť objektívny a hodnotiť nápady bez zaujatosti. Naučte svoje deti, aby sa na veci pozerali s otvorenou mysľou a aby svoje úsudky a domnienky nechali bokom. 

 

Rozvoj kritického myslenia je jednou z najdôležitejších životných zručností, ktoré môžete dať svojim deťom. V dnešnom svete presýtenom informáciami potrebujú tieto zručnosti, aby sa im darilo a prežili svoj život čo najlepšie. Tieto zručnosti im pomôžu lepšie sa rozhodovať, vytvárať zdravé vzťahy a určovať, čo si vážia a čomu veria. Navyše, keď naučíte svoje deti kriticky skúmať svet okolo seba, pomôže im to aj v procese vzdelávania, v profesionálnom živote i vo vzťahoch.

 


Zdroje:
FISHER, R.: Učíme děti myslet a učit se
Critical thinking for kids
How parents can teach kids critical thinking
How to teach your child to be a critical thinker

Čítajte viac o téme: Kritické myslenie
Zdieľať na facebooku