Ako pomôcť dieťaťu cítiť sa dobre v rovesníckej skupine?

Rovesnícka skupina je pre dieťa významným a nenahraditeľným  socializačným prostredím. Rovesníci sú zdrojom rôznych informácií, majú vplyv na formovanie postojov, názorov a tiež na správanie jednotlivca.
Rovesnícka skupina je pre dieťa významným a nenahraditeľným socializačným prostredím. Rovesníci sú zdrojom rôznych informácií, majú vplyv na formovanie postojov, názorov a tiež na správanie jednotlivca. / Foto: Bigstock

Rovesnícka skupina je pre dieťa významným a nenahraditeľným  socializačným prostredím. Rovesníci sú zdrojom rôznych informácií, majú vplyv na formovanie postojov, názorov a tiež na správanie jednotlivca. Rovesníkov spájajú rovnaké zážitky, skúsenosti, hovoria tou istou rečou, majú rovnaké túžby, obavy i strachy, zažívajú rovnaké problémy.

 

Sociálna skupina sa chápe ako združenie minimálne dvoch ľudí, ktorí sa spájajú na základe spoločných hodnôt, cieľov, názorov a postojov. Súčasťou sociálnej skupiny pritom môže byť ktokoľvek, kto zastáva tie isté alebo podobné hodnoty, názory, má rovnaké ciele a akceptuje všetky normy, ktoré si skupina definuje a dodržiava ich. Normy skupiny si pri tom definuje skupina sama. Sociálna skupina plní dve veľmi podstatné funkcie, a to nástrojovú a citovú funkciu. Nástrojová funkcia znamená, že skupina pomáha svojim členom lepšie a efektívnejšie dosiahnuť nejaký cieľ. Citová funkcia znamená, že skupina uspokojuje sociálne a psychologické potreby svojich členov. Rovesnícke skupiny tvoria prirodzenú súčasť života detí a mládeže často už od skorého detstva. Obvykle s prvou väčšou rovesníckou skupinou sa dieťa stretáva s nástupom do materskej škôlky.  V takýchto skupinách si deti začínajú budovať kamarátske vzťahy a v rámci nich rôzne dôležité sociálne kompetencie, osobnostné vlastnosti ako svedomitosť, odvahu, trpezlivosť, vernosť, sebakontrolu, sebauplatnenie, cit pre spravodlivosť, lojálnosť, budovanie priateľských vzťahov k druhým. Neskôr v období dospievania v rovesníckej skupine trávia približne 60-80 percent svojho času. Získanie prijateľnej sociálnej pozície, miesto, postavenie v skupine, sociálny status sa stáva významným faktorom v ich osobnostnom rozvoji. Tým sa odpútavajú zo závislosti na rodine.

 

Druhy vrstovníckych skupín

1. Hrové skupiny

Vytvárajú sa v predškolskom období. Tu sa prihliada na špecifické postavenie chlapcov  a dievčat. Deti sa pomocou hier snažia vcítiť do sveta dospelých. Sú najmenej konfliktné vo vzťahu k dospelým.

 

2. Rovesnícke skupiny

Vytvárajú sa v mladšom a staršom školskom veku. Stabilita sa postupne vekom ustaľuje. Tieto skupiny charakterizuje vysoký stupeň solidárnosti, priateľské vzťahy a deti v nich trávia 60-80 percent voľného času.

 

3. Deviačné skupiny

Vytvárajú sa z rovesníckych skupín, ale majú svoje osobitosti. Majú vytvorené vlastné tradície, morálku a systém hodnôt, ktoré sú často v rozpore so svetom dospelých. Sú stabilné, integrované, trvalé a majú sklon aktívnej opozícii vo vzťahu k dospelým.  

 

4. Triedna skupina

Najdôležitejším prostredím, kde sa utvárajú a existujú rovesnícke skupiny je škola. Jednou z najdôležitejších rovesníckych skupín je triedna skupina.  V nej môže mať dieťa rôznu pozíciu, zastávať rôznu rolu  - od postavenia vodcu, obľúbeného kamaráta, cez triednu hviezdu, triedneho šaša až po neobľúbeného alebo odmietaného, izolovaného žiaka či až outsidera alebo dokonca otroka. Deti v škole strávia pomerne veľkú časť života a navyše v takom vývinovom období, ktoré je pre ich zdravý rozvoj osobnosti rozhodujúce, kedy sa formuje ich sebaobraz, sebavedomie, sebahodnotenie, prebieha proces ich sebautvárania. To, akú pozíciu zastávajú v rovesníckej skupine, je teda veľmi dôležitým faktorom. Často sa však stáva aj to, že deti sa buď nevedia zaradiť do rovesníckych skupín, alebo v nich trpia.

 

Čo môžu rodičia urobiť, keď ich dieťa trpí?

Keď cíti, že ho spolužiaci nechcú prijať do skupiny, vníma to veľmi citlivo a je nešťastné. Rodičia často ani netušia, že ich deti musia počúvať také vety ako:  

„Nemôžeš sa s nami hrať!“

„Nechcem sedieť vedľa teba!“

„Nie si pozvaný na moju narodeninovú oslavu."

 

Čo konkrétne môžu vtedy urobiť?
 

1. Počúvajte, čo dieťa hovorí

Predovšetkým počúvajte, čo vaše dieťa hovorí, keď sa ho pýtate, ako sa cítilo v škole a položte mu konkrétne otázky. Napríklad:

„S kým si dnes sedel na obede?“

„S kým si sa hral cez prestávku?“

„S kým si išiel zo školy domov?“

Ak sa vám zdá, že vaše dieťa odpovedalo na tieto otázky smutne alebo rozrušene, alebo ak tvrdí, že s nikým nesedelo a nehralo sa, opýtajte sa ho prečo.
 

2. Porozprávajte sa tiež s učiteľom vášho dieťaťa

Učiteľ si pravdepodobne uvedomuje sociálnu dynamiku v triede a môže byť schopný poskytnúť prehľad o tom, čo sa deje. Má skúsenosti s riešením týchto problémov a môže navrhnúť nejaké riešenia, ktoré by vášmu dieťaťu pomohli, ak je zo sociálnych skupín skutočne vylúčené. Zistite si tiež, či vaše dieťa nie je šikanované. Je dobré to riešiť. Dnes je už dokázané, že dlhodobé účinky šikany môžu trvať desaťročia po tom, ako odzneli a sú spojené s fyzickými a zdravotnými problémami či ďalšími neúspechmi v dospelosti.
 

3. Podporujte svoje dieťa v hraní  sa s viacerými deťmi

Keď sa dieťa cíti vylúčené, snaží sa ešte viac zapadnúť do vysnívanej skupiny. Postupne a nenásilne nasmerujte svoje dieťa na iné deti a možno práve vďaka tomu, že sa zameria na inú skupinu, nájde si dobrých kamarátov. Ak je to nutné, porozprávajte sa aj s rodičmi iných detí a poproste ich, aby vám určitým spôsobom pomohli začleniť vaše dieťa medzi ostatné deti.
 

4. Upozornite aj na nebezpečenstvá rovesníckych skupín

Ak je vaše dieťa súčasťou rovesníckej skupiny a vám sa niečo v nej javí ako nezdravé alebo vaše dieťa sa až priveľmi orientuje na vodcu alebo iných členov, porozprávajte mu o tom, aké to môže mať nevýhody. Napríklad to, že človek po určitej dobe nemôže byť sám sebou, musí robiť veci, ktoré mu nevyhovujú, musí radikálne meniť svoje správanie, musí sa prispôsobovať aj tomu, čo mu nevyhovuje, musí na slovo poslúchať vodcu, ak je veľmi dominantný. Je dobré, keď si tieto veci deti uvedomujú. Vďaka tomu si skôr dokážu nájsť kamarátov s podobnými hodnotami a záujmami. Vysvetlite dieťaťu, že vôbec nemusí byť súčasťou rovesníckej skupiny, v ktorej ho nechcú alebo v ktorej sa necíti dobre. Vždy má aj iné možnosti a vždy si môže vybrať iných kamarátov.
 

5. Motivujte dieťa, aby hľadalo možnosti, kde môže stretnúť kamarátov

Čím viac príležitostí dieťa na stretnutia má, tým má väčšiu šancu, že stretne nových kamarátov a začlení sa do nejakej rovesníckej skupiny. Tým, že bude sedieť doma, kamarátov nenájde. Mnohí si myslia, že kamarátov nájdu na sociálnych sieťach. Najlepšie sa však priateľstvá formujú vďaka reálnym kontaktom.
 

6. Budujte sebadôveru dieťaťa

Na budovanie a udržiavanie priateľstiev dieťa potrebuje celý rad komunikačných a sociálnych zručností, s ktorými sa nikto nerodí. Vyvíjajú sa  pomaly a postupne. Existuje niekoľko stratégií, vďaka ktorým sa priteľstvo dá podporovať. Môžete deti prihlásiť do krúžkov, kde chodia ich kamaráti, môžete kamarátov pozývať k vám domov, aby sa spolu pohrali, môžete zobrať skupinku kamarátov na spoločný výlet alebo do kina. Možností je veľa. Najlepšia možnosť však spočíva v tom, že pomôžete dieťaťu nájsť dostatok sebadôvery v sebe, ktorú potrebuje na to, aby si ono samo k sebe kamarátov priťahovalo. Ako to však dosiahnuť? Základ spočíva v tom, že vysvetlíte deťom, čo je očný kontakt a pozitívna reč tela.Tiež mu porozprávajte o tých vlastnostiach a správaní, ktoré priťahuje iné deti. Spýtajte sa dieťaťa, čo sa mu páči na správaní obľúbených detí a čo by mohlo urobiť pre to, aby sa aj ono správalo podobným spôsobom. Môže si to napríklad nacvičovať pred zrkadlom s plyšákom. Navrhnite mu, aby sa správalo tak, ako keby bolo už veľmi obľúbené, pretože to väčšinou vyústi k takému správaniu aj v skutočnosti a práve toto správanie potom k nemu pritiahne ostatné deti.
 

7. Vysvetlite dieťaťu, ako si udržať s kamarátmi dobré vzťahy

Mať kamarátov je jedna vec, ale udržať si ich, je druhá vec. Dieťa musí vedieť, že priateľom musí dávať svoj čas a zaujímať sa o nich. Povzbudzujte ho, aby napríklad chorému kamarátovi povedalo, čo majú na domácu úlohu. Alebo mu môže zavolať a opýtať sa, ako sa má. Niekedy možno nejaký kamarát potrebuje len povzbudenie, inokedy dobrú radu alebo pomoc pri niektorých činnostiach. Upozornite tiež dieťa na to, že keď je s kamarátom, nech sa mu naplno venuje, užíva si jeho spoločnosť, dáva mu najavo radosť z toho, že sú spolu. Žiadne priateľstvo sa nezaobíde bez konfliktov. V rámci zachovania dobrých vzťahov, keď dôjde k nedorozumeniu, dôležité je ospravedlniť sa. Ak sa priateľovi darí, nech sa vaše dieťa teší spolu s ním. Sila priateľstva sa overuje aj v takýchto situáciách. Jednou z najodvážnejších a najláskavejších vecí, ktoré dieťa môže urobiť, je postaviť sa za priateľa. A hoci je to dôležitá súčasť priateľstva, niekedy to môže vyžadovať veľa odvahy, ak sa jedná o iné dieťa, ktoré ubližuje inému. Upozornite dieťa i na to, že priateľstvá niekedy zanikajú a vznikajú nové. Je to preto, lebo ľudia sa menia a vzťahy sa vyvíjajú.

 


Zdroje:
Lawrence E. Shapiro: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Kraus, B.: Základy sociální pedagogiky
Nakonečný, M. : Sociální pedagogika
How to help your child cope with cliques
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Priateľstvo
Zdieľať na facebooku