Snehová kráľovná - dramatické hry motivované rozprávkou

Dramatické hry predstavujú systém hier a cvičení zameraných na komplexný rozvoj detskej osobnosti. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým.
Dramatické hry predstavujú systém hier a cvičení zameraných na komplexný rozvoj detskej osobnosti. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. / Foto: Pexels

Niekedy práve rozprávkou môžete žiakov inšpirovať nielen k premýšľaniu nad určitými hodnotami, ale prečítaný text môžete využiť aj na vytvorenie dramatických hier, vďaka ktorým si žiaci môžu rozvíjať tvorivosť a spoluprácu. Dramatické hry môžete využiť na hodinách čítania, literárnej výchovy, v školskom klube detí alebo v rámci krúžkov tvorivej dramatiky.

 

Dramatické hry predstavujú systém hier a cvičení zameraných na komplexný rozvoj detskej osobnosti. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to učenie sa prostredníctvom zážitku.

Nasledujúce aktivity môžete využiť  na viacerých vyučovacích hodinách. Žiaci sa najprv zoznámia s rozprávkou. Môžu si ju spoločne prečítať, vypočuť alebo si môžete spoločne pozrieť filmové spracovanie. Keď sa žiaci zoznámia s rozprávkou, rozumejú jej a vedia povedať obsah, učiteľ môže začať premýšľať nad tým, ktoré dramatické hry ponúkne svojim žiakom. Vychádza vždy z toho, čo jeho žiakov najviac zaujíma, čo ich baví a na čo majú aj nadanie.

 

Aktivity motivované rozprávkou

Chodíme po ľade a v snehu

Žiaci sa rozdelia do dvojíc. Predstavujú si, že chodia buď po ľade, alebo vo vysokom snehu. Prvý z dvojice chodí voľne po priestore a robí rôzne pohyby, ktoré súvisia so snehom a ľadom. Druhý z dvojice ide tesne za ním a snaží sa čo najpresnejšie a v rovnakom rytme napodobňovať všetko, čo robí jeho partner. Po chvíli si úlohy žiaci vymenia.

 

Pantomíma

Jeden žiak rozpráva obsah z rozprávky Snehová kráľovná alebo číta úryvok z tejto rozprávky. Ďalší žiaci sa snažia pantomimicky zahrať dej. Učiteľ môže žiakov rozdeliť do skupín a skupiny sa striedajú pri znázorňovaní pantomímy.

 

Emócie

Vyberieme jedného žiaka, ktorý sa postaví za paraván tak, aby bolo vidieť len jeho hlavu. Učiteľ mu hovorí, ktoré  emócie vyskytujúce sa v rozprávke Snehová kráľovná musí prostredníctvom výrazu svojej tváre vyjadriť. Ostatní žiaci sa snažia uhádnuť nielen to, akú emóciu znázorňuje, ale aj to, ktorej postave táto emócia patrí.

 

Zmrznutie alebo nehybný obraz

Ide o nehybný obraz vytvorený skupinou žiakov, ktorý predstavuje určitú situáciu, moment alebo tému, ktorá je dôležitá pre interpretáciu literárneho diela. Na základe určitého signálu sa môže obraz oživiť a žiaci  môžu pokračovať v rozohrávaní zobrazovanej situácie. „Rozmrazení“ nemusia byť všetci žiaci, iba skupina, prípadne jeden žiak. Ostatní žiaci môžu rozprávať príbeh, usmerňovať ho, prípadne klásť otázky. Môžete postupovať napríklad takto: Jeden žiak číta krátky úryvok z rozprávky Snehová kráľovná. Skupinky žiakov tento dej sa snažia pantomimicky znázorňovať. V určitom úseku učiteľ povie: „Mrzneme!“ Žiaci zostanú v takej pozícii, pri ktorej učiteľ povedal toto slovo. Snažia sa tak stáť dovtedy, kým učiteľ nepovie: „Roztopili sme sa!“ Po tejto vete žiak, ktorý číta, pokračuje v čítaní. Učiteľ ho môže počas čítania zastaviť 3-4 krát.

 

Horúca stolička

Táto hra je založená na kladení otázok  určitej literárnej postave, ktorú môže hrať vybraný žiak. Ostatní žiaci sa jej pýtajú na informácie, ktoré ich v konkrétnych súvislostiach zaujímajú. Napríklad jeden žiak bude Snehová kráľovná. Žiaci si pre neho pripravia otázky. Zamerajú sa na jej konanie, správanie, pocity, pohnútky a podobne.

 

Improvizácia s dejom

Žiaci si najprv rozprávku prečítajú. Povedia obsah. Potom začnú nad rozprávkou viac uvažovať. Učiteľ ich otázkami motivuje k tomu, aby uvažovali nad tým, čo spôsobilo určité správanie jednotlivých potáv, čo predchádzalo ich konaniu, čo ovplyvnilo ich činy a správanie. Potom sa posunú v čase a uvažujú nad tým, ako by zmenili záver, ktorým ďalším  postavám by dovolili vstúpiť do deja s tým, aby určitým spôsobom dej zmenili a podobne.

 

Komentovaná pantomíma

Skupina detí si môže pripraviť pantomimické stvárnenie krátkej ukážky z rozprávky Snehová kráľovná. Jeden žiak komentuje všetko, čo ostatní robia.Po určitej dobe ho učiteľ zastaví a v komentovaní pokračuje ďalší žiak. Môžu sa vystriedať viacerí. Žiaci môžu pracovať v skupinách.

 

Kráľovná, chyť si ma

Deti sa posadia do kruhu a predstavujú si, že sú snehové kráľovné. Jedno dieťa (Gerda), ktoré určí učiteľka, chodí okolo kruhu a vyberie si jednu snehovú kráľovnú a povie: „Ja som Gerda a idem si po teba, kráľovná". Keď si nejakú vyberie, dotkne sa jej. Tá vyskočí a začne naháňať Gerdu okolo kruhu alebo proti smeru hodinových ručičiek. Smer pohybu si určia pred hrou. Gerda sa môže zachrániť tým, že vbehne do kruhu. Pokiaľ však bude kráľovnou chytená, stáva sa ona sama kráľovnou a sadne si do kruhu. Z kráľovnej, ktorá Gerdu chytila, sa stáva Gerda.

 

Zmrznuté ruky

V ľadovom kráľovstve je taká zima, že postavy z rozprávky si vôbec necítia ruky. A ešte k tomu fúka studený vietor, víri sneh a nič nevidno. Jednému dieťaťu zaviažeme oči šatkou a povieme mu, že si musí dať ruky za chrbát. Potom pred neho postavíme nejaký predmet a musí pomocou ostatných zmyslov, teda okrem zraku a hmatu, rozpoznať, o aký predmet sa jedná. Takto sa všetky deti v hre vystriedajú.

 

Čísla

Učiteľka určí deťom čísla od 1-5. Kažému pridelá jedno číslo. Pod každým číslom sa bude skrývať nejaká činnosť. Napríklad 1 bude LYŽOVANIE, 2 bude KORČUĽOVANIE, 3 bude SÁNKOVANIE, 4 bude GUĽOVANIE a  5 predstavuje STAVANIE SNEHULIAKOV. Učiteľka potom pustí hudbu. Deti môžu pri hudbe tancovať. Keď hudbu zastaví, tak povie nejaké číslo od 1 po 5 a deti, ktoré majú toto číslo pridelené, pantomimicky znázornia činnosť, ktorá bola ku číslu pridelená. Po určitej dobe môže čísla vymeniť.

 

Odporúčaná literatúra:

Ľubica Bekéniová: Projektové vyučovanie a tvorivá dramatika

Eva Pršová: Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky

Eva Pršová: Aktivizácia žiakov metódami dramatickej výchovy

Eva Machková: Úvod do studia dramatické výchovy

Jozef  Valenta: Metody a  techniky dramatické výchovy

 

Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku